До розділу ІІІ: :: vuzlib.su

До розділу ІІІ: :: vuzlib.su

194
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


До розділу ІІІ:

.

До розділу ІІІ:

Абросимова Е.Б.
Конференция по проблемам построения и функционирования парламентских служб в
представительных органах власти стран Центральной и Восточной Европы // Государство
и право. – 1993. –№10. – С.145–152.

Анохин А. Разработка
законов в Верховном Совете Украины // Бизнес–Информ. – 1995. –№37–38. –
С.10–11.

Бакланов Н. Украина: к
многопартийному парламенту? // Народный депутат. – 1990. –№6. – С.18.

Бандурка О.М., Древаль
Ю.Д. Парламентаризм в Україні: становлення і розвиток: Монографія. – Харків:
Ун-т внутр. справ, 1999.

Бандурка О., Соколов
А. Якщо депутат порушує регламент: Удосконалення регламенту і процедур, правил
роботи парламенту України // Віче. – 1993. –№6. – С.141–147.

Бебик В. Культура
депутатської діяльності // Право України. – 1992. – №8. – С.13–15.

Виноградская Т.,
Сахаров Н. Модели руководства парламентским аппаратом: анализ зарубежного и
отечественного опыта // Власть. — 1996. – №8. – С.35-39.

Георгіца А.З.
Структура і органи зарубіжних парламентів: (порівняльно-правовий аналіз) //
Ерліхівський збірник. – Чернівці, 1995. – Вип.2. – С.57–67.

Георгіца А. Шляхи
вдосконалення організаційної структури парламенту України // Українська
державність. – К., 1993. – С.333.

Городецький О.В.
Парламент і президент (проблеми відносин) // Науковий вісник Чернівецького
ун-ту. – Чернівці, 1996. – Вип.4–5. – С.144–149.

Гутнова Е.В. Эволюция
парламентаризма в Европе от средневековья до современности // Новая и новейшая
история. – 1992. – №6. – С.207.

Депутат парламента в
зарубежных государствах. – М.: Юрид. лит., 1995.

Дьомін О. Ефективність
діяльності Верховної Ради – необхідна передумова побудови правової держави //
Право України. – 1995. – №12. – С.3.

Древаль Ю. Парламенти
і парламентаризм: уроки і перспективи // Віче. – 1999. – №11. – С.35–43.

Заєць А. Удосконалення
організаційно-правових засад і нормативної основи законодавчої діяльності
парламенту на основі Конституції України // Українське право. – 1996. – №3(5).
– С.50–59.

Заєць А. Український
парламентаризм: Формування й удосконалення // Віче. – 1999. – №2. – С.13.

Законотворча кухня –
комісії (Верховної Ради України) // Голос України. – 1996. – 30 січня.

Ківалов С.В., Орзіх
М.П. Парламентський контроль у системі парламентського права України //
Систематизація законодавства в Україні: проблеми теорії і практики. Матеріали
міжнар. наук.-практ. конференції. – К.: Ін-т зак-ства Верх. Ради України, 1999.
– С.203-207.

Кириченко Н.А. Идеи и
практика парламентаризма в Украине // Вестник межпарламентской Ассамблеи. –
1996. –№2. – С.65.

Керимов А.Д.
Парламентские представительства как средство контроля за исполнительной властью
(Пятая Французская Республика) // Государство и право. – 1992. –№7. – С.139.

Ковтунець В. Шануймо
регламент. Він того вартий // Голос України. – 1995. – 24 березня.

Корнієнко М. Цікавий
досвід парламентської роботи: Досвід роботи Бундестагу Німеччини // Право
України. – 1994. –№3–4. – С.53.

Корявин Л. Два крыла
Капитолия: Как работают Сенат и Палата представителей Конгресса США //
Российская Федерация. – 1994. –№7. – С.58–59.

Кривенко Л. Верховный
Совет Украины: место в системе государственной власти // Государство и право. –
1995. – №6. – С.86.

Кривенко Л. Зміцнення
українського парламентаризму: конституційні аспекти // Віче. – 1995. – №5. –
С.17.

Кривенко Л.Т.
Конституційна доктрина компетенції парламенту в сфері законодавства //
Систематизація законодавства в Україні: проблеми теорії і практики. Матеріали
міжнар. наук.-практ. конф. – К.: Ін-т зак-ства Верх. Ради України, 1999. –
С.108–111.

Кривенко Л. Світовий
досвід і утвердження парламентаризму в Україні // Віче. – 1996. – №2. – С.28.

Кривенко Л.
Суверенітет парламенту: Теорія і практика // Віче. – 1998. –№4. – С.32–48.

Кривенко Л. Український
парламент: двопалатність чи однопалатність // Віче. – 1999. –№9. – С.3.

Кривенко Л. Хто ж у
нас законодавець? (Колізія актів законодавчої та виконавчої гілок державної
влади) // Віче. – 1995. –№11. – С.29.

Кузнецов С.
Парламентский запрос: (из практики стран Запада) // Народный депутат. – 1990.
–№5. – С.23–24.

Кушніренко О.Г.,
Слінько Т.М. Комітети Верховної Ради України і проблеми підвищеня ефективності
їх діяльності // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. – Харків: Нац.
юрид. акад. України, 2000. –№42. – С.36–41.

Лазарєва А. Французька
модель: не тільки сім разів відміряти (Французький парламентаризм) // Віче. –
1994. –№12. – С.136–143.

Лінецький С.
Парламентська законотворчість: практика і перспективи // Юридичний вісник
України. – 1996. – 26 грудня – 1 січня.

Линц Х. Достоинства
парламентаризма: Парламент, система // Век ХХ и мир. – 1994. – №7–8. – С.53.

Лук’яненко Є.
Парламентські слухання: спрямування пошуку // Віче. – 1999. –№7. – С.77.

Макаров А.
Парламентаризм ще чекає свого розвою // Віче. – 1996. –№8. – С.45.

Мальцев Г. Разделение
властей и парламентаризм в России // Народный депутат. – 1993. –№9. – С.4.

Медведчук В. Ідея
парламентаризму та її реалізація в Україні // Голос України. – 1995. – 13
вересня.

Медведчук В. Правові
висновки щодо правової природи, можливості, підстав, порядку і правових
наслідків застосування Верховною Радою України вето відносно Указів Президента
України // Урядовий кур’єр. – 1995. – 23 листопада.

Медведчук В.
Профессиональное мнение о непрофессиональном парламенте // Киевские новости. –
1994. –№12. – С.11.

Митюков М. Рабочие
органы парламента // Народный депутат. – 1992. –№17. – С.16.

Мікула Л.
Конституційні основи організації та діяльності Верховної Ради України //
Українська державність: історія і сучасність. – К., 1993. – С.333–335.

Невмержицький Є.,
Фаринович А. Кого захищає депутатський імунітет? // Урядовий кур’єр. – 1995. –
19 вересня.

Нельга О. Новий
парламент України у контексті професіоналізму // Віче. – 1999. – №4. – С.50.

Неофіт О. Вітчизняне
лоббі відкидає густу тінь (Лоббізм в українському парламенті) // Галицькі
контракти. – 1996. – №9. – С.10.

Опришко В. Однопалатна
і саме Рада – це наша традиція: Структура законодавчого органу України: Бесіда
з директором Ін-ту законодавства Верховної Ради України // Голос України. –
1996. – 30 січня. – С.10.

Очерки парламентского
права: Зарубежный опыт / РАН. Ин-т государства и права. – М., 1993.

Присягати народові –
перед народом: Процедура присяги народних депутатів // Голос України. – 1997. –
14 січня.

Процюк І.В. окремі
повноваження парламенту в системі стримувань і противаг // Проблеми законності:
Респ. міжвідом. наук. зб. – Харків: Нац. юрид. акад. України, 1998. – Вип.34. –
С.15–19.

Сахаров Н.,
Виноградская Т. Модели руководства парламентским аппаратом: анализ зарубежного
и отечественного опыта // Власть. – 1996. – №8. – С.35.

Свиридов Б. На терені
законотворення: законодавча діяльність Верховної Ради України // Урядовий
кур’єр. – 1996. – 20 червня.

Скиба В. Чи потрібен
українській демократії двопалатний парламент? // Нова політика. – 1996. –№2. –
С.5.

Сохар О. «Звичайний»
лоббізм // Нова політика. – 1995. – №6–7. – С.37.

Станкевич С.
Парламентские дебаты: теория, практика, зарубежный опыт // Вестник АН СССР. –
1990. – №3. – С.8.

Табачник Д. Як перейти
рубікон: Парламент України – статус і організація роботи // Віче. – 1993. – №5.
– С.15.

Теплюк М., Ющик О.
Законодавча ініціатива та її реалізація в законодавчому процесі:
(Функціонування Верховної Ради України як єдиного законодавчого органу України)
// Віче. – 1995. – №7. – С.3–10.

Типове положення про
Комітет (назва комітету) Верховної Ради України // Вісник ПСПУ. – 1996. –№11.

Тодика Ю., Серьогін В.
Гласність роботи парламенту України: проблеми нормативного регулювання і
практики реалізації // Вісник Академії правових наук України. – 1999. –№1(16).
– С.32–41.

Тодыка Ю.Н., Яворский
В.Д. Выборы народных депутатов Украины: конституционно-правовой аспект. Учеб.
пособие. – Харьков: Факт, 1998.

Тресков В. Аппарат
Думы // Российская Федерация. – 1995. – 1995. – №22. – С.17.

Тюхтій П. Ще раз про
депутатську недоторканість // Голос України. – 1997.

Український
парламентаризм – історія і сучасність // Рада. – 1992. – №21.

Устинов Г.
Непозволительная роскошь или необходимый минимум? // Российская Федерация. –
1994. – №4. – С.12–14.

Хто в Україні хазяїн?
(Про розподіл функцій законодавчої та виконавчої влади в Україні) // Вечірній
Київ. – 1992. – 25 лютого.

Чушенко В. Концепція
структури парламенту України // Вісник Львівського ун-ту. Серія юрид.– Львів,
1994. – Вип.32.: Проблеми державотворення в Україні. – С.25.

Шаповал В.
Двопалатність: мета, функції // Віче. – 1992. –№12. – С.146–154.

Шаповал В. Парламент
як орган народного представництва // Віче. – 1999. –№5. – С.3–11.

Шаповал В. Побудова
українського парламенту: у пошуках істини, або хоча б реалії // Урядовий
кур’єр. – 1996. – 27 лютого.

Шаповал В. Розподіл
влад і конституціоналізм: досвід України. – Вип.28. – К.: НІСД, 1994.

Шаповал В., Журавльова
Г. Концепція парламентського права в Україні // Концепція розвитку
законодавства України. – К., 1996. – С.185–187.

Шишкін В. Законотворча
діяльність республіканського парламенту: перші кроки і найближчі плани //
Радянське право. – 1990. – №9. – С.7.

Швець М. Системна
інформатизація законотворчого процесу // Вісник Академії правових наук України.
– 2000. – №2(21). – С.3–11.

/

.

    Назад

    НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ