Висновок :: vuzlib.su

Висновок :: vuzlib.su

76
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


Висновок

.

Висновок

Історія держави і права України, багатовікової боротьби її
на­роду за створення своєї національної державності показує, що ця боротьба
відбувалася у надзвичайно складних умовах. Доводилося постійно протидіяти
прагненню агресивних сусідів запровадити на території України колоніальний
режим, ліквідувати не тільки па­ростки української національної державності, а
й навіть таке дер­жавне утворення, як Українська козацька республіка-держава
Бог­дана Хмельницького. Українська національна державність бере по­чаток від
могутньої середньовічної східно-слов’янської держави — Київської Русі. Ця давня
державність дала змогу тамтешньому ет­носу динамічно розвиватися у
соціально-економічному та політич­ному аспектах, а християнство об’єднало етнос
і в духовній сфері. Було створено розвинену на той час правову систему, яка
яскраво висвітлена в унікальній пам’ятці права — Руській Правді. Отже, було
побудовано цивілізацію, яка ні в чому не поступалася західно­європейській.
Київська Русь була своєрідним мостом між Заходом і Сходом. Вона прикрила собою
європейські держави від навали азіатських кочових племен. Київська Русь ціною
власної державно­сті захистила народи Європи від монголо-татарської навали.

І з цього часу, протягом століть у серці українського
народу, його душі жила ідея відродження сильної держави.

Ідея розбудови української національної державності розви­валася
одночасно із формуванням української народності. Вже Да­нила Галицького
сучасники не без підстав називали «українським королем».

У боротьбі з підступними намірами Литви та Польщі, зазіхан­нями
кримського хана формувалася й міцніла козацька військово-політична організація
— Січ. Вона донині зберігається у пам’яті на­родній як символ української
державності, яскравий взірець укра­їнської державної ідеї, зразок
самореалізації народної волі.

Українська козацька держава, створена під керівництвом ге­тьмана
Богдана Хмельницького наприкінці 40-х років XVII ст., посідала гідне місце
серед держав Європи. Незабаром після укла­дення в 1654 р. договору між Україною
і Росією царський уряд по-

слідово здійснював політику, спрямовану на ліквідацію
Української держави. Через несприятливі політичні обставини українському народу
і його лідерам не вдалося зберегти національну держав­ність.

Несприятливими були геополітичні умови, сильними були су­сідні
держави, що претендували на українські землі, могутнім був натиск Російської
імперії.

Незважаючи на трагічну долю, Українська козацька держава аж
до 80-х років XVIII ст. — це надзвичайно важлива епоха в істо­рії українського
народу. Саме українська козацька держава після занепаду Галицько-Волинського
князівства, а потім у часи «Руїни», з відривом Правобережжя і поверненням його
під владу Польщі, стала головним місцем національно-державного життя усіх
україн­ських земель. У Гетьманщині впродовж усього часу її існування був
своєрідний демократичний у своїй основі державний устрій. Хоча царський уряд
урізав автономію, але у свідомості народних мас зберігалась ідея
демократичності і незалежності Української держави, почуття любові до своєї
батьківщини. І коли, наприкінці XVIII ст., багатьом здавалося, що українське
національне життя померло, саме на основі національно-державних традицій попере­днього
часу починалося нове відродження національної самосвідо­мості українського
народу, що супроводжувалося формуванням са­мобутньої правової системи, яка
тривалі роки існувала у формі українського звичаєвого права, втілювалася в
нормативних актах місцевих органів влади в Україні, праві місцевого
самоврядування, військовому козацькому праві. Про розвиненість українського пра­ва
свідчать результати кодифікаційних робіт, розпочаті у 30-х ро­ках XVIII ст. під
час гетьманування Данила Апостола, коли було розроблено низку оригінальних за
формою і змістом пам’яток права, зокрема «Права, за якими судиться
малоросійський народ» 1743 р. — проект першого Кодексу українського права, який
фак­тично став збірником чинного до кінця XVIII ст. права в Україні.

.

  Назад

  ПОДЕЛИТЬСЯ
  Facebook
  Twitter
  Предыдущая статьяСоздание сайтов
  Следующая статьяФ. НИЦШЕ :: vuzlib.su

  НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

  ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ