§ 4. Поняття колективних угод та їх види :: vuzlib.su

§ 4. Поняття колективних угод та їх види :: vuzlib.su

264
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


§ 4. Поняття колективних угод та їх види

.

§ 4. Поняття колективних угод та їх
види

Світовий досвід виробив ефективний
засіб досягнення консолідації та соціального миру в суспільстві. Це — соціальне
партнерство на державному, галузевому та виробничому рівнях. Така система
передбачає обов’язковий діалог, хоч би яким важким він не був, між
профспілками, урядом та підприємцями.

Це є єдиною цивілізованою
альтернативою руйнівним страйкам, які ще більше погіршують економічну ситуацію,
посилюють розлад у суспільстві.

Система соціального партнерства
почала складатися в Україні на початку 90-х років, у складних умовах переходу
економіки від жорсткої командно-планової системи до господарювання на ринкових
засадах. На сучасному етапі становлення системи соціального партнерства, коли
одна з його сторін — підприємці — ще не сформувалася, саме державі, яка
переважно і виступає в ролі роботодавця, та профспілкам належить провідна роль.

Основою цивілізованих відносин
профспілок з державою є укладення колективних угод. Поняття «колективна угода»
в законодавстві України з’явилося порівняно недавно з прийняттям Закону України
«Про колективні договори і угоди». До цього існували тарифні угоди, які
укладалися на міжгалузевому, галузевому, територіальному та виробничому рівнях.
Тарифна угода визначалась як договір між представниками сторін переговорів з
питань оплати праці та соціальних гарантій.

Закон України «Про колективні
договори і угоди» визначив правові засади розробки, укладення та виконання
колективних угод з метою сприяння регулюванню трудових відносин та
соціально-економічних інтересів працівників і власників. Метою укладення
колективних угод є не тільки вирішення питань оплати праці і соціальних
гарантій, а й регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин
і узгодження інтересів трудящих, власників та уповноважених ними органів.

Законодавець розрізняє поняття
колективного договору і угоди, хоча по суті колективний договір є різновидом
колективної угоди, яка укладається на виробничому рівні. Але, незважаючи на
спільні риси колективної угоди і договору, таке розмежування викликано
наявністю між ними відмінностей і особливостей. Основною відмінністю є те, що
колективна угода має специфічну сферу укладення. Відповідно до ст. 2 названого
Закону України колективна угода укладається на державному, галузевому,
регіональному рівнях на двосторонній основі.

Сторонами Генеральної угоди
виступають професійні спілки, які об’єдналися для ведення колективних
переговорів і укладення Генеральної угоди, та власники або уповноважені ними
органи, які об’єдналися також для проведення таких переговорів. Оскільки в
Україні в даний час більшість найманих працівників зайнято в державному секторі
економіки, тому інтереси власника при укладенні Генеральної угоди представляє
Кабінет Міністрів України.

Право представляти інтереси трудящих
при укладенні Генеральної угоди законом надається об’єднаним з цією метою
профспілкам. На відміну від інших видів колективних угод і колективних
договорів при укладенні Генеральної угоди закон визнає повноважними
представниками трудящих лише професійні спілки і не містить формулювання
«профспілки та інші уповноважені трудовим колективом органи». Такий підхід
викликаний відсутністю на державному рівні іншої, крім професійних спілок,
організації, що представляє трудящих, яка була б такою масовою, мала б такий
досвід роботи і авторитет серед трудящих. Але інші представницькі організації
трудящих не позбавляються можливості брати участь в переговорах і при укладенні
Генеральної угоди.

В Україні Генеральна угода була
вперше укладена в 1993 р. На той час це був принципово новий документ як за
змістом, так і за складом сторін, що його підписали. Дія угоди згодом була
продовжена на 1994 р.

В листопаді 1994 р. між Кабінетом
Міністрів України та профспілковими об’єднаннями України знову розпочалися
переговори про укладення Генеральної угоди, яка була підписана 4 серпня 1995 р.

18 жовтня 1997 року підписана
Генеральна угода на 1997-1998 роки, її особливість полягає в тому, що вона
укладена між Кабінетом Міністрів України і Українським союзом промисловців і
підприємців, з одного боку, та профспілковими об’єднанням України — з другого,
тобто на двосторонній основі. Держава в особі Кабінету Міністрів України і
Український союз промисловців і підприємців виступили єдиною, об’єднаною
стороною.

В розділах Генеральної угоди
сформульовано норми, що стосуються забезпечення продуктивної зайнятості та
соціального захисту населення від безробіття, гарантії оплати праці та її
захисту; забезпечення соціальних гарантій, групових відносин, режиму праці і
відпочинку, охорони праці, здоров’я і навколишнього середовища; соціального
забезпечення; гарантій у приватизації; соціального партнерства; умов внесення
змін і доповнень до угоди, контролю за її виконанням, відповідальності за
недотримання її положень тощо.

Сторонами угоди на галузевому рівні
є власники, об’єднання власників або інші представницькі організації
роботодавців. На підприємствах державної власності інтереси власника
представляють міністерства і відомства. Інтереси ж працюючих представляють
галузеві об’єднання профспілок.

Угода на регіональному рівні
укладається між місцевими органами державної виконавчої влади або регіональними
об’єднаннями підприємців, якщо вони створені і мають відповідні повноваження, і
об’єднаннями профспілок чи іншими уповноваженими трудовими колективами
органами.

За наявності на галузевому чи
територіальному рівні кількох профспілок або їх об’єднань чи інших
уповноважених трудовим колективом на представництво органів вони повинні
сформувати спільний представницький орган для ведення переговорів і укладення
колективної угоди. У разі недосягнення згоди у створенні спільного
представницького органу угода вважається укладеною, якщо її підписали представники
профспілок чи їх об’єднань або інші уповноважені трудовим колективом на
представництво органи, до яких входить більше половини найманих працівників
галузі, території.

Законодавець послідовно відстоює
право інших, крім професійних спілок, організацій трудящих на участь в
колективних переговорах і укладення колективних угод, а також право трудящих
самим вирішувати, які організації представлятимуть їх інтереси.

Колективна угода є нормативним
актом, її положення діють безпосередньо і є обов’язковими для всіх суб’єктів,
що перебувають у сфері дії сторін. Одночасно вона є локальним актом, бо її
положення поширюються на певне коло суб’єктів, обмежене сферою дії сторін, які
підписали угоду.

Колективна угода є багатоплановим
актом, оскільки вона регулює всі відносини на підприємствах, на які поширюється
дія угоди, її особливістю є наявність в її змісті нормативних і зобов’язальних
положень. Нормативні положення угоди являють собою сукупність локальних норм з
основних питань праці, її оплати, умов і охорони праці, соціально-побутових
питань. Зобов’язальні положення на відміну від нормативних не мають загального
характеру і полягають у виконанні конкретних разових дій, якими вичерпуються.
Порівняно з колективними договорами доля зобов’язальних положень в угодах
значно менша.

Порядок укладення колективної угоди
є досить демократичним. Однією з її сторін виступають уповноважені представники
трудящих, хоча їх участь в розробці і укладенні угоди опосередкована через їх
представників.

Порядок ведення переговорів, розробки
проекту та укладення колективних угод майже не відрізняється від порядку
укладення колективного договору. Сторони ведуть колективні переговори,
утворюють робочу комісію, яка готує проект угоди, використовують прямі
процедури для регулювання розбіжностей тощо. Але колективна угода на відміну
від договору не виноситься на схвалення трудовими колективами.

Сторони, що уклали угоду, повинні
інформувати громадян через засоби масової інформації про зміну угоди та хід її
реалізації. Галузеві та регіональні угоди підлягають повідомній реєстрації
Міністерством праці України в порядку, передбаченому Положенням про порядок
повідомної реєстрації галузевих і регіональних угод, колективних договорів,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 р. № 225.
Така реєстрація проводиться з метою забезпечення можливості для врахування
умов, що вміщують угоди, під час розгляду трудових спорів.

Колективна угода є строковим актом.
Вона укладається на визначений термін і набирає чинності з дня їі підписання
представниками сторін або з дня, зазначеного в угоді.

Угодою на державному рівні
регулюються основні принципи і норми реалізації соціально-економічної політики
і трудових відносин. Зокрема, ст. 8 Закону України «Про колективні договори і
угоди» передбачає включення в зміст угод гарантій праці і забезпечення
продуктивності зайнятості, мінімальних соціальних гарантій оплати праці,
розміру прожиткового мінімуму, соціального страхування, умов охорони праці та
інші питання.

Структура Генеральної угоди законодавчо
не визначена, тому це питання вирішується сторонами під час проведення
переговорів. Так, Генеральною угодою між Кабінетом Міністрів України і
профспілковими об’єднаннями України, що підписана 4 серпня 1995 p., передбачено
10 розділів з різних питань, що пов’язані з трудовими відносинами. Генеральна
угода на 1997— 1998 роки вміщує вже 11 розділів.

Чинне законодавство і наука
трудового права не дають визначення поняття колективної угоди. З урахуванням
наведених вище відправних позицій можна визначити колективну угоду як строкову
угоду, яка укладається між власниками та органами, що уповноважені представляти
трудящих на державному, галузевому та регіональному рівнях, про встановлення
нормативних положень в сфері праці та соціально-побутових питань, які є
обов’язковими для всіх суб’єктів, що перебувають у сфері дії сторін, з метою
врегулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження
інтересів держави, трудящих і власників, а також уповноважених ними органів.

.

    Назад

    НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ