§5.Порядок підготовки і проведення засідань Кабінету Міністрів України :: vuzlib.su

§5.Порядок підготовки і проведення засідань Кабінету Міністрів України :: vuzlib.su

88
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


§5.Порядок підготовки і проведення засідань Кабінету Міністрів України

.

§5.Порядок підготовки
і проведення засідань Кабінету Міністрів України

Порядок підготовки і
проведення засідань уряду визначається Тимчасовим Регламентом Кабінету
Міністрів України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 5
червня 2000 р. № 915. Якщо раніше засідання уряду повинні були проводитися не
рідше 1 разу на місяць, то на сьогодні, відповідно до Регламенту, чергові
засідання Кабінету Міністрів проводяться щосереди і починаються о 10 год., а
позачергові – у міру потреби з повідомленням про це учасників засідання не пізніше
ніж за 48 год. до його початку. В особливих випадках за рішенням
Прем’єр-міністра засідання може бути скликано невідкладно.

Питання, які будуть
розглядатися на засіданні уряду, визначаються згідно із порядком денним, який
формується Державним секретарем на основі перспективних та поточних програм і
планів, актів Президента та Кабінету Міністрів, а також доручень
Прем’єр-міністра і складається з трьох розділів: 1) концептуальні засади
реалізації урядової політики (проекти концепцій нормативно-правових актів); 2)
проекти нормативно-правових актів (законів України, актів Президента України,
актів Кабінету Міністрів); 3) інформація, звіти. Потім порядок денний урядового
засідання схвалюється Прем’єр-міністром і надсилається разом з відповідними
матеріалами членам Кабінету Міністрів та іншим посадовим особам, запрошеним на
засідання, не пізніше ніж за 48 год. до його початку, а у разі проведення
позачергового засідання – не пізніше ніж за 24 год.

У разі потреби з
питань, включених до порядку денного, на засідання Кабінету Міністрів можуть
запрошуватися посадові особи, яких стосується обговорюване питання, перелік
яких визначається Державним секретарем за пропозиціями керівників органів,
визначених відповідальними за підготовку розглядуваних питань, і після цього
узгоджується із главою уряду. Також на засіданнях можуть бути присутніми
працівники Служби Прем’єр-міністра, а також керівники структурних підрозділів
Секретаріату Кабінету Міністрів, які безпосередньо проводили аналіз та
експертизу поданих матеріалів. Їх перелік визначається урядовим секретарем.

Структурний підрозділ
Секретаріату Кабінету Міністрів, відповідальний за організаційне забезпечення
підготовки та проведення засідань Кабінету Міністрів, забезпечує реєстрацію
учасників урядового засідання. Питання щодо присутності на засіданні Кабінету
Міністрів представників засобів масової інформації та проведення на ньому кіно-,
відео– і фотозйомок, а також звукозапису вирішується Прем’єр-міністром.

Засідання Кабінету
Міністрів України вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше двох
третин членів уряду. Члени Кабінету Міністрів беруть участь у засіданнях Уряду
особисто. Якщо міністр не може бути присутнім на засіданні з поважних причин,
за погодженням з Прем’єр-міністром замість нього у засіданні може брати участь
його заступник, але лише з правом дорадчого голосу.

Головує на засіданнях
Кабінету Міністрів глава уряду, який після відкриття засідання оголошує порядок
денний, до якого за пропозиціями членів Кабінету Міністрів можуть бути внесені
зміни. Регламент розгляду питань на засіданні визначається головуючим за погодженням
з членами Кабінету Міністрів. Особи, запрошені на засідання, можуть брати
участь в обговоренні питань, вносити пропозиції, робити застереження, давати
пояснення. Обговорення питання припиняється за рішенням головуючого.

Рішення Кабінету
Міністрів приймаються більшістю голосів членів Кабінету Міністрів, присутніх на
засіданні. За умови рівного розподілу голосів вирішальним є голос
Прем’єр-міністра.

Структурний підрозділ
Секретаріату Кабінету Міністрів, відповідальний за організаційне забезпечення
підготовки та проведення засідань Кабінету Міністрів, веде стенограму
засідання, яка є внутрішнім робочим документом, має конфіденційний характер і
використовується для складання протоколу. Протоколом оформлюються всі рішення,
які приймаються на засіданнях Кабінету Міністрів і його складення здійснює
структурний підрозділ Секретаріату Кабінету Міністрів, відповідальний за організаційне
забезпечення підготовки та проведення засідань Кабінету Міністрів разом з
іншими структурними підрозділами Секретаріату. Протокол підписується головуючим
на другий день після засідання і надсилається членам Кабінету Міністрів, а також
органам державної влади, за переліком, затверджуваним Державним секретарем.

У тому разі, коли
виникає необхідність доопрацювання проекту акта, розглянутого Кабінетом Міністрів,
уряд дає відповідні доручення посадовим особам, які організовують і
забезпечують доробку проекту і його внесення до Кабінету Міністрів у визначений
термін. Доручення, дані на засіданнях Кабінету Міністрів, доводяться до виконавців
у формі витягів з протоколу засідання. На засіданні також може бути прийняте
рішення про доведення до відповідних органів виконавчої влади доповідної
записки щодо стану виконання Конституції, закону України, акта Президента
України та Кабінету Міністрів, діяльності того чи іншого органу виконавчої
влади, інших матеріалів з розглянутих питань.

Секретаріат Кабінету
Міністрів систематично інформує Прем’єр-міністра, Першого
віце-прем’єр-міністра, віце-прем’єр-міністрів (відповідно до розподілу
функціональних повноважень) про стан виконання доручень, даних на засіданнях
Кабінету Міністрів.

Надання засобам
масової інформації офіційної інформації стосовно засідань Кабінету Міністрів і
організацію після засідань прес-конференцій (брифінгів) членів уряду та інших
учасників засідань забезпечує Прес-служба Кабінету Міністрів.

Питання, що становить
державну таємницю України, розглядається Кабінетом Міністрів на його закритому
засіданні. Члени Кабінету Міністрів та інші учасники його засідання не можуть
без згоди Прем’єр-міністра оприлюднювати будь-яку інформацію про перебіг
засідання та про персональні оцінки й позиції, що висловлювалися його учасниками.

.

    Назад

    НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ