ВСТУП

ВСТУП

65
0


ВСТУП
Фізична підготовка, що є однією із найважливіших складових професійної підготовки, спрямована на розвиток рухових якостей – сили, швидкості, витривалості, гнучкості, координаційних здібностей.
Фізична підготовка співробітника податкової міліції поділяється на загальну і спеціальну. Раціонально організований процес загальної фізичної підготовки спрямований на різнобічний і водночас пропорційний розвиток різних рухових якостей. Її високі показники є функціональною основою для розвитку спеціальних фізичних якостей, ефективної роботи над удосконаленням інших сторін підготовленості співробітників податкової міліції – технічної, тактичної, психічної.
Предмет «Спеціальна фізична підготовка» покликаний підготувати співробітника податкової міліції, який би володів необхідним комплексом прикладних рухових навичок, фізичними вольовими та моральними якостями, – здібністю переносити граничні м’язові та психологічні навантаження, бути впевненим у своїх силах, вміти протистояти небезпеці та забезпечити професійну працездатність. Співробітник після закінчення курсу підготовки повинен опанувати теоретичні знання, досконало володіти прийомами самозахисту без зброї в умовах фізичного та психологічного навантаження з урахуванням подолання різних перешкод на місцевості, а також має відпрацювати навички до систематичних занять фізичними вправами.
Мета дисципліни “Спеціальна фізична підготовка”: оволодіння теоретичними знаннями і практичними навичками, які мають велике значення в практичній діяльності особового складу податкової міліції, при професійному вирішенні питань, пов’язаних із діями під час затримання правопорушників.
Завдання дисципліни: вивчення теоретичних та практичних основ фізичної підготовки з використанням фізичних вправ для формування прикладних рухових навичок, прийомів та дій, виховання високої психічної стійкості, оперативного мислення, сміливості, рішучості та наполегливості.
Курсанти повинні вміти: виконувати згідно з програмою вправи, прийоми та дії, а також скласти контрольні нормативи з фізичної підготовки.
Допомагати та страхувати партнера при виконанні складних вправ.
Використовувати фізичні вправи в цілях психологічної підготовки.
Ознайомитись з сучасними засобами та методами фізичних якостей, спортивного тренування.
Вивчення спеціальної фізичної підготовки пов’язане з дисциплінами спеціальна тактика, стройова підготовка, статути, вогнева підготовка, охорона праці в органах ДПС. Особиста безпека працівників ПМ.
Основними методами вивчення предмета є практичні заняття, консультації а також самостійна робота курсантів (слухачів) з розрахунку 4 години на тиждень.
Зміст вправ і завдань, які виконують курсанти (слухачі) на практичних заняттях, повинен забезпечувати закріплення знань, отриманих ними на теоретичних заняттях та під час самостійної роботи.
Дія самостійної роботи курсантів (слухачів) виносяться питання, тверде засвоєння яких може бути досягнуте самостійно.
Вивчення дисципліни закінчується прийняттям від курсантів (слухачів) заліку та іспиту.
Державний іспит з спеціальної фізичної підготовки із спеціальності 7.60102 “Правоохоронна діяльність” має на меті визначення науково-теоретичного та фізичного рівня підготовленості курсантів податкової міліції.
Державний іспит є одним з елементів державної атестації випускників, який проводиться після завершення курсантами навчання в Академії за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста.
Виходячи з основних положень та нормативних документів кафедрою бойової та спеціальної фізичної підготовки розроблено дані методичні рекомендації з метою цілеспрямованої підготовки до державного іспиту.
Державний іспит складається з трьох складових, які викладені в 30 білетах. Кожен білет містить три питання:
1-ше – теоретичне з курсу “Охорона праці в органах ДПС. Особиста безпека працівників ПМ”; 2-ге – виконання п’яти прийомів рукопашного бою; 3-тє – оцінка рівня загальної фізичної підготовленості.
По першому теоретичному питанню з курсу “Охорона праці в органах ДПС. Особиста безпека працівників ПМ” курсанти повинні знати:
– поняття безпеки і небезпеки;
– фактори, що впливають на безпечну діяльність;
– методи, принципи та заходи особистої безпеки;
– методологічні вимоги до розробки професіограми спеціаліста податкової міліції;
– професійні аспекти культури праці співробітників податкової міліції;
– педагогічну культуру офіцера податкової міліції;
– співвідношення понять ризику, законності й особистої безпеки працівників податкової міліції при виконанні службових обов’язків;
– методичні правила формування у співробітників податкової міліції знань, умінь, навичок до дії в екстремальних ситуаціях;
– правові підстави застосування фізичного впливу, спеціальних засобів та вогнепальної зброї;
– заходи забезпечення особистої безпеки при виконанні службових обов’язків;
– заходи забезпечення особистої безпеки податкової міліції та членів їх сімей поза службою;
– правовий та соціальний захист працівників податкової міліції;
– відповідальність працівників податкової міліції;
курсанти повинні вміти:
– забезпечувати заходи особистої безпеки при виконанні службових та оперативних завдань;
– забезпечувати заходи особистої безпеки в буденних та побутових ситуаціях поза службою;
– уміло застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби та вогнепальну зброю;
– застосовувати культурно-моральні та психологічні аспекти забезпечення особистої безпеки працівників податкової міліції;
– ефективно і рішуче діяти в стані ризику та екстремальних ситуаціях;
– надавати долікарську допомогу собі та особам, які її потребують в екстремальних ситуаціях.
Друге питання включає в себе оцінку володіння прийомами рукопашного бою і складається з оцінок за виконання п’яти прийомів із різних розділів рукопашного бою.
Випускник після завершення курсу підготовки повинен досконало володіти прийомами самозахисту без зброї в умовах фізичного та психологічного навантаження з урахуванням подолання різних перешкод на місцевості.
Володіння практичними навичками, які мають велике значення в практичній діяльності особового складу податкової міліції, професійне вирішення питань, пов’язанпих із діями під час затримання правопорушників.
Курсанти повинні вміти:
– виконувати згідно з програмою вправи, дії та прийоми рукопашного бою;
– допомагати та страхувати партнера при виконанні складних вправ;
– використовувати фізичні вправи в цілях психологічної підготовки.
Третє питання включає оцінку загальної фізичної підготовленості. Оцінка загальної фізичної підготовленості курсанта визначається на підставі оцінок з контрольних нормативів з спеціальної фізичної підготовки.
Основними методами вивчення предмета є практичні заняття, а також самостійна робота курсантів. Зміст вправ і завдань, які виконують курсанти на практичних заняттях, повинен забезпечувати закріплення знань, отриманих ними на теоретичних, практичних заняттях та під час самостійної роботи.
На самостійну роботу виносяться питання, тверде засвоєння яких може бути досягнуте в позаурочний час без викладача.
Курсанти повинні вміти:
– виконувати згідно з програмою вправи загальної фізичної підготовки, а також скласти контрольні нормативи з фізичної підготовки;
– використовувати фізичні вправи в цілях психологічної підготовки;
– використовувати сучасні засоби та методи розвитку фізичних якостей, передову методику спортивного тренування.

ПОДЕЛИТЬСЯ
Facebook
Twitter
Предыдущая статьяРемонт ноутбуков
Следующая статьяФОМА АКВИНСКИЙ :: vuzlib.su

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ