9.4. Злочини з двома формами вини :: vuzlib.su

9.4. Злочини з двома формами вини :: vuzlib.su

148
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


9.4. Злочини з двома формами вини

.

9.4. Злочини з двома формами вини

В абсолютній більшості випадків вчинений злочин
характеризується однією формою вини. Однак існують ситуації, коли вчинений
умисний злочин спричинює наслідки, які не входили в обсяг умислу і
характеризуються необережним ставленням винного до їх, настання. Це має місце в
тих випадках, коли виникає необхідність посилити відповідальність за умисні
злочини, що спричиняють шкідливі наслідки, яким надається кваліфікуюче
значення.

У теорії кримінального права такі злочини визначають, як
злочини зі «змішаною», «подвійною», «складною» формою вини. О. І. Рарог,
категорично заперечуючи такі визначення, вказує, що «подобные термины являются
неточными, так как никакой третьей формы вины в таких преступлениях нет, а
умысел и неосторожность между собой не смешиваются, они существуют
самостоятельно, хотя и в одном преступлении». З цією позицією слід повністю
погодитись.

Дві форми вини законодавчо закріплені лише в злочинах з
кваліфікуючими або особливо кваліфікуючими обставинами. Класичним прикладом
може бути норма ст. 121 ч. 2 КК «Умисне тяжке тілесне ушкодження» — «2. Умисне
тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення,
або вчинене групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб,
або вчинене на замовлення, або спричинило смерть потерпілого (виділено мною.-
77. Ф.)». Якщо спричинення тяжкого тілесного ушкодження охоплюється умислом
винного, то настання наслідків у вигляді смерті потерпілого не бажалось і не
допускалось винним, тобто визначається як необережність. Така конструкція
притаманна нормам ст. 271 ч. 2 «Порушення вимог законодавства про охорону
праці», ст. 272 ч. 2 «Порушення правил безпеки під час виконання робіт з
підвищеною небезпекою», ст. 273 ч. 2 «Порушення правил безпеки на
вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах», ст. 274 ч. 2
«Порушення правил ядерної або радіаційної безпеки», ст. 275 ч. 2 «Порушення
правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або
безпечної експлуатації будівель і споруд» та інших норм КК України.

Слід зазначити що кримінальне законодавство України,
зафіксувавши в нормах Особливої частини ситуації вчинення злочинів з двома
формами вини не дало їх нормативного визначення в нормі Загальної частини КК,
що було б доцільним. Новий Кримінальний Кодекс Росії (1995 р.) присвятив цій
ситуації спеціальну норму (ст. 27 КК) — «Ответственность за преступление,
совершенное с двумя формами вины» в якій зафіксовано: «Если в результате
совершения умышленного преступления причиняются тяжкие последствия, которые по
закону влекут более строгое наказание и которые не охватывались умыслом лица,
уголовная ответственность за такие преступления наступает только в случае, если
лицо предвидело возможность их наступления, но без достаточных к тому оснований
самонадеянно рассчитывало на их предотвращение, или в случае, если лицо не
предвидело, но должно и могло предвидеть возможность наступления этих
последствий. В целом такое преступление признается совершенным умышленно».

Злочини з двома формами вини фактично є симбіозом двох
самостійних злочинів, наприклад, для ст. 121 ч. 2 КК — умисне спричинення
тяжкого тілесного ушкодження, яке охоплюється ознаками норми ч. 1 цієї статті
та злочину, передбаченого ст. 119 ч. 1 КК — «Вбивство через необережність».
Таке поєднання суттєво підвищує ступінь суспільної небезпечності злочину і
фактично утворює правове явище, яке якісно відрізняється від тих, що
передбачені окремо кожною з зазначених норм КК.

У більшості злочинів, які вчиняються з двома формами вини,
шкода заподіюється різним безпосереднім об’єктам посягання. Скажімо, у
наведеному прикладі, об’єктами злочину виступають, з одного боку, здоров’я, а з
іншого, — життя особи, у злочині, передбаченому нормою ст. 271 ч. 2 КК —
відносини в галузі охорони праці, з одного боку, а з другого — життя, здоров’я
та інші охоронювані КК відносини, блага та інтереси. Однак така конструкція не
є обов’язковою і як другий об’єкт злочинного посягання в злочинах з двома
формами вини може виступати й ідентичний безпосередній об’єкт. Приміром, нормою
ст. 134 ч. 2 КК «Незаконне проведення аборту» як об’єкт посягання в будь-якому
випадку виступає здоров’я потерпілої.

У злочинах з двома формами вини перший (первинний) завжди
вчиняється умисно, а другий (вторинний) — необережно. Виходячи з цього можна
сконструювати варіанти співвідношення видів форм умислу та необережності в
таких складах злочинів.

ПЕРВИННИЙ ВТОРИННИЙ

злочин злочин

СТАВЛЕННЯ ДО ДІЯННЯ СТАВЛЕННЯ ДО НАСЛІДКІВ

1. Прямий умисел самовпевненість

2. Непрямий умисел самовпевненість

3. Прямий умисел недбалість

4. Непрямий умисел недбалість

.

    Назад

    НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ