§8. Форми роботи місцевих державних адміністрацій :: vuzlib.su

§8. Форми роботи місцевих державних адміністрацій :: vuzlib.su

94
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


§8. Форми роботи місцевих державних адміністрацій

.

§8. Форми роботи
місцевих державних адміністрацій

Форми діяльності
місцевих державних адміністрацій поділяються на правові та організаційні в
залежності від характеру породжуваних ними наслідків.

До правових форм
належать нормотворча, установча, правозастосовча і контрольна.

Нормотворча форма
полягає у прийнятті розпоряджень нормативного характеру, регламенту діяльності
державної адміністрації головами місцевих адміністрацій, а також нормативних
наказів начальниками управлінь і завідуючими відділами.

Установча форма
виявляється у формуванні головою державної адміністрації її структури, а також
у порушенні перед Верховною Радою України головами обласних державних
адміністрацій питання про призначення дострокових виборів у випадку дострокового
припинення повноважень місцевих рад та їх голів.

Правозастосовча форма
полягає у роботі з виконання актів Верховної Ради України, Президента України,
органів виконавчої влади вищого рівня; прийнятті розпоряджень, доручень
головою, наказів керівниками структурних підрозділів місцевої держадміністрації,
які мають індивідуальний характер чи приймаються з питань організаційної
роботи.

Контрольна форма
складається з двох проваджень, які відрізняються за своїм предметом:
нормотворчого і виконавчого. Нормотворче контрольне провадження має місце тоді,
коли голова здійснює контроль за нормотворчою діяльністю керівників структурних
підрозділів та апарату з правом відміни актів, а також тоді, коли голова обласної
адміністрації контролює нормотворчу діяльність районної адміністрації з правом
відміни актів. Виконавче контрольне провадження являє собою контроль за
ефективністю діяльності відділів, управлінь, інших структурних підрозділів і
апарату, а також контроль за виконанням місцевими радами делегованих їм
повноважень органів виконавчої влади.

Організаційні форми
діяльності місцевих держадміністрацій поділяються на основні та допоміжні. До
основних організаційних форм належать персональна діяльність голів,
заступників, керівників структурних підрозділів і керівника апарату; наради; засідання
колегії, консультативних і допоміжних органів і служб.

Засідання колегії
проводяться відповідно до плану роботи місцевої державної адміністрації, як
правило, один раз на місяць, позачергові – у міру потреби. Засідання колегії
вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини загальної
кількості її членів. Рішення колегії приймаються відкритим голосуванням більшістю
голосів присутніх на засіданні членів колегії. У випадку рівного розподілу
голосів голос головуючого є вирішальним. В окремих випадках за рішенням
головуючого може бути застосована процедура таємного голосування. Рішення
колегії оформлюються протоколами, які підписуються головою колегії й
впроваджуються у життя, як правило, розпорядженнями або дорученнями голови
місцевої державної адміністрації. Апарат місцевої державної адміністрації
забезпечує стенографування (технічний запис) засідань колегії.

Наради проводяться
головою, заступниками голови, керівниками апарату, управлінь, відділів та інших
структурних підрозділів місцевої державної адміністрації відповідно до плану
роботи місцевої держадміністрації з метою оперативного розгляду та вирішення питань,
що належать до її повноважень. План проведення наради затверджується
відповідною посадовою особою. Організація проведення нарад у голови місцевої
державної адміністрації та його заступників покладається на апарат або відповідні
структурні підрозділи місцевої державної адміністрації. Порядок денний,
аналітичні довідки про стан справ та обґрунтування причин внесення питань на
розгляд надсилаються учасникам наради завчасно, а з додаткових (позапланових)
питань – вручаються учасникам у день проведення наради. Рішення, прийняті на нарадах,
оформлюються протоколами не пізніше ніж у триденний термін. Протокол наради
підписується головуючим. За результатами розгляду питань на нарадах можуть
видаватися розпорядження голови місцевої державної адміністрації. Контроль за
виконанням рішень, прийнятих на нарадах у голови місцевої державної
адміністрації та його заступників, здійснюється апаратом, а у відповідних
випадках – структурним підрозділом місцевої державної адміністрації, які
регулярно подають керівнику місцевої державної адміністрації, який проводив нараду,
аналітичні та інформаційні довідки про стан виконання рішень, прийнятих на нараді.
Офіційне повідомлення засобам масової інформації про порядок денний і підсумки
розгляду питань на нарадах має право надавати прес-служба місцевої державної
адміністрації або уповноважена головою місцевої державної адміністрації
посадова особа. Дозвіл на присутність представників засобів масової інформації
та на проведення кіно-, відео-, фотозйомок і звукозапису у приміщенні, де відбувається
нарада, надається керівником апарату місцевої державної адміністрації.

Серед допоміжних
організаційних форм можна виділити участь голови та інших керівників місцевої
держадміністрації в засіданнях органів самоорганізації населення, місцевих рад,
Кабінету Міністрів України; участь співробітників держадміністрації у зборах
громадян за місцем проживання, інтерв’ю, прес-конференції та інші форми
зв’язків з громадськістю.

.

    Назад

    НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ