§ 4. Системи оплати праці :: vuzlib.su

§ 4. Системи оплати праці :: vuzlib.su

719
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


§ 4. Системи оплати праці

.

§ 4. Системи оплати праці

Оплата праці повинна залежати від
кількості і якості праці, її результатів, які мають кількісні і якісні
показники. Оплата праці — це винагорода, що встановлюється попередньо в
державно-нормативному порядку або за угодою сторін трудового договору.

Співвідношення між кількісними і
якісними показниками праці, або мірою праці, і винагородою, створює систему
оплати праці. Оскільки е дві міри праці: кількість виготовленої продукції і
час, витрачений на виконання певної роботи, існують дві системи заробітної
плати.

Коли мірою праці виступає кількість
виготовленої продукції, винагороду за цю працю прийнято називати відрядною
системою заробітної плати. Коли ж мірою праці є витрачений працівником час, ця
система оплати називається почасовою.

Переважною системою оплати праці є
відрядна система заробітної плати. Вона дозволяє працівнику своїми зусиллями
збільшувати продуктивність праці і відповідно підвищувати розмір своєї
заробітної плати.

При відрядній системі оплати праці
заробіток нараховується за виконаний обсяг роботи, вироблену продукцію за
відрядними розцінками, обчисленими виходячи з установлених тарифних ставок і
норм виробітку або часу.

Застосування відрядної системи
заробітної плати доцільно тоді, коли є практична можливість обчислити обсяг
виконуваної роботи в натуральних показниках, що відображають фактичні витрати
праці та її результати; застосувати норми виробітку чи норми часу і обчислити
їх виконання: збільшити обсяг виконуваних робіт у порівнянні з установленими
нормами.

Відрядна система заробітної плати за
способом обліку має декілька різновидів: пряма відрядна система,
відрядно-прогресивна система заробітної плати, акордна система заробітної плати
і побічно-відрядна система заробітної плати. При цьому відрядна система
заробітної плати може бути індивідуальною і колективною.

Пряма відрядна система оплати
полягає у тому, що кожна одиниця продукції оплачується за незмінною відрядною
розцінкою незалежно від рівня виконання норми виробітку чи норми часу. Порядок
визначення відрядної розцінки залежить від того, що покладено в основу
нормування праці. Якщо при виконанні певної роботи нормою праці є кількість
виготовленої продукції, то відрядна розцінка відповідно до ст. 90 КЗпП обчислюється
за формулою

Т р   = ____

8     нв’

де Рв = розцінка відрядна; Т =
тарифна ставка; Нв = норма виробітку.

Коли ж на виготовлення певної
одиниці продукції встановлена норма часу, відрядна розцінка обчислюється за
формулою

Рв = Т х Нч,

де Рв = розцінка відрядна; Т =
тарифна ставка; Нч = норма часу.

При обчисленні відрядної розцінки
необхідно, щоб її складові елементи обчислювались за однакову одиницю часу —
годину, робочий день, місяць.

Для визначення розміру заробітної
плати працівника відрядна розцінка, незалежно від способу її обчислення,
помножується на кількість виготовленої працівником продукції.

Відрядно-прогресивна система
заробітної плати є однією з найбільш складних з юридичної точки зору, її зміст
полягає в тому, що працівник у разі перевиконання норми виробітку при
дотриманні якісних показників праці одержує винагороду за прогресивно
зростаючими відрядними розцінками. Правильне застосування цієї системи сприяє
зростанню випуску продукції без збільшення обладнання і чисельності працівників,
тобто веде до зростання продуктивності праці.

Оплата за цією системою пов’язана з
визначенням і виплатою прогресивних доплат, правове регулювання яких
відрізняється від правового регулювання основної оплати праці за твердими
відрядними розцінками.

Відрядно-прогресивна система
вводиться з метою значного підвищення продуктивності праці на вирішальних
дільницях виробництва. Ця система оплати є заохочувальною. Але вона, як
правило, не є постійною, оскільки вводиться на певний строк.

Вихідною базою введення відрядно-прогресивної
системи є певний рівень виконання встановлених норм виробітку, досягнення яких
дає працівнику право на оплату продукції, що вироблена понад досить високу
норму, за прогресивно зростаючими відрядними розцінками. Введення, скасування
чи перегляд відрядно-прогресивної системи заробітної плати є зміною істотних
умов трудового договору, тому при їх проведенні повинні виконуватись умови,
передбачені статтею 32 КЗпП.

При акордній системі оплати праці
винагорода виплачується за кінцевий результат комплексу робіт — готовий
будівельний об’єкт, монтаж обладнання та ін. Акордна оплата визначається на
підставі чинних норм виробітку чи норм часу, що передбачені на окремі роботи,
які входять як складові частини до цілісного об’єкту. Тому остаточний розрахунок
за роботу, виконану акордне, проводиться після прийомки всього об’єкту.

Акордна система оплати праці
вводиться для посилення матеріальної зацікавленості у скороченні строків
виконання робіт без зниження їх якості.

Побічно-відрядна система заробітної
плати, як правило, застосовується для оплати праці допоміжних робітників, які
обслуговують основне виробництво, їх заробіток визначається за відрядними
розцінками, що встановлені на одиницю продукції, виготовлену робітниками
основного виробництва.

Переважно заробітна плата
нараховується і виплачується індивідуально кожному працівнику. Разом з тим
існує колективна форма організації праці, яка застосовується в бригаді. При
бригадній формі організації праці заробіток кожного члена бригади визначається
на підставі загальних результатів роботи бригади. Загальний колективний
заробіток бригади розподіляється між членами бригади відповідно до їх
кваліфікації і відпрацьованого часу. При цьому застосовується коефіцієнт
трудової участі.

Почасова система оплати праці застосовується
переважно для оплати праці службовців. Для робітників ця система є доцільною в
умовах механізації і автоматизації виробництва, зокрема, на дільницях і видах
робіт з регламентованим режимом виробництва, при обслуговуванні апаратури, на
дослідних виробництвах тощо.

Залежно від того, який відрізок часу
взято для обчислення заробітку, почасова система поділяється на погодинну,
поденну і помісячну. При почасовій і поденній оплаті заробіток визначається
шляхом множення відповідної часової чи денної тарифної ставки на число
відпрацьованих в обліковому періоді (як правило — календарний місяць) годин або
днів.

При помісячній оплаті за
відпрацьований повний місяць виплачується місячна тарифна ставка або посадовий
оклад, незалежно від кількості робочих днів у цьому місяці.

Почасова і відрядна системи
заробітної плати встановлюються власником або уповноваженим ним органом за
погодженням з профспілковим комітетом підприємства.

Для посилення матеріальної
зацікавленості робітників і службовців у підвищенні ефективності і
рентабельності виробництва, зростанні продуктивності праці, поліпшенні якості
продукції і економії матеріальних ресурсів може вводитись преміальна оплата

Основою правового регулювання цієї
оплати є положення, що розробляються на підприємствах і в організаціях і
затверджуються власником або уповноваженим ним органом за погодженням з
профспілковим комітетом. Ці положення визначають умови преміювання, тобто
вимоги до працівника чи колективу в цілому, виконання яких дає право на
преміальну винагороду, і показники преміювання — вимоги до працівника чи
колективу в цілому, від ступеня виконання яких залежить розмір винагороди.
Переважно це виконання місячної норми виробітку.

Працівники, які допустили виробничі
упущення, прогули, порушення громадського порядку, можуть бути повністю або
частково позбавлені преміальної винагороди. Таке позбавлення премії прийнято
називати депреміюванням. Воно може застосовуватись навіть тоді, коли працівник
досяг усіх показників і умов преміювання.

Оскільки депреміювання ст. 147 КЗпП
не віднесено до дисциплінарних стягнень, то воно може застосовуватись поряд із
заходами дисциплінарного стягнення.

На доповнення систем оплати праці
може встановлюватись винагорода за наслідками роботи підприємства чи
організації за рік. Винагорода за поліпшення загальних наслідків роботи за рік
уведена господарською реформою, що була започаткована в 1966 р. Підприємства і
організації, що перейшли на нову систему матеріального стимулювання, одержали
широку можливість у визначенні розміру, порядку і умов виплати щорічної
винагороди за наслідками роботи підприємства за рік. В народі ця винагорода
одержала назву «тринадцята зарплата».

Зміст цієї винагороди полягає у
тому, що підприємство має право по закінченні року витратити кошти, що виділені
на виплату щорічної винагороди, за умови виконання річних планових завдань по
реалізації продукції (або прибутку) і рентабельності виробництва. В разі
недосягнення цих показників винагорода не виплачується взагалі або може
виплачуватись у зменшеному розмірі. Обчислення винагороди проводиться
відповідно до заробітної плати, що виплачена працівнику протягом року, з
урахуванням безперервного трудового стажу даного працівника на підприємстві чи
в організації.

Законом було передбачено право
підприємств і організацій розробляти, затверджувати і вводити локальні
(місцеві) положення про порядок виплати щорічної винагороди за наслідками
роботи підприємства. Ці положення мають за мету встановити у найбільш наглядній
і дохідливій формі зв’язок і залежність між особистим трудовим внеском кожного
члена колективу і поліпшенням наслідків виробничої діяльності усього
підприємства.

Важливе значення має також правило,
згідно з яким конкретний розмір щорічної винагороди, що виплачується кожному
працівнику, повинен перебувати у певному співвідношенні з отриманою ним
заробітною платою протягом року. Навіть при однаковому стажі безперервної
роботи на підприємстві винагорода працівників може бути різною.

Порядок визначення розміру
винагороди передбачається положеннями. На одних підприємствах винагорода
встановлюється у твердій кількості денних заробітків працівника, на інших — у
відсотках до заробітку (місячного чи річного). Положення передбачають також
можливість зменшення розміру винагороди при упущеннях в роботі працівника,
несумлінному ставленні до своїх обов’язків, простоях і аваріях, що сталися з
його вини.

В окремих випадках передбачається
виплата винагороди за вислугу років, яку в побуті називають «чотирнадцятою
зарплатою». Вводиться ця винагорода в нормативному порядку. Обов’язковою умовою
виплати винагороди за вислугу років е зайнятість працівника на роботах
основного виробництва. Працівники обслуговуючого складу, як правило, права на
цю винагороду не мають.

Розмір винагороди залежить від стажу
роботи працівника. Стаж роботи визначається за трудовою книжкою комісією по
встановленню стажу, яка зобов’язана вирішувати всі спірні питання обчислення
трудового стажу. Рішення цієї комісії є остаточним і оскарженою в судовому
порядку не підлягає.

Винагорода за вислугу років,
наприклад, встановлена для службових осіб Державної податкової адміністрації та
місцевих державних податкових адміністрацій, які мають спеціальні звання, їм
винагорода виплачується у розмірі 5 відсотків при стажі роботи від одного до
двох років і 40 відсотків при стажі роботи від 25 і більше років1.

.

    Назад

    НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ