§8. Організація роботи постійних комісій Верховної Ради Автономної Республіки Крим :: vuzlib.su

§8. Організація роботи постійних комісій Верховної Ради Автономної Республіки Крим :: vuzlib.su

72
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


§8. Організація роботи постійних комісій Верховної Ради Автономної
Республіки Крим

.

§8. Організація роботи
постійних комісій Верховної Ради Автономної Республіки Крим

Статус постійних
комісій Верховної Ради АРК визначається Конституцією АРК, Законом України «Про
Верховну Раду Автономної Республіки Крим», Регламентом Верховної Ради АРК, а
також Положенням про постійні комісії Верховної Ради АРК та їхні функції.

Постійні комісії
Верховної Роди АРК є постійно діючими органами Верховної Ради АРК. Вони
утворюються Верховної Радою АРК на термін її повноважень для вивчення,
попереднього розгляду і підготовки питань, що відносяться до її відання, здійснення
парламентського контролю за виконанням постанов і рішень Верховної Ради АРК і
рішень її Президії.

Основними функціями
постійних комісій є:

– розробка проектів
постанов і рішень Верховної Ради АРК;

– вивчення і розробка
питань про стан і розвиток відповідних галузей господарського і
соціально-культурного будівництва, інших питань, що вносяться на розгляд
Верховної Ради АРК;

– підготовка висновків
по проектах нормативно-правових актів, внесених депутатами Верховної Ради АРК і
Радою міністрів АРК;

– попереднє
обговорення кандидатур на посади, що обираються, призначаються або
затверджуються Верховною Радою АРК;

– парламентський
контроль за виконанням постанов і рішень Верховної Ради АРК і рішень її
Президії;

– парламентський
контроль за виконанням програм і бюджету АРК;

– парламентський
контроль за дотриманням вимог законодавства України під час розгляду звернень
громадян;

– вирішення інших
питань за дорученням Верховної Ради АРК та її Президії.

Діяльність постійних комісій
здійснюється на принципах верховенства права, конституційності, законності,
гласності, рівноправності, колегіальності, вільного обговорення питань і
прийняття рішень. Постійні комісії у своїй діяльності підконтрольні й підзвітні
Верховній Раді АРК. Роботу всіх постійних комісій координує Президія Верховної
Ради АРК.

Постійні комісії
наділені наступними повноваженнями:

– одержувати
безкоштовно від керівників органів, підприємств, установ і організацій,
розташованих на території АРК, необхідні матеріали і документи, що стосуються
їхньої діяльності, з питань, що відносяться до відання постійних комісій;

– збирати, вивчати й
аналізувати інформацію з питань, віднесених до компетенції комісії;

– здійснювати контроль
за виконанням Конституції АРК;

– публікувати у пресі
проекти нормативно-правових та інших актів, розроблених в комісії, інформацію
про діяльність комісії;

– створювати
підкомісії й робочі групи;

– призначати з числа
вчених і фахівців позаштатних консультантів-експертів комісії;

– залучати до своєї
роботи представників громадськості, вчених і фахівців;

– пропонувати депутату
Верховної Ради АРК дати постійній комісії роз’яснення з розглянутого питання;

– виступати на
пленарних засіданнях Верховної Ради АРК з доповідями і співдоповідями;

– заслуховувати на
своїх засіданнях звіти й інформацію республіканських органів влади і посадових
осіб;

– порушувати питання
перед Верховної Радою АРК або її Президією про створення тимчасової комісії
Верховної Ради АРК або робочої групи Президії Верховної Ради АРК щодо перевірки
питань діяльності відповідних органів і посадових осіб;

– давати доручення
відповідним контролюючим органам АРК про проведення перевірок.

Перелік постійних
комісій і Положення про постійні комісії та їх функції затверджуються Верховною
Радою АРК. Всі постійні комісії Верховної Ради АРК користуються рівними
правами.

Склади постійних
комісій обираються Верховної Радою АРК з урахуванням побажань депутатів і
нормою, встановленою ст.15 Закону України «Про Верховну Раду АРК» (до складу
постійної комісії повинні входити не менше 8 і не більше 15 депутатів). Депутат
може бути членом тільки однієї постійної комісії. До складу постійної комісії
входять: голова комісії, його заступник, секретар і члени комісії. До складу
постійних комісій не можуть входити Голова Верховної Ради АРК і його
заступники.

Голови постійних
комісій обираються Верховною Радою АРК за поданням Голови Верховної Ради АРК.
Голова постійної комісії здійснює свої повноваження на постійній основі і
входить за посадою до складу Президії Верховної Ради АРК.

Постійні комісії для
забезпечення конкретних напрямків своєї діяльності можуть створювати зі свого
складу підкомісії. Робочі групи створюються зі складу постійної комісії для
підготовки окремих питань. У складі постійної комісії одночасно може бути
утворено не більше 2 підкомісій або робочих груп. До складу підкомісії або робочої
групи повинно входити не менше 3 членів відповідної постійної комісії.

Основною формою роботи
постійної комісії є її засідання. Засідання постійної комісії скликається в
разі потреби головою комісії і є правомочним, якщо в ньому бере участь більше
половини її складу. Засідання постійної комісії проводяться відкрито, якщо
більшістю голосів членів комісії, присутніх на її засіданні, не прийняте
рішення про проведення закритого засідання.

Депутати Верховної
Ради АРК мають право бути присутніми на засіданні будь-якої постійної комісії
Верховної Ради АРК із правом дорадчого голосу. Присутність осіб, що не є
депутатами Верховної Ради АРК, на засіданнях постійної комісії, а також
депутатів, що не є членами постійної комісії, на її закритих засіданнях
здійснюється за письмовим запрошенням, підписаним головою відповідної постійної
комісії.

Засідання постійної
комісії відкриває її голова. Він повідомляє членів комісії про наявність
кворуму і причини відсутності окремих членів комісії, представляє запрошених.
За наявності кворуму голова оголошує порядок денний засідання комісії. Додатково
до порядку денного засідання комісії можуть бути включені питання, що відносяться
до її відання, якщо на цьому наполягає не менше 1/3 її членів. Рішення про
включення питань до порядку денного приймається більшістю голосів присутніх на
засіданні членів комісії.

За результатами
обговорення і розгляду питань комісія приймає рішення, висновки і рекомендації
більшістю голосів присутніх членів комісії. Рекомендації постійних комісій,
прийняті в межах їхньої компетенції, є обов’язковими для розгляду органами й
організаціями, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи має
бути повідомлено комісії в 10-денний термін, якщо інший термін не зазначений у
самих рекомендаціях.

На кожному засіданні
постійної комісії ведеться протокол, у якому вказуються: номер протоколу, дата
і місце проведення засідання; список членів комісії та запрошених, присутніх на
засіданні; порядок денний засідання комісії; суть обговорюваних питань;
прийняті рішення, рекомендації, висновки; результати голосування: «за»,
«проти», «утримався» (із вказівкою прізвища та ініціалів депутатів). До
протоколу додаються документи, наявні по обговорюваних питаннях, а також окрема
думка членів комісії. Підписують протокол голова і секретар комісії.

Питання, що
відносяться до відання декількох постійних комісій, можуть з ініціативи комісій
або за дорученням Верховної Ради АРК та її керівництва розглядатися спільно.
Рішення в цих випадках приймаються комісіями окремо і підписуються головами
відповідних постійних комісій. Протокол спільного засідання постійних комісій
підписується головами комісій і секретарями.

Консультативне,
організаційно-методичне, інформаційне і технічне забезпечення постійних комісій
здійснюють працівники Секретаріату Верховної Ради АРК, закріплені за постійними
комісіями консультанти і фахівці організаційного відділу Служби організаційного
забезпечення Секретаріату Верховної Ради АРК, а також Управління справами
Верховної Ради АРК. Консультанти, закріплені за постійними комісіями, мають
право бути присутніми на засіданнях відповідних постійних комісій, підкомісій,
робочих груп з правом дорадчого голосу.

.

    Назад

    НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ