§9. Апарат Кабінету Міністрів України :: vuzlib.su

§9. Апарат Кабінету Міністрів України :: vuzlib.su

92
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


§9. Апарат Кабінету Міністрів України

.

§9. Апарат Кабінету
Міністрів України

Згідно з Указом
Президента України від 15 грудня 1999 р. № 1574/99 «Про склад Кабінету
Міністрів України» діяльність Кабінету Міністрів України забезпечується
Секретаріатом Кабінету Міністрів України. Секретаріат очолює Державний
секретар, який організовує забезпечення діяльності Прем’єр-міністра України,
Першого віце-прем’єр-міністра та віце-прем’єр-міністрів, затверджує за погодженням
з Прем’єр-міністром України та Міністерством фінансів України штатний розпис та
кошторис видатків Секретаріату, відповідно до законодавства призначає на посади
та звільняє з посад його працівників.

Посада Державного
секретаря Кабінету Міністрів України була введена поряд з посадами державних
секретарів міністерств відповідно до Указу Президента України «Про чергові
заходи щодо дальшого здійснення адміністративної реформи в Україні» від
29.05.2001 р. № 345/2001 замість посади Урядового секретаря Кабінету Міністрів
України. Введення інституту державних секретарів обумовлене тим, що особи, які
займають політичні посади, повинні зосередитися на визначенні урядової політики,
розв’язанні стратегічних проблем економічного і соціального розвитку
суспільства та відповідної сфери управління і з цією метою мають бути
звільненими від щоденних адміністративних справ та управління персоналом.

Державний секретар
Кабінету Міністрів України має Першого заступника та заступників. Всі вони
призначаються на посаду за поданням Прем’єр-міністра України та звільняються з
посади Президентом України. Державний секретар призначається на посаду на строк
повноважень Президента України і є державним службовцем. Порядок подання
пропозицій щодо призначення на посаду та звільнення з посади Державного
секретаря Кабінету Міністрів України і його заступників визначає Президент України
за поданням Кабінету Міністрів України.

Державний секретар
Кабінету Міністрів України, його Перший заступник та заступники можуть бути
звільнені з посад лише в разі неналежного виконання обов’язків, неможливості
виконувати свої обов’язки за станом здоров’я, набрання чинності обвинувальним
вироком суду щодо них та в інших випадках, передбачених Законом України «Про
державну службу». Припинення повноважень Кабінету Міністрів України, зміни в
його складі не можуть бути підставою для звільнення з посад Державного
секретаря Кабінету Міністрів України, його Першого заступника та заступників.
Це має забезпечити стабільність виконавчої вертикалі, збереження «інституційної
пам’яті» та наступництво у роботі Кабінету Міністрів України як колегіального
органу.

До основних
повноважень Державного секретаря Кабінету Міністрів України належать
організація діяльності Секретаріату Кабінету Міністрів України з
організаційного, експертно-аналітичного, правового, інформаційного та
матеріально-технічного забезпечення діяльності уряду та урядових комітетів. Він
організовує розроблення порядку документообігу в Секретаріаті Кабінету
Міністрів України та контролює його дотримання; особисто подає на підпис
Прем’єр-міністрові України проекти нормативно-правових актів; забезпечує
взаємодію Секретаріату Кабінету Міністрів України із Секретаріатом Верховної
Ради України та Адміністрацією Президента України у процесі поточної
діяльності.

Як керівник
Секретаріату він розподіляє обов’язки між своїми заступниками, затверджує
положення про структурні підрозділи Секретаріату, подає пропозиції щодо його
структури і чисельності , затверджує його штатний розпис. Крім того, Державний
секретар призначає на посаду та звільняє з посади працівників Секретаріату Кабінету
Міністрів України (в тому числі на умовах контракту), затверджує порядок
формування, розміщення і виконання державного замовлення на перепідготовку і
підвищення кваліфікації працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України та
здійснює інші повноваження, що надаються йому Кабінетом Міністрів України та
Прем’єр-міністром України.

З питань, що належать
до його компетенції, Державний секретар приймає накази.

Тимчасове положення
про Секретаріат Кабінету Міністрів України затверджене постановою Кабінету
Міністрів України від 6 травня 2000 р. №761. Основними завданнями Секретаріату
є організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне, матеріально-технічне
та інше забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України. Структурні
підрозділи Секретаріату Кабінету Міністрів України в межах покладених на них
функцій забезпечують діяльність Кабінету Міністрів України, урядових комітетів,
працюють за дорученнями Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра
України, Віце-прем’єр-міністрів України, Державного секретаря Кабінету Міністрів
України та його заступників.

Відповідно до своїх
основних завдань Секретаріат виконує такі функції:

– координує
розроблення та виконання органами виконавчої влади планів роботи Кабінету
Міністрів України та урядових комітетів, у тому числі законопроектних робіт
відповідно до пріоритетів урядової політики;

– координує роботу
органів виконавчої влади, пов’язану з підготовкою проектів нормативно-правових
актів та інших документів, що подаються на розгляд Кабінету Міністрів України
та урядових комітетів;

– проводить роботу з
підготовки засідань Кабінету Міністрів України та урядових комітетів, здійснює
контроль за своєчасним поданням відповідних матеріалів міністрами, керівниками
інших центральних органів виконавчої влади;

– забезпечує
розроблення аналітичних, довідкових та інших матеріалів з питань, що
розглядатимуться Кабінетом Міністрів України, урядовими комітетами,
Прем’єр-міністром України, віце-прем’єр-міністрами України;

– забезпечує
дотримання регламенту та інших вимог щодо оформлення та проходження документів,
які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України та урядових комітетів;

– готує експертні
висновки щодо документів, поданих міністрами, керівниками інших центральних
органів виконавчої влади на розгляд Кабінету Міністрів України та урядових
комітетів, стосовно відповідності цих документів пріоритетам урядової політики,
визначеним у планах роботи Кабінету Міністрів України та урядових комітетів;

– повертає документи,
подані міністрами, керівниками інших центральних органів виконавчої влади на
розгляд Кабінету Міністрів України та урядових комітетів, для доопрацювання у
разі порушення вимог щодо їх оформлення;

– сприяє
міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади у доопрацюванні
повернутих документів шляхом проведення консультацій з працівниками апарату
зазначених органів;

– складає протоколи
засідань Кабінету Міністрів України та урядових комітетів, забезпечує їх
направлення членам Кабінету Міністрів України;

– організовує контроль
за виконанням органами виконавчої влади рішень Кабінету Міністрів України та
урядових комітетів, а також доручень Прем’єр-міністра України,
віце-прем’єр-міністрів України;

– організовує
проведення органами виконавчої влади моніторингу соціально-економічного стану
та у разі потреби – розроблення пропозицій щодо коригування урядової політики;

– організовує вивчення
та візування в органах виконавчої влади законів України, що надійшли на підпис
Президентові України;

– здійснює редагування
проектів нормативно-правових актів та інших документів;

– здійснює облік і
систематизацію нормативно-правових актів;

– забезпечує ведення
діловодства;

– здійснює фінансове,
матеріально-технічне та господарсько-побутове забезпечення діяльності Кабінету
Міністрів та урядових комітетів.

Структура Секретаріату
Кабінету Міністрів України постійно піддається реформуванню. Остання така
реорганізація була проведена згідно з постановою Кабінету Міністрів України від
24 січня 2000 р. № 88 «Питання Секретаріату Кабінету Міністрів України» (яка
діє нині із змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України
№466 від 09.03.2000 р., №470 від 09.03.2000 р., №570 від 28.03.2000 р., №663
від 14.04.2000 р., №1264 від 11.08.2000 р., 361 від 29.01.2001 р., №309 від
30.03.2001 р.. №493 від 15.05.2001 р., №549 від 23.05.2001 р., №660 від
20.06.2001 р.). Згідно з названою постановою до складу Секретаріату Кабінету
Міністрів України входять:

1) Керівництво
Секретаріату Кабінету Міністрів України (Державний секретар Кабінету Міністрів
України, перший заступник, чотири заступники);

2) Патронатні
підрозділи (служби Прем’єр-міністра, Першого віце-прем’єр-міністра,
прем’єр-міністрів України);

3) Служба Державного
секретаря Кабінету Міністрів України;

4) Департамент
кадрового забезпечення та персоналу;

5) Юридичний
департамент:

– Управління юридичної
експертизи проектів актів законодавства;

– Управління аналізу
та проблем розвитку законодавства;

– Відділ обліку та
систематизації актів законодавства;

– Відділ редакційної
роботи;

6) Департамент
економічної політики:

– Управління стратегії
реформування економіки та стратегічного планування;

– Управління
міжнародного співробітництва, міждержавних відносин та зовнішньоекономічної
політики;

– Управління
фінансової політики;

– Управління стратегії
реформування відносин власності та регуляторної політики;

7) Департамент
внутрішньої політики:

– Управління стратегії
реформування соціальних відносин;

– Управління зв’язків
з громадськістю;

– Управління
науково-технічного та гуманітарного розвитку;

– Управління стратегії
розвитку інформаційних ресурсів та технологій;

– Управління
забезпечення зв’язків з Верховною Радою України;

– Центр інформаційних
ресурсів.

8) Департамент
розвитку реального сектору економіки:

– Управління
експертизи, аналізу та дерегуляції розвитку реального сектору економіки;

– Управління
моніторингу та ринкових перетворень в енергетичному секторі економіки;

– Управління
координації здійснення аграрної політики;

– Управління
експертизи та аналізу розвитку техногенної, екологічної, ядерної безпеки та
природокористування;

– Управління
економічної взаємодії з новими незалежними державами Східної Європи та
Центральної Азії.

9) Управління
експертизи та аналізу розвитку територій;

10) Управління
адміністративної реформи;

11) Управління
діловодства;

12) Управління
підготовки та організаційного забезпечення проведення засідань Кабінету
Міністрів України та Урядових комітетів;

13) Управління
моніторингу;

14) Перший відділ;

15) Управління
експертизи та аналізу оборонно-мобілізаційної роботи, діяльності правоохоронних
органів та органів юстиції;

17) Господарське
управління;

18) Відділ бухгалтерського
обліку, фінансів та планування господарської діяльності;

19) Відділ
протокольного забезпечення та прийому офіційних делегацій;

20) Відділ технічного
супроводження обчислювальної техніки та комп’ютерних мереж.

Робота апарату вищого
органу виконавчої влади організовується згідно з Положенням про Секретаріат
Кабінету Міністрів України, положеннями про структурні підрозділи Секретаріату,
наказами Державного секретаря Кабінету Міністрів України.

Завідуючих відділами і
начальників управлінь призначає Прем’єр-міністр за поданням Державного
секретаря Кабінету Міністрів України і за погодженням з відповідним
віце-прем’єром, який координує цей підрозділ. Завідуючих секторами і заступників
завідуючих відділами призначає Державний секретар Кабінету Міністрів України за
погодженням з відповідним віце-прем’єром. Інших співробітників апарату
призначає і звільняє Державний секретар Кабінету Міністрів.

Служби
Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра України,
Віце-прем’єр-міністра України, Державного секретаря Кабінету Міністрів України
(далі – Служби) є самостійними патронатними підрозділами Секретаріату Кабінету
Міністрів України, які забезпечують діяльність відповідних посадових осіб уряду
і їм безпосередньо підпорядковуються.

Порядок перебування на
державній службі працівників патронатної служби членів Кабінету Міністрів
України був затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 19 травня
1999 р. № 851.

Служба у своїй
діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента
України та Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем’єр-міністра, Першого
віце-прем’єр-міністра, Віце-прем’єр-міністра України, Положенням про Службу, а
також наказами і дорученнями Державного секретаря щодо порядку проходження
державної служби та організації роботи в Секретаріаті.

Основними завданнями
Служби є сприяння реалізації політичних цілей Прем’єр-міністра України, Першого
віце-прем’єр-міністра, Віце-прем’єр-міністра (далі – Урядовця), створення
належних умов для його роботи та забезпечення зв’язку з органами державної
влади, органами місцевого самоврядування, громадськістю, іноземними та міжнародними
організаціями, засобами масової інформації.

Відповідно до основних
завдань Служба виконує такі функції:

– забезпечує надання
Урядовцеві консультацій з політичних та фахових питань;

– забезпечує
організацію робочого часу Урядовця, опрацьовує його робочі плани, організовує
та забезпечує проведення його нарад, зустрічей та поїздок.

– здійснює попередній
розгляд і аналіз документів, що надходять на адресу Урядовця;

– готує за погодженням
з відповідним структурним підрозділом Секретаріату Кабінету Міністрів України
проекти доручень Урядовця, здійснює контроль за виконанням певних доручень та
про результати інформує Урядовця;

– приймає на підпис і
візування Урядовцем документи;

– організовує
підготовку незалежних експертних висновків, а також прогнозів політичних та
соціально-економічних наслідків прийняття проектів рішень Кабінету Міністрів
України, що подаються на розгляд Урядовця (за окремими дорученнями);

– разом з відповідним
структурним підрозділом Секретаріату Кабінету Міністрів України узгоджує
черговість та готує погодинні графіки розгляду питань на засіданнях Урядового
комітету, очолюваного Урядовцем;

– організовує
підготовку матеріалів та готує тексти для виступів Урядовця на засіданнях
Кабінету Міністрів України, колегій центральних органів виконавчої влади,
наукових конференціях, нарадах, а також для проведення прес-конференцій, публічних
виступів і налагодження зв’язків з громадськістю (у тому числі недержавними організаціями,
профспілками);

– організовує
підготовку та проведення прийомів Урядовцем делегацій і окремих відвідувачів;

– координує діяльність
радників Урядовця, які працюють на громадських засадах;

– виконує інші функції
відповідно до доручень Урядовця і покладених на неї завдань.

Служба має право
одержувати від центральних і місцевих органів виконавчої влади документи та
інформацію, необхідні для виконання покладених на неї завдань. Служби у своїй
діяльності взаємодіють між собою та з іншими структурними підрозділами
Секретаріату Кабінету Міністрів України шляхом проведення спільних нарад і консультацій,
погодження планів роботи тощо. Усі спірні питання, що виникають під час
взаємодії Служби з іншими структурними підрозділами Секретаріату, вирішуються
Державним секретарем.

Структура Служби
Прем’єр-міністра України затверджена постановою Кабінету Міністрів України від
28 грудня 1999 р. № 2381 (із змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету
Міністрів України №466 від 09.03.2000 р. та №660 від 20.06.2001 р.). Згідно з
названою постановою, до складу Служби Прем’єр-міністра України входять:

– Керівник Служби
Прем’єр-міністра України;

– Прес-служба
Прем’єр-міністра України;

– Прес-секретар
Прем’єр-міністра України, керівник Прес-служби Прем’єр-міністра України;

– Секретаріат
Прем’єр-міністра України;

– Керівник Протоколу
Прем’єр-міністра України;

– Група радників
Прем’єр-міністра України;

– Структура
патронатних служб Першого віце-прем’єр-міністра і віце-прем’єр-міністрів
України майже аналогічні структурі Служби Прем’єр-міністра України. До їх
складу входять керівник Служби, помічники, прес-секретар, радники, експерти,
головні спеціалісти, провідні спеціалісти.

Службу очолює
керівник, який призначається на посаду і звільняється з посади Державним
секретарем Кабінету Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра, Першого
віце-прем’єр-міністра, Віце-прем’єр-міністра.

Керівник Служби:

– здійснює керівництво
діяльністю Служби і несе персональну відповідальність за виконання покладених
на неї завдань;

– формує поточні
(щоденні) та перспективні (на тиждень, місяць) плани роботи Урядовця,
встановлює графік особистого прийому ним громадян;

– за дорученням
Урядовця бере  участь у засіданнях очолюваного ним Урядового комітету, а також
колегій центральних органів виконавчої влади, діяльність яких у межах своїх
повноважень спрямовує, координує та контролює Урядовець;

– подає на підпис і
візування Урядовцеві документи та у разі потреби дає пояснення з відповідних
питань;

– надсилає у разі
потреби документи, які надходять на ім’я Урядовця, на розгляд керівників
відповідних структурних підрозділів Секретаріату, у тому числі інших
патронатних служб;

– організовує
підготовку нарад, які проводить Урядовець;

– співпрацює з питань
координації роботи з Державним секретарем, інформує його регулярно (щоденно)
про графік роботи Урядовця, а також співпрацює з керівниками служб інших членів
Кабінету Міністрів України;

– організовує
діловодство в Службі, забезпечує дотримання режиму секретності та службової
таємниці;

– розподіляє обов’язки
між працівниками Служби та затверджує їх посадові інструкції, проводить роботу
з добору працівників і підвищення їх кваліфікації;

– забезпечує належну
службову дисципліну, вносить Урядовцеві та Державному секретареві пропозиції
щодо заохочення, просування по службі, присвоєння рангу працівникам Служби, а
також притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;

– організовує
створення належних умов для роботи працівників Служби, вносить пропозиції
Державному секретареві щодо її фінансового та матеріально-технічного
забезпечення;

– виконує інші
функції, що випливають з Положення про Службу та доручень Урядовця.

Помічники:

– здійснюють
попередній розгляд і аналіз документів, що надходять до Служби, готують разом з
відповідним структурним підрозділом Секретаріату   проекти доручень Урядовця, а
з питань, що потребують більш детального опрацювання, оформляють передачу цих документів
керівнику структурного підрозділу Секретаріату;

– доповідають
Урядовцеві кореспонденцію, щоденно подають інформацію, складену за результатами
огляду преси;

– допомагають
керівникові Служби у формуванні планів роботи Першого віце-прем’єр-міністра,
Віце-прем’єр-міністра;

– готують проекти
доручень Першого віце-прем’єр-міністра, Віце-прем’єр-міністра за результатами проведення
ним нарад, прийомів делегацій, окремих відвідувачів;

– вирішують
організаційні питання, пов’язані з відрядженнями Першого віце-прем’єр-міністра,
Віце-прем’єр-міністра;

– забезпечують
організацію проведення протокольних заходів за участю Першого віце-прем’єр-міністра,
Віце-прем’єр-міністра;

– виконують за
дорученням керівника Служби його обов’язки у разі відсутності керівника Служби.

Прес-секретар
забезпечує висвітлення діяльності та роз’яснення офіційної позиції Урядовця в
засобах масової інформації; бере участь в інформаційному забезпеченні
діяльності Урядовця; організовує прес-конференції та брифінги Урядовця з представниками
засобів масової інформації.

Радники, експерти,
головні спеціалісти:

– готують експертні
висновки і прогнози політичних  та соціально-економічних  наслідків  прийняття
проектів  рішень Кабінету Міністрів України, що подаються на розгляд Урядовця
(за окремими дорученнями);

– забезпечують
підготовку матеріалів та готують тексти для виступів Урядовця на засіданнях
Кабінету Міністрів України, нарадах, у засобах масової інформації тощо;

– беруть участь у
підготовці проектів протокольних рішень нарад у Урядовця та засідань Урядового
комітету;

– готують аналітичні
та інформаційні матеріали з окремих питань, що належать до компетенції
Урядовця;

– організовують
підготовку  експертних  висновків  до законопроектів, що вносяться до Верховної
Ради України іншими, крім Кабінету Міністрів України, суб’єктами права
законодавчої ініціативи;

– координують
діяльність радників Урядовця, які працюють на громадських засадах.

Провідні спеціалісти:

– забезпечують щоденну
роботу Урядовця;

– ведуть діловодство в
Службі;

– виконують функції,
пов’язані з технічною підготовкою нарад, прийомів делегацій та окремих
відвідувачів Урядовцем, зокрема збирання необхідних матеріалів, інформування
керівників та інших осіб про час і місце проведення нарад, зустрічей,
реєстрація учасників;

– забезпечують робоче
місце Урядовця необхідними матеріалами та канцелярським приладдям;

– організовують
телефонні переговори, приймають і передають телефонограми, здійснюють
реєстрацію телефонних  дзвінків  за відсутності Урядовця з наступним
інформуванням про них Урядовця або керівника Служби;

– виконують інші
завдання за дорученням Урядовця та керівника Служби.

Працівники Служби
призначаються на посаду і звільняються з посади Державним секретарем за
поданням керівника Служби. Штатний розпис Служби затверджується Державним
секретарем в межах затвердженої Кабінетом Міністрів  України граничної
чисельності працівників відповідної Служби.

Постановою Кабінету
Міністрів України від 24 січня 2000 р. №88 «Питання Секретаріату Кабінету
Міністрів України» (із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів № 466
від 9 березня 2000 р., №1264 від 11.08.2000 р., №1860 від 20.12.2000 р.) граничну
чисельність працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України встановлено у
кількості 520 осіб, патронатної служби Прем’єр-міністра України — 38 осіб,
Першого віце-прем’єр-міністра України — 8 осіб, Віце-прем’єр-міністрів України
— по 7 осіб. Крім того, Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр
України, Віце-прем’єр-міністри України та Державний секретар Кабінету Міністрів
України можуть мати радників на громадських засадах з числа високопрофесійних
фахівців.

.

    Назад

    НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ