§ 6. Трудові відпустки :: vuzlib.su

§ 6. Трудові відпустки :: vuzlib.su

184
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


§ 6. Трудові відпустки

.

§ 6. Трудові відпустки

Всі громадяни, зайняті
суспільно-корисною працею, незалежно від форм власності і форм господарювання,
які перебувають у трудових відносинах і підлягають державному соціальному
страхуванню, мають право на одержання щорічної оплачуваної відпустки.

Відпусткою визнається вільний від
роботи час протягом встановленої законом або угодою сторін кількості днів з
виплатою заробітної плати або без її збереження.

Право на відпустку мають громадяни
України, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, а також
працюють за трудовим договором у фізичної особи. Іноземні громадяни та особи
без громадянства, які працюють в Україні, мають право на відпустку нарівні з
громадянами України.

Право на відпустку належить також
особам, які працюють у платному апараті або на підприємствах чи в установах
профспілкових або інших громадських організацій, організацій споживчої
кооперації, житлово-будівельних кооперативів тощо.

Особи, які працюють за договорами
підряду або іншими договорами цивільно-правового характеру, за авторськими чи
видавничими договорами, не набувають статусу робітника чи службовця і тому
права на відпустку не мають.

Право на відпустку надано також
позаштатним працівникам, тобто робітникам і службовцям, що виконують на
підприємствах роботу без зарахування їх у штатний (списочний) склад. До
позаштатних працівників переважно належать агенти страхування, артисти
концертних організацій, кіностудій, керівники гуртків художньої самодіяльності,
експерти товарних експертиз, тренери-викладачі спорту, уповноважені по
розповсюдженню театральних квитків, друкованих видань (книгоноші) та ін.
Укладення трудового договору з цими працівниками можливе лише тоді, коли певні
роботи неможна виконати штатними працівниками.

Право на відпустку позаштатних
працівників пов’язане з поширенням на них державного соціального страхування.
Таке страхування охоплює робітників і службовців, а також деякі категорії трудящих,
що прирівнюються до них, наприклад адвокатів. Державне соціальне страхування не
поширюється на осіб, які працюють за авторськими чи видавничими договорами, за
договорами підряду, доручення, комісії та ін.

Закон України від 15 листопада 1996
р. «Про відпустки» передбачив також право на відпустку тимчасових і сезонних
працівників, які до введення цього закону в дію правом на відпустку чи грошовою
компенсацією за неї не користувалися.

Не надається щорічна чергова
відпустка засудженим до виправних робіт без позбавлення волі за час відбування
покарання.

Право на відпустку забезпечується
гарантованим наданням відпустки в натурі визначеної тривалості із збереженням
на її протязі місця роботи (посади) і виплатою середньої заробітної плати.
Забороняється звільнення працівників з ініціативи власника або уповноваженого
ним органу під час перебування їх у відпустці, за винятком випадків повної
ліквідації підприємства. Відпустка повинна забезпечити працівникам необхідний
відпочинок, тому забороняється заміна відпустки грошовою компенсацією, за
винятком окремих випадків.

Законом України «Про відпустки»
встановлюються такі види відпусток: щорічні відпустки; додаткові відпустки у
зв’язку з навчанням; творчі відпустки; соціальні відпустки; відпустки без
збереження заробітної плати.

Законодавством, колективними
договорами, угодами та трудовими договорами можуть встановлюватися інші види
відпусток. Щорічну основну і щорічні додаткові відпустки ще називають трудовими
відпустками. Щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш
як 24 календарні дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня
укладення трудового договору.

Промислово-виробничому персоналу
вугільної, сланцевої, металургійної, електроенергетичної промисловості, а також
зайнятому на відкритих гірничих роботах, на роботах на поверхні шахт, розрізів,
кар’єрів і рудників, на будівельно-монтажних роботах у шахтному будівництві, на
транспортуванні та збагаченні корисних копалин надається щорічна основна
відпустка тривалістю 24 календарних дні із збільшенням за кожні два
відпрацьовані роки на два календарних дні, але не більше 28 календарних днів.

Працівникам, зайнятим на підземних
гірничих роботах та в розрізах, кар’єрах і рудниках глибиною 150 метрів і нижче, надається щорічна основна відпустка тривалістю 28 календарних днів незалежно від
стажу роботи, а в розрізах, кар’єрах і рудниках глибиною до 150 метрів — 24 календарних дні із збільшенням на чотири календарних дні при стажі роботи на даному
підприємстві два роки і більше.

Працівникам лісової промисловості і
лісового господарства, державних заповідників, національних парків, що мають
лісові площі, лісомисливських господарств, постійних лісозаготівельних і
лісогосподарських підрозділів інших підприємств, а також лісництв надається
щорічна основна відпустка тривалістю 28 календарних днів за Списком робіт,
професій і посад, затверджених Кабінетом Міністрів України.

Воєнізованому особовому складу
гірничорятувальних частин надається щорічна основна відпустка тривалістю ЗО
календарних днів, невоєнізованим працівникам гірничорятувальних частин — 24
календарних дні із збільшенням за кожні два відпрацьовані роки на два
календарних дні, але не більше 28 календарних днів.

Керівним, педагогічним,
науково-педагогічним працівникам освіти та науковим працівникам надається
щорічна основна відпустка тривалістю до 56 календарних днів у порядку,
затвердженому Кабінетом Міністрів України постановою від 14 квітня 1997 р. №
346.

Інвалідам І і II груп надається
щорічна основна відпустка тривалістю ЗО календарних днів, а інвалідам III групи
— 26 календарних днів.

Особам віком до 18 років надається
щорічна основна відпустка тривалістю 31 календарний день. Сезонним і тимчасовим
працівникам відпустка надається пропорційно до відпрацьованого ними часу.

Державним службовцям надається
щорічна відпустка тривалістю ЗО календарних днів, якщо законодавством не
передбачено більш тривалої відпустки, з виплатою допомоги на оздоровлення у
розмірі посадового окладу. Службовцям, які мають стаж роботи в державних
органах понад 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю до
15 календарних днів.

Суддям надається щорічна відпустка
тривалістю ЗО робочих днів з виплатою додаткового посадового окладу. Суддям,
які мають тривалий стаж роботи на посаді судді, надається додаткова оплачувана
відпустка тривалістю при стажі роботи від 10 до 15 років — 5 календарних днів;
при стажі від 15 до 20 років — 10 календарних днів; при стажі 20 років і більше
— 15 календарних днів.

Щорічна додаткова відпустка за
роботу із шкідливими і важкими умовами праці тривалістю до 35 календарних днів
надається працівникам, зайнятим на роботах, пов’язаних з негативним впливом на
здоров’я шкідливих виробничих факторів, за Списком виробництв, цехів, професій
і посад з шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на додаткову
відпустку і скорочений робочий день. Конкретна тривалість додаткової відпустки
встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від атестації робочих
місць за умовами праці та часу зайнятості працівника в цих умовах.

Щорічна додаткова відпустка за
особливий характер роботи надається окремим категоріям працівників, робота яких
пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або
виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах
підвищеного ризику для здоров’я, — тривалістю до 35 календарних днів за Списком
виробництв, робіт, професій і посад, працівникам з не нормо ваним робочим днем
— тривалістю до 7 календарних днів згідно з списком посад, робіт і професій,
визначених колективним договором.

Додаткова відпустка надається також
особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на підставі Закону
України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи» в редакції від 19 грудня 1991 р.

Переведення тривалості щорічної і
додаткової відпусток працівникам із робочих у календарні дні проводиться за
формулою

N       =     N,fl.x7
к.д.                 6

де NKfl — тривалість відпустки в
календарних днях; Крд -тривалість відпустки в робочих днях; 7 — тривалість
тижня в календарних днях; 6 — тривалість тижня в робочих днях.

Отже, тривалість додаткової
відпустки особам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, становить 16
календарних днів.

.

    Назад

    НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ