§2. Структура Кабінету Міністрів України. Розподіл повноважень між посадовими особами уряду України ::...

§2. Структура Кабінету Міністрів України. Розподіл повноважень між посадовими особами уряду України :: vuzlib.su

148
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


§2. Структура Кабінету Міністрів України. Розподіл повноважень між
посадовими особами уряду України

.

 §2. Структура
Кабінету Міністрів України. Розподіл повноважень між посадовими особами уряду
України

Здійснення
адміністративної реформи призводить до відповідних змін у структурі уряду.
Згідно з Указом Президента України від 15 грудня 1999 р. №1574/99 «Про склад
Кабінету Міністрів України» (із змінами, внесеними указами Президента від
29.05.2001 р. №345/2001 та від 05.06.2001 р. №405/2001) до складу Кабінету
Міністрів України входить 21 посадова особа:

– Прем’єр-міністр
України;

– Перший віце-прем’єр-міністр
України;

– Три
віце-прем’єр-міністри України (з питань агропромислового комплексу, з питань
економічної політики, з гуманітарних питань);

– Міністр аграрної
політики України;

– Міністр внутрішніх
справ України;

– Міністр екології та
природних ресурсів України;

– Міністр економіки
України та з питань європейської інтеграції України;

– Міністр палива і
енергетики України;

– Міністр закордонних
справ України;

– Міністр культури і
мистецтв України;

– Міністр України з
питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи;

– Міністр оборони
України;

– Міністр освіти і
науки України;

– Міністр охорони
здоров’я України;

– Міністр праці та
соціальної політики України;

– Міністр промислової
політики України;

– Міністр транспорту
України;

– Міністр фінансів
України;

– Міністр юстиції
України.

Посади
Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра,
віце-прем’єр-міністрів, міністрів за характером повноважень, порядком
призначення  на посади та звільнення з посад належать до політичних і не
відносяться до категорій посад державних службовців, визначених Законом України
«Про державну  службу». Прем’єр-міністр, Перший віце-прем’єр-міністр, віце-прем’єр-міністри
забезпечують виконання покладених на них завдань відповідно до розподілу
функціональних повноважень, які були встановлені постановою Кабінету Міністрів
України від 11 липня 2001 р. №784.

Згідно з названою
постановою, Прем’єр-міністр України як глава уряду керує роботою Кабінету
Міністрів України, спрямовує її на забезпечення виконання Конституції і законів
України, актів Президента України, Програми діяльності Кабінету Міністрів
України, схваленої Верховною Радою України та інших завдань, покладених на  Кабінет
Міністрів, керує розробленням та реалізацією внутрішньої і зовнішньої політики
держави та державної регіональної політики, координує проведення в Україні
адміністративної реформи.

До повноважень
Прем’єр-міністра України належить спрямування та координація діяльності Першого
віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністрів України, міністрів,
керівників інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій. Крім цього, він веде переговори і підписує в установленому
порядку міжнародні договори, здійснює керівництво відповідними колегіальними
органами (комітетами, комісіями, радами), кординує роботу з проведення
приватизації, очолює Урядовий комітет з питань оборони, оборонно-промислового
комплексу та правоохоронної діяльності.

В межах своїх
повноважень Прем’єр-міністр України спрямовує, координує та контролює
діяльність Міністерства закордонних справ, Міністерства оборони, Міністерства
внутрішніх справ, Служби безпеки, Державного комітету у справах охорони
державного кордону, Управління державної охорони, Міністерства юстиції (і через
нього — Державного комітету у справах релігій), Міністерства з надзвичайних
ситуацій  (у частині, що стосується питань цивільної оборони), Державної митної
служби, Державної податкової адміністрації, Державної комісії з питань
оборонно-промислового комплексу, Фонду державного майна, Національного
космічного агентства України, Державного департаменту з питань виконання
покарань, а також Спеціального представництва Кабінету Міністрів України у
справах Європейського Союзу.

Перший
віце-прем’єр-міністр України, віце-прем’єр-міністри України:

– забезпечують
виконання Конституції та законів України, актів Президента України і Кабінету
Міністрів України, реалізацію повноважень Кабінету Міністрів України у
відповідних напрямах діяльності;

– очолюють відповідні
урядові комітети, які забезпечують розроблення проектів урядових рішень
відповідно до стратегії державної політики, розгляд та узгодження проектів
нормативно-правових актів;

– відповідають згідно
з розподілом функціональних повноважень за підготовку питань для розгляду на
засіданнях Кабінету Міністрів України, вносять пропозиції щодо порядку денного
цих засідань;

– забезпечують згідно
з розподілом функціональних повноважень взаємодію Кабінету Міністрів України з
Президентом України та Верховною Радою України в процесі підготовки, прийняття
і реалізації законодавчих та інших нормативних актів, а також поточну
діяльність Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади;

– беруть участь у
розгляді питань на засіданнях Кабінету Міністрів України, в роботі відповідних
колегіальних органів, що утворюються Президентом України і Кабінетом Міністрів
України, колегій міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, у
засіданнях Ради міністрів Автономної Республіки Крим, роботі обласних, Київської
та Севастопольської міських держадміністрацій;

– ведуть переговори і
підписують в установленому порядку міжнародні договори згідно з наданими
повноваженнями;

– здійснюють
керівництво відповідними колегіальними органами (комісіями, радами тощо).

Досить широке коло
повноважень покладено на Першого віце-прем’єр-міністра України, який виконує
обов’язки Прем’єр-міністра України у разі його відсутності і за дорученням
Прем’єр-міністра України представляє Кабінет Міністрів України у відносинах з іншими
органами та організаціями в Україні та за її межами. Він організовує підготовку
та виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, організовує
формування та реалізацію державної промислової політики, державної політики у
паливно-енергетичному комплексі, у сфері використання та охорони природних
ресурсів, з питань екологічної безпеки, а також ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій, захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

У межах своїх
функціональних повноважень Перший віце-прем’єр-міністр України спрямовує,
координує та контролює діяльність: Міністерства екології та природних ресурсів,
Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи, Міністерства промислової політики, Міністерства
палива і енергетики, Міністерства транспорту, Держкоменергозбереження,
Державного комітету ядерного регулювання, НАК «Надра України», НАК «Нафтогаз
України», Держкомзв’язку, а також об’єднань підприємств, яким делеговано
функції з управління державним майном.

Віце-прем’єр-міністр
України з питань економічної політики організовує роботу з формування і
реалізації: державної внутрішньої та зовнішньої економічної політики; державної
бюджетної, податкової, цінової політики та з питань державного матеріального
резерву; державної регуляторної політики з питань розвитку конкуренції на внутрішньому
товарному ринку, демонополізації, приватизації та розвитку підприємництва. До
його функцій належить організація розроблення та здійснення заходів,
спрямованих на удосконалення системи функціонування банківських і небанківських
фінансових  установ,  розвиток  ринку  капіталу та його інфраструктури, розвиток
економічних реформ. Крім того, він забезпечує планування і прогнозування  заходів
щодо економічного розвитку країни, активізації зовнішньоекономічних зв’язків та
інвестиційних процесів, організовує розроблення та здійснення заходів,
спрямованих на збільшення  експортного потенціалу, розвиток внутрішнього і
зовнішнього ринку, вносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції
щодо визначення стратегії і тактики розвитку макроекономічних процесів.

Істотною є роль
Віце-прем’єр-міністра України з питань економічної політики і в процесі
здійснення адміністративної реформи. Він вживає заходів для забезпечення
ефективного функціонування системи державної служби, здійснює контроль за підготовкою
та реалізацією пропозицій щодо практичного впровадження положень Концепції
адміністративної реформи в Україні в частині реформування органів виконавчої
влади.

Віце-прем’єр-міністр
України з питань економічної політики в межах своїх функціональних повноважень
спрямовує, координує та контролює діяльність: Міністерства економіки та з
питань європейської інтеграції (і через нього – Держбуду та Держстандарту);
Міністерства фінансів (і через нього – Головного контрольно-ревізійного управління
та Державного казначейства), Держпідприємництва, Держкомстату, Антимонопольного
комітету, Головдержслужби, Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку, ДАК «Укрресурси», Національного депозитарію, Української державної інноваційної
компанії. Крім того, в межах своїх функціональних повноважень він координує
діяльність Державної митної служби, Державної податкової адміністрації та
Пенсійного фонду.

На
Віце-прем’єр-міністра України з питань економічної політики покладено
забезпечення зв’язку Кабінету Міністрів України з Національним банком,
комерційними банками, Європейським Союзом і міжнародними фінансовими
організаціями, Торгово-промисловою палатою, фондовими та валютними біржами, а
також взаємодії органів виконавчої влади з органами місцевого самоврядування,
їх добровільними об’єднаннями.

Віце-прем’єр-міністр
України з питань агропромислового комплексу організовує роботу з розроблення та
реалізації стратегії функціонування агропромислового комплексу, зокрема  з
питань забезпечення продовольчої безпеки держави, проведення реформування земельних
та майнових відносин на засадах приватної власності, створення інфраструктури
продовольчого ринку, забезпечення на ринкових  засадах  агропромислового
виробництва  необхідними матеріально-технічними ресурсами та сировиною. Він
також організовує розроблення та реалізацію державної політики у сфері
агропромислового та лісогосподарського комплексів, земельних і водних ресурсів.

Віце-прем’єр-міністр
України з питань агропромислового комплексу в межах своїх функціональних
повноважень спрямовує, координує та контролює діяльність: Мінагрополітики;
через Мінекоресурсів — Держкомлісгоспу,  Держводгоспу  та Держкомзему; ДАК
«Хліб України»; НАК «Украгролізинг»; Державного агентства з управління державним
матеріальним резервом у частині продовольчих ресурсів; Української академії
аграрних наук; Національного аграрного університету. Він також  забезпечує
взаємодію  органів виконавчої влади з добровільними  формуваннями і
громадськими організаціями, діяльність яких безпосередньо  пов’язана з
агропромисловим виробництвом.

Віце-прем’єр-міністр
України з гуманітарних питань організовує роботу з формування і реалізації
державної політики в гуманітарній, науково-технічній та політико-ідеологічній
сфері, з питань сім’ї та молоді, охорони здоров’я, освіти, науки, культури і
мистецтва, преси та інформації, фізичної культури і спорту, туризму,
міжнаціональних і конфесійних відносин, виставкової та інноваційної діяльності;
координує здійснення заходів щодо реалізації державної мовної політики. Крім
того, він організовує роботу з формування і реалізації державної соціальної
політики з питань: реформування системи соціального та пенсійного забезпечення,
охорони праці та загальнообов’язкового державного соціального страхування;
удосконалення та реалізації державної житлової політики, політики доходів і
зайнятості населення; благодійництва та гуманітарної допомоги; функціонування
громадських організацій.

Віце-прем’єр-міністр
України з гуманітарних питань в межах своїх функціональних повноважень
спрямовує, координує та контролює діяльність: Мінкультури; Міністерства освіти
і науки; Міністерства охорони здоров’я; Міністерства праці та соціальної
політики (і через нього — Державного комітету у справах ветеранів);
Держкомархіву; Держкомінформу; Держкоммолодьспорттуризму; Вищої атестаційної
комісії України; Пенсійного фонду; Українського національного фонду
Взаєморозуміння і примирення; Національної телевізійної компанії; Національної
радіокомпанії; Українського національного інформаційного агентства;
Національної академії наук,  Академії педагогічних наук, Академії медичних
наук, Академії правових наук, Академії мистецтв; Української академії аграрних
наук (у частині координації державних науково-технічних пріоритетів).

На
Віце-прем’єр-міністра України з гуманітарних питань покладено також координацію
в межах його функціональних повноважень діяльності Держкомрелігій, забезпечення
взаємодії органів виконавчої влади з Національною радою з питань телебачення і
радіомовлення, Національною радою соціального партнерства, Національною службою
посередництва і примирення, Українським координаційним комітетом сприяння
зайнятості населення, профспілками, політичними партіями та громадськими
організаціями.

Міністри України
очолюють міністерства, забезпечують формування і проведення державної політики
у доручених їм сферах, а також несуть політичну відповідальність перед
Президентом і Верховною Радою України за виконання покладених на них завдань і
повноважень. Вони не можуть діяти всупереч офіційній позиції Кабінету Міністрів.

Міністр як член
Кабінету Міністрів України особисто відповідає за розроблення і реалізацію
державної політики, спрямовує і координує здійснення центральними  органами
виконавчої  влади  заходів з питань, віднесених до його відання, приймає рішення
щодо  розподілу відповідних бюджетних коштів за поданням державного секретаря
міністерства. Прийняття актів Кабінету Міністрів України та утворених ним
органів, внесення проектів законів та актів Президента України з таких питань
без погодження з відповідним міністром не допускається. Міністр на виконання
вимог законодавства в межах наданих повноважень визначає політичні пріоритети
та стратегічні напрями роботи міністерства та шляхи досягнення поставлених цілей.

У зв’язку із введенням
посад державних секретарів міністерств, їх перших заступників та заступників
інститут перших заступників та заступників міністра ліквідовано. Порядок
виконання обов’язків міністра у разі його тимчасової відсутності визначається
Кабінетом  Міністрів України.

Прем’єр-міністр,
Перший віце-прем’єр-міністр, віце-прем’єр-міністри, міністри представляють
Україну в міжнародних і міждержавних організаціях, ведуть міжнародні
переговори, беруть участь в інших міжнародних заходах, підписують в установленому
порядку міжнародні договори України. Прем’єр-міністр і Міністр закордонних
справ мають право вести переговори і підписувати міжнародні   договори України
без спеціальних повноважень. Повноваження на ведення переговорів і підписання
міжнародних договорів, які укладаються від імені Кабінету Міністрів, іншим
членам Кабінету Міністрів надаються розпорядженням Кабінету Міністрів або за
його дорученням — актом Міністерства закордонних справ.

Члени Кабінету
Міністрів здійснюють інші функції та повноваження, передбачені законами
України, актами  Президента України та Кабінету Міністрів.

.

    Назад

    НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ