§ 3. Кодекс законів про працю України та інші законодавчі акти України, що...

§ 3. Кодекс законів про працю України та інші законодавчі акти України, що регулюють трудові відносини :: vuzlib.su

349
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


§ 3. Кодекс законів про працю України та інші законодавчі акти України,
що регулюють трудові відносини

.

§ 3. Кодекс законів про працю
України та інші законодавчі акти України, що регулюють трудові відносини

Кодекс законів про працю в Україні
вперше було прийнято наприкінці 1922 р. Фактично він був розроблений в Росії і
як проект одержаний Україною в червні 1922 р. Відразу ж розпочалася робота щодо
його розгляду, хоча значних змін до нього внесено не було. Навіть нумерація
статей залишилася такою ж.

Але в Росії не могли допустити, щоб
навіть розроблений в ній проект був затверджений в Україні раніше, ніж це
відбудеться в Росії. Ця практика знайшла своє правове закріплення в Радянському
Союзі, коли для «єдності» законодавства стали розроблятися Основи законодавства
Союзу РСР і союзних республік, які мали бути дослівно відображені в кодексах
союзних республік.

Так, чинний КЗпП повністю відтворив
Основи законодавства Союзу РСР і союзних республік про працю, що були
затверджені Верховною Радою СРСР 15 липня 1970 р. й уведені в дію з 1 січня
1971 р. На підставі цих Основ в союзних республіках були розроблені і прийняті
нові кодекси: в Росії — 9 грудня 1971 р., в Україні і Азербайджані — 10 грудня
1971 р., в Узбекистані — 17 грудня 1971 р., в інших республіках — вже в 1972 р.

КЗпП, затверджений Верховною Радою
України 10 грудня 1971 p., уведений в дію з 1 червня 1972 р. Він складається з
18 глав, в яких об’єднані 265 статей. За роки, що пройшли після прийняття КЗпП,
він доповнений главою Ш-А «Забезпечення зайнятості вивільнюваних працівників»,
главою XVI-A «Трудовий колектив». Назва глави XV «Трудові спори» змінена на
назву «Індивідуальні трудові спори». Змінені і доповнені 267 статей КЗпП, тобто
до окремих статей зміни вносилися по декілька разів. Прикладом цього може
слугувати ст. 67, до якої в 1995 р. була внесена ч. З такого змісту: «У
випадку, коли святковий або неробочий день (стаття 73) співпадає з вихідним
днем, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого».

На 1998 р. припадає п’ять таких
днів, і Прем’єр-міністр України зробив подання до Верховної Ради, яка Законом
від 26 грудня 1997 р. визнала цю норму такою, що втратила чинність, хоча вона й
відповідала рекомендаціям МОП. Така практика «реформування» трудового
законодавства фактично є «штопанням дірок». Тому не випадково в Основних
напрямах соціальної політики на 1997—2000 роки зроблено висновок про те, що
регулювання соціально-трудових відносин у нових умовах, забезпечення захисту
трудових прав громадян вимагають прийняття нового Кодексу законів про працю
України.

Поряд із КЗпП, діють інші закони
України. Так, Верховна Рада 7 лютого 1991 р. прийняла Закон України «Про
власність», який дає визначення права власності як урегульованих законом
суспільних відносин по володінню, користуванню і розпорядженню майном. Власнику
надано право використовувати на договірній основі працю інших громадян,
забезпечивши їм соціальні та економічні гарантії і права, передбачені законом.
Майно може використовуватися і для підприємницької діяльності.

Відповідно до Закону України «Про
підприємства в Україні» підприємства становлять основну організаційну ланку
народного господарства України. Закон визначає порядок створення підприємства і
його реєстрацію, створення і використання майна, управління підприємством і
самоврядування трудового колективу, визначає господарську, економічну та
соціальну діяльність підприємства, взаємовідносини підприємства з державою,
порядок ліквідації і реорганізації підприємств.

16 грудня 1993 р. Верховна Рада
прийняла Закон України «Про державну службу», який регулює суспільні відносини,
що охоплюють діяльність держави щодо створення правових, організаційних,
економічних та соціальних умов реалізації громадянами України права на державну
службу. Закон визначає загальні засади діяльності державної служби, правовий
статус державних службовців та їх апарату, порядок проходження державної
служби, її припинення, матеріальне та соціально-побутове забезпечення державних
службовців, відповідальність за порушення законодавства про державну службу.

Для реалізації державної політики
зайнятості населення і забезпечення громадянам України гарантій в цій галузі
Верховна Рада 1 березня 1991 р. прийняла Закон України «Про зайнятість населення»,
який сприяє повній, продуктивній і вільно обраній громадянами зайнятості,
гарантує їм право на зайнятість, передбачає компенсацію в разі втрати роботи.

22 жовтня 1993 р. був прийнятий
Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,
основними завданнями якого є створення належних умов для підтримання здоров’я й
активного довголіття; організація соціального та інших видів обслуговування;
виконання цільових програм соціального і правового захисту ветеранів війни;
надання пільг, переваг та соціальних гарантій у процесі трудової діяльності
відповідно до професійної підготовки і з урахуванням стану здоров’я.

Закон України від 16 грудня 1993 р.
«Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян
похилого віку в Україні» визначає основні засади державної політики щодо
ветеранів праці, інших громадян похилого віку, гарантує їм рівні з іншими
громадянами можливості в економічній, соціальній, політичній сферах, сприятливі
умови для повноцінного способу життя. Передбачено надання ветеранам праці, а
ними визнаються громадяни, які сумлінно пропрацювали в народному господарстві:
жінки — 35 років, чоловіки — 40 років і вийшли на пенсію, — низку пільг.

Закон України від 21 березня 1991 р.
«Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» гарантує інвалідам
рівні з усіма іншими громадянами можливості для участі в економічній,
політичній та соціальній сферах життя суспільства, створення необхідних умов,
які дають можливість інвалідам вести повноцінний спосіб життя відповідно до
індивідуальних здібностей та інтересів.

Загальні засади створення
організаційних, соціально-економічних, політико-правових умов соціального
становлення та розвитку молодих громадян України в інтересах особистості,
суспільства та держави, основні напрямки реалізації державної молодіжної
політики в Україні закликаний урегулювати Закон України від 5 лютого 1993 р.
«Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні».

Закон України від 14 жовтня 1992 р.
«Про охорону праці» визначає основні положення щодо реалізації конституційного
права громадян на охорону їх життя і здоров’я в процесі трудової діяльності,
регулює за участю відповідних державних органів відносини між власником
підприємства або уповноваженим ним органом і працівником з питань безпеки,
гігієни праці та виробничого середовища і встановлює єдиний порядок організації
охорони праці в Україні.

Основи законодавства України про
охорону здоров’я, прийняті Верховною Радою 19 листопада 1992 p., визначили
правові, організаційні, економічні та соціальні засади охорони здоров’я в
Україні. Вони регулюють суспільні відносини в цій галузі з метою забезпечення
гармонічного розвитку фізичних і духовних сил, високої працездатності і
довголітнього активного життя громадян.

Закон України від 24 березня 1995 р.
«Про оплату праці» визначив економічні, правові та організаційні засади оплати
праці працівників, які перебувають у трудових відносинах на підставі трудового
договору з підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та
господарювання, а також з окремими громадянами та сфери державного й
договірного регулювання оплати праці. Закон спрямований на забезпечення
відповідальності та стимулюючої функції заробітної плати.

Законом України від 5 листопада 1991
р. «Про пенсійне забезпечення» всім непрацездатним громадянам гарантується
право на матеріальне забезпечення за рахунок суспільних фондів споживання
шляхом надання трудових і соціальних пенсій. Закон спрямований на те, щоб
повніше враховувалася суспільне корисна праця як джерело зростання добробуту
народу і кожної людини, гарантує соціальну захищеність пенсіонерів.

15 листопада 1996 р. прийнятий Закон
України «Про відпустки».

23 грудня 1997 р. прийнято Закон
України «Про уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», яким передбачено
парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і
громадянина та захист їх прав на території України в межах її юрисдикції.

Основи законодавства України про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування затверджені 14 січня 1998 р.

10 лютого 1998 р. прийнято Закон
України «Про професійно-технічну освіту», яка є складовою частиною освіти
України і спрямована на формування у громадян професійних знань, умінь,
навичок, розвиток духовності, культури, відповідного технічного, технологічного
і екологічного мислення з метою створення умов для професійної діяльності.

З березня 1998 р. законодавче
вирішено питання про порядок розгляду в Україні колективних трудових спорів
(конфліктів).

Усі закони України, що приймаються
Верховною Радою, обнародуються за підписом Президента України. З метою
впорядкування офіційного оприлюднення нормативно-правових актів, що приймають
Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів України,
запобігання перекручень їх змісту, визначення порядку набрання ними чинності
Президент України 10 червня 1997 року видав Указ «Про порядок офіційного
оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності». Закон
України, акти Президента України, Кабінету Міністрів України не пізніш як у п’ятнадцяти-денний
строк після їх прийняття у встановленому порядку і підписання підлягають
оприлюдненню державною мовою в офіційних друкованих виданнях. Відповідно до ст.
1 цього Указу офіційними друкованими виданнями є «Офіційний вісник України»,
«Відомості Верховної Ради України», газета «Урядовий кур’єр».

Президент України виступає гарантом
державного суверенітету, незалежності, недоторканності кордонів, національної
безпеки, територіальної цілісності України, додержання Конституції і законів
України, прав та свобод людини і громадянина. В межах своїх повноважень
Президент України також видає укази і розпорядження, які є обов’язковими для
виконання на всій території України.

Але ці укази і розпорядження
Президента України є не законодавчими, а підзаконними актами.

.

    Назад

    НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ