§10. Організація роботи апарату Верховної Ради Автономної Республіки Крим :: vuzlib.su

§10. Організація роботи апарату Верховної Ради Автономної Республіки Крим :: vuzlib.su

76
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


§10. Організація роботи апарату Верховної Ради Автономної Республіки Крим

.

§10. Організація
роботи апарату Верховної Ради Автономної Республіки Крим

Діяльність Верховної
Ради Автономної Республіки Крим забезпечує апарат, що складається із
Секретаріату й Управління справами Верховної Ради АРК.

Основними завданнями
Секретаріату Верховної Ради АРК є:

1. Організаційне,
правове, кодификаційне, експертне, інформаційне, документальне й інше сприяння
Верховній Раді АРК у здійсненні представницьких, нормотворчих,
організаційно-розпорядчих, контрольних та інших функцій.

2. Організація
взаємодії Верховної Ради АРК, її Президії, постійних та інших комісій,
депутатів із державними і республіканськими органами влади, органами місцевого
самоврядування, районними державними адміністраціями.

3. Забезпечення
взаємодії Верховної Ради АРК, її Президії, постійних та інших комісій з
підприємствами, установами, організаціями, партіями, громадськими організаціями
і громадянами.

Основні функції
Секретаріату Верховної Ради АРК:

– забезпечення
взаємодії Верховної Ради АРК і її органів, Голови Верховної Ради АРК і його
заступників з центральними і територіальними органами державної влади, Радою
міністрів АРК, міністерствами, республіканськими комітетами АРК й іншими
органами республіканської виконавчої влади, органами місцевого самоврядування,
районними державними адміністраціями, об’єднаннями громадян, підприємствами,
установами, організаціями, науковими та іншими закладами;

– забезпечення
підготовки і проведення сесій Верховної Ради АРК, засідань Президії, постійних
та інших комісій, парламентських слухань, нарад та інших організаційних
заходів, що проводяться Верховної Радою АРК та її органами;

– сприяння в
підготовці, розробці і проходженні проектів нормативно-правових актів, інших
документів і матеріалів відповідно до планів роботи, рішень Верховної Ради АРК,
її Президії, за дорученням Голови Верховної Ради АРК, його заступників;

– сприяння Верховній
Раді АРК у здійсненні парламентського контролю;

– проведення юридичної
експертизи проектів нормативно-правових та інших актів, внесених на розгляд
Верховної Ради АРК депутатами Верховної Ради АРК і Радою міністрів АРК, на
предмет відповідності їх Конституції і законам України, Конституції АРК і
нормативно-правовим актам Верховної Ради АРК;

– забезпечення
організації контролю за розглядом запитів депутатів Верховної Ради АРК;

– сприяння виборчим
комісіям в організації проведення виборів, референдумів і опитувань на
території республіки;

– організація прийому
громадян, участь у розгляді їхніх пропозицій, заяв і скарг, забезпечення
здійснення контролю за дотриманням законодавства про звернення громадян;

– висвітлення в
засобах масової інформації діяльності Верховної Ради АРК, її Президії,
постійних та інших комісій, депутатів Верховної Ради АРК;

– організація і
здійснення кадрової роботи, реалізація державної політики з питань державної
служби.

Секретаріат Верховної
Ради АРК наділений такими повноваженнями:

– одержувати від Ради
міністрів АРК, міністерств, республіканських комітетів, інших органів
виконавчої влади АРК, підприємств, установ і організацій, посадових осіб
необхідні для роботи документи й інформацію;

– запитувати для
узагальнення практики роботи місцевих рад протоколи сесій, засідань постійних
комісій, виконавчих комітетів, а також інші документи і матеріали, необхідні
для виконання покладених на Секретаріат Верховної Ради АРК функцій;

– залучати фахівців
міністерств, республіканських комітетів АРК, підприємств, установ і
організацій, працівників місцевих рад для розгляду питань, пов’язаних з
підготовкою нормативно-правових актів і забезпеченням контролю за їх
виконанням;

– проводити у
встановленому порядку наради з питань, що входять до компетенції Секретаріату.

Загальне керівництво
діяльністю Секретаріату Верховної Ради АРК здійснює Голова Верховної Ради АРК.
Секретаріат Верховної Ради АРК очолює керівник Секретаріату, що призначається
на посаду і звільняється з посади Верховною Радою АРК за поданням Голови
Верховної Ради АРК. Керівник Секретаріату видає розпорядження і затверджує
інструкції.

Заступник керівника
Секретаріату – завідуючий відділом по організаційній роботі, завідувачі
відділів і керівники інших підрозділів призначаються на посади і звільняються з
посад Президією Верховної Ради АРК за поданням Голови Верховної Ради АРК.
Заступники завідувачів відділів, консультанти і фахівці відділів та інших підрозділів
приймаються на роботу і звільняються з роботи розпорядженням Голови Верховної
Ради АРК за поданням керівника Секретаріату Верховної Ради АРК, погодженим з
керівниками відповідних відділів, у порядку, передбаченому чинним законодавством.

Прийом на роботу і
звільнення з роботи консультантів і фахівців, що працюють безпосередньо з
постійними комісіями Верховної Ради АРК, здійснюються розпорядженням Голови
Верховної Ради АРК за поданням керівника Секретаріату, погодженим з керівником
відділу і головою відповідної постійної комісії.

До складу Секретаріату
Верховної Ради АРК входять наступні підрозділи:

– юридичний відділ;

– відділ по
організаційній роботі;

– відділ діловодства і
контролю;

– відділ кадрів і
секретного діловодства;

– відділ
міжрегіональних зв’язків, офіційних делегацій і протоколу;

– відділ по взаємодії
з органами місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим;

– прес-центр;

– комісія з
відновлення прав реабілітованих;

– відділ нагород;

– відділ листів і прийому
громадян.

Підрозділи мають у
своєму вкладі керівників підрозділів, консультантів і фахівців і працюють на
підставі положень про них, затверджених розпорядженнями Голови Верховної Ради
АРК. Гранична штатна чисельність Секретаріату Верховної Ради Автономної
Республіки Крим – 83 особи.

На працівників
Секретаріату Верховної Ради АРК поширюється чинність Закону України «Про
державну службу», законодавство про працю з урахуванням особливостей,
установлених Регламентом Верховної Ради АРК і Положенням про Секретаріат Верховної
Ради АРК.

Матеріально-технічне і
фінансове забезпечення Секретаріату Верховної Ради АРК здійснюється Управлінням
справами Верховної Ради АРК. Фінансування витрат на забезпечення діяльності
Секретаріату виділяється в кошторисі витрат Верховної Ради АРК окремим рядком.

Секретаріат Верховної
Ради АРК має печатку зі своїм найменуванням.

Управління справами
Верховної Ради АРК здійснює оперативне управління майном і фінансовими коштами,
матеріально-технічне забезпечення Верховної Ради АРК і її органів.

Структура, штатна
чисельність Секретаріату й Управління справами, витрати на їхнє утримання
встановлюються Верховною Радою АРК за поданням Голови Верховної Ради АРК.

Керівник Секретаріату
і керуючий справами Верховної Ради АРК не можуть бути депутатами Верховної Ради
АРК.

Положення про
Секретаріат Верховної Ради АРК і Положення про Управління справами Верховної
Ради АРК затверджує Верховна Рада АРК.

.

    Назад

    НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ