§3. Система науки державного будівництва і місцевого    самоврядування :: vuzlib.su

§3. Система науки державного будівництва і місцевого    самоврядування :: vuzlib.su

105
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


§3. Система науки державного будівництва і
місцевого    самоврядування

.

§3. Система науки
державного будівництва і місцевого    самоврядування

Система науки
державного будівництва та місцевого самоврядування обумовлена перш за все
особливостями її предмета, а також значенням тих чи інших знань для системи в
цілому. З огляду на це, найбільш крупними системоутворюючими компонентами
теорії й практики державного будівництва та місцевого самоврядування виступають
Загальна та Особлива частини.

Загальна частина
включає в себе систему знань, що мають вихідне значення для усвідомлення
особливостей організації та діяльності усіх органів публічної влади, для
виявлення їх спільних рис та характеристики всієї системи органів публічної влади.
До Загальної частини входять загальнотеоретичні положення про поняття державного
будівництва і місцевого самоврядування як наукової дисципліни, її предмет і
методологію, про загальну систему органів публічної влади в Україні та її підсистеми,
принципи, функції, компетенцію, форми і методи діяльності органів публічної
влади в цілому, а також про їх правові, територіальні та матеріально-фінансові
основи діяльності.

Особлива частина
дисципліни державного будівництва та місцевого самоврядування охоплює
сукупність конкретних знань про організацію та діяльність окремих органів
державної влади та місцевого самоврядування з урахуванням їх місця в загальній
системі органів публічної влади та інших особливостей. У цій частині
виділяються наукові положення про порядок формування, функції, компетенцію,
структуру, принципи організації та діяльності органів законодавчої й виконавчої
влади, Президента України, органів влади Автономної Республіки Крим, а також
органів місцевого самов­рядування. При цьому система органів місцевого самов­рядування
розглядається як самостійна система органів публічної влади, виведена за межі
державного механізму, але активно взаємодіюча з ним на місцевому рівні. Окремий
блок знань становлять питання взаємовідносин зазначених органів публічної влади
з правоохо­рон­ними органами, об’єднаннями громадян та трудовими колек­тивами.

Слід відзначити, що
питання організації та діяльності органів судової влади та правоохоронних
органів не розглядаються як предмет вивчення у сфері державного будівництва та
місцевого самоврядування, оскільки становлять предмет окремої комп­лексної
дисципліни – «Система судових та правоохоронних органів». Однак, зважаючи на
те, що зазначена наука акцентує увагу саме на правоохоронній діяльності, за її
межами залишається значна кількість питань щодо організації роботи цих органів
як органів публічної влади, зокрема, організаційні форми і методи діяльності,
взаємовідносини між структурними ланками цих органів, матеріально-фінансова
основа їх діяльності тощо. Водночас, організаційні питання діяльності низки органів
державної влади залишається поза межами предмету науки державного будівництва
та місцевого самоврядування. Мається на увазі, перш за все, Конституційний Суд
України, система виборчих комісій, Рахункова палата та ін. Тому, на наш погляд,
теоретичний розвиток у сфері державного будівництва найближчим часом йтиме по
шляху включення до своєї системи знань про організацію роботи дедалі більшого
числа органів публічної влади.

.

    Назад

    НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ