11.5. Контролінг виконання фінансового плану

11.5. Контролінг виконання фінансового плану

533
0


ТЕМА 11 ВНУТРІШНЬОФІРМОВЕ ФІНАНСОВЕ ПРОГНОЗУВАННЯ
ТА ПЛАНУВАННЯ

11.1. Сутність і цілі внутрішньофірмового фінансового прогнозування та планування
11.2. Фінансова стратегія підприємства
11.3. Поточне фінансове планування
11.4. Оперативне фінансове планування (бюджетування)
11.5. Контролінг виконання фінансового плану
11.6. Прогнозування показників фінансової звітності підприємства


11.5. Контролінг виконання фінансового плану
Важливим елементом бюджетування є контроль. Контроль – це зворотній бік бюджетування. Ієрархічна система бюджетів підприємства дозволяє встановити жорсткий контроль за надходженням і витрачанням коштів, створити реальні умови для вироблення ефективної фінансової стратегії.
Бюджет є основою для контролю. Це проявляється в тому, що по мірі реалізації закладених у бюджеті планів контролюються фактичні результати діяльності підприємства. Бюджетний контроль здійснюється через порівняння фактичних показників з плановими. Основна увага приділяється показникам, які відхиляються від планових та з’ясовуються причини цих відхилень. Це один з способів одержання всебічної інформації про діяльність підприємства, перевірки виконання бюджетів.
Виявлення відхилень фактичних показників від планових (бюджетних) та їх аналіз необхідно здійснювати кожний місяць. Менеджер зацікавлений в отриманні такої інформації, за допомогою якої можна розробити заходи, направлені на зміну способу виконання планів або перевірку вихідних положень, на яких базується бюджет. Потрібно припускати ситуацію, за якої виявиться, що бюджет був складений на основі невірних вихідних положень. Реальність бюджету визначається величиною відхилень фактичних значень від запланованих. Чим ближчі фактичні і бюджетні значення показників, тим вища реальність бюджету.
Реальність бюджету оцінюється за умови, що:
· Фактична виручка Виручці за бюджетом
· Фактичні витрати Витратам за бюджетом
· Фактичний прибуток Прибутку за бюджетом
Велика різниця між бюджетними і фактичними значеннями показників свідчить про недосконале планування з причини некомпетентності виконавців та неефективного використання ресурсів.
Бюджети постійно повинні переглядатися і в міру необхідності коригуються з тим, щоб зберегти їхню контрольну роль. Бюджет на рік уточнюється кожного кварталу. Чим нестабільніші умови діяльності підрозділу підприємства, тим частіше коригується бюджет. Завданням контролю є зменшення витрат, що досягається за рахунок поліпшення методів і технологій виробництва, підвищення відповідальності працівників за якість товарів (послуг).
За умов, коли бюджет не відповідає вимогам реальності і перестає бути інструментом управління, його необхідно змінити. Бюджет коригується, коли відбуваються суттєві зміни у послідовності виконання робіт, у витратах або у підприємства з’являються нові конкуренти. Доцільно також змінити всі бюджети, якщо прогнозований обсяг продажу в значній мірі відрізняється від фактичного.
Важливо визначити, коли і за яких умов починається віддача від вкладених коштів, що досягається за розрахунку точки беззбитковості. Точки беззбитковості – елемент самоокупності. Продажі за межею точки беззбитковості є елементом самофінансування.
Розрахунок точки беззбитковості, її аналіз є основними аспектами управління постійними і змінними витратами та обсягом реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг). Розрахунок точки беззбитковості дозволяє визначити, за якого обсягу продажу підприємство буде беззбитковим, тобто той обсяг продажу, нижче якого підприємство починає втрачати кошти.
Точка беззбитковості – це рівень фізичного обсягу продажу при заданій ціні протягом окремого періоду часу (місяць, квартал, рік), за рахунок якого підприємство покриває витрати. Дохід у підприємства виникає за точкою беззбитковості. Точка беззбитковості показує, за якого обсягу виробництва і реалізації продукції виручка від реалізації дорівнює витратам на виробництво. Для підприємства має сенс виробляти продукцію, якщо проект дозволить забезпечити виробництво і реалізацію товару в обсязі, що перевищує поріг беззбитковості, тільки тоді проект починає приносити прибуток. За обсягів випуску продукції, що нижчі за поріг беззбитковості, підприємство понесе збитки.
Точка беззбитковості розраховується за наступною формулою:
О = Зпост / (Ц – Ззм ),
де О – обсяг виробництва, при якому досягається беззбитковість;
Зпост – умовно-постійні затрати;
Ц – ціна одиниці продукції;
Ззм – змінні витрати у розрахунку на одиницю продукції.
Зміни, що постійно мають місце при здійсненні різних видів діяльності, обумовлюють зміни і точки беззбитковості. Якщо відбулися зміни у структурі підприємства або системі його фінансування, вона має бути перерахована. На підприємстві має здійснюватися постійний аналіз щодо точки беззбитковості, використовуючи наступні методичні підходи до її розрахунку.
Приклад розрахунку точки беззбитковості. Вихідні дані:
постійні (загальновиробничі) витрати складають 60 млн. грн. у рік; змінні витрати на одиницю продукції (на матеріали, комплектуючі вироби, відрядна заробітна плата тощо) складають близько 75 тис. грн.
Ціна одиниці продукції складає 115 тис. гривень.
Розрахунок точки беззбитковості (Тб) здійснюється за формулою:

Відобразимо на графіку (рис. 10.5) взаємозв’язок показників обсягу виробництва, витрат і прибутку.
Із графіка видно, що обсяг доходу, який знаходяться між лініями змінних і загальної їх суми (постійні витрати плюс змінні), вище точки беззбитковості, представляє собою прибуток.
Аналіз розрахованої точки беззбитковості необхідний для:
· визначення критичної виробничої програми підприємства;
· оцінки стану підприємства.

Рис. 11.3. Графік взаємозв’язку показників обсягу виробництва,
витрат і прибутку

де: N – обсяг виробництва продукції у вартісному вираженні;
Z – повна собівартість продукції (витрати на виробництво);
K – точка критичного обсягу виробництва;
QК – критична кількість одиниць продукції;
NК – критичний обсяг виручки (поріг рентабельності, точка беззбитковості);
NФ – фактичний обсяг виручки;
Ф – запас фінансової міцності (різниця між фактичною виручкою і порогом рентабельності).
Важливу роль щодо величини точки беззбитковості відіграють наслідки підвищення або зниження ціни продукції. Аналіз впливу цін має бути направлений на забезпечення необхідного прибутку.
Наприклад, якщо ціна за одиницю продукції знизилася на 2000 грн., тоді виникає потреба у збільшенні обсягу випуску продукції, щоб не відбулося зниження прибутку.

У нашому прикладі точка беззбитковості у випадку зниження ціни складатиме 1579 од., тобто на 79 од. більше, ніж за первинного розрахунку.
Таким чином, аналіз беззбитковості дозволяє визначити:
· обсяг продажу, який забезпечує покриття витрат і отримання необхідного прибутку;
· залежність величини прибутку підприємства від змін ціни реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), змінних і постійних витрат;
· значення кожного виду продукту в покритті загальних витрат.
До переваг методу аналізу беззбитковості потрібно віднести:
· простоту використання;
· наглядність при плануванні прибутку;
· врахування впливу операційних змін на прибутковість підприємства;
· можливість визначення оптимального співвідношення постійних і змінних витрат.
Метод аналізу беззбитковості використовується у випадках:
· введення у виробництво нового продукту;
· модернізації виробничих потужностей;
· створення нового підприємства;
· зміни виробничої або адміністративної діяльності підприємства.
При розрахунку точки беззбитковості потрібно врахувати окремі обмеження і допущення:
— ціна продукту, що виготовляється, вважається постійною величиною протягом всього розрахункового періоду;
— здійснюється аналіз тільки одного виду продукту або, у випадку випуску декількох продуктів, змішані продажі вважаються стабільними;
— ефективність виробництва вважається постійною величиною протягом всього розрахункового періоду;
— не враховується зміна виробничих запасів із періоду в період;
— змінні витрати на виробництво одиниці продукції вважаються постійними протягом всього розрахункового періоду;
— загальна сума виробничих витрат є постійною.
Точка беззбитковості дозволяє розрахувати діапазон безпеки, що є одним із показників ризику. Чим менше значення резерву безпеки, тим вищий ризик попадання підприємства у область збитків.
Для розглянутого прикладу запланований обсяг продаж складає 195,5 млн. грн. (1700 одиниць по ціні 115 тис. грн.), за цього значення рівня резерву прибутковості (РРП) як частки від запланованого обсяг продажу складатиме:

За виробництва і збуту одночасно декількох видів продуктів необхідно враховувати, що вони відрізняються за ціною, величиною змінних витрат, їх часткою в розподілі загальновиробничих витрат, а тому точка беззбитковості буде залежати від частки кожного виду продукту у загальному обсязі продаж.
Алгоритм розрахунку беззбитковості для виробництва багатьох видів продукції:
1) визначається частка кожного виду продукту у загальному обсязі продажу;
2) розраховується сумарний зважений дохід.
Приклад 1.
Підприємство виготовляє продукти А і Б. Необхідно визначити точку беззбитковості за виробництва продуктів двох видів.
Дані для розрахунку точки беззбитковості випуску продукції двох видів представлені в табл.11. .
На основі вихідних даних, наведених в табл. 10.8, спочатку визначаємо сумарний зважений дохід на одиницю продукції (ЗД):
ЗД = (21000 х 0,7) + (15000 х 0,3) = 192000 грн.
Таблиця 11.
Вихідні дані для розрахунку точки беззбитковості.

Потім визначаємо точку беззбитковості:

Приклад 2.
Підприємство виробляє три види продуктів – А, Б, В. Відомі дані показників на рік щодо обсягу продажу кожного продукту, річних змінних витрат по кожному продукту, а також постійних витрат, що представлені в табл. 10.9. Необхідно визначити точку беззбитковості окремо для кожного продукту.
Загальна точка беззбитковості (ЗТБ) для всіх продуктів у вартісному вираженні складатиме:


Таблиця 11

Точка беззбитковості для кожного продукту визначається (загальні значення точки беззбитковості необхідно помножити на валовий прибуток) у відсотках виручки від продажу відповідного продукту:
А = 46154 х 0,255 = 11769 тис. грн.,
Б = 46154 х 0,450 = 20769 тис. грн.,
В = 46154 х 0,295 = 13615 тис. грн.

Аналіз умов беззбитковості при обґрунтуванні інвестиційних проектів
Розрахунок точки беззбитковості за своєю сутністю є спробою визначити необхідні обсяги продажу при різних цінах з врахуванням постійних витрат.
Точка беззбитковості – це обсяг продажу, якого потрібно добитися за аналізованого (або заданого) рівня ціни, щоб збитки (постійні витрати) підприємства були нульовими. Як було відзначено вище, на точку беззбитковості впливають постійні і змінні витрати і вона розраховується за допомогою графічної побудови.
Приклад. Вихідні дані для розрахунку:
ціна продукції прийнята на рівні 35000 грн. за одиницю; максимальний обсяг виробництва за наявних у підприємства потужностей складає 15000 одиниць; максимальна виручка від продаж при повному використанні потужностей може скласти відповідно 525 млн. гривень. Однак прогноз продаж дає оцінку максимуму на рівні 9000 шт., що відповідає 315 млн. грн.; сума постійних витрат, необхідних для діяльності фірми, складає 40 млн. грн., що визначає розрахунок постійних витрат; змінні витрати на виготовлення однієї одиниці продукції складають 17500 грн., а максимальний обсяг випуску – 262,5 млн. гривень; якщо проводити розрахунки по випуску 15 тис. од., продукції в сумі 262,5 млн. грн., ми покриємо тим самим постійні витрати у 40 млн. гривень; у той же час і змінні витрати розраховуються на випуск відповідного числа виробів. Наприклад, обсягу виробництва у 5000 од. відповідає величина змінних витрат 87,5 млн. грн., плюс 40 млн. грн. постійних витрат. Всього витрати складали 127,5 млн. грн. (87,5 + 40). Використовуючи графічний метод, можна знайти точку перетину ліній виручки від продажу і загальної величини витрат, що і буде точкою беззбитковості.
Різниця між беззбитковим і максимальним обсягом продаж представляє запас фінансової безпеки. Запас фінансової безпеки – це обсяг продукції (товарів), який підприємство, згідно з прогнозами ринку, може надіятися продати понад її обсягу, що забезпечує його беззбитковість.
Будь-який прогноз має діапазон погрішностей. Погрішність у 5 – 7% від загального обсягу продаж свідчить, що від даної операції не буде отримано прибутку, але і не буде досягнута беззбитковість. Точка беззбитковості може бути визначена за вище наведеною формулою.
У нашому прикладі ми отримаємо:

Цьому обсягу виробництва за аналізованого рівня ціни у 35000 грн. і відповідає беззбиткова сума виручки від реалізації у 80 млн. грн. (2,3 тис. шт. х 35 тис. грн.).
У новому виробництві, коли випуск продукції зростає від місяця до місяця, графік беззбитковості допомагає визначити, у якому місяці підприємство доб’ється беззбитковості.
Отже, за більш високої ціни продажу точка беззбитковості буде досягнута за меншого обсягу випуску і раніше у часі, а за більш низької ціни часовий лаг збільшується. Проводиться також аналіз стратегії фінансування, що відображається у заключній частині фінансового розділу бізнес-плану. В цій частині необхідно здійснити контроль за раціональністю визначення:
· суму необхідних коштів для здійснення заходів;
· джерел отримання необхідних коштів;
· очікуваного періоду повного повернення позикових коштів і отримання інвесторами доходу;
· розміру доходу.
При розробці фінансового розділу бізнес-плану необхідно врахувати реальні економічні умови і фінансову політику держави, у протилежному випадку отримані результати можуть бути далекими від реальних.
На базі оцінки бюджету, контролю за його виконанням, аналізу точки беззбитковості виявляється можливість вдосконалення фінансової роботи підприємством, напрями поліпшення його фінансового становища, бюджетування і фінансового планування загалом.

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ