§ 5. Функції держави :: vuzlib.su

§ 5. Функції держави :: vuzlib.su

220
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


§ 5. Функції держави

.

§ 5.
Функції держави

Функції
держави — головні напрямки і види діяльності держави, обумовлені її завданнями
і цілями і такі, що характеризують її сутність.

Функції
держави не можна ототожнювати з функціями її окремих органів, які є частиною
апарату держави і відбиваються у компетенції, у предметі ведення, у правах і
обов’язках (повноваженнях), закріплених за ними.

Наведені
нижче функції держави відбивають реалізацію загальносоціальних, або «спільних
справ» (а не класових), що забезпечують об’єктивне існування людей.

Можна
класифікувати функції сучасної держави за різними критеріями: суб’єктами,
об’єктами, способами, засобами та іншими елементами державної діяльності.

Функції
держави за засобами її діяльності:


законодавча;


виконавча (управлінська);


судова;


правоохоронна;


інформаційна.

Функції
цивілізованої держави за сферами (об’єктами) її діяльності можна поділити на
внутрішні і зовнішні.

Внутрішні
функції  забезпечують внутрішню політику держави: 1) політична — вироблення
внутрішньої політики держави, регулювання сфери політичних відносин,
забезпечення народовладдя;

2)
економічна — регулювання сфери економічних відносин, створення умов для
розвитку виробництва; організація виробництва на основі визнання і захисту
різних форм власності, підприємницької діяльності; прогнозування розвитку
економіки;

3)
оподаткування і фінансового контролю — організація і забезпечення системи
оподаткування і контролю за легальністю прибутків громадян та їх об’єднань, а
також за витратою податків;

4)
соціальна — забезпечення соціальної безпеки громадян, створення умов для
повного здійснення їх права на працю, життєвий достатній рівень; зняття і
пом’якшення соціальних суперечностей шляхом гуманної та справедливої соціальної
політики;

5)
екологічна — забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної
рівноваги на території держави; охорона і раціональне використання природних
ресурсів; збереження генофонду народу;

6)
культурна (духовна) — консолідація нації, розвиток національної самосвідомості;
сприяння розвитку самобутності усіх корінних народів і національних меншин;
організація освіти; сприяння розвитку культури, науки; охорона культурної
спадщини;

7)
інформаційна — організація і забезпечення системи одержання, використання,
поширення і збереження інформації;

8)
правоохоронна — забезпечення охорони конституційного ладу, прав і свобод
громадян, законності і правопорядку, довкілля, встановлених і регульованих
правом усіх суспільних відносин.

Внутрішні
функції держави можна поділити ще на дві основні групи: регулятивні та
правоохоронні.

Зовнішні
функції  забезпечують зовнішню політику держави:

1)
політична (дипломатична) — встановлення і підтримання дипломатичних зносин з
іноземними державами відповідно до загальновизнаних норм і принципів
міжнародного права;

2)
економічна — встановлення і підтримання торгово-економічних відносин з
іноземними державами; розвиток ділового партнерства і співробітництва в
економічній сфері з усіма державами, незалежно від їх соціального ладу та рівня
розвитку; інтеграція до світової економіки;

3)
екологічна — підтримання екологічного виживання на планеті;

4)
культурна (гуманітарна) — підтримання і розвиток культурних і наукових зв’язків
з іноземними державами; забезпечення збереження історичних пам’ятників та інших
об’єктів, що мають культурну цінність; вжиття заходів щодо повернення
культурних цінностей свого народу, які знаходяться за кордоном;

5)
інформаційна — участь у розвитку світового інформаційного простору,
встановлення режиму використання інформаційних ресурсів на основі рівноправного
співробітництва з іншими державами;

6)
оборона держави — захист державного суверенітету від зовнішніх посягань як
економічними, дипломатичними, так і воєнними засобами;

7)
підтримання світового правопорядку — участь у врегулюванні міжнаціональних і
міждержавних конфліктів; боротьба з міжнародними злочинами.

У
зовнішніх функціях держави можна виділити два основні напрямки:
зовнішньополітична діяльність (тут особливе значення має функція оборони
країни) і зовнішньоекономічна діяльність.

Особливості
класових функцій експлуататорської держави

Внутрішні

Зовнішні

1.
Функція придушення пригноблених класів. 2. Функція охорони приватної
власності експлуататорів на засоби виробництва. 3. Функція ідеологічного
придушення своїх класових і політичних супротивників.

1.
Функція захоплення чужих територій. 2. Функція придушення визвольних рухів.

3.
Функція охорони інтересів пануючих класів від посягання на них ззовні.

Не
можна ототожнювати функції держави з формами їх реалізації — правовими та
організаційними, а також із методами їх реалізації (переконання, заохочення,
державний примус, придушення).

Основні
правові форми здійснення функцій держави: правотворча, правозастосовна,
правоохоронна, установча, контрольно-наглядова.

Конкретна
функція держави являє собою єдність змісту, форм і методів здійснення державної
влади у певній сфері діяльності держави; характеризується відомою
самостійністю, однорідністю, повторюваністю.

Зміст
внутрішніх і зовнішніх функцій держави змінюється на різних етапах її розвитку.
Наприклад, протягом періоду становлення буржуазної держави економічна функція
була слабко розвинутою. З середини XIX ст., особливо у XX ст. з кінця 50-х
років, у країнах Західної Європи і Північної Америки її роль значно зросла як
за значущістю, так і за обсягом. Державно-правове регулювання
соціально-економічної сфери суспільних відносин спрямоване на забезпечення
політики «повної зайнятості» населення і запобігання економічним кризам.
Західні країни вдаються до допомоги системи планування (у тому числі
довгострокового), створення спеціальних відомств з прогнозування розвитку
економіки і соціального розвитку. Зріс вплив на приватний сектор шляхом різних
засобів регулювання і контролю — політики цін, податків, інвестицій, експорту,
імпорту, державних замовлень, кредитної політики тощо. Але це не означає, що
держава поглинає діяльність приватного сектора в економіці, не створює умов для
його розвитку.

На
відміну від західних буржуазних країн у СРСР, до складу якого входила радянська
Україна, приватний сектор був дозволений протягом дуже обмеженого часу (неп).
Державне регулювання економічних відносин відігравало пануючу роль. Держава
була монополістом у всіх сферах життєдіяльності суспільства, а в економічній
сфері перейняла на себе буквально все — від встановлення рівня інвестицій у ту
чи іншу галузь економіки до найменування продуктів і цін на них.

У
незалежній Україні з переходом до ринкових відносин зміст економічної функції
держави (у порівнянні з СРСР) істотно змінюється. Хоча сфера державного
управління і не зводиться до державного сектора економіки, для втручання
держави в приватний сектор економіки встановлюються межі.

Із
визначенням курсу на побудову соціальної правової держави розширюються зміст і
значення політичної, правоохоронної та інших функцій. Особливого значення
набуває соціальна функція — створення державою умов, що забезпечують гідне
життя людини (див. главу «Соціальна правова держава»).

.

    Назад

    НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ