§3. Функції та компетенція Президента України :: vuzlib.su

§3. Функції та компетенція Президента України :: vuzlib.su

193
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


§3. Функції та компетенція Президента України

.

§3. Функції та
компетенція Президента України

У структурній
організації Української держави Президенту належить особливе місце, оскільки
він уособлює державу, виступає від її імені і забезпечує узгоджене
функціонування всього державного механізму. У напівпрезидентській республіці,
якою за формою правління є Україна, Президент структурно не належить до жодної
з гілок влади, однак функціонально тяжіє до виконавчої, маючи значні важелі
впливу на всі ланки державного апарату. Це ускладнює чітке наукове визначення
місця й ролі глави держави у державному механізмі, який базується на принципі
поділу влади, і потребує ґрунтовного дослідження функціонального призначення
цього органу.

Функції Президента
України – це основні напрями діяльності глави Української держави, які
виражають його місце і загальне призначення у державному механізмі, а також
роль у вирішенні суспільних завдань, що стоять перед державою.

Конституція України не
містить чіткого і вичерпного переліку функцій Президента України, перераховуючи
їх упереміш з цілями і повноваженнями. Тому визначення науково обґрунтованої
системи функцій глави Української держави можливе лише шляхом аналізу всього
комплексу конституційних норм і узагальнення наявних у нього повноважень.

Всі функції,
конституційно покладені на Президента України, складають логічно завершену
систему, визначальне місце в якій займають два прерогативні напрямки його
діяльності – забезпечення єдності державної влади та представництво держави.

Наявність інституту
президентства в Україні обумовлена насамперед необхідністю забезпечення
узгодженого функціонування державного механізму, організованого на засадах
поділу влади. На варті Конституції стоїть Конституційний Суд. Але можливе
виникнення таких політичних ситуацій, коли дії різних гілок влади (точніше,
окремих органів, які ці влади представляють), формально не виходячи за межі
Конституції і не порушуючи основних прав громадян, призводять до негативних
наслідків для суспільства в результаті їх «різноспрямованості». Існування
кількох влад породжує не тільки їх взаємні обмеження, але й протиріччя і навіть
конфлікти, які треба вирішувати демократичним шляхом і на основі закону,
забезпечуючи цілісність державної влади і єдність державної політики. У
державному механізмі нема жодного органу, який міг би це зробити, а надавати
такі повноваження одному з вищих органів державної влади – парламенту чи уряду,
було б порушенням «балансу влад» і робило б його «суддею у власній справі».
Тому й з’являється інститут президентури як координаційний центр державної влади,
який поєднує всі органи держави в цілісний організм. Президенту надаються ті
повноваження, які дають змогу ефективно підтримувати єдність влади і нормальне
функціонування всіх ланок державного механізму, за необхідності застосовуючи заходи
впливу на тих посадових осіб і ті органи, які є причиною розладу.

У випадку, коли уряд
починає відхилятись від політичного курсу, затвердженого парламентом, в
результаті чого виникає конфлікт між законодавчою і виконавчою владами,
ситуація може бути вирішена вотумом недовіри з боку парламенту і сформуванням
нового уряду. Однак можлива й така ситуація, коли в умовах протистояння між парламентом
і урядом відсутня необхідна більшість голосів за висловлення недовіри урядові
(більшість від конституційного складу), так званий «політичний пат». За цих
умов Президент уповноважений звернутись до Верховної Ради України з
позачерговим посланням (п.2 ст.106 Конституції), в якому запропонувати вихід з
кризи, або припинити повноваження Прем’єр-міністра й уряду взагалі (п.9,10
ст.106), і таким чином вирішити політичний конфлікт. Якщо причиною розладу в
державному механізмі може стати новий закон, прийнятий Верховною Радою,
Президент має право накласти вето (ч.2 с.94, п.30 ст.106) на схвалений
законопроект і таким чином нормалізувати ситуацію. Якщо від політичного курсу
відхиляються певні місцеві адміністрації, а уряд на них не впливає, або, тим
більш, мовчки підтримує, Президент має право звернутися до уряду з вимогою
якнайшвидшого виправлення ситуації (попереджуючи про можливість припинення його
повноважень), або самостійно скасувати «спірні» акти держадміністрацій (ч.8
ст.118) і (або) звільнити з посад їх голів (п.10 ст.106, ч.4 ст.118)

Саме забезпечення
єдності державної влади складає серцевину діяльності Президента України,
обумовлює необхідність даного інституту. Жоден інший орган державної влади не
виконує і не може виконувати цієї функції в механізмі держави, заснованому на
принципі розподілу влад, оскільки для їх виконання потрібні незалежність і
нейтральність, а цими властивостями володіє тільки глава держави. Функція
забезпечення єдності державної влади, у свою чергу, поділяється на такі
підфункції: 1) координація діяльності всіх гілок влади, 2) врівноважування гілок
влади, створення балансу сил, 3) припинення дій органів, які порушують єдність
влади.

Координаційна
підфункція Президента України отримала відображення у ч.2 ст.113, ч.5 ст.118 та
ст.139 Конституції України. Зокрема, ч.2 ст.113 закріплює положення, за яким
Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та
підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України. У поєднанні з правом
Президента на звернення до парламенту, правом вето і правом підписання законів
(п.2,29,30 ст.106), а також правом призначення і звільнення з посад членів
уряду та правом скасування урядових актів (п.9,10,16 ст.106), це дає можливість
главі держави впливати на дії Верховної Ради України та Кабінету Міністрів
України з метою налагодження їх конструктивної взаємодії між собою.

Підфункція
врівноважування гілок влади полягає в забезпеченні того співвідношення
політичних і юридичних можливостей державних органів, що належать до різних
підсистем державного механізму, яке закріплене Конституцією, у підтриманні їх
належного функціонального стану. Зокрема, ця підфункція чітко виявляється у
праві Президента на дострокове припинення повноважень Верховної Ради України у
випадку, коли її пленарні засідання не можуть розпочатися протягом 30 днів
однієї чергової сесії, та праві призначати у цьому випадку позачергові вибори
до парламенту (пп.7,8 ст.106). У цьому випадку роль Президента полягає у
якомога скорішому врівноваженні гілок влади на вищому їх рівні шляхом
забезпечення умов для сформування демократичним шляхом дієздатного парламенту і
водночас у здійсненні контролю за тим, щоб уряд, користуючись тимчасовою
розбалансованістю державного механізму, не вийшов за межі своєї компетенції.
Шляхом використання права вето (п.30 ст.106) Президент України здатен не
допустити виходу Верховної Ради за межі своєї компетенції, можливого шляхом
прийняття невідповідних законів, і таким чином зберігає конституційний баланс
сил на вищому щаблі державного механізму від парламентського диктату. У свою
чергу, право скасовувати акти уряду може бути успішно використане для запобігання
порушенню балансу влад з боку Кабінету Міністрів.

Важливий
функціональний аспект у діяльності Президента – припинення дій, що порушують
єдність влади, відображений у праві глави держави припиняти повноваження
Прем’єр-міністра, членів уряду, керівників центральних органів виконавчої
влади, голів місцевих державних адміністрацій, Генерального прокурора України,
Голів Антимонопольного комітету України, Фонду державного майна, Державного
комітету телебачення і радіомовлення України, скасовувати акти Кабінету
Міністрів України, Ради міністрів АРК та місцевих державних адміністрацій,
звертатись до Конституційного Суду з питань щодо конституційності законів
України та правових актів Верховної Ради АРК (пп.9–12, 14, 16, 30 ст.106, ч.8
ст.118, ст.150 Конституції України). У даному випадку мова йде про заходи Президента
щодо нейтралізації тих дій посадових осіб та органів державної влади, які
вносять розлад у діяльність державного механізму, блокують його нормальне
функціонування, йдуть у розріз із політичним курсом держави (незалежно від
того, чи порушують ці дії національну безпеку або основні права громадян, чи
ні).

У новітній
державознавчій літературі функцію Президента щодо забезпечення єдності
державної влади іноді називають арбітражною. Даний термін досить образно
характеризує зміст даної функції, але потребує певних застережень.
Конституційно-правовий арбітраж Президента України слід чітко відмежовувати від
діяльності арбітражних судів щодо вирішення господарських спорів. В обох випадках
арбітражна діяльність спрямована на гармонізацію відносин між певними суб
єктами правовідносин,
але на відміну від судді-арбітра по господарських спорах, глава держави не може
розглядатись як такий, що стоїть над учасниками спору. Президент – лише один з
вищих органів державної влади, на поведінку якого можна впливати шляхом
використання конституційного механізму «стримувань і противаг», а тому він має
стояти не над, а між конфліктуючими сторонами.

Другим з провідних
напрямків діяльності Президента України є представництво. У ряді випадків
вимагається виконання дій від імені держави в цілому як єдиної організації
політичної влади. Цілком природно, що такими повноваженнями найбільш доцільно
наділити орган, котрий якраз і забезпечує таку єдність, до того ж орган одноосібний,
здатний уособлювати єдність нації та єдність державної влади як у внутрішньо-,
так і у зовнішньополітичних відносинах. Виконанням саме цієї функції обумовлена
наявність у Президента таких повноважень, як право на звернення до народу, а
також звернення зі щорічними і позачерговими посланнями до Верховної Ради
України, право на ведення переговорів і укладення міжнародних договорів
України, право прийняття рішення про визнання іноземних держав, на прийняття
вірчих і відзивних грамот дипломатичних представників зарубіжних держав, право
на нагородження державними нагородами, право встановлювати президентські відзнаки
та нагороджувати ними. Залежно від сфери вияву дана функція розподіляється на
дві підфункції: внутрішньополітичне представництво і зовнішньополітичне
представництво. Особливістю представницької функції Президента є те, що вона
лише опосередковано пов’язана з впорядкуванням суспільного життя і
конкретизується у максимально формалізованих повноваженнях (причому,
формалізованих як за зовнішніми проявами, так і за внутрішнім змістом).

Вважаємо, що крім двох
означених напрямів діяльності глави української держави, які є визначальними
для його правового статусу, він виконує ще ряд важливих функцій, пов’язаних з
безпосереднім впливом на публічно-правові відносини. Аналіз ст.ст.93–94, 102,
106–107, 113–114, 118, 127–128, 136, 151, 154–156 Конституції дає можливість
виділити такі функції Президента України:

1. За обєктами
діяльності: а) забезпечення державного суверенітету та національної безпеки
України, б) забезпечення реалізації основних прав і свобод громадян, в)
керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави; г) формування персонального
складу органів державної влади (кадрова);

2. За формами
(способами) діяльності: а) установча, б) нормотворча, в) правозастосовча, г)
контрольна, д) інтерпретаційна.

Обєктні
функції Президента України найбільш чітко внормовані у Розділі V Конституції.
Зокрема, функція забезпечення державного суверенітету та національної безпеки
України прямо закріплена ч.2 ст.102 і п.1 ст.106 Основного Закону й деталізована
у повноваженнях Президента, передбачених пп.17–21 Конституції (право здійснювати
керівництво у сферах національної безпеки і оборони, право приймати рішення про
мобілізацію, про введення воєнного та надзвичайного стану та ін.). Конституція
проголосила Президента Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України,
перелік повноважень якого міститься в законах «Про оборону України», «Про
Збройні Сили України», «Про загальний військовий обов’язок та військову службу»,
«Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Зокрема, згідно з Законом «Про
оборону України» Президент як Верховний Головнокомандувач виконує такі
повноваження: подає на затвердження Верховної Ради України проекти воєнної
доктрини, концепції військового будівництва, державної програми розвитку
озброєння та військової техніки, а також пропозиції щодо загальної структури та
чисельного складу Збройних Сил України, обсягу бюджетних асигнувань на оборону;
координує діяльність державних органів у галузі оборони; веде переговори і
підписує міжнародні та міждержавні договори з військових питань; затверджує
план розвитку, стратегічні плани використання Збройних Сил України, плани їх
дислокації, а також Положення про Генеральний штаб Збройних Сил України;
приймає рішення про призов громадян України на строкову військову службу та
звільнення в запас військовослужбовців строкової служби; встановлює військові
свята. Згідно із Законом «Про державну таємницю» (в редакції від 21 вересня
1999 р. №1079-ХІV) Президент України, забезпечуючи національну безпеку, видає
укази та розпорядження з питань охорони державної таємниці, покладає виконання
функцій державного експерта з питань таємниць на конкретних посадових осіб в інших
(крім парламенту) органах державної влади, може встановлювати більш тривалі
строки дії рішень про віднесення інформації до державної таємниці, ніж строки,
передбачені Законом.

Функція забезпечення
реалізації основних прав і свобод громадян також відображена у ч.2 ст.102 і
більш широко розкрита у пп.25–27 ст.106 Конституції (право нагородження
державними нагородами, право прийняття рішень з питань громадянства, про
надання притулку в Україні та право помилування). Головною прикметою зазначених
повноважень глави держави є їх чітко індивідуальна спрямованість та
конкретність. Реалізуючи ці повноваження, Президент, уособлюючи державу в
цілому, вступає в безпосередні правовідносини з конкретними фізичними особами.
Крім того, на забезпечення основних прав і свобод громадян у підсумку спрямовані
й інші повноваження глави держави, оскільки забезпечення внутрішньої та зовнішньої
безпеки, конституційної законності та міжнародної співпраці має кінцевою метою
саме благополуччя громадян, якомога повнішу реалізацію їх прав і свобод.

На керівництво зовнішньополітичною
діяльністю держави націлюють главу держави пп.3–5 Конституції України, що закріплюють
його повноваження у міжнародно-правовій сфері. Крім того, Закон України «Про
міжнародні договори України» від 22 грудня 1993 р. надає Президентові України
право: вести переговори і підписувати міжнародні договори України без спеціальних
повноважень; приймати рішення про проведення переговорів і про підписання міжнародних
договорів України, які укладаються від імені України; здійснювати затвердження
міжнародних договорів України, які не потребують ратифікації, але потребують
затвердження; ухвалювати рішення про приєднання України до міжнародних
договорів або їх прийняття – щодо договорів, які не потребують ратифікації та
приєднання до яких або прийняття яких провадиться від імені України.

Функція Президента
щодо формування персонального складу органів державної влади закріплена у
пп.9–14 Основного Закону і стосується переважно виконавчої гілки влади. При
цьому, одні посадові особи призначаються Президентом самостійно (глави
дипломатичних представництв України, третина складу Конституційного Суду України,
вище командування Збройних Сил України), другі – за поданням Прем’єр-міністра
(міністри, голови місцевих державних адміністрацій), треті – за згодою
Верховної Ради України (Прем’єр-міністр, Генеральний прокурор, Голова
Антимонопольного комітету України). Крім того, деякі призначення Верховна Рада
України робить тільки за поданням Президента (Голова Національного банку
України, члени Центральної виборчої комісії).

На відміну від обєктних,
функції Президента України за формами (способами) діяльності не отримали
належного відображення безпосередньо у тексті Конституції. Однак передбачені
пп. 15, 23, 28 ст. 106 Конституції повноваження глави держави (право створювати
центральні органи виконавчої влади, суди, допоміжні органи і служби) дають
підстави виділити установчу функцію. Закріплені у Конституції право
законодавчої ініціативи Президента, а також його право вето і право підписувати
закони (ст.93, пп. 29, 30 ст. 106) визначають нормотворчу функцію глави Української
держави.

Згідно зі ст.106
Конституції Президент України призначає всеукраїнський референдум і позачергові
вибори до Верховної Ради України, скасовує акти Кабінету Міністрів України та
акти Ради міністрів АРК, здійснює керівництво у сферах національної безпеки та
оборони держави, вносить до парламенту подання про оголошення стану війни,
введення в Україні або окремих її місцевостях надзвичайного стану, нагороджує
державними нагородами, приймає рішення з питань громадянства України, здійснює
помилування тощо. Реалізація зазначених повноважень передбачає необхідність
видання індивідуальних актів, а тому обумовлює правозастосовчу функцію глави
держави.

Контрольна функція
Президента України обумовлена, з одного боку, необхідністю контролю за
втіленням в життя рішень і актів самого глави держави, а з іншого –
повноваженнями Президента відносно підзвітних і відповідальних перед ним
органів насамперед – Кабінету Міністрів та інших органів виконавчої влади).

.

    Назад

    НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ