3.5. Верховний Суд України, порядок його обрання, склад та повноваження

3.5. Верховний Суд України, порядок його обрання, склад та повноваження

80
0


3.5. Верховний Суд України, порядок його обрання, склад та повноваження

Верховний Суд України згідно зі статтею 125 Конституції України є найвищим органом у системі судів загальної юрисдикції. Він переглядає в апеляційному та касаційному порядку справи, розглянуті загальними судами. Крім того, він розглядає справи за нововиявленими обставинами. Згідно зі статтею 35 Кримінально-процесуального кодексу України Верховному Суду України як суду першої інстанції підсудні кримінальні справи особливої складності або такі, що мають виняткове громадське значення.
Кількісний склад Верховного Суду встановлюється Верховною Радою (на 1994 рік він нараховував 85 суддів1).
До повноважень Верховного Суду належить:
· у межах своїх повноважень розглядає справи як суд першої інстанції у касаційному порядку, порядку нагляду і в зв’язку з нововиявленими обставинами;
· вивчає і узагальнює судову практику;
· аналізує судову статистику;
· дає керівні роз’яснення Пленуму Верховного Суду України, судам з питань застосування законодавства, що виникають при розгляді судових справ;
· здійснює контроль за виконанням судами України керівних роз’яснень Пленуму Верховного Cуду;
· вирішує в межах своїх повноважень питання, що випливають з міжнародних договорів України та здійснює інші повноваження;
· має право прийняти до свого розгляду будь-яку справу, підсудну вищестоящому суду або передати на розгляд відповідного суду України.
Верховний Суд України діє у складі:
· Пленуму Верховного Суду;
· судової колегії з кримінальних справ;
· судової колегії з цивільних справ;
· військової колегії.
Крім того, для розгляду організаційних питань створюється Президія Верховного Суду.
Пленум Верховного Суду України діє у складі:
· Голови Верховного Суду;
· заступників Голови Верховного Суду;
· членів Верховного Суду;
У разі необхідності вирішення питань, віднесених до його відання, Пленум скликається Головою Верховного Суду України не рідше одного разу на три місяці. Про час засідання Пленуму та питання, що виносяться на його розгляд, судді Верховного Суду, Генеральний прокурор, міністр юстиції України повідомляються не пізніше ніж за 15 днів до його засідання. Проекти постанов Пленуму з питань дачі судам роз‘яснень щодо застосування законодавства, копії протестів і подань у судових справах надсилаються цим особам не пізніше ніж за 10 днів.
Пленум може бути скликаний позачергово на вимогу однієї третини суддів Верховного Суду України.
Засідання Пленуму є правомочним при наявності не менш ніж двох третин його складу. Постанови Пленуму приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів членів Пленуму, що беруть участь у голосуванні. Постанови Пленуму підписуються Головою Верховного Суду та секретарем Пленуму.
Секретар Пленуму затверджується з числа суддів Верховного Суду України. Виконуючи обов’язки члена Верховного Суду, секретар Пленуму здійснює організаційну роботу щодо підготовки засідань Пленуму, забезпечує ведення протоколу та виконує іншу роботу.
Керівні роз’яснення Пленуму Верховного Суду України обов’язкові для судів, посадових осіб та інших органів, що їх використовують.
Повноваження Пленуму Верховного Суду України:
· розглядає судові справи у випадках, передбачених процесуальним законодавством, у порядку нагляду і у зв’язку з нововиявленими обставинами;
· розглядає матеріали узагальнення судової практики та судової статистики;
· дає керівні роз’яснення загальним судам з питань застосування законодавства;
· заслуховує повідомлення голів Верховного Суду Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських судів, військових судів регіонів та Військово-Морських Сил про практику застосування судами законодавства;
· звертається до Конституційного Суду України з конституційними поданнями щодо конституційності законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
· звертається до Конституційного Суду України з поданням щодо офіційного тлумачення Конституції України та законів України у випадку виникнення у суддів судів загальної юрисдикції необхідності такого тлумачення;
· вносить до Верховної Ради України у випадках, передбачених ст. 110 Конституції України, подання про неможливість виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров’я;
· розглядає подання Голови Верховного Суду України про невідповідність керівних роз’яснень Пленуму законодавству України;
· обирає та звільняє з посади Голову Верховного Суду України;
· встановлює кількісний склад заступників Голови Верховного Суду України, заступників голів судових колегій та Президії цього суду;
· із числа суддів Верховного Суду України обирає і звільняє з посади першого заступника і заступників Голови Верховного Суду України, голів судових колегій, їх заступників, секретаря Пленуму та членів Президії цього суду;
· затверджує склад судових колегій, Науково-консультативної ради при Верховному Суді України, редакційної ради та головного редактора журналу “Вісник Верховного Суду України”;
· заслуховує повідомлення Голови Верховного Суду України про роботу Президії цього суду та виконання інших наданих йому адміністративних повноважень;
· заслуховує звіти голів судових колегій Верховного Суду України про діяльність колегій;
· заслуховує повідомлення головного редактора журналу “Вісник Верховного Суду України” про роботу редакційної ради;
· обирає на адміністративні посади і звільняє з цих посад голів Верховного Суду Автономної Республіки Крим, обласних, Київського й Севастопольського міських судів, міжобласного суду, військових судів регіонів, Військово-Морських Сил, гарнізонів та заступників голів цих судів;
· здійснює переведення професійних суддів за їх бажанням у судах одного рівня або з судів вищого рівня до судів нижчого рівня;
· затверджує кількісний і персональний склад Президії Верховного Суду Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських судів;
· здійснює інші повноваження, надані законом.
Крім того, затверджено окремий склад Пленуму Верховного Суду України, до якого входять Голова та 15 суддів, що розглядають у порядку нагляду справи, підсудні міжобласному суду.
При Верховному Суді України створена Науково-консультативна рада, яка є дорадчим органом та покликана сприяти зміцненню законності при здійсненні правосуддя. Вона діє на громадських засадах, утворюється на строк повноважень Верховного Суду з числа вчених, суддів та інших практичних працівників.
Науково-консультативна рада затверджується Пленумом Верховного Суду за поданням Голови Верховного Суду України в складі голови, його заступника, членів ради та вченого секретаря Науково-консультативної ради.
Вона вивчає питання, що виникають у судовій діяльності, і на підставі вимог закону та наукового аналізу судової практики розробляє і подає Верховному Суду України рекомендації:
· з проектів роз’яснень Пленуму Верховного Суду України;
· з матеріалів узагальнень судової практики і даних судової статистики;
· з проектів подань Верховного Суду України до Верховної Ради України з питань, що підлягають вирішенню в законодавчому порядку або в порядку тлумачення законів;
· з проектів інструкцій, методичних листів та інших документів, які розробляються Верховним Судом України;
· з питань правового характеру, що виникають у судовій практиці.
На засіданнях ради можуть обговорюватися теоретичні роботи та практичні посібники з питань права, судочинства та організації судової діяльності.
Голова Науково-консультативної ради керує її роботою, визначає коло питань, що підлягають розгляду на засіданнях, порядок розробки та реалізації рекомендацій ради, дає доручення вченому секретареві і членам ради.
Вчений секретар Науково-консультативної ради забезпечує організацію її роботи: проводить підготовку засідань, розробляє план роботи і організовує його виконання, готує документи ради.
Члени Науково-консультативної ради беруть участь в узагальненні та вивченні судової практики, розробці заходів щодо запобігання правопорушень, у роботі з підвищення кваліфікації судових працівників, у вивченні питань загального характеру, які підлягають розгляду на засіданнях ради, в розробці та обговоренні відповідних рекомендацій. За дорученням голови ради, його заступника або вченого секретаря члени ради готують письмові висновки з окремих питань.
Членам Науково-консультативної ради надається можливість:
· бути присутніми на засіданнях Пленуму Верховного Суду України і брати участь в обговоренні загальних питань судової діяльності;
· з дозволу керівництва Верховного Суду України і в установленому порядку знайомитися з матеріалами судової практики і судової статистики Верховного Суду України та інших судів;
· виявляти особисту ініціативу в постановці перед Науково-консультативною радою і керівництвом Верховного Суду України питань щодо поліпшення судової практики та вдосконалення законодавства.
У складі Науково-консультативної ради утворюються секції з цивільно-правових та кримінально-правових питань.
Голова і заступники голови кожної з секцій обираються Науково-консультативною радою. Відповідний секретар секції призначається головою відповідної судової колегії Верховного Суду України з числа працівників апарату судової колегії.
У разі необхідності з членів Науково-консультативної ради можуть утворюватися робочі групи для вивчення та обговорення окремих питань права та організаційної діяльності судів.
Пленарні засідання Науково-консультативної ради скликаються при необхідності, але не рідше одного разу на півріччя; засідання секцій – при необхідності, але не рідше одного разу на квартал.
До засідання ради або її секції членам ради надсилаються порядок денний і матеріали, що підлягають обговоренню.
Для участі у засіданні ради можуть запрошуватися спеціалісти з різних галузей знань, які не є її членами.
На засіданнях можуть бути присутніми й інші наукові та практичні працівники.
На засіданнях Науково-консультативної ради забезпечується всебічне творче обговорення питань, що розглядаються.
З правових і методичних питань, що розглядаються Науково-консультативною радою, приймаються мотивовані рекомендації, з питань організаційної роботи ради або її секцій – рішення.
Голова ради доводить до відома її членів про наслідки розгляду у Верховному Суді України рекомендацій, що готуються радою.
Голова Науково-консультативної ради інформує Голову Верховного Суду України про її роботу, а при необхідності – й Пленум Верховного Суду України.
Робота Науково-консультативної ради висвітлюється в журналі “Право України”.
Склад судових колегій з цивільних справ, кримінальних справ та військової колегії затверджується Пленумом Верховного Суду України з числа суддів Верховного Суду.
Судові колегії очолюють голови, які мають заступників.
Голови судових колегій Верховного Суду України мають такі повноваження:
· головують у судових засіданнях керованих ними колегій або призначають для цього членів суду;
· утворюють склад суду для розгляду справ у судових засіданнях колегій;
· здійснюють керівництво роботою відповідних колегій;
· подають Пленуму Верховного Суду України звіти про діяльність колегій;
· мають право витребувати судові справи для вивчення і узагальнення судової практики;
· організовують роботу з підвищення кваліфікації суддів відповідної судової колегії.
Кількісний склад колегій різний. Голова Верховного Суду України при необхідності має право своїм розпорядженням залучити суддів однієї колегії до розгляду справ у складі іншої колегії.
Судові колегії як суд першої інстанції розглядають справи:
· у касаційному порядку;
· у порядку нагляду;
· у зв’язку з нововиявленими обставинами.
Крім судових повноважень, судові колегії вивчають та узагальнюють судову практику, аналізують судову статистику і виконують інші повноваження, визначені законодавством.
Судовій колегії з кримінальних справ підсудні справи (як суду першої інстанції) особливої складності чи надзвичайно важливого суспільного значення.
Разом з тим, судова колегія має право прийняти до свого провадження будь-яку справу, що підсудна нижчестоящому суду.
Судова колегія з цивільних справ має право витребувати справу з будь-якого нижчестоящого суду та прийняти до свого розгляду, а також у тих випадках, коли розглядаються скарги та заяви на рішення органів та посадових осіб відповідного рівня.
Військова колегія розглядає такі справи першої інстанції:
· справи надзвичайної важливості;
· будь-яку справу, підсудну військовому суду;
· справи про злочини військовослужбовців, які мають військове звання генерала (адмірала) чи займають посади від командира з’єднання і вище (або прирівняні до них).
Президія Верховного Суду України діє у складі:
· Голови;
· заступників Голови;
· членів Верховного Суду.
Кількісний склад Президії Верховного Суду визначає Президія Верховної Ради України. Кандидатури пропонуються Головою Верховного Суду.
Засідання Президії проводиться не рідше одного разу в місяць і є правомочними за наявності більшості членів Президії, що беруть участь у засіданні.
Для забезпечення роботи щодо здійснення правосуддя, узагальнення судової практики та іншої діяльності в складі Верховного Суду створений апарат. Штатна чисельність та склад апарату за поданням Голови Верховного Суду затверджуються Президією Верховної Ради України.
До структури апарату входять такі підрозділи (відділи та структурні підрозділи):
· відділ з розгляду скарг на судові рішення в порядку нагляду;
· відділ прийому громадян і розгляду листів;
· відділ узагальнення судової практики;
· відділ судово-правової реформи;
· відділ судової статистики;
· відділ міжнародного правового співробітництва;
· відділ інформатики та комп’ютеризації;
· відділ кадрів;
· перший відділ;
· відділ контролю за судовою діяльністю;
· планово-економічний відділ;
· відділ бухгалтерського обліку і звітності;
· відділ управління справами;
· секретаріат Пленуму та Президії Верховного Суду України;
· секретаріат судової колегії з кримінальних справ;
· секретаріат судової колегії з цивільних справ;
· секретаріат військової колегії;
· секретаріат Вищої кваліфікаційної колегії суддів;
· редакція “Вісника Верховного Суду України”.
В усіх перерахованих підрозділах апарату Верховного Суду нині працює 284 особи1.
Вибори Голови Верховного Суду України проводяться, як правило, в місячний термін з дня, коли посада Голови Верховного Суду стала вакантною або виникли підстави для переобрання.
Голова Верховного Суду України відповідно до ст. 128 Конституції України обирається на посаду шляхом таємного голосування Пленумом Верховного Суду України строком на 5 років і має такі повноваження:
· у межах і порядку, встановлених законом, виносить протести на рішення, вироки, ухвали та постанови у судових справах;
· у випадках і порядку, встановлених законом, зупиняє виконання рішень, вироків, ухвал та постанов у судових справах;
· організовує роботу з вивчення та узагальнення судової практики, аналізу судової статистики;
· вносить подання до державних органів, громадських організацій і службових осіб про усунення порушень закону, причин та умов, що сприяли вчиненню злочинів та правопорушень;
· організовує роботу щодо здійснення контролю за виконанням керівних роз’яснень Пленуму Верховного Суду України і вносить матеріали на розгляд Пленуму;
· скликає Пленум Верховного Суду та головує на його засіданнях;
· скликає Президію Верховного Суду України і вносить на її розгляд питання, що потребують вирішення, головує на засіданнях Президії;
· вносить подання до Верховної Ради з питань тлумачення законів України;
· вносить до Пленуму Верховного Суду України подання про невідповідність роз’яснень Пленуму Верховного Суду законодавству України;
· розподіляє обов’язки між заступниками Голови Верховного Суду України;
· керує організацією роботи судових колегій, апарату Верховного Суду України;
· веде особистий прийом, організовує роботу Верховного Суду України з прийому громадян та розгляду пропозицій, заяв, скарг.
Заступники голови Верховного Суду обираються Пленумом з числа суддів Верховного Суду таємним голосуванням строком на 5 років. Вони мають такі повноваження:
· можуть головувати у судових засіданнях колегій Верховного Суду України;
· виносять у межах і порядку, встановлених законом, протести на рішення, вироки, ухвали та постанови у судових справах;
· у випадках і порядку, встановлених законом, зупиняють виконання рішень, вироків, ухвал та постанов у судових справах;
· здійснюють відповідно до розподілу обов’язків керівництво роботою структурних підрозділів апарату Верховного Суду України;
· ведуть особистий прийом громадян та виконують інші функції.
До складу Верховного Суду Верховною Радою обираються народні засідателі строком на 10 років.
Вони викликаються для виконання своїх обов’язків у порядку черговості не більше ніж на місяць у рік, крім випадків, коли продовження цього строку зумовлюються необхідністю закінчити розгляд судової справи, початої з їх участю.
Народним засідателем Верховного Суду України може бути обраний громадянин України, який на день обрання досяг 35-річного віку. Не може бути народним засідателем особа, яка має судимість, особа з обмеженою дієздатністю або яку за рішенням суду визнано недієздатною.

ПОДЕЛИТЬСЯ
Facebook
Twitter
Предыдущая статьяПокупка ламината
Следующая статьяЛ. ФЕЙЕРБАХ :: vuzlib.su

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ