ЗМІСТ :: vuzlib.su

ЗМІСТ :: vuzlib.su

74
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


ЗМІСТ

.

ЗМІСТ

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Розділ І. ПРЕДМЕТ ТРУДОВОГО ПРАВА
УКРАЇНИ

§ 1. Власність національних багатств
України як основа суспільної організації праці

§ 2. Поняття трудового права України
як галузі права. Місце трудового права в системі права України

§ 3. Суспільні відносини, що
становлять предмет регулювання трудового права України

§ 4. Метод правового регулювання
трудових відносин

§ 5. Функції трудового права України

§ 6. Відмежування трудового права
від суміжних галузей права

§ 7. Система трудового права України

Розділ II. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ
ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ

§ 1. Поняття основних принципів
трудового права України

§ 2. Основні права і свободи
громадян, закріплені в Конституції України, що визначають принципи правового
регулювання трудових відносин

§ 3. Принципи трудового права,
закріплені в Кодексі законів про працю України та інших законодавчих актах про
працю

§ 4. Зміст принципів трудового права

Розділ III ДЖЕРЕЛА ТРУДОВОГО ПРАВА
УКРАЇНИ

§ 1. Поняття джерел трудового права
України, їх класифікація

§ 2. Конституція України як основне
джерело трудового права

§ 3. Кодекс законів про працю
України та інші законодавчі акти України, що регулюють трудові відносини

§ 4. Підзаконні акти, що регулюють
трудові відносини

§ 5. Локальні правові норми

§ 6. Значення керівних роз’яснень
Верховного Суду Українидля однакового застосування судами чинного законодавства
про працю

§ 7. Диференціація трудового
законодавства України

§ 8. Міжнародні правові акти про
працю

Розділ IV СУБ’ЄКТИ ТРУДОВОГО ПРАВА
УКРАЇНИ

§ 1. Поняття суб’єкта трудового
права України

§ 2. Громадяни як суб’єкти трудового
права України

§ 3. Власник або уповноважений ним
орган як суб’єкт трудового права України

§ 4. Підприємство як суб’єкт
трудового права України

§ 5. Трудовий колектив як суб’єкт
трудового права України

§ 6. Профспілковий орган
підприємства як суб’єкт трудового права України

§ 7. Державні органи, які виступають
суб’єктами трудового права України

Розділ V КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

§ 1. Історія виникнення колективних
договорів і етапи їх розвитку в Україні

§ 2. Загальна характеристика
міжнародних правових норм, що регулюють порядок укладення колективних договорів

§ 3. Поняття колективного договору

§ 4. Поняття колективних угод та їх
види

§ 5. Колективні переговори по
укладенню колективного договору

§ 6. Порядок укладення колективного
договору і його зміст

§ 7. Контроль за виконанням
колективного договору і види відповідальності за невиконання його зобов’язань

Розділ VI ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ

§ 1. Поняття трудових правовідносин

§ 2. Умови виникнення трудових
правовідносин

§ 3. Підстави виникнення трудових
правовідносин

§ 4. Зміст трудових правовідносин

Розділ VII. ПРАВОВА ОРГАНІЗАЦІЯ
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ГРОМАДЯН

§ 1. Поняття зайнятості населення.
Правове регулювання працевлаштування громадян України

§ 2. Міжнародні правові акти про
зайнятість

§ 3. Державні гарантії права на
вибір виду зайнятості в Україні

§ 4. Поняття працевлаштування та
його правові форми

§ 5. Правові відносини органів
державної служби зайнятості з підприємствами

§ 6. Поняття безробітного і його
правове становище

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

Розділ VIII ТРУДОВИЙ ДОГОВІР

§ 1. Поняття трудового договору

§ 2. Зміст трудового договору

§ 3. Загальний порядок прийняття на
роботу

§ 4. Види трудового договору

§ 5. Переведення на іншу роботу

§ 6. Підстави припинення трудового
договору

§ 7. Розірвання трудового договору з
ініціативи працівника

§ 8. Загальні підстави розірвання
трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу

§ 9. Додаткові підстави розірвання
трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу

§ 10. Розірвання трудового договору
на вимогу профспілкового чи іншого уповноваженого на представництво трудовим
колективом органу

§ 11. Порядок звільнення з роботи

§ 12. Відсторонення працівника від
роботи

§ 13. Порядок оформлення звільнення
працівника з роботи

Розділ IX РОБОЧИЙ ЧАС І ЧАС
ВІДПОЧИНКУ

§ 1. Поняття робочого часу за
трудовим правом

§ 2. Види тривалості робочого часу

§ 3. Режим роботи і облік робочого
часу

§ 4. Поняття надурочних робіт і
порядок їх проведення

§ 5. Поняття відпочинку та його види

§ 6. Трудові відпустки

§ 7. Додаткові відпустки у зв’язку з
навчанням

§ 8. Соціальні відпустки

§ 9. Відпустки без збереження
заробітної плати

§ 10. Порядок надання відпусток

Розділ X ЗАРОБІТНА ПЛАТА

§ 1. Поняття заробітної плати і
методи її правового регулювання

§ 2. Нормування праці

§ 3. Тарифна система та її складові
елементи

§ 4. Системи оплати праці

§ 5. Оплата праці при відхиленні від
умов, передбачених тарифами

§ 6. Порядок виплати заробітної
плати. Обчисчлення середнього заробітку

§ 7. Гарантії і компенсації

Розділ XI ОХОРОНА ПРАЦІ

§ 1. Поняття охорони праці за
трудовим правом

§ 2. Норми і правила з техніки
безпеки і виробничої санітарії

§ 3. Інструктаж і навчання
працівників правилам техніки безпеки і виробничої санітарії

§ 4. Забезпечення працівників
спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту

§ 5. Розслідування та облік нещасних
випадків, професійних захворювань і аварій

§ 6. Охорона праці жінок

§ 7. Охорона праці неповнолітніх

§ 8. Праця осіб зі зниженою
працездатністю

§ 9. Нагляд і контроль за
додержанням законодавства про охорону праці

Розділ XII. ВНУТРІШНІЙ ТРУДОВИЙ
РОЗПОРЯДОК ПРИ ВИКОНАННІ ТРУДОВИХ ОБОВ’ЯЗКІВ

§ 1. Поняття внутрішнього трудового
розпорядку як основи організації праці

§ 2. Методи забезпечення трудової
дисципліни

§ 3. Правове регулювання
внутрішнього трудового розпорядку

§ 4. Заходи заохочення за сумлінне
виконання трудових обов’язків

§ 5. Юридична відповідальність за
порушення трудових обов’язків. Поняття дисциплінарного проступку

§ 6. Заходи стягнення за порушення
трудових обов’язків і порядок їх застосування

§ 7. Громадські заходи стягнення і
впливу за порушення трудової дисципліни

Розділ XIII. МАТЕРІАЛЬНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН

§ 1. Поняття матеріальної
відповідальності за трудовим правом

§ 2. Підстави і умови матеріальної
відповідальності за трудовим правом

§ 3. Види матеріальної
відповідальності. Обмежена матеріальна відповідальність робітників і службовців

§ 4. Повна матеріальна
відповідальність

§ 5. Підвищена матеріальна
відповідальність

§ 6. Порядок визначення розміру
шкоди

§ 7. Порядок відшкодування шкоди

§ 8. Матеріальна відповідальність
підприємств, установ, організацій за шкоду, заподіяну працівникам

Розділ XIV ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ТРУДОВИХ
СПОРІВ

§ 1. Поняття трудових спорів та їх
класифікація

§ 2. Розвиток порядку розгляду
трудових спорів в Україні

§ 3. Комісія по трудових спорах як
обов’язковий первинний орган по розгляду трудових спорів

§ 4. Судовий порядок розгляду
трудових спорів

§ 5. Розгляд судом спорів про
поновлення на роботі

§ 6. Порядок розгляду колективних
трудових спорів (конфліктів)

.

    Назад

    НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ