5.1. Поняття і значення складу злочину :: vuzlib.su

5.1. Поняття і значення складу злочину :: vuzlib.su

71
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


5.1. Поняття і значення складу злочину

.

5.1. Поняття і значення складу злочину

Поняття злочину та його ознак, які були розглянуті раніше,
визначають групу діянь, що відносять до категорії злочинів. Однак, якщо
залишитись тільки з цим поняттям (злочин), то буде неможливою подальша
класифікація злочинних проявів, віднесення окремих діянь за відповідними
ознаками до окремих видів злочинів, структуризація видів злочинів, кваліфікація
діянь, вчинених особами та вирішення інших питань практичного застосування
кримінально-правових норм Особливої частини Кримінального кодексу. З огляду на
це у кримінальному праві виникла потреба в розробці спеціального наукового
апарату, за допомогою якого можна було б вирішувати питання, поставлені раніше.
Таким апаратом став «Склад злочину», на підставі якого побудована конструкція
норм Особливої частини КК України.

У кожній науці завжди є щось особливе, що є серцевиною цієї науки.
В кримінальному праві його серцевиною, його ядром є «Склад злочину».

Уперше термін «склад злочину» (corpus delicti) застосував у
1581 р. відомий італійський криміналіст Фарінацій. Однак тривалий час це
поняття використовувалось не як кримінально-правове, а як
кримінально-процесуальне І криміналістичне.

У XVI-XVII ст. під ним розумілись різноманітні сліди
злочину, які залишались після його скоєння: труп, знаряддя вбивства, сліди
злочину та ін. — все те, що давало підстави стверджувати про наявність злочинного
діяння.

Лише наприкінці XVII — початку XVIII ст. поняття corpus
delicti поступово стало входити у понятійний аппарат матеріального
кримінального права.

У вітчизняній кримінально-правовій літературі воно увійшло в
понятійний апарат у другій половині XIX — на початку XX ст.

В «Учебнике уголовного права» В. Д. Спасович зазначав, що
«совмещая в себе и внешнюю объективную и внутреннюю субъективную сторону
преступления, оно обозначает: совокупность всех признаков содержимых в понятии
преступления».

Л. Є. Владимиров цим поняттям визначав:

1) сукупність ознак злочину;

2) те, що залишається після злочину в зовнішньому світі,-
труп, залишки пожежі тощо.

О. Ф- Кістяківський складом злочину називав
«существенно-необходимые признаки, без которых или без одного из них
преступление немыслимо». Серед ознак складу злочину він називав: суб’єкт
злочину; об’єкт або предмет, над яким вчиняється злочин; відношення волі
суб’єкта до злочинного діяння, або внутрішня його діяльність; власне дія та її
наслідки, або зовнішня діяльність суб’єкта та її наслідки.

Л. С. Белогриць-Котляревський визначав склад злочину як
«совокупность тех характеристических признаков или условий, как внешних, так и
внутренних, которые образуют самое понятие преступления».

3 часом це поняття набуло того змісту, який притаманний йому
в сучасній кримінально-правовій науці. Скажімо, М. С. Таганцев вже вказував, що
це поняття визначає «совокупность характерологических признаков преступного
деяния».

Подальша наукова розробка поняття «склад злочину» пов’язана
з іменами видатних учених-криміналістів радянського періоду -М. І. Бажанова, Я.
М. Брайніна, В. М. Кудрявцева, В. П. Курляндського, Б. С Нікіфорова, А. А.
Піонтковського, А. Б. Сахарова, В. В. Сташиса, А. М. Трайніна, В. Я. Тація, В.
М. Чвіхвадзе, М. Д. Шаргородського, Б. С. Утєвского та ін.

Однак за наявності єдності в розумінні змісту основних
складових загального вчення про склад злочину до цього дня відсутній єдиний
підхід до розуміння змісту низки характерологічних елементів цього явища.

Слід зазначити, що поняття «склад злочину» є науковою
дефініцією, науковою абстракцією і не має нормативного характеру. Він визначає
на узагальненому рівні зміст ознак, які характеризують об’єкт, об’єктивну
сторону, суб’єкт та суб’єктивну сторону складу злочину. При цьому чинний
кримінальний кодекс з успіхом використовує поняття, які складають цей
кримінально-правовий інститут у нормах Загальної частини КК (напр., статті
18,23 КК та ін.).

Що стосується норм Особливої частини КК, то всі вони
побудовані на підставі характеристики ознак, які в сукупності утворюють поняття
«склад конкретного злочину». Разом з тим норми Особливої частини КК не вказують
всіх ознак складу конкретного злочину, відсилаючи до норм Загальної частини КК,
де вони містяться.

Як правило, диспозиції норм Особливої частини визначають
лише специфічні ознаки, які притаманні елементам складу конкретного злочину,
маючи на увазі розуміння дії загальних характеристик до всіх складів злочину
без винятку (напр., не визначається поняття віку, осудності та ін.).

Багато складів конкретних злочинів не містять вказівок на
об’єкт злочинного посягання, характеристику об’єктивної сторони, форму вини
(напр., ст. 150 КК України «Експлуатація дітей». Вона не вказує на об’єкт
злочинного посягання. Його можна визначити виключно шляхом тлумачення
диспозиції вказаної норми виходячи зі змісту розд. Ш Особливої частини КК
України «Злочини проти волі, честі та гідності особи»).

Не характеризує об’єктивної сторони складу злочину і
диспозиція ст. 171 ч. 1 КК «Перешкоджання законній професійній діяльності
журналістів» (поняття «перешкоджання» не розкривається, його зміст визначається
шляхом тлумачення змісту ст. 41 Закону України «Про друковані засоби масової
інформації», яка визначає дії, що утворюють об’єктивну сторону ст. 171 КК України).

Стаття 339 КК України «Незаконне підняття Державного Прапора
України на річковому або морському судні» не визначає форми вини, з якою
вчиняється цей злочин. Для розуміння характеристики суб’єктивної сторони слід
дати тлумачення змісту терміна «незаконне». Отже, можна зробити висновок, що
вказане діяння може бути вчинене виключно умисно.

Співвідношення підходів кримінально-правової науки та
кримінального закону до поняття «склад злочину» може бути охарактеризовано
таким чином (рис. 8).

НАУКА КРИМІНАЛЬНИЙ

КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ЗАКОН

1. Визначає загальне поняття складу злочину

2. Визначає поняття окремих груп складів
злочинів (за родовими ознаками)

Визначає склади конкретних

ЗЛОЧИНІВ

Рис. 8. Співвідношення науки кримінального права і
кримінального закону 56

Узагальнюючи наведене, можна дати дефініцію поняттю «склад
злочину».

Склад злочину — це сукупність визначених Кримінальним
законом об Активних та суб’єктивних ознак, що характеризують відповідне суспільно
небезпечне, протиправне, винне діяння (дію або бездіяльність) як злочин.

Як же співвідносяться поняття «злочин» та «склад злочину»?

Злочин — це поняття явища, яке визначається, передусім, з
позицій соціально політичних і кримінально-правових.

«Склад злочину» — це вчення про це явище виключно з
кримінально правових позицій.

Таким чином, співвідношення понять «злочин» і «склад
злочину» це співвідношення явища і вчення про це явище.

Склад злочину дає можливість єдиного підходу до розуміння
змісту злочину, його конструкції, формування наукового підходу до боротьби зі
злочинністю в цілому та боротьби зі злочинними посяганнями на конкретні
суспільні відносини, єдиного застосування кримінального закону. В цьому
значення складу злочину.

Функції складу злочину полягають:

S в єдності політичної боротьби із злочинністю;

S ефективності цієї боротьби;

S дотриманні законності в процесі цієї боротьби.

.

    Назад

    НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ