Передмова :: vuzlib.su

Передмова :: vuzlib.su

83
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


Передмова

.

Передмова

24 серпня 1991 р. стало історичною подією в житті українсь­кого
народу. В цей день Верховна Рада України проголосила утво­рення самостійної
незалежної держави. Цим історичним актом було продовжено багатовікову традицію
українського державотво­рення. Перед українським народом постало завдання
величезної ваги — побудова демократичної, правової держави. Кожний грома­дянин,
і передусім молодь, має визначити свою роль і місце у її розбудові.

У незалежній Україні значна увага має приділятися підготов­ці
висококваліфікованих спеціалістів, здатних продовжувати кращі традиції власного
державотворення, основні моменти якого висвіт­люються в цьому виданні.

Підручник містить основні відомості, оцінки й аналіз найваж­ливіших
подій в історії держави і права України з найдавніших часів і до сьогодення.
Він покликаний сприяти правовому, демокра­тичному і патріотичному вихованню
студентів і всієї молоді, фор­муванню у них високих моральних і правових
цінностей. Опора на історичний досвід має допомогти юристу зайняти тверду
громадян­ську позицію у складному сучасному житті, бо мусить бути наступ­ність
у розвитку держави і права.

Водночас не може не турбувати й те, що в суспільно-політич­ній
свідомості українського народу ще, на жаль, існує протистояння щодо деяких
питань історичного минулого нашої держави. Інколи це протистояння тягне за
собою відхилення від історичної правди. Суспільно-політичне примирення громадян
було б важливим кро­ком до консолідації всіх політичних сил країни, сприяло б
пошукам шляхів до правди і справедливості в оцінці нашої історії.

Історія України й історія інших країн залишили яскраві при­клади
перемог саме тоді, коли переважала політика узгоджених дій.

Сподіваємося, що висвітлення і вивчення історії держави і
права України в наукових і навчальних закладах країни сприятиме просуванню до
зазначеної правди і справедливості. З цією метою історичні джерела, довідкова і
монографічна література аналізуються і подаються у підручнику об’єктивно, без
штучного їх відбо­ру на догоду формуванню заздалегідь визначеної концепції.

Предметом науки історії держави і права України є історія
виникнення, змін і розвитку типів та форм держави і права, а та­кож конкретних
державних органів і правових інститутів народів, що населяли і населяють
територію України. В курсі, що пропону­ється, особливе місце посідає історія
боротьби українського народу за утвердження в Україні суверенної державності,
мрія про яку за­родилася ще в сиву давнину.

Як наука історія держави і права України є частиною загаль­ної
історії нашого народу, тісно пов’язаної з історією розвитку еко­номіки,
культури, науки та інших галузей людської діяльності. Во­дночас вона зберігає
відносну самостійність і має особливо вираже­ний об’єкт дослідження. Історія
держави і права України є також наукою юридичною, однією з фундаментальних
державно-право­вих дисциплін. Вона охоплює розвиток усіх аспектів еволюції дер­жави
на території України — її державний механізм, форму дер­жавної єдності, право.

Виникненню тих чи інших державних або правових інститутів
передують відповідні ідеї. Проте наука історії держави і права України
спеціально не вивчає таких ідей, враховуючи те, що вони глибоко висвітлюються в
самостійному курсі вчень про державу і право. Тут же про ці ідеї згадується
лише взагалі.

Існує певна схожість історії держави і права з теорією держа­ви
і права. Але принципова відмінність між ними полягає в тому, що теорія держави
і права вивчає переважно загальні закономірно­сті розвитку держави і права
різних народів, а історія держави і права — конкретні державно-правові системи,
їхні особливості та характерні риси. Історія держави і права використовує
узагаль­нення й понятійний апарат, розроблені теорією держави і права, й
водночас дає конкретний державно-правовий матеріал для таких узагальнень.

Зауважимо, що історія держави і права вивчає політичні та
правові інститути практично аж до сьогодення, тому вона стикуєть­ся з чинним
правом, допомагаючи певною мірою зрозуміти його сутність, негативні та
позитивні сторони. Історико-правова наука, вивчаючи та узагальнюючи досвід
минулого, сприяє пізнанню і ви­користанню закономірностей державно-правового
розвитку, уник­ненню повторення помилок. Проте, як уже зазначалося, це можли­во
лише за умови правдивості історико-правового матеріалу. Користуватися
сумнівними даними про минуле — значить робити хибний прогноз і на майбутнє.

Періодизація історії держави і права України здійснюється з
урахуванням теорії суспільно-економічних формацій. Принципо­ве значення при
цьому має розрізнення рабовласницьких, феодаль­них, капіталістичних і
соціалістичних державно-правових утво­рень. Під час періодизації враховуються і
найважливіші зміни у сфері державно-правової надбудови.

Підручник складається з двох томів. У першому розглядаєть­ся
історія держави і права від часу появи найдавніших рабовласни­цьких державних
утворень на території сучасної України у Північ­ному Причорномор’ї і Приазов’ї
(ще до нової ери) і завершується ча­сом, коли була відбулася Лютнева демократична
революція 1917 р. У межах цього етапу історії держави і права України досить
чітко виділяються такі Дві частини: перша — історія держави і права України від
появи перших державних утворень на її території й до кінця XVIII ст., коли була
ліквідована автономія України у складі Російської імперії, та друга частина —
державний лад і право України у XIX — на початку XX ст.

У межах першої частини першого тому слід виділити такі періо­ди:
1) рабовласницькі державні утворення і право на території су­часної України
(середина І тис. до н. є. — V ст. н. є.); 2) становлення і розвиток держави і
права Київської Русі (VI — початок XII ст.);

3)             держава і право феодально роздробленої Русі
(XII—XIV ст.);

суспільно-політичний лад і право в українських землях під
владою іноземних держав (кінець XIV — перша половина XVII ст.);

формування Української національної держави у період
визвольної війни 1648—1654 pp. та її розвиток до 1657 p.; 6) автономія України
у складі Росії у другій половині XVII ст.; 7) суспільно-політичний лад і право
України в період обмеження її автономії царизмом (перша половина XVIII ст.); 8)
остаточна ліквідація царизмом автономного устрою України (друга половина XVIII
ст.); 9) суспільно-політичний лад і право в західноукраїнських землях (друга
половина XVII— друга половина XVIII ст.).

У другій частині першого тому висвітлюються: 1)
суспільно-політичний лад і право України у складі Російської імперії (перша
половина XIX ст.); 2) суспільно-політичний лад і право в західно­українських
землях (перша половина XIX ст.); 3) суспільно-політич­ний лад і право України в
період здійснення в Росії буржуазних реформ (друга половина XIX ст.); 4)
суспільно-політичний лад і право України на початку XX ст.; 5)
суспільно-політичний лад і право в Галичині, Північній Буковині та у
Закарпатті; 6) зміни в державному апараті України і право в період першої
світової війни.

Другий том містить матеріал, що характеризує етап історії
держави і права України після лютого 1917 р. У першій частині другого тому
виділяють такі періоди: 1) суспільно-політичний лад України після Лютневої
демократичної революції (лютий—жов­тень 1917 p.); 2) українська національна
державність (листопад 1917—1920 pp.)* утворення УНР, гетьманату, Директорії і
ЗУНР.

У другій частині другого тому виділяють такі періоди: 1)
утво­рення Української радянської республіки, держава і право УРСР у роки
громадянської війни і воєнної інтервенції; 2) держава і право України в умовах
нової економічної політики (1921 — початок 1929 pp.); 3) держава і право
України в період тоталітарно-репре­сивного режиму (1929—1941 pp.); 4) держава і
право України в роки Великої Вітчизняної війни (1941—1945 pp.); 5) держава і
право України в перші повоєнні роки (1945 — середина 1950 років); 6) держава і
право України в період десталінізації (друга половина 1950-х — перша половина
1960-х років); 7) держава і право Украї­ни в період спроб відродити
неосталінізм та в роки застою (середи­на 1960-х — середина 1980-х років); 8)
держава і право України в період «перебудови» (1985—1991 pp.). Другий том
завершується сьогоденням, коли у політичній боротьбі справедливу перевагу
здобуло довічне прагнення нашого народу — створити незалежну суверенну
Українську державу.

Підручник може бути використаний не лише для студентів
юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів. Він розра­хований також на
наукових працівників, і не тільки юристів, а й спеціалістів у галузі загальної
історії України. Підручник має за мету допомогти подальшому поглибленому
вивченню окремих най­важливіших проблем історії держави і права нашої Вітчизни.

У написанні підручника брали участь викладачі Національної
юридичної академії України імені Ярослава Мудрого: доктор юри­дичних наук,
професор, академік Національної академії наук Украї­ни В. Я. Тацій; доктор
юридичних наук, професор, член-кореспон­дент Академії правових наук України В.
Д. Гончаренко; кандидат юридичних наук, доцент В. М. Єрмолаєв; доктор юридичних
наук, професор, академік Академії правових наук України МЛ. Панов; доктор
юридичних наук, професор, академік Академії правових наук України 1 А. Й.
Рогожин); доктор юридичних наук, професор

В.О.Рум’янцев; доктор юридичних наук, професор І П.
Сафроно-ва; доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Акаде­мії
правових наук України О. Д. Святоцький; доктор юридичних на­ук, професор,
член-кореспондент Академії правових наук України М.М. Страхов; учений-практик:
доктор юридичних наук, академік Академії правових наук України О. Л. Копиленко;
викладачі Націо­нального університету внутрішніх справ: кандидат юридичних на­ук,
доцент Л. О. Зайцев; доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент
Академії правових наук України О. Н. Ярмиш; викла­дачі юридичного факультету
Львівського державного університету імені Івана Франка: доктор юридичних наук,
професор, член-коре­спондент Академії правових наук України В. С Кульчицький;
кан­дидат юридичних наук, професор Б. Й. Тищик.

.

  Назад

  ПОДЕЛИТЬСЯ
  Facebook
  Twitter
  Предыдущая статьяБухобслуживание
  Следующая статьяО. КОНТ :: vuzlib.su

  НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

  ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ