СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

133
0


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

Основна література
1. Закон України “Про державну службу” від 16.12.93 №3724-ХІІ. – К., 1993.
2. Закон України “Про систему оподаткування” від 24.03.94. – К., 1994.
3. Закон України “Про державну податкову службу в Україні” від 04.12.90 №509-ХІІ, зі змінами і доповненнями.
4. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 №996-ХІV.
5. Закон України “Про оплату праці” від 24.03.95 №108/95-ВР.
6. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 22.05.97, зі змінами і доповненнями.
7. Закон України “Про податок на додану вартість” від 03.04.97, зі змінами і доповненнями.
8. Постанова Кабінету Міністрів “Про впорядкування оплати праці працівників окремих галузей бюджетної сфери” від 29.05.96 № 565 // Зібрання постанов уряду України. – 1996. — №13.
9. Постанова Кабінету Міністрів “Про впровадження казначейської системи виконання державного бюджету” від 14.01.97 № 13 // Зібрання законодавства України. Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. – 1997. — №1.
10. Постанова Кабінету Міністрів “Про затвердження Положення про порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги щодо виконання кошторисів доходів і видатків бюджетних установ та організацій” від 09.01.2000 №17 // Зб. Урядових нормативних актів України. – 2000. — № 13.
11. Постанова Кабінету Міністрів “Про затвердження Порядку застосування векселів Державного казначейства” від 27.06.96 № 689 // Зібрання постанов уряду України. – 1996. — №14.
12. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку застосування векселів Державного казначейства” від 27.06.96 № 689.
13. Постанова Кабінету Міністрів України “Про стипендіальне забезпечення студентів, учнів, слухачів навчальних закладів, а також аспірантів і докторантів” від 13.10.99 № 1880.
14. Постанова правління НБУ “Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні” від 19.02.2001 № 72.
15. Положення про Реєстр неприбуткових організацій та установ, затв. наказом ДПАУ від 11.07.97 № 232.
16. Порядок визначення структури ознаки неприбуткових установ (організацій), затв. наказом ДПАУ від 03.07.2000 № 355.
17. Порядок касового виконання державного бюджету за видатками, затв. наказом Державного казначейства України від 22.01.2001 № 3.
18. План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затв. наказом ГУДКУ, МФУ від 10.12.99 № 114.
19. Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затв. наказом ГУДКУ, МФУ від 10.12.99 № 114.
20. Інструкція про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ, затв. наказом Державного казначейства України від 10.07.2000 № 61.
21. Інструкція про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання, затв. наказом Державного казначейства України від 27.07.2000 № 68.
22. Порядок складання карток та книг аналітичного обліку бюджетних установ, затв. наказом Державного казначейства України від 06.10.2000 № 100.
23. Інструкція про відкриття реєстраційних рахунків органами Державного казначейства України, затв. наказом Головного управління Державного казначейства України від 09.04.97 № 32.
24. Порядок казначейського обслуговування позабюджетних коштів установ та організацій, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету, затв. наказом Головного управління Державного казначейства України від 25.03.99 № 27.
25. Інструкція про порядок використання та обліку позабюджетних коштів бюджетних установ та звітності про них: затв. наказом Головного управління Державного казначейства України від 11.08.98 № 63.
26. Перелік власних надходжень бюджетних установ та організацій, затв. наказом Міністерства фінансів України від 29.06.2000 № 146.
27. Лист Головного управління Державного казначейства України “Про бухгалтерський облік коштів спеціального фонду кошторису” від 04.04.2000 № 07-06/264-2356.
28. Лист Державного казначейства України “Про спрямування коштів спеціального фонду державного бюджету на бюджетні видатки та їх відшкодування” від 02.08.2000 № 07-06/803-5690.
29. Порядок бухгалтерського обліку та звітності в бюджетних установах гуманітарної допомоги, затв. наказом Головного управління Державного казначейства України від 10.12.99 № 113.
30. Перелік платних послуг, які можуть надаватися державним учбовим закладом, затв. Постановою КМУ від 20.01.97 № 38.
31. Порядок надання платних послуг державними учбовими закладами, затв. наказом Міністерства освіти України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України від 27.10.97 № 383/238/131.
32. Перелік платних послуг, які можуть надаватися закладами культури та мистецтв, які засновані на державній та комунальній формах власності, затв. Постановою КМУ від 05.06.97 № 534.
33. Порядок надання платних послуг, які можуть надаватися закладами культури та мистецтв, затв. наказом Міністерства культури та мистецтв України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України від 21.12.99 № 732/306/152.
34. Порядок обліку зобов’язань розпорядників коштів бюджету в органах Державного казначейства, затв. наказом Державного казначейства України від 19.10.2000 № 103.
35. Інструкція з обліку основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ: затв. наказом Державного казначейства України від 17.07.2000 № 64.
36. Типова інструкція про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ, затв. наказом Державного казначейства України, Міністерства економіки України від 10.08.2001 № 142/181.
37. Інструкція по складанню типових форм по обліку та списанню основних засобів, які належать установам та організаціям, які утримуються за рахунок державного або місцевого бюджетів, затв. наказом Головного управління Державного казначейства України, Головного комітету статистики України від 02.12.97 № 125/70.
38. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів та документів, розрахунків та інших статей балансу, затв. наказом Головного управління Державного казначейства України від 30.10.98 № 90.
39. Інструкція по обліку запасів бюджетних установ, затв. наказом Державного казначейства України від 08.12.2000 № 125.
40. Інструкція про складання типових форм обліку та списання запасів бюджетних установ, затв. наказом Державного казначейства України від 18.12.2000 № 130.
41. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: Затв. постановою правління НБУ від 29.03.2001 № 135.
42. Інструкція про затвердження документів, що застосовують у процесі виконання бюджету: наказ МФУ від 21.01.2000 № 10.
43. Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти: Затв. наказом Міністерства освіти України від 15.04.93 № 102 (зі змінами та доповненнями).
44. Інструкція щодо складання та виконання розпису Державного бюджету України, доповнення до наказу МФУ від 21.02.2000 № 10.
45. Про запровадження нової бюджетної класифікації України: Наказ МФУ від 03.12.97 № 265 ( зі змінами та доповненнями від 25.12.2000 № 348).
46. Зміни до Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затв. наказом Державного казначейства України від 19.07.2001 № 122.
47. Джога Р.Т. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Навч. Посібник. – К.: КНЕУ, 2001. – 250 с.
48. Конєва Т.В. Опорний конспект з курсу “Бухгалтерський облік у бюджетних установах”. – К.: КНТЕУ, 2000.
49. Матвеева В. Бюджетные организации: бухгалтерский учет и налогообложение. – Х.: Фактор, 2001. – 566 с.
50. Облік у бюджетних установах: Навч. посібник / За ред. О.А. Заїнчковського, Т.М. Сторожук. – Ірпінь, Академія ДПС України, 2002. – 535 с.
51. Свірко С.В. Бухгалтерський облік та прийняття рішень в бюджетних організаціях. – К.: КНЕУ, 2000. – 185 с.
52. Ткаченко І.Т. Звітність бюджетних організацій. – К.: КНЕУ, 2000. – 216 с.

Додаткова література
53. Белов А.Н. Бухгалтерский учет в учреждениях непроизводственной сферы. – М.: Финансы и статистика, 1995. – 240 с.
54. Ворончук П.Т., Онищук В.М. Довідник з питань бухгалтерського обліку. – К.: Україна, 1991. – 336 с.
55. Голов С.Ф., Єфіменко В.І. Фінансовий та управлінський облік. – К.: Автоінтерсервіс, 1996. – 543 с.
56. Фінанси підприємств /За ред. А.М. Поддєрьогіна. – К.: КНЕУ, 1998. – 366 с.
57. Чумаченко М.Г. Сучасні проблеми бухгалтерського обліку в Україні // Баланс. – 1999. − № 44. – С. 5-13.
58. Журнал “Податки та бухгалтерський облік”. – 2001. — №№ 1, 6, 8, 13, 19, 23, 33, 35, 36, 37, 41, 46, 47, 50, 51, 54, 57, 71, 75.
59. Журнал “Податки та бухгалтерський облік”. – 2000. — №№ 82, 84, 85, 86, 87.
60. Коментар до Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ // Бухгалтерський облік і аудит. – 2000. − №2. – С. 78 – 87.
61. Коментар до Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ // Бухгалтерський облік і аудит. – 2000. − № 4. – С. 22 – 31.

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ