9.5. Факультативні ознаки суб`єктивної сторони складу злочину :: vuzlib.su

9.5. Факультативні ознаки суб`єктивної сторони складу злочину :: vuzlib.su

119
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


9.5. Факультативні ознаки суб`єктивної сторони складу злочину

.

9.5. Факультативні ознаки суб’єктивної сторони складу
злочину

Кожний злочин є наслідком відповідних процесів, які
відбуваються у психіці особи. Він обумовлений системою ціннісних координатів,
яка сформувалася в людини за роки її життя.

Слід зазначити, що вся людська поведінка зумовлюється саме
цією системою — нічого в житті людини не відбувається поза нею. Спроби
характеризувати поведінку особи, як немотивовану, є просто констатацією того,
що досліднику не вдалось виявити справжні мотиви поведінки та цілі, які вона
переслідувала.

Формування мотиваційної сфери є результатом тривалого
процесу розвитку особи. На нього впливає безліч факторів, як позитивного, так і
негативного характеру. Значною мірою саме ця сфера детермінує протиправну
поведінку особи, визначає її антисоціальну спрямованість.

Питання мотиваційної сфери особи, її ціннісних орієнтацій
були предметом аналізу в працях вчених філософів, соціологів, соціальних
психологів, психологів, біологів. Активно вивчали цю проблему і вчені-юристи.

Мотив є тією рушійною силою, яка визначає людську поведінку.
Людині, як особі мислячій, притаманна можливість вибору відповідної лінії
поведінки. Слід зазначити, що взагалі виборність поведінки лежить в основі
визнання можливим притягнення особи до відповідальності. За відсутності
можливості обирати поведінку відсутня і можливість постановки питання про
відповідальність. Тому виборність поведінки є по суті умовою існування (modus
vivendi) відповідальності як такої.

Саме виходячи з цього положення і слід підходити до
визначення мотиву як спонуки, якою керується особа при вчиненні діяння. Однак,
це стосується лише характеристики основної функції, яку виконує мотив у
механізмі людської поведінки і не може бути визнано всеохоплюючим.

Мотив не «працює» самостійно, а діє лише в сукупності з
метою, досягнення якої переслідує особа. Наявність мети відрізняє свідому
людську поведінку від неусвідомленої, рефлекторної діяльності. Мета — це той
бажаний результат, який особа прагне досягнути внаслідок вчинення відповідного
діяння.

1 мотив, і мета поведінки, з позиції кримінального права, є
самостійними характеристиками суб’єктивної сторони складу злочину.

У кримінальному праві під мотивом злочину прийнято розум-ти
усвідомлену спонуку, якою керується винний при вчиненні злочину. Виходячи з
цього визначення, мотив повинен розглядатись як рушійна сила, стимул людської
діяльності, те, що штовхає особу на вчинення злочину.

З огляду на це, як справедливо визначає О. А. Лукашева:
«Преступление — это форма выражения и объективизации мотивов преступления, у
свою очередь мотив позволяет понять подлинный характер правомерного или
противоправного поведения».

Мотив злочину визначається цінностями, інтересами що
перетворюються на потреби винного. Будучи усвідомленими особою, вони і стають
спонукою злочинної поведінки.

Всі умисні злочини є наслідком усвідомлення особою власних
потреб. Тому слід вважати, що всі умисні злочини — мотивовані. Цієї позиції
дотримуються практично всі вітчизняні вчені-криміналісти.

Більш складним є питання щодо мотивації необережних
злочинів. Деякі вчені, які порушували цю проблему, вважають, що стосовно цієї
групи злочинів не можна вести мову про їх мотивацію, а слід вивчати мотивацію
поведінки, яка призвела до вчинення необережного злочину. Інші схильні вважати,
що необережні злочини мають у своїй основі усвідомлену вольову поведінку, і
тому вони також є мотивованими і цілеспрямованими.

Слід зазначити, що позиція першої групи вчених є більш
обґрунтованою. Підтвердженням цього може бути факт відсутності посилання на
мотиви та мету злочину в конструкціях тих злочинів, що вчиняються з необережності,
які закріплені в чинному КК України. Без сумніву, сама по собі поведінка є
мотивованою, але мотивація не стосується наслідків, передбачених кримінальним
законом. Мотивуються інші наслідки та цілі (загальні наслідки та цілі
діяльності людини), тоді як кримінально-правові перебувають поза психологічною
сферою, тому що не усвідомлюються взагалі або, хоча і усвідомлюються, однак є
небажаними й оцінюються як такі, що не настануть.

Мотиви злочинів можуть бути класифіковані так:

4 антисоціальні (політичні, насильницько-агресивні,
корисливі, корисливо агресивні та ін.);

♦ асоціальні (егоїстичні, анархо-індивідуалістичні та
ін.);

♦ псевдосоціальні (мотиви окремих соціальних груп, які
суперечать кримінально-правовим нормам, інтересам окремих осіб та суспільства в
цілому);

♦ протосоціальні (при переростанні соціально
сприйнятливих мотивів у мотиви злочину (напр., при вчиненні злочину при
перевищенні меж необхідної оборони та ін.).

Мотиви злочину можуть носити як низький характер (напр.,
користь, помста, хуліганський мотив і т. ін.), так і бути такими, що не несуть
антисоціального навантаження і взагалі можуть бути оцінені як
соціально-сприйнятні (співчуття, жалість та ін.).

Мета злочину — це уявлення особи про бажаний кінцевий
результат власної діяльності, який формується у свідомості особи як ідеальний
наслідок поведінки, до настання якого прагне винний, вчиняючи злочин.

Мета злочину, як і мотив, є компонентом вольової поведінки
особи. Як справедливо зауважують автори підручника «Кримінальне право України.
Загальна частина», «мотив дозволяє визначити, чому особа вчиняє злочин, а мета
— заради чого, до якого результату спрямована її суспільно небезпечна
діяльність».

Поруч з мотивом і метою важливе значення має ще одна
психологічна характеристика — емоційний стан, в якому перебувала особа під час
вчинення злочину. Сама етіологія терміна, який походить від латинського emoveo
— «хвилююсь», свідчить про значення цього стану для визначення ступеня вини
особи.

Психологічна наука виділяє чотири основні форми емоційного стану:

♦ відчуття;

♦ афект;

♦ пристрасть;

♦ настрій.

Не всі форми емоцій мають кримінально-правове значення, не
всі можуть входити до структури суб’єктивної сторони складу злочину. Водночас вони
можуть тим чи іншим чином враховуватись при визначенні ступеню вини особи, для
загальної її оцінки з позицій суспільної небезпеки.

Із всієї емоційної сфери пряме кримінально-правове значення,
у визначених законом випадках, надається лише афекту — сильному душевному
хвилюванню, яке зумовлено неправомірною поведінкою потерпілого. Перебуваючи в
стані афекту, особа не має можливості в повному обсязі усвідомлювати власну
поведінку, керувати нею, не завжди в повному обсязі усвідомлює наслідки своєї
діяльності. Все це дає підстави вважати діяння, вчинені в стані афекту, менш
суспільно небезпечними, менш тяжкими у порівнянні з тими, що вчиняються у
спокійному стані психічної діяльності. Разом з цим стан афекту не визначає
неосудності особи, оскільки здатність усвідомлювати суспільно небезпечний
характер власної» поведінки керувати нею та передбачати її суспільно
небезпечні наслідки особою в цілому не втрачається. Перебування особи у стані
афекту визначається судовою психолого-психіатричною експертизою. Осудність
виключається лише у випадку перебування особи у стані патологічного афекту,
коли особа повністю втрачає можливість усвідомлювати характер власної поведінки
та керувати нею.

Зауважимо, що як законодавство 1960 р., так і чинний
Кримінальний кодекс не використовують термін «афект» для визначення
відповідного психологічного стану особи, замінюючи його терміном «сильне
душевне хвилювання». Як справедливо зазначає в зв’язку з цим О. Д. Сітковська,
це словосполучення має «оценочный, нестрогий характер» і не відповідає
прийнятій психологічній термінології. Питання полягає в тому, що вказані
поняття не ідентичні, що в свою чергу викликає розбіжності в розумінні стану
особи, який підлягає визначенню. Кримінальний кодекс РФ 1995 p. привів у
відповідність термінологію, чого не спромігся зробити український законодавець.

Кримінально-правове значення мотиву, мети та емоційного
стану полягає в тому, що, входячи в структуру суб’єктивної сторони складу
злочину, вони підлягають доведенню в ході досудового розслідування та судового
слідства по кримінальній справі і повинні бути враховані при винесенні
обвинувального вироку (статті 64, 334 КПК України).

Входячи в структуру суб’єктивної сторони складу злочину
вказані обставини, на відміну від вини, не виступають як її конструктивні
елементи, а є факультативними ознаками.

У деяких випадках, коли вказані характеристики мають
особливе значення для визначення злочинного діяння та особи винного, вони
використовуються законодавцем для конструювання кваліфікованих (особливо
кваліфікованих) або привілейованих складів злочинів, а також враховуються як
ознаки, що пом’якшують або обтяжують покарання. Коли мотив, мета або емоційний
стан безпосередньо вказані в диспозиції норми Особливої частини Кримінального
кодексу, вони набувають обов’язкового значення і стають конструктивними
елементами складу конкретного злочину. В цьому випадку їх відсутність свідчить
і про відсутність відповідного складу злочину в цілому.

Приміром, подання громадянином-підприємцем або засновником
суб’єкта господарської діяльності, а також службовою особою суб’єкта
господарської діяльності завідомо неправдивої інформації органам державної
влади, органам державної влади Автономної Республіки Крим чи органам місцевого
самоврядування, банкам або іншим кредиторам буде утворювати склад злочину,
передбаченого ст. 222 КК («Шахрайство з фінансовими ресурсами»), лише в тому
випадку, коли ці діяння переслідували мету одержання субсидій, субвенцій,
дотацій, кредитів чи пільг щодо податків. За відсутності такої мети немає
підстав стверджувати про наявність складу злочину передбаченого ст. 222 КК. У
деяких випадках законодавець прямо не зазначає у кримінально-правовій нормі
мотив та мету злочину, однак вони за змістом безпосередньо характеризують
суб’єктивну сторону конкретного діяння. Скажімо, без корисливого мотиву і мети
наживи не можуть існувати крадіжка, грабіж, розбій. Разом з цим в диспозиції
норм КК, які визначають відповідальність за вчинення цих злочинів, пряме
посилання на такі характеристики відсутнє, тому що вважається зрозумілим.

Включаючи вказані характеристики до структури складу
злочину, у деяких випадках законодавець тим самим посилює кримінальну
відповідальність, утворюючи кваліфіковані або особливо кваліфіковані склади
злочинів. Наприклад, диспозицією ст. 115 ч. 2 п. 6 як кваліфікуюча ознака
умисного вбивства передбачено його вчинення з корисливих мотивів, а п. 9 —
вчинення вбивства з метою приховати інший злочин або полегшити його вчинення.
При створенні складів злочинів з особливо кваліфікуючими обставинами вказані характеристики
використовуються у нормах ст. 144 ч. З — «Насильницьке донорство», ст. 149 ч. З
«Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини» та ін.

Одночасно при конструюванні деяких злочинів мотив, мета та
емоційний стан використовуються законодавцем і для створення привілейованих
складів злочинів — ст. 116 «Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного
хвилювання», де привілейованою обставиною виступає емоційний стан, ст. 124
«Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної
оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця», де
як така ж обставина виступає соціально корисний мотив — захист від злочинного
посягання, або мета — затримання злочинця тощо.

Визначаючи коло обставин, які пом’якшують покарання (ст. 66
КК), законодавець включає до їх кола емоційний стан (п. 7), суспільно корисну
мотивацію (пункти 8 та 9). Розглядаючи вказану норму, слід зазначити, що,
виходячи з можливості її розширеного тлумачення (ч. 2) суд має можливості при
обранні покарання визнати такими, що пом’якшують покарання, й інші позитивні
мотиви та цілі, що визначили вчинення злочину.

Характеристики мотиву і мети враховуються законодавцем і при
визначенні переліку обставин, що обтяжують покарання (ст. 67 КК). До них.
зокрема, належать мотиви расової, національної чи релігійної ворожнечі або
розбрату (п. 3), низинні мотиви які обумовили вчинення злочину у зв’язку із
виконанням потерпілим службового або громадського обов’язку (п. 4) та ін.

.

    Назад

    НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ