Рекомендований список літератури

Рекомендований список літератури

1393
0

Рекомендований
список літератури

1.
Концепція переходу України до ринкової
економіки // Відомості Верховної Ради України.
– 1990. – № 48.

2. Закон України «Про підприємництво» //
Відомості Верхов­
ної Ради України. – 1991. – № 14.

3. Закон
України «Про власність» // Відомості
Верховної Ради України. – 1991. – № 20.

4. Закон
України «Про підприємства в Україні» //
Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 24.

5. Закон
України «Про господарські товариства» //
Державний інформаційний бюлетень про
приватизацію. – 1992. – № 2.

Рекомендований список літератури

6. Закон
України «Про приватизацію майна державних
підприємств» // Відомості Верховної Ради
України. – 1992. – № 24.

7. Закон
України «Про приватизацію невеликих
державних підприємств (малу приватизацію)»
// Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №
24.

8. Закон
України «Про приватизаційні папери» //
Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 24.

9. Закон
України «Про зовнішньоекономічну
діяльність» // Відомості Верховної Ради
України. – 1992. – № 29.

10. Закон
України «Про оренду майна державних
підприємств та організацій» // Відомості
Верховної Ради України. – 1992. – № 30.

11. Закон
України «Про банкрутство» // Відомості
Верховної Ради України. – 1992. – № 31.

12. Закон
України «Про обмеження монополізму та
недопущення недобросовісної конкуренції у
підприємницькій діяль­ності» // Голос
України. – 1992. – № 78.

13. Закон
України «Про внесення змін і доповнень до
закону Української РСР «Про захист прав
споживачів» // Урядовий кур’єр. – 1994. – № 15,16.
– 300 с.

14. Закон
України «Концепція соціального
забезпечення населення України» // Голос
України. – 1994. – № 13.

15. Про
затвердження інвестиційних програм та
проектів та проведення державної експертизи
інвестицій: Постанова Кабінету
Міністрів України // Зібрання Постанов Уряду
України. – 1992. –
№ 9.

16. Про
єдині тарифні умови оплати праці робітників і
служ­бовців за загальними (наскрізними)
професіями та посадами // Урядовий кур’єр. –
1992. – № 20.

17. Про
затвердження порядку перетворення в процесі
приватизації державних підприємств у
відкриті акціонерні това­риства: Постанова
Кабінету Міністрів України // Урядовий кур’єр.
– 1992.– № 64.

18.
Питання щодо оподаткування підприємств з
іноземними інвестиціями: Постанова Кабінету
Міністрів України // Урядовий кур’єр. – 1993. – №
139, 140.

19.
Основні положення про склад витрат
виробництва (обігу) і формування фінансових
резервів на підприємствах і в організаціях
України // Урядовий кур’єр. – 1993. – № 151.

20. Про порядок формування та розміщення
державного кон­
тракту і державного замовлення у 1994
році: Постанова Кабінету Міністрів України //
Урядовий кур’єр. – 1993. – № 167.

21. Про
методику розрахунку і порядок використання
плати за оренду майна державних підприємств
та організацій: Постанова Кабінету Міністрів
України // Урядовий кур’єр. – 1993. – № 168.

22. Про
затвердження методики оцінки вартості об’єктів
приватизації // Урядовий кур’єр. – 1993. – № 145.

23.
Экономика предприятия: Учебник / Под ред. В.Я.
Горфинкеля, Е.М. Купрякова, В.А. Швандара. – М.:
ЮНИТИ, 1996.

24.
Авдеенко В. Производственный потенциал
промышленного предприятия. – М., 1989.

25.
Акимова Н. Производительность труда в
промышленности: проблемы измерения и
стимулирования. – К., 1991.

26. Баркин
Д.И. Управление фирмой в условиях рынка. – С-Пб.:
Аквилон, 1994.

27.
Башнянін Г. Становлення менеджменту в Україні
// Економіка України. – 1994. – № 12.

28.
Білорус О., Рогач В. Теорія менеджменту:
стратегія управління підприємством //
Економіка України. – 1993. – № 11.

29.
Бердник П. и др. Развитие рыночных отношений в системе
«наука и производство» //

Э
кономика
Украины. – 1993. – № 1.

30.
Богуслаев В.А., Омельченко В.И. Комплексная
система подготовки и организации
производства на серийном предприятии. –
Днепропетровск: Сич, 1993.

31.
Большаков С.В. Финансы предприятия и кредит //
Деньги и кредит. – 1994. – № 1.

32.
Брунько О. Об амортизационной политике //
Экономика Украины. – 1994. – № 5.

33.
Будникова Л.С. Определение потребности в
основных производственных фондах в условиях
рыночной економики. – М., 1993.

34. Бойчик
І.М., Харів П.С., Хопчан М.І. Економіка
підприємства. – Львів, 1999. – С. 212.

35.
Виноградов Е. Экономика в задачах. – М.: Начала-Пресс,
1995.

36. Ворст Й.,
Ревентлоу П.
Э
кономика фирмы. – М.: Высшая школа,
1994.

37. Волков О.И. Экономика предприятия. – М.:
Инфра, 1998. –
416 с.

38.
Гаврилишин О. Основні елементи теорії
ринкової системи. – К., 1992.

39.
Герасимчук В.Г. Розвиток підприємства:
діагностика, стратегія, ефективність. – К.:
Вища школа, 1995.

40.
Градова А.П. Экономическая стратегия фирмы. –
С-Пб., 1995.

41. Григор’єв
С. Як роздержавлювати та приватизувати
суспільну власність // Економіка України. –
1992. – № 2.

42.
Грузинов В.П. Экономика предприятия и
предпринимательство. – М., 1994.

43.
Гусьева К., Федотов К. Повышение
инвестиционной стратегии и регулярные
стратегии структурных преобразований //
Экономист. – 1994.

44. Долан Э.
Дж., Кэмпбелл Р., Брю Стенли Л. Экономикс:
принципы, проблемы и политика. – В 2-х т./ Пер. с
англ. – М.: Республика, 1994.

45.
Дмитренко Г. Нові інструменти мотивації //
Економіка України. – 1993. – № 5.

46.
Долішній М., Козоріз М. До питання про
ефективність сучасного господарювання //
Економіка України. – 1993. – № 9.

47. Жиляев
И.Б. Мое малое предприятие: основы успешного
предпринимательства. – К., 1995.

48.
Заботіна Р. Внутрішньогосподарська соціальна
інфраструктура підприємства // Економіка
України. – 1994. – № 3.

49.
Іноземні інвестиції в економіку України:
реальність, перспективи // Голос України. – 1994.
– 22 грудня.

50.
Іноземні інвестиції: їх види, шляхи залучення
// Діловий вісник. – 1994. – № 3, 4.

51.
Іванкевич В. Трудові відносини і права людини
// Урядовий кур’єр. – 1995. – № 8.

52. Иванов
Г.П. Антикризисное управление: от банкротства
к финансовому оздоровлению. – М.: Закон и
право, ЮНИТИ, 1995.

53.
Козленко Н.Н. Рынок и предприятие. – М.:
Агропромиздат, 1992.

54.
Конкорев В.П. Оргструктуры управления и
маркетинг на предприятиях. – Барнаул, 1990.

55.
Крылова Г.Д. Зарубежный опыт управления
качеством. – М.: Изд-во стандартов, 1992.

56. Кузнецов Р. Рынок – маркетинг –
предприятие. // Бизнес. –
1994. – № 17.

57.
Ландина Т.В., Белянський Л.Е. и др. Управление
техническим и организационным развитием
предприятия. – К., 1992.

58.
Ландина Т.В. Организационно-экономические
механизмы адаптации предприятия к условиям
рынка. – К.: Наукова думка, 1994.

59.
Лановий В.Т. Ринок і відтворення. – К., 1994.

60. Липсиц
И. Экономика без тайн. – М.: Вита-Пресс, 1994.

61.
Логовенко В., Лазня І. Організаційно-економічні
форми приватизації // Економіка України. – 1993
– № 10.

62.
Мицкевич А. Экономика в задачах и тестах. – М.:
Вита-Пресс, 1995.

63.
Макконелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Реферат-дайджест
учебника по рыночной экономике. – М.: Менеджер,
1993.

64.
Одинцова А. Управление предприятием
государственной и смешанной форм
собственности // Ворпросы экономики. – 1993. –
№ 10.

65.
Панасюк О. Особливості регулювання трудових
відносин у період реорганізації підприємства
// Праця і зарплата. – 1995. – № 12.

66.
Петрович Й.М., Будіщева І.О., Устінова І.С.
Економіка виробничого підприємства. – Львів:
Оскарт, 1996. – 416 с.

67.
Пирогов С. Воспроизводство стоимости научно-технического
потенциала // Ворпросы экономики – 1993. – № 3.

68.
Поддерьогін А.М. Фінанси підприємств. – К.:
КНЕУ, 1998. –
368 с.

69.
Покропивний С.Ф. Економіка підприємства. – К.:
Хвиля прес, 1995. – 680 с.

70.
Прикладная экономика: Сб. заданий / Пер. с англ.
– М.: Просвещение, 1993.

71.
Самоукин А.И., Шишов А.Л. Сборник задач по
бизнесу. Тесты и задачи с ответами и решениями.
– М.: Высшая школа, 1995.

72.
Сафронов Н.А. Экономика предприятия. – М.:
Юрист, 1998. –
584 с.

73.
Самуельсон. Економіка. – Львів, 1993.

74.
Современный маркетинг / Под ред. Хруцкого В.М.
– 1991.

75.
Солуцкий А.И., Щербина В.М. Организация технико-экономического
исследования инвестиционных проектов //
Экономика строительства. – 1993. – № 5.

76.
Стровский Л.Е. Внешний рынок и предприятие. –
М.: Финансы и статистика, 1993.

77.
Суторміна В., Федосов В., Андрущенко В. Держава,
податки, бізнес. – К., 1992.

78. Тимчук М., Тердецький Ю. Тенденції розвитку
підприєм­
ства в Україні // Економіка України.
– 1993. – № 12.

79. Шапошников Л. Общеэкономическая оценка
инвестицион­
ных программ проектов // Экономист. –
1994. – № 5.

80.
Шанбергер Р. Японские методы управления
производством. – М., 1988.

81. Шудра В.Ф.
Як підготувати успішний бізнес-план. – К., 1994.

82. Яковець Ю. Инновационное
инвестирование: новые под
­
ходы // Экономист. – 1995. – № 1.

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ