3.4. Склад, повноваження та основні функції суду другої ланки

3.4. Склад, повноваження та основні функції суду другої ланки

116
0


3.4. Склад, повноваження та основні функції суду другої ланки

Суд другої (касаційної) інстанції за касаційними скаргами учасників процесу або за касаційним поданням прокурора перевіряє законність та обґрунтованість винесених вироків та рішень, які не вступили в законну силу.
За результатами розгляду справи суд другої (касаційної) інстанції виносить ухвалу, яка набуває законної сили відразу після її оголошення.
Суд другої (касаційної) інстанції може прийняти одне з таких рішень:
· може залишити вирок чи рішення без зміни;
· повернути справу для нового розгляду в суді першої інстанції.
Повноваження судів другої (касаційної) інстанції:
· розглядають справи, як і суди першої інстанції;
· розглядають справи у касаційному порядку;
· розглядають справи в порядку нагляду і за нововиявленими обставинами;
· здійснюють нагляд за судовою діяльністю районних (міських), міжрайонних (окружних) судів;
· вивчають та узагальнюють судову практику, аналізують судову статистику.
Крім того, суди другої (касаційної) інстанції мають право вилучати будь-яку кримінальну та цивільну справу з підвідомчого районного (міського) суду та прийняти її до свого провадження або ж передати справу для розгляду з одного районного (міського) суду до іншого.
Роботу судів другої (касаційної) інстанції організовують і направляють голови судів, які мають такі повноваження:
· може головувати в судових засіданнях колегій;
· виносити у межах і порядку, встановлених законом, протести на рішення, вироки, ухвали і постанови у судових справах;
· у випадках і порядку, встановлених законом, зупиняти виконання рішень і ухвал у цивільних справах;
· організовувати роботу з вивчення і узагальнення судової практики, аналізу судової статистики, вносити подання до державних органів, громадських організацій та службовим особам про усунення порушень закону, причини і умови, що сприяли вчиненню правопорушень;
· скликати президію суду і вносити на її розгляд питання, що потребують її рішення, головувати на засіданнях президії;
· розподіляти обов’язки між заступниками голови суду;
· організовувати роботу з підвищення кваліфікації членів суду і працівників апарату суду;
· керувати організацією роботи судових колегій, роботою апарату суду;
· вести особистий прийом, організовувати роботу суду з прийому громадян і розгляду пропозицій, заяв і скарг;
· здійснювати інші повноваження, надані йому законодавством.
Суди другої (касаційної) ланки діють у складі:
· президії суду;
· судової колегії з кримінальних справ;
· судової колегії з цивільних справ;
Кількісний склад судів другої ланки встановлюється Верховною Радою України за поданням міністра юстиції України та Голови Верховного Суду України.
У склад Президії Верховного Суду Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських судів входять: голова суду, заступники голови, судді. Кількісний склад президії затверджується Пленумом Верховного Суду України відкритим голосуванням за поданням Голови Верховного Суду України строком на 5 років.
У кожній області кількісний склад президії різний, залежно від загальної кількості суддів та обсягів роботи і коливається від 4 до 9 осіб.
Повноваження президії суду другої (касаційної) інстанції:
· розглядати справи у порядку нагляду та за нововиявленими обставинами;
· за поданням голови суду затверджувати склад судових колегій з цивільних та кримінальних справ;
· заслуховувати звіти голів судових колегій про їх діяльність;
· розглядати питання роботи апарату суду;
· розглядати вивчення й узагальнення судової практики та аналізу судової статистики;
· надавати допомогу районним (міським) судам з питань правильного застосування законодавства.
Засідання президії провадяться не менше двох разів на місяць. Вони є правомочними при наявності більшості членів президії.
Постанови президії приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів членів президії та підписуються головою суду.
Судова колегія в цивільних справах і судова колегія в кримінальних справах затверджується президією відповідного суду, до якого входять ці колегії, з числа суддів. Судові колегії очолюють заступники голови суду. Судді однієї колегії можуть залучатися для розгляду справ у складі іншої колегії за розпорядженням голови суду.
Судові колегії розглядають у межах своїх повноважень справи як суд першої інстанції, у касаційному порядку і у зв’язку з нововиявленими обставинами. Вони вивчають і узагальнюють судову практику, аналізують судову статистику і здійснюють інші повноваження, надані їм законодавством.
Заступники голів обласних і прирівнених до них судів мають такі повноваження:
· головують у судових засіданнях, керованих ними колегіях або призначають для цього членів суду;
· утворюють склад суду для розгляду справ у судових засіданнях колегій;
· здійснюють керівництво роботою відповідних колегій;
· подають президії суду звіти про діяльність колегій;
· здійснюють відповідно до розподілу обов‘язків керівництво роботою структурних підрозділів апарату суду;
· ведуть особистий прийом громадян;
· здійснюють інші повноваження, надані їм законодавством.
У разі відсутності голови суду його права і обов‘язки здійснює за його дорученням один із заступників голови суду.
До апарату обласного суду входять:
· завідуючий канцелярією (старші секретарі);
· канцелярія в кримінальних справах;
· канцелярія в цивільних справах;
· консультанти;
· секретарі судових засідань;
· секретар президії;
· секретар суду;
· помічник голови;
· архіваріус;
· діловоди;
· бухгалтерія;
· машбюро;
· господарська частина.
Завідуючий канцелярією:
· керує роботою секретарів суду;
· організовує прийом відвідувачів, отримання, реєстрацію та відправлення пошти та іншої кореспонденції;
· видає та відсилає до інших установ копії різних судових документів.
Консультанти:
· вивчають скарги та справи, які надійшли до суду для розгляду в порядку нагляду та висловлюють свою думку голові суду;
· беруть участь у підготовці матеріалів для вивчення та узагальнення судової практики;
· ведуть роботу з систематизації законодавства;
· беруть участь у підготовці матеріалів для аналізу судової статистики.
Секретарі судових колегій ведуть діловодство колегій та забезпечують зберігання справ та інших документів.
Секретарі судових засідань:
· здійснюють підготовку справ до слухання;
· забезпечують виклик учасників судового розгляду;
· ведуть протоколи судових засідань;
· оформляють справи після їх розгляду.
Міжобласний суд у місті Києві був утворений постановою Президії Верховної Ради України від 21 лютого 1994 року на базі постійних сесій Дніпропетровського, Кримського, Харківського обласних судів та Київського міського суду. Його утворення було зумовлене прийняттям Закону України “Про державну таємницю” від 21 січня 1994 року.
Міжобласний суд є судом першої інстанції, відноситься до другої ланки судів і розглядає на особливо режимних об’єктах, розташованих на території України, всі кримінальні, цивільні справи та справи про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законодавством України.
Касаційною інстанцією відносно вироків, ухвал, рішень та постанов міжобласного суду є Верховний Cуд, де існують спеціалізовані склади відповідних судових колегій.
Судді міжобласного суду призначаються на посаду Президентом України терміном на 10 років.
До його складу входять:
· голова;
· заступники голів;
· 6 суддів1.
За поданням голови міжобласного суду строком на 5 років Верховною Радою обираються народні засідателі.

ПОДЕЛИТЬСЯ
Facebook
Twitter
Предыдущая статьяНаружная реклама
Следующая статьяИ. В. гёте :: vuzlib.su

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ