ПЕРЕДМОВА

ПЕРЕДМОВА

52
0


ПЕРЕДМОВА

Державна розбудова України, забезпечення її збалансованого соціально-економічного та екологічного розвитку в контексті Концепції сталого розвитку людства вимагає реалізації ефективної державної політики, яка б спиралась на науково обгрунтовану стратегію розвитку країни. Така стратегія має виходити із загально-державних цілей та інтересів, враховувати геополітичне положення, інтегральний потенціал, екологічну ситуацію та грунтуватись на глибоких комплексних розробках щодо стану, особливостей розміщення та проблем розвитку продуктивних сил країни. Такі дослідження особливо важливі в умовах великої територіальної диференціації природних, економічних, соціальних, історичних умов України. Глибокі знання з розвитку і розміщення продуктивних сил необхідні при визначенні шляхів економічного зростання України, напрямів структурно-технологічної перебудови господарства, принципів та механізмів активізації регулюючої функції податків, зовнішньоекономічної діяльності тощо. Це визначає актуальність курсу “Розміщення продуктивних сил”, важливість отримання відповідних знань спеціалістами найширшого профілю, які на практиці будуть займатись реформуванням на ринкових засадах економічного і фінансового простору України, її податкової системи.
Курс надає досить повне уявлення про національне багатство України, що необхідне всім її громадянам. Навчальна дисципліна “Розміщення продуктивних сил” відзначається складністю структури, яка, по суті, об’єднує кілька окремих дисциплін:
1) “Теорію і методологію розміщення продуктивних сил”;
2) “Населення і трудові ресурси України”;
3) “Природно-ресурсний потенціал України і напрями його раціонального використання”;
4) “Економічні райони України і перспективи розвитку їх продуктивних сил”.
При вивченні курсу “Розміщення продук-тивних сил” студенти навчаються системно мислити, бо досліджуються найбільш складні суспільно-природні системи, в основі яких лежать численні багатогранні та багаторівневі відносини між трьома основними складовими будь-якої країни чи регіону: населенням, господарством, природою.
До визначальних рис курсу “РПС” необхідно віднести і “своєрідність” його понятійно-термінологічного апарату. Він об’єднує незнайомі для студента категорії і поняття, які не зустрічаються в інших навчальних курсах:
· “регіональна політика”;
· “збалансований (сталий) розвиток”;
· “територіальний поділ праці”;
· “територіальна організація виробництва”;
· “структура зайнятості”;
· “галузева (територіальна, функціональна) структура виробництва”;
· “міжгалузевий виробничий комплекс”;
· “економічне районування”;
· “зовнішня функція країни (району)”;
· “геополітичне положення країни (району)”;
· “податкоспроможність району”.
Одночасно курс “Розміщення продуктивних сил” окремими своїми розділами близький до курсів “Економіка районів”, “Суспільна географія”, “Економічна теорія”, “Системи технологій”. Дещо спільне є з навчальними дисциплінами “Системи технологій”, “Економіка промисловості”, “Політекономія”.

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ