§ 5. Правові відносини органів державної служби зайнятості з підприємствами :: vuzlib.su

§ 5. Правові відносини органів державної служби зайнятості з підприємствами :: vuzlib.su

128
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


§ 5. Правові відносини органів державної служби зайнятості з
підприємствами

.

§ 5. Правові відносини органів
державної служби зайнятості з підприємствами

Діяльність держави через свої органи
по забезпеченню зайнятості населення є соціальною діяльністю. Але органи
державної служби зайнятості не могли б вирішувати поставлені перед ними
завдання без участі підприємств. Тому створення підприємствами робочих місць і
надання їх бажаючим здійснювати трудову діяльність громадянам також носить
соціальний характер.

Взаємовідносини підприємств з
органами державного управління і місцевого самоврядування будуються відповідно
до законів України «Про підприємства в Україні», «Про зайнятість населення», «Про
місцеві Ради народних депутатів України та місцеве самоврядування» та інших
законодавчих актів України, які встановлюють компетенцію цих органів.

Підприємство на добровільній
договірній основі бере участь в роботі по комплексному економічному і соціальному
розвитку території, що проводиться місцевою Радою. Підприємство зобов’язане за
рішенням місцевої Ради створювати за рахунок її коштів спеціальні робочі місця
для осіб з обмеженою правоздатністю та організовувати їх професійну підготовку.
Рада народних депутатів має право залучати підприємства на непрофільні роботи в
разі стихійного лиха, а також на підставі постанов Кабінету Міністрів України,
пов’язаних з надзвичайними ситуаціями.

Підприємства, незалежно від форм
власності, їх службові особи сприяють: проведенню державної політики зайнятості
на основі додержання законодавства про працю, а також прийнятих відповідно до
нього умов, договорів та угод; організації професійної підготовки,
перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників, професійного перенавчання
тих, хто підлягає вивільненню з виробництва; працевлаштуванню визначеної
місцевою державною адміністрацією кількості осіб, які потребують соціального
захисту і нездатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці.

Підприємства, що активно сприяють
розв’язанню проблем зайнятості населення в регіоні, одержують певні пільги щодо
податків та інших платежів до бюджету, які частково або повністю компенсують
витрати, пов’язані з прийняттям на роботу додаткової кількості працівників.
Проблеми зайнятості підприємства можуть розв’язувати шляхом створення
додаткових робочих місць для працевлаштування чи організації оплачуваних
громадських робіт або використання понад встановлену квоту праці осіб, які
потребують соціального захисту і нездатні на рівних умовах конкурувати на ринку
праці.

За квотами, що встановлені органами
місцевої державної адміністрації та виконавчими комітетами відповідних Рад
народних депутатів, органи державної служби зайнятості направляють на ці
підприємства громадян, які звертаються до служби зайнятості, відповідно до
рівня їх освіти і професійної підготовки.

Органи державної служби зайнятості
за дорученням підприємств укладають договори з громадянами про їх
працевлаштування з попереднім, якщо це необхідно, професійним навчанням,
оплативши вартість проїзду, добові, а також надають допомогу при переїзді на
нове місце проживання та роботи за рахунок коштів підприємств.

Підприємства, розташовані на
території регіону, незалежно від відомчої підпорядкованості, щомісячно в
повному обсязі подають державній службі зайнятості інформацію про наявність
вільних робочих місць (вакантних посад) і у десятиденний строк — про всіх
прийнятих працівників.

Відповідно до Указу Президента
України від ЗО грудня 1995 р. ряд повноважень державної виконавчої влади було
делеговано головам та очолюваним ними виконавчим комітетам сільських, селищних
і міських Рад. Зокрема, головам і виконавчим комітетам передано право
контролювати подання підприємствами всіх форм власності даних про наявність
вільних робочих місць (посад), організовувати інформування населення про
потребу підприємств всіх форм власності у працівниках, розробляти і
затверджувати перспективні і поточні програми зайнятості та заходи щодо
соціальної захищеності різних груп населення від безробіття, організовувати їх
виконання, а також проведення оплачуваних громадських робіт для осіб,
зареєстрованих як безробітні.

При вивільненні працівників у
зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідацією,
реорганізацією або перепрофілюванням підприємств, скороченням чисельності або
штату працівників підприємства, незалежно від форм власності, повідомляють про
це не пізніше як за два місяці в письмовій формі державній службі зайнятості,
вказуючи підстави і строки вивільнення, найменування професій, спеціальностей,
кваліфікації, розмір оплати праці. У разі неподання або порушення строків
подання цих даних стягується штраф у розмірі річної заробітної плати за кожного
вивільненого працівника. Ці кошти зараховуються у державний фонд сприяння зайнятості
і використовуються для фінансування заходів по працевлаштуванню та соціальному
захисту вивільнюваних працівників.

Державна служба зайнятості має право
вносити пропозиції до місцевої державної адміністрації та відповідної Ради
народних депутатів про припинення на строк до шести місяців рішення підприємств
про вивільнення працівників у разі утруднення їх наступного працевлаштування з
одночасною частковою або повною компенсацією витрат підприємств, викликаних
цією відстрочкою.

Активна роль у розробці державної
політики зайнятості, реалізації і контролі за заходами по її забезпеченню
належить також профспілкам. В усіх країнах профспілки вважають безробіття
соціальним злом.

Права і повноваження професійних
спілок щодо забезпечення захисту громадян від безробіття та його наслідків
визначаються колективним договором, державною та територіальними угодами
профспілок з органами державного управління та об’єднаннями підприємств
(роботодавців) відповідно до чинного законодавства. Так, Генеральною угодою на
1997— 1998 роки поставлена мета зберегти для вивільнюваних працівників рівень
додаткових гарантій для окремих категорій населення та особливі гарантії
працівникам, які втратили роботу у зв’язку із змінами в організації виробництва
і праці. При здійсненні структурної перебудови передбачити заходи для
перерозподілу трудових ресурсів у суспільному виробництві, в тому числі на
користь перспективних та стратегічно необхідних галузей економіки. Для
урегулювання проблем масового вивільнення працівників сторони домовилися передбачати
надзвичайні заходи щодо забезпечення зайнятості та соціального захисту
населення у разі, якщо масштаби безробіття вийдуть за межі, визначені Державною
програмою зайнятості населення.

Передбачалась також підготовка
узгоджених з профспілками змін до чинного законодавства щодо врегулювання
проблеми часткового безробіття і соціального захисту частково безробітних.

З метою забезпечення продуктивної
зайнятості населення та соціальних гарантій у разі безробіття за участю
профспілкових об’єднань розробити довгострокову програму зайнятості населення
України та концепцію розвитку ринку праці з урахуванням проведення структурної
перебудови економіки, приватизації, інвестиційної та податкової політики.

Професійні спілки, органи державного
управління, власники підприємств проводять спільні консультації з проблем
зайнятості населення. Повинна удосконалюватись також система інформаційного
забезпечення вивчення та аналізу стану ринку праці на основі об’єктивного
прогнозування його розвитку.

При укладенні Генеральної угоди
сторони заявили, що в умовах переходу до ринкової економіки договірне
регулювання суспільно-економічних процесів на принципах соціального партнерства
є об’єктивною необхідністю.

.

    Назад

    НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ