Глава 3. Іноземні інвестиції

Глава 3. Іноземні інвестиції

658
0


Глава 3. Іноземні інвестиції
3.1. Сутність іноземних інвестицій та їх класифікація.
3.2. Проблеми іноземного інвестування в Україні.
3.3. Державна політика заохочення іноземних інвестицій.
3.4. Інститути міжнародної інвестиційної діяльності.

Ключові слова: іноземні інвестиції, державні інвестиції, приватні інвестиції, прямі інвестиції, портфельні інвестиції, іноземні інвестори, інвестиційна політика, Міжнародний валютний фонд, Світовий банк.


3.1. Сутність іноземних інвестицій та їх класифікація
Визначення категорії «іноземні інвестиції» є ключовим питанням для законодавця, оскільки таким чином він визначає коло правовідносин, які підпорядковані регулятивному процесу даного законодавства.
Признаючи ту чи іншу особу іноземним інвестором, держава тим самим визнає його право на пільги та гарантії, що проголошені в Законі «Про режим іноземного інвестування».
Згідно з Законом України «Про режим іноземного інвестування» під іноземними інвестиціями розуміють усі «цінності, що вкладаються іноземними інвесторами в об’єкти інвестиційної діяльності відповідно до законодавства України з метою отримання прибутку чи досягнення соціального ефекту».
Іноземні інвестори мають право здійснювати інвестиції в наступних формах:
– участь іноземних інвесторів у підприємствах України;
–створення підприємств, які повністю належать іноземним інвесторам;
– придбання діючих підприємств;
– придбання рухомого та нерухомого майна (земельні ділянки, будинки, обладнання, транспорт і т.д.).
Говорячи про іноземні інвестиції, необхідно, перш за все, розмежовувати державні та приватні інвестиції.
Державні інвестиції – це позики, кредити, які одна держава або група держав надає іншій державі. У цьому випадку мова йде про відношення між державами, що регулюються міжнародними договорами і до яких застосовуються норми міжнародного права. Можливі і «діагональні відносини», коли консорціум (група) приватних банків надає інвестиції державі.
Під приватними розуміють інвестиції, які надають приватні фірми, компанії чи громадяни однієї країни відповідним суб’єктам іншої країни. Інвестиційні відносини настільки складні та багатогранні, що нерідко відносини між державами тісно пов’язані з відносинами між приватними інвесторами. Такий зв’язок найбільше проявляється, коли інвестор передає свої права та вимоги державі.
Можлива і більш складна конструкція відносин, коли матеріальні зобов’язання держави-боржника за отриманими кредитами (наприклад, сплата процентів) задовольняються за рахунок повної або часткової вартості майнових прав приватного інвестора в країні боржника (наприклад, надання прав на розробку природних ресурсів).
Перелік видів (форм) іноземних інвестицій, що надається в законодавчих актах і міжнародних договорах, є приблизним, а не вичерпним, оскільки поняття інвестицій охоплює всі види майнових цінностей, які іноземний інвестор вкладає на території приймаючої сторони.
До цього переліку входять: рухоме і нерухоме майно (приміщення, споруди та інші матеріальні цінності) та відповідні майнові права, включаючи заставу; грошові кошти; акції, внески, облігації чи будь-які інші форми участі в товариствах, підприємствах, у тому числі і спільних; право вимоги за грошовими внесками, які вносяться для створення економічних цінностей, чи послугами, що мають економічну цінність; права на результати інтелектуальної діяльності, що визначаються як права на інтелектуальну (в тому числі і промислову) власність; права на здійснення господарської діяльності, які надаються на основі закону чи договору, включаючи частково право на розвідку та експлуатацію природних ресурсів.
Залежно від ступеня контролю над зарубіжними компаніями інвестиції поділяються на прямі та портфельні.
Прямі інвестиції – основна форма експорту приватного капіталу, що забезпечує встановлення ефективного контролю і надає право безпосереднього розпорядження закордонною компанією. За визначенням МФВ, прямі іноземні інвестиції існують у тому випадку, коли іноземний власник володіє не менш ніж 25 % статутного капіталу акціонерного товариства (згідно з американським законодавством – не менше 10 %, у країнах Європейського Співтовариства – 20 – 25 %, у Канаді, Австралії і Новій Зеландії – 50 %).
Прямі інвестиції поділяються на дві групи:
– трансконтинентальні капітальні вкладення, зумовлені кращими умовами ринку, тобто тоді, коли існує можливість поставляти товари з нового виробничого комплексу безпосередньо на ринок даної країни (континенту). Витрати відіграють у цьому випадку незначну роль, основне – знаходження на ринку. Різниця у витратах виробництва порівняно з материнською компанією є меншим фактором впливу на розміщення виробництва на даному континенті. Витрати виробництва є вирішальними для визначення країни даного континенту, в якій необхідно створювати нові виробничі потужності;
– транснаціональні вкладення – прямі вкладення, часто в сусідній країні. Мета – мінімізація витрат порівняно з материнською компанією.
Риси, що характерні для прямих інвестицій:
– при прямих закордонних інвестиціях інвестори, як правило, втрачають можливість швидкого виходу з ринку;
– більший ступінь ризику та більша сума, ніж при портфельних інвестиціях;
– більш високий термін капіталовкладень, характерних для країн-імпортерів іноземного капіталу.
Прямі іноземні інвестиції спрямовуються в приймаючі країни двома шляхами:
– організація нових підприємств;
– купівля або поглинання вже діючих компаній.
З точки зору прямих витрат, перший шлях дешевше другого, однак за параметром «Втрачена вигода» другий шлях доцільніше.
Портфельні інвестиції – капітальні вкладення, частка яких у капіталі нижче межі, визначеної для прямих інвестиції. Портфельні інвестиції не забезпечують контролю за закордонними компаніями, обмежуючи прерогативи інвестора отриманням частки прибутку (дивідендів).
У певних випадках міжнародні корпорації реально контролюють іноземні підприємства, володіючи портфельними інвестиціями, в силу двох причин:
– через значну розпорошеність акцій серед інвесторів;
– наявність додаткових договірних зобов’язань, що обмежують оперативну самостійність іноземної фірми, (ліцензійні та франчайзингові угоди, контракти на маркетингові послуги та технічне обслуговування).
Підвищення ролі портфельних інвестицій у повоєнні роки пов’язане з можливістю проведення спекулятивних операцій, збільшенню масштабів яких сприяв ряд факторів: інтернаціоналізація діяльності фондових бірж, зняття обмежень на допущення іноземних компаній на багатьох великих фондових біржах, розширення міжнародних операцій банків із цінними паперами пенсійних фондів та інших ощадних закладів.
Таблиця 3.1
Класифікація іноземних інвестицій

За інституціональною
природою (джерелами)

 • приватні
 • державні
 • міждержавних організацій
 • недержавних організацій
 • змішані

За метою інвестування

 • досягнення фінансової мети (отримання
  процентів за користування кредитом,
  позикою та ін. формами позикового капіталу)
 • досягнення підприємницької мети (встановлення
  контролю над підприємством, отримання
  інформації про діяльність підприємства,
  недопущення конкурентів на ринок)
 • досягнення іншої мети (встановлення
  впливу на суверенний суб’єкт, санація
  міждержавних економічних зв’язків)

За формою оформлення

 • явні інвестиції (юридично
  правильно оформлені проводки капіталу)
 • приховані інвестиції (оформлені у
  вигляді інвестицій перетоку капіталу,
  наприклад, потоки капіталу між філіалами
  ТНК, наявний вивіз капіталу через цінні
  папери)
 • «чорні інвестиції» (кошти,
  отримані незаконним шляхом, походження
  яких не прослідковується, є легітимними
  через приймаючі країни)

За характеристиками
потоків капіталу

Геополітична
спрямованість:

 • країни, що розвиваються – країни,
  що розвиваються
 • розвинені країни – країни, що
  розвиваються
 • розвинені країни – розвинені
  країни
 • інтернаціональні

Ступінь повернення:

 • що повертаються (кредити, позики і
  т.д.)
 • ризикові (частка у власності
  капіталу)
 • що не повертаються (технічна
  допомога міжнародних організацій)

За ступенем первинності:

 • первинні
 • реінвестиції

За величиною

 • дрібні
 • середні
 • великі
 • дуже великі

За характеристиками
приймаючої сторони

За режимами приймаючої
сторони:

 • обмежений режим
 • національний режим
 • пільговий режим
 • режим примусу

За характером використання
інвестиційних капіталів:

 • інвестиції, що «проїдаються»
 • амортизаційні та сировинні
  інвестиції
 • екстенсивні інвестиції
 • інноваційні інвестиції

За формами здійснення
інвестицій:

 • адресна (цільова) технічна
  допомога
 • програма навчання спеціалістів та
  інформаційної підтримки бізнесу
 • кредити та позики (в тому числі
  пільгові)
 • концесії
 • іноземні підприємства (філії
  материнських фірм) на території приймаючої
  сторони
 • спільні підприємства
 • вільні економічні зони

Визначення кола осіб, які визнаються іноземними інвесторами, має суттєве практичне значення. По-перше, від визнання особи іноземним інвестором залежить отримання відповідних прав та пільг, які надаються внутрішнім законодавством та міжнародними договорами. По-друге, статус іноземного інвестора має значення при реєстрації, допуску до здійснення господарської діяльності. По-третє, якщо особа визнана інвестором в певній державі, на неї можуть поширюватися гарантії та інші умови, що передбачені міжнародними договорами з відповідною країною, а також дипломатичний захист з боку країни інвестора.
Перелік інвесторів згідно з законами різних держав в основному співпадає, хоча існують певні розбіжності.
До числа іноземних інвесторів звичайно відносять наступні категорії суб’єктів:
– іноземні юридичні особи;
– іноземні фізичні особи (іноземні особи, особи без громадянства);
– вітчизняні громадяни, що проживають за кордоном;
– іноземні держави;
– міжнародні організації.

Таблиця 3.2
Основні форми виходу на зарубіжні ринки

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Adblock
detector
":'':"",document.createElement("div"),p=ff(window),b=ff("body"),g=void 0===flatPM_getCookie("flat_modal_"+o.ID+"_mb")||"false"!=flatPM_getCookie("flat_modal_"+o.ID+"_mb"),r="scroll.flatmodal"+o.ID,m="mouseleave.flatmodal"+o.ID+" blur.flatmodal"+o.ID,i=function(){var t,e,a;void 0!==o.how.popup.timer&&"true"==o.how.popup.timer&&(t=ff('.flat_pm_3_modal[data-id-modal="'+o.ID+'"] .flat_pm_3_timer span'),e=parseInt(o.how.popup.timer_count),a=setInterval(function(){t.text(--e),e'))},1e3))},l=function(){void 0!==o.how.popup.cookie&&"false"==o.how.popup.cookie&&g&&(flatPM_setCookie("flat_modal_"+o.ID+"_mb",!1),ff('.flat_pm_3_modal[data-id-modal="'+o.ID+'"]').addClass("flat_pm_3_modal-show"),i()),void 0!==o.how.popup.cookie&&"false"==o.how.popup.cookie||(ff('.flat_pm_3_modal[data-id-modal="'+o.ID+'"]').addClass("flat_pm_3_modal-show"),i())},ff("body > *").eq(0).before('
'+c+"
"),w=document.querySelector('.flat_pm_3_modal[data-id-modal="'+o.ID+'"] .flat_pm_3_modal-content'),-1!==e.indexOf("go"+"oglesyndication")?ff(w).html(c+e):flatPM_setHTML(w,e),"px"==o.how.popup.px_s?(p.bind(r,function(){p.scrollTop()>o.how.popup.after&&(p.unbind(r),b.unbind(m),l())}),void 0!==o.how.popup.close_window&&"true"==o.how.popup.close_window&&b.bind(m,function(){p.unbind(r),b.unbind(m),l()})):(v=setTimeout(function(){b.unbind(m),l()},1e3*o.how.popup.after),void 0!==o.how.popup.close_window&&"true"==o.how.popup.close_window&&b.bind(m,function(){clearTimeout(v),b.unbind(m),l()}))),void 0!==o.how.outgoing){function n(){var t,e,a;void 0!==o.how.outgoing.timer&&"true"==o.how.outgoing.timer&&(t=ff('.flat_pm_3_out[data-id-out="'+o.ID+'"] .flat_pm_3_timer span'),e=parseInt(o.how.outgoing.timer_count),a=setInterval(function(){t.text(--e),e'))},1e3))}function d(){void 0!==o.how.outgoing.cookie&&"false"==o.how.outgoing.cookie&&g&&(ff('.flat_pm_3_out[data-id-out="'+o.ID+'"]').addClass("show"),n(),b.on("click",'.flat_pm_3_out[data-id-out="'+o.ID+'"] .flat_pm_3_cross',function(){flatPM_setCookie("flat_out_"+o.ID+"_mb",!1)})),void 0!==o.how.outgoing.cookie&&"false"==o.how.outgoing.cookie||(ff('.flat_pm_3_out[data-id-out="'+o.ID+'"]').addClass("show"),n())}var _,u="0"!=o.how.outgoing.indent?' style="bottom:'+o.how.outgoing.indent+'px"':"",c="true"==o.how.outgoing.cross?void 0!==o.how.outgoing.timer&&"true"==o.how.outgoing.timer?'
Закрыть через '+o.how.outgoing.timer_count+"
":'':"",p=ff(window),h="scroll.out"+o.ID,m="mouseleave.outgoing"+o.ID+" blur.outgoing"+o.ID,g=void 0===flatPM_getCookie("flat_out_"+o.ID+"_mb")||"false"!=flatPM_getCookie("flat_out_"+o.ID+"_mb"),b=(document.createElement("div"),ff("body"));switch(o.how.outgoing.whence){case"1":_="top";break;case"2":_="bottom";break;case"3":_="left";break;case"4":_="right"}ff("body > *").eq(0).before('
'+c+"
");var v,w=document.querySelector('.flat_pm_3_out[data-id-out="'+o.ID+'"]');-1!==e.indexOf("go"+"oglesyndication")?ff(w).html(c+e):flatPM_setHTML(w,e),"px"==o.how.outgoing.px_s?(p.bind(h,function(){p.scrollTop()>o.how.outgoing.after&&(p.unbind(h),b.unbind(m),d())}),void 0!==o.how.outgoing.close_window&&"true"==o.how.outgoing.close_window&&b.bind(m,function(){p.unbind(h),b.unbind(m),d()})):(v=setTimeout(function(){b.unbind(m),d()},1e3*o.how.outgoing.after),void 0!==o.how.outgoing.close_window&&"true"==o.how.outgoing.close_window&&b.bind(m,function(){clearTimeout(v),b.unbind(m),d()}))}}catch(t){console.warn(t)}}function flatPM_start(){ff=jQuery;var t=flat_pm_arr.length;flat_body=ff("body"),flat_userVars.init();for(var e=0;eflat_userVars.textlen||void 0!==o.chapter_sub&&o.chapter_subflat_userVars.titlelen||void 0!==o.title_sub&&o.title_sub.flatPM_sidebar)");0');var o=t.parent()[0];flatPM_sticky(this,o,a)}),p.each(function(){var o=ff(this).find(".flatPM_sidebar");setTimeout(function(){var t=ff(untilscroll).offset().top-o.first().offset().top,e=o.length,r=Math.max(t/e,300);o.each(function(){var t=ff(this),e=r,a=t.data("top");t.wrap('
');var o=t.parent()[0];flatPM_sticky(this,o,a)})},50),setTimeout(function(){var t=ff(untilscroll).offset().top-o.first().offset().top,e=o.length,a=Math.max(t/e,300);ff(".flatPM_sticky_wrapper.flatPM_sidebar_block").css("height",a)},4e3)}),"function"==typeof flatPM_video&&flatPM_video(flat_pm_video),0 *").last().after('
'),ff("[data-flat-id]:not([data-id-out]):not([data-id-modal])").contents().unwrap(),flat_body.on("click",".flat_pm_3_out .flat_pm_3_cross",function(){ff(this).parent().removeClass("show").addClass("closed")}),flat_body.on("click",".flat_pm_3_modal .flat_pm_3_cross",function(){ff(this).closest(".flat_pm_3_modal").removeClass("flat_pm_3_modal-show")}),flat_pm_arr=[],ff(".flat_pm_start").remove(),flatPM_ping()}/zen.yandex/.test(flatPM_getAllUrlParams().utm_referrer)&&(flatPM_setCookie("flat_r_mb","zen.yandex"),flat_userVars.referer="zen.yandex");