§ 3. Завдання, права та обов’язки суб’єкта господарського права

§ 3. Завдання, права та обов’язки суб’єкта господарського права

80
0

§ 3. Завдання, права та обов’язки суб’єкта господарського права
Кожен з видів суб’єктів господарського права має свої певні завдання. Підприємство здійснює виробничо-господарську діяльність, банк — кредитну, розрахункову та іншу діяльність, орган державної виконавчої влади — управлінську діяльність в економіці і т. ін. Правовою формою, в якій врегульовано завдання суб’єктів господарського права, є їхні статутні господарсько-правові акти — установчі документи (установчий договір і статут), статут державного або іншого підприємства, положення (про міністерство, про державний комітет). Виходячи із завдань, статутні акти врегульовують такі поняття, як цілі і предмет діяльності суб’єкта господарського права (функції щодо органів управління).
Підприємства згідно із законом мають право здійснювати будь-які види законної господарської діяльності: виробничої, науково-дослідної, комерційної та ін. Всі підприємства є комерційними організаціями, їх статутними цілями завжди виступає здійснення певної господарської діяльності з метою одержання прибутку. Прибуток — основний узагальнюючий показник фінансових результатів господарської діяльності підприємства (статті 1 і 18 Закону України «Про підприємства в Україні», ст. 1 Закону України «Про підприємництво»). Це є майно, яке у визначеному статутом порядку присвоює власник (власники) підприємства.
Право визначати цілі і предмет діяльності підприємства належить його засновникам, які виходять при цьому із своїх підприємницьких можливостей. Закон дозволяє вносити до статуту будь-яку кількість видів діяльності, не забороненої законом.
Юридичним засобом досягнення завдань і цілей суб’єкта господарського права виступають його права, захист яких гарантує
держава. Права суб’єктів визначаються господарським законодавством залежно від їхніх видів: права підприємств, об’єднань підприємств, фінансових і посередницьких інститутів, органів державної виконавчої влади.
Права суб’єктів можна класифікувати відповідно до їхнього
змісту.
Засновницькі права грунтуються на загальній нормі права власності, згідно з якою власник «може використовувати майно для здійснення господарської та іншої, не забороненої законом, діяльності» (ст. 4 Закону України «Про власність»). Ця норма деталізована статтями 5 і 6 Закону України «Про підприємництво» та ст. 5 Закону України «Про підприємства в Україні». Засновницькі права включають право на вільний вибір засновниками підприємства видів діяльності, право на вибір організаційно-пра-вової форми підприємства, право на прийняття рішення про створення підприємства, право змінювати у встановленому порядку як діяльність, так і форму підприємства. За загальним правилом, ці та інші засновницькі права належать власникові (власникам).
Права в галузі управління. Підприємства й інші суб’єкти господарського права самостійно управляють своєю діяльністю та справами. Порядок здійснення управління регулюється статутними актами згідно з принципами, визначеними законодавством. Основним є принцип поєднання прав власника на господарське використання свого майна з самоуправлінням трудового колективу. Власник здійснює свої управлінські права як безпосередньо (кооператив, колективне підприємство), так і через уповноважені ним органи (державні підприємства, господарські товариства). Власник і уповноважений ним орган у порядку, передбаченому статутними актами, можуть делегувати свої управлінські права органові управління.
До управлінських належать, зокрема, права:
— самостійно визначати структуру підприємства, тобто кількість і склад його структурних підрозділів, включаючи так звані відокремлені підрозділи: філії, представництва, відділення тощо;
— приймати і змінювати статут, інші установчі документи;
— затверджувати положення про структурні підрозділи;
— формувати органи управління і контролювати їхню діяльність, призначати посадових осіб, визначати їхні обов’язки тощо.
Склад і юридична природа органів підприємства залежать від того, до якої власності воно належить. Конкретно це питання визначають статутні акти. Наприклад, підприємства — суб’єкти права колективної власності — мають вищі керівні та виконавчі органи. Перший — це загальні збори (наприклад, загальні збори акціонерів товариства) або конференція. Виконавчі функції у таких підприємствах здійснюють правління. Правління обирається власниками підприємств на загальних зборах, які визначають і затверджують у статуті повноваження цього органу. Правління обирає зі свого складу голову, заступників. Функції голови (заступників) можуть по черзі виконувати члени правління. Керівники підприємств державної власності наймаються (призначаються) уповноваженими органами згідно з контрактною системою.
Управлінські функції і повноваження мають також трудові колективи державних підприємств (ст. 15 Закону України «Про підприємства в Україні»). Реалізуються повноваження трудового колективу згідно зі статутом загальними зборами (конференцією) або виборним органом (рада підприємства, рада трудового колективу), члени якого обираються зборами (2/3 голосів) терміном на 2-3 роки.
Майнові права суб’єктів поділяються на загальні та спеціальні.
Загальні майнові права підприємств, господарських об’єднань врегульовано на підставі статей 20-30 і 37 Закону України «Про власність». До них можна віднести права:
— мати на підставі певного речового права (титулу) основні фонди, обігові кошти, інші цінності, вартість яких відображається на самостійному балансі підприємства. Згідно із законами, статутами підприємств та укладеними угодами майно належить підприємствам, іншим суб’єктам на праві власності або на праві повного господарського відання. Майно державної власності закріплюється за державними підприємствами і належить їм на праві повного господарського відання;
— вести господарську та комерційну діяльність; бути у зв’язку з цим позивачем та відповідачем у суді, арбітражному суді, захищати свої майнові права та інтереси від імені підприємства;
— розпоряджатися майном. Підприємство, якщо інше не передбачено його статутом, має право: продавати (обмінювати) майно іншим організаціям, здавати в оренду, заставляти, надавати тимчасово у безоплатне користування, списувати зношені основні фонди з балансу;
— набувати на законних підставах майно. Підприємство відповідно до свого статуту має право купувати, орендувати, одержувати у будь-який інший правомірний спосіб майно (рухоме і нерухоме), використовувати його, поліпшувати і т. ін.
Похідними від зазначених та інших майнових прав є договірно-майнові права підприємств. Це права укладати засновницькі, господарські договори та інші контракти (і нести щодо них відповідальність); видавати заставні та інші фінансові зобов’язання; позичати гроші; інвестувати і реінвестувати кошти підприємства;
одержувати рухоме і нерухоме майно як гарантію оплати боргу
та ін.
Крім розглянутих загальних прав, підприємства мають і спеціальні майнові права у сфері випуску і обігу цінних паперів: акцій, облігацій підприємств, приватизаційних паперів, ощадних, інвестиційних сертифікатів, векселів. Ці права є спеціальними, тому що обумовлені спеціальною правосуб’єктністю підприємств як емітентів цінних паперів. Підприємство має право випускати і реалізовувати лише ті види цінних паперів, які спеціально визначені законом, зокрема акціонерні товариства — акції, облігації, інші підприємства — облігації.
За аналогічною схемою систематизуються обов’язки підприємств.
При заснуванні підприємства зобов’язані (законом) затверджувати (перезатверджувати) установчі документи; у встановленому законом порядку реєструватися як суб’єкти підприємницької діяльності; на діяльність, що підлягає ліцензуванню, підприємства зобов’язані одержувати спеціальні дозволи (ліцензії).
У процесі господарювання закон зобов’язує підприємства:
— виконувати господарські зобов’язання, обумовлені державними контрактами та державними замовленнями, іншими договорами;
— забезпечувати необхідну якість продукції, робіт, послуг;
— вести бухгалтерський облік (самостійні бухгалтерські баланси) своєї роботи, надавати органам державної статистики передбачену законом звітність;
— подавати квартальну та річну фінансову звітність органам, до сфери управління яких вони належать, трудовим колективам на їх вимогу, власникам (засновникам) відповідно до установчих документів, якщо інше не передбачено законом. Органам виконавчої влади та іншим користувачам фінансова звітність подається відповідно до законодавства;
— своєчасно подавати податковим органам декларації про свої доходи, інші податкові документи, сплачувати податки, інші обов’язкові платежі;
— не допускати недобросовісної конкуренції, інших порушень антимонопольного законодавства, прав та інтересів споживачів, будь-яких інших осіб.
Суб’єкти господарювання мають також обов’язки, передбачені природоохоронним законодавством. Стаття 4 Закону України «Про підприємництво» та ст. 31 Закону України «Про підприємства в Україні» зобов’язують їх:
o раціонально використовувати природні ресурси;
o охороняти довкілля від забруднення, іншого шкідливого впливу;
o своїм коштом відшкодовувати витрати на відновлення та охорону природних ресурсів тощо.
За порушення своїх обов’язків підприємство несе майнову та іншу відповідальність, встановлену законом, а також передбачену договорами.
Завдання та запитання на закріплення вивченого
1. Назвіть істотні ознаки суб’єкта господарського права.
2. Дайте визначення поняття суб’єкта господарського права.
3. Назвіть основні види суб’єктів господарського права.
4. Що таке підприємство?
5. Що таке об’єднання підприємств?
6. Які ви знаєте фінансові та посередницькі інститути?
7. Назвіть основні види органів управління — суб’єктів господарського права.
8. У чому полягає особливість правового статусу фізичної особи — підприємця?
9. У чому полягають засновницькі права підприємств?
10. Розкрийте зміст управлінських прав суб’єкта господарського права.
11. Які ви знаєте майнові права суб’єкта господарського права?
12. Назвіть основні обов’язки підприємства.

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ