§2. Методологія науки державного будівництва та місцевого самоврядування :: vuzlib.su

§2. Методологія науки державного будівництва та місцевого самоврядування :: vuzlib.su

155
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


§2. Методологія науки державного будівництва та місцевого самоврядування

.

§2. Методологія науки
державного будівництва та місцевого самоврядування

Методологія науки
державного будівництва та місцевого самоврядування — це система теоретичних
принципів і спеціальних засобів дослідження предмета.

Сучасний етап розвитку
державного будівництва і місцевого самоврядування в Україні характеризується
критичним переглядом методології радянської науки. На зміну принципам
класовості й партійності приходять принципи об’єктивності та плюралізму.
Водночас, дослідження організації діяльності органів публічної влади продовжують
базуватися на принципах науковості, історизму, комплексності, всебічності,
поєднання теорії і практики.

Загальнотеоретичним,
філософським методом даної науки є діалектичний матеріалізм, в основі якого
лежить “вчення про матеріальну природу світу, що змінюється і розвивається”.
Його загальність, універсальність виражається у всіх конкретних науках і на
всіх етапах наукового пізнання. Діалектичний підхід означає неприпустимість одностороннього
підходу до явищ, врахування їх суперечливості; цей метод вимагає розглядати
дійсність у постійній динаміці, вважає лише практику критерієм істинності.
Матеріалізм передбачає пояснення будь-яких суспільних явищ з матеріалістичних
позицій, що заперечують їх містичний, суб’єктивно-ідеалістичний характер. Будучи
вченням про рух і розвиток, матеріалістична діалектика спрямована на те, щоб виявляти
сутність розвитку, його джерело, механізм, форми, закони тощо. Вона виходить з
того, що суспільне буття являє собою матеріальну реальність, яка існує
об’єктивно і постійно розвивається під впливом внутрішніх протиріч при активній,
творчій ролі людини.

Згідно з вимогами
методу матеріалістичної діалектики, всі державно-правові явища розглядаються як
елементи суспільного буття, у взаємозв’язку між собою і суспільним життям, у
їхній взаємообумовленості і взаємозалежності. Вони знаходяться не у статиці, а
в динаміці, розвитку на основі дії законів переходу від поступових кількісних
змін до корінних якісних перетворень, боротьби протиріч між старим і новим, між
відмираючим і новонароджуваним, заперечення заперечення у суспільному житті, з
якими пов’язані виникнення, розвиток і функціонування органів публічної влади.

Водночас, при
дослідженні проблем організації діяльності органів публічної влади
використовується цілий ряд загальних методів, які застосовуються не тільки
державним будівництвом, але й іншими науками: системний, функціональний,
історичний, порівняльно-правовий, формально-логічний, формально-юридичний,
моделювання, аналіз, синтез та ін.

Системний метод (метод
системно-структурного аналізу) полягає в тому, що органи публічної влади
розглядаються як особливі соціальні системи, що взаємодіють одна з одною та з
іншими елементами політичної системи. Даний метод виходить з того, що: 1)
система являє собою цілісний комплекс взаємопов’язаних елементів; 2) вона складає
єдність із середовищем; 3) як правило, будь-яка досліджувана система являє
собою елемент системи більш високого рівня; 4) елементи будь-якої досліджуваної
системи, у свою чергу, зазвичай виступають як системи більш низького порядку. З
системним методом тісно пов’язаний функціональний метод, який використовується
для виділення у системах органів публічної влади складових структурних частин з
точки зору їх соціального призначення, ролі, функцій, зв’язків між ними.

Історичний метод –
вимагає розглядати органи публічної влади у розвитку, в їх історичному
взаємозв’язку; дозволяє прослідкувати зародження і дію тенденцій розвитку
органів публічної влади на різних етапах, враховуючи фактори наступництва і
змін.

Особливої актуальності
в сучасних умовах реформування державно-політичної і правової практики набуває
порівняльний (компаративний) метод, який полягає у виявленні й дослідженні спільних
і відмінних рис в організації роботи аналогічних або близьких за статусом
органів публічної влади різних країн. Застосування цього методу має на меті
виявити переваги та недоліки певних органів і процедур, а також умови, в яких
вони проявляють себе. Компаративізм є важливим інструментом виявлення найбільш
ефективних моделей організації роботи органів публічної влади. Однак
застосовувати порівняльний аналіз слід коректно, критично оцінюючи зарубіжний досвід,
враховуючи особливості національної правової системи, вітчизняну історію
владних інституцій, специфіку національного менталітету, соціально-економічні і
політичні умови України тощо.

Важливим засобом
дослідження суспільних явищ є метод формалізації, який дає можливість
встановити логічні зв’язки і співвідношення між вихідними елементами об’єкта,
відволікаючись від другорядних властивостей і ознак. При дослідженні організації
роботи органів публічної влади цей метод використовується переважно у двох варіаціях:
як формально-логічний і формально-юридичний.

Формально-логічний
метод – передбачає дослідження правил організації роботи органів публічної
влади з точки зору їх відповідності законам формальної логіки, закономірностям
людського мислення.

При застосуванні
формально-юридичного методу здійснюється, з одного боку, — аналіз організації
діяльності органів публічної влади з точки зору її відповідності догмі права, а
з іншого — дослідження нормативно-правової основи організації роботи органів
публічної влади через призму юридичних категорій.

Метод моделювання у
науці державного будівництва і місцевого самоврядування полягає в уявному
створенні моделей організації роботи органів публічної влади і наступному
оперуванні ними з метою пошуку оптимальних варіантів вирішення конкретних
організаційно-правових проблем. Моделювання виходить з ідеї подібності, тобто з
припущення, що між різними об’єктами можуть встановлюватися взаємно однозначні
відповідності, так що, знаючи характеристики одного з них (моделі), можна з
достатньою певністю робити висновок про інший (про оригінал).

В умовах пошуку
оптимальних моделей організації роботи органів публічної влади, що відбувається
в Україні на сучасному етапі, дедалі більшої ваги набуває метод
державно-правового експерименту. У загальному вигляді експеримент у державному
будівництві – це науково поставлений дослід, який проводиться з метою перевірки
певних гіпотез, нововведень і змін в організації роботи органів публічної
влади. В основі цього методу лежить діалектико-матеріалістичний постулат про
практику як критерій істини. Водночас цінність державно-правового експериментування
полягає не тільки в практичній спрямованості на вирішення конкретних проблем
організації роботи органів публічної влади, але й у тому, що воно слугує
джерелом нових ідей, гіпотез, теоретичних положень, тобто дозволяє комплексно
підійти до вивчення проблем державного будівництва.

В якості загальних
методів вивчення предмету державного будівництва і місцевого самоврядування
використовуються також такі логічні прийоми, як аналіз і синтез, індукція і
дедукція, аналогія, гіпотеза та ін. Вони є тими робочими механізмами, через які
теоретичні принципи дослідження переводяться у площину реальності, стають працюючою
теорією.

Зокрема, аналіз являє
собою процес уявного або фактичного розкладання цілого на частини, а синтез —
відновлення цілого з частин. Розчленування державного апарату на складові
частини дозволяє виявити його структуру. Одна з форм аналізу – класифікація
предметів і явищ (наприклад, класифікація органів публічної влади, їхніх функцій,
повноважень тощо). Навпаки, синтез, дозволяє виявляти спільні риси
досліджуваних явищ і формулювати загальні поняття, давати визначення. Аналіз і
синтез доповнюють один одного, знаходяться у нерозривній єдності.

У науці державного
будівництва і місцевого самоврядування широко використовуються і спеціальні
методи, які розробляються в межах окремих спеціальних наук. Серед них найбільш
поширеними є статистичний і соціометричний методи. Є підстави сподіватись, що з
подальшим розвитком науки державного будівництва і місцевого самоврядування при
дослідженні організації роботи органів публічної влади дедалі ширше будуть
застосовуватися знання таких наук, як синергетика (наука про самоорганізацію у
складних системах), юридична герменевтика (наука про тлумачення правових норм),
семіотика (наука про знакові системи) тощо.

Статистичний метод
полягає у дослідженні закономірностей розвитку і функціонування системи органів
публічної влади шляхом аналізу великих кількісних показників. Він дозволяє,
базуючись на кількісних способах отримання даних, отримати інформацію, що
об’єктивно відображає стан, динаміку і тенденції розвитку досліджуваних явищ.
Статистичні дослідження, що оперують цифрами, які нерідко виявляються більш
доказовими, ніж будь-які слова, включають в себе декілька стадій: статистичне
спостереження, загальну обробку статистичних даних та їх аналіз.

Соціометричний метод
включає в себе збір інформації щодо організації та діяльності органів публічної
влади за допомогою анкетування, вибіркових опитувань та інших засобів виявлення
громадської думки.

Для державного
будівництва як науки про оптимальну організацію роботи органів публічної влади
як різновиду соціальних організацій дуже перспективним уявляється синергетичний
метод, в основі якого лежить застосування Закону синергії. Зміст цього закону
полягає в тому, що для будь-якої організації існує такий набір елементів, при
якому її потенціал завжди буде або істотно більше простої суми потенціалів
елементів, які входять до неї, або істотно менше. При цьому потенціал такої
організації, як орган публічної влади, залежить від кожного працівника
(службових і посадових осіб), їх розстановки, технологічної оснащеності й
професіоналізму. Завдання науки державного будівництва і місцевого
самоврядування у даному контексті зводиться до пошуку такого набору елементів,
при якому синергія носила б позитивний характер.

Водночас усі зазначені
методи вимагають безпосереднього ознайомлення з практикою діяльності органів
публічної влади і являють собою систему, тобто  потребують комплексного
застосування в процесі наукового аналізу організації роботи органів публічної
влади.

.

    Назад

    НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ