17.1. Загальні засади призначення покарання :: vuzlib.su

17.1. Загальні засади призначення покарання :: vuzlib.su

80
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


17.1. Загальні засади призначення покарання

.

17.1. Загальні засади призначення покарання

Призначення покарання фактично є підсумком всієї діяльності
по кримінальній справі, яка здійснювалась тривалий час працівниками органів
досудового слідства та суду. При цьому суд, зважаючи на всі зібрані по справі
докази, з урахуванням всіх обставин, які характеризують вчинений злочин та
особу винного, обирає покарання, яке повинно бути адекватним ступеню суспільної
небезпеки діяння та особи, що його вчинила.

Отже виходячи з цього процес призначення покарання повинен
базуватися на відповідних засадах, які його визначають.

Загальні засади призначення покарання — це встановлені
кримінальним законом правила, якими керується суд, постановлюючи вироку
кримінальній справі та обираючи винному міру покарання. Ці засади закріплені в
ст. 65 КК України.

Частина перша цієї статті визначає три основні засади, якими
повинен керуватись суд при обранні покарання.

«Суд призначає покарання:

1) у межах, установлених у санкції статті Особливої частини
цього Кодексу, що передбачає відповідальність за вчинений злочин;

2) відповідно до положень Загальної частини цього
Кодексу;

3) враховуючи ступінь тяжкості вчиненого злочину,
особу винного та обставини, що пом’якшують та обтяжують покарання».

Зміст цих засад полягає у такому:

Л Суд призначає покарання у межах, встановлених у санкції
статті Особливої частини цього Кодексу, що передбачає відповідальність за
вчинений злочин. Виходячи з виду санкцій кримінально-правових норм Особливої
частини Кримінального кодексу, які, в більшості, належать за своєю
характеристикою до відносно-визначених, суд, постановляючи обвинувальний вирок,
правомочний обирати покарання, яке не перевищує вищої і не знаходиться нижче
нижньої межі, яка передбачена санкцією відповідної норми

КК. Це загальне правило, яке, однак, потребує деякого
тлумачення. У більшості випадків немає проблем із визначенням цих меж, тому що
більшість санкцій прямо й передбачає і нижню і верхню межу покарання (див,,
напр., санкцію ст. 336 КК «Ухилення від призову по мобілізації», яка передбачає
покарання у виді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років). Разом з
цим норми КК містять санкції, які визначають лише верхню межу відповідного виду
покарання (див., напр., санкцію ст. 146 ч. 1 «Незаконне позбавлення волі або
викрадення людини», яка передбачає покарання у виді обмеження волі на строк до
трьох років або позбавлення волі на той самий строк). У цих випадках нижня межа
визначається відповідною нормою Загальної частини, яка регламентує даний вид
покарання і вказує на його нижню межу. Скажімо, для виправних робіт (ст. 57 КК)
вона становить шість місяців, для арешту (ст. 60 КК) — один місяць, для
обмеження волі (ст. 61 КК) — один рік, для тримання в дисциплінарному
батальйоні (ст. 62 КК) — шість місяців, для позбавлення волі на певний строк
(ст. 63 КК) — один рік.

Чинне кримінальне законодавство знає два випадки, коли суд
правомочний вийти за ці межі. Перший з них — це застосування ст. 69 КК —
«Призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом», другий —
визначення загального строку покарання за сукупністю вироків (ст. 71 КК), коли
суд має право вийти за верхню межу покарання. Ці випадки будуть розглянуті
окремо при аналізі відповідних норм КК.

2. Суд визначає покарання відповідно до норм Загальної
частини КК. Ця засада скеровує суди на необхідність глибокого аналізу норм
Загальної частини КК при призначенні покарання. Це не стосується питання про
наявність чи відсутність складу злочину і необхідності врахування
кримінально-правових норм, які визначають його наявність у конкретному діянні.
Йдеться про норми, які тим чи іншим чином визначають покарання. До них,
зокрема, належать норми, що визначають правила призначення покарання при
вчиненні незакінченого злочину, при вчиненні злочину в співучасті, при уявній
обороні, при сукупності злочинів. Постановляючи обвинувальний вирок, суд
повинен враховувати положення норм Загальної частини, які зобов’язують його, у
відповідних випадках, застосувати правило про зворотну дію закону про
кримінальну відповідальність у часі, надають права звільнити особу від
покарання і т. ін.

3. Призначаючи покарання, суд враховує ступінь тяжкості
вчиненого злочину, особу винного та обставини, що пом’якшують та обтяжують
відповідальність. Слід зазначити, що вид та розмір покарання, визначеного
законодавцем при конструюванні відповідної норми Особливої частини КК, великою
мірою вже враховує тяжкість вчиненого злочину, що знаходить свій прояв у тих
видах покарання, які передбачаються за його вчинення та їх межах. Разом із цим
індивідуальність кожного злочину вимагає відповідної конкретизації покарання у визначених
межах. Це передбачає необхідність врахування рівня суспільної небезпеки
конкретного злочинного діяння в сукупності з рівнем суспільної небезпеки особи,
яка вчинила це діяння.

У зв’язку з цим не можна погодитись з точкою зору авторів
підручника «Кримінальне право України. Загальна частина», які фактично
пов’язують ступінь тяжкості із ст. 12 КК. Ця стаття лише класифікує злочини за
ступенем суспільної небезпечності залежно від розміру покарання. Ступінь
тяжкості конкретного злочину знаходить свою оцінку в конкретному покаранні,
обраному судом у межах альтернативного відносно-визначеного покарання,
передбаченого конкретною санкцією норми Особливої частини КК. При цьому
враховуються суспільна цінність об’єкта та предмета посягання, спосіб,
знаряддя, обстановка вчинення злочину та інші його характеристики. Особливої
уваги заслуговує особа винного і, передусім, ступінь його десоціалізації.

Пленум Верховного Суду України в постанові № 7 від 24 жовтня
2003 р. «Про практику призначення судами кримінального покарання» акцентував
увагу судів на необхідність всебічного аналізу всіх обставин, що характеризують
вчинене діяння та особу винного.

Обов’язковому врахуванню підлягають обставини, які
пом’якшують або обтяжують відповідальність винного. При цьому (і про це докладніше
далі) гуманістичні засади вітчизняного кримінального законодавства націлюють
суди на щонайширше тлумачення пом’якшуючих та обмежене тлумачення обтяжуючих
обставин, Що суттєво впливає на загальну оцінку ступеню тяжкості конкретного
злочину й особи винного.

.

    Назад

    НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ