Список рекомендованої літератури: :: vuzlib.su

Список рекомендованої літератури: :: vuzlib.su

63
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


Список рекомендованої літератури:

.

Список рекомендованої
літератури:

Конституція України // Відом.
Верх. Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Кодекс України про
адміністративні правопорушення // Відом. Верх. Ради УРСР. 1984. Додаток до №
52. Ст. 1122 (з наступними змінами та доповненнями).

Про місцеві державні
адміністрації: Закон України // Відом. Верх. Ради України. 1999. № 20-21. Ст.
190.

Про місцеве самоврядування в
Україні: Закон України // Відом. Верх. Ради України. 1997. № 24. Ст.170.

Митний кодекс України //
Відом. Верх. Ради України. 1992. № 16. Ст. 203 (з наступними змінами та
доповненнями).

Про боротьбу з корупцією:
Закон України // Відом. Верх. Ради України. 1995. №34. Ст. 266.

Про державну податкову службу
в Україні: Закон України // Відом. Верх. Ради України. 1994. №15. Ст. 84.

Про відповідальність
підприємств, установ та організацій за порушен­ня законодавства про ветеринарну
медицину: Закон України // Відом. Верх. Ради України. 1997. №7. Ст. 58.

Про відповідальність
підприємств, їх об’єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері
містобудування: Закон України // Відом. Верх. Ради України. 1994. № 46. Ст.411.

Про забезпечення санітарного
та епідемічного благополуччя населення: Закон України // Відом. Верх. Ради
України. 1994. № 27. Ст.218.

Про надзвичайний стан: Закон
України // Відом. Верх. Ради України. 1992. № 37. Ст.538.

Положення про адміністративні
комісії в УРСР // Відом. Верх. Ради УРСР. 1988. № 12. Ст.318.

Административная
ответственность / Под ред. В.М. Манохина и Ю.А. Адушкина. Саратов. 1988.

Адміністративне право
України: Підручник / За заг. ред. Ю.П. Битяка. X., 2000.

Анджиєвськнй В.С., Тимченко
І.А. Нове законодавство про адміністративні правопорушення. К., 1987.

Бахрах Д.Н. Административная
ответственность граждан в СССР. Свердловск, 1989.

Бахрах Д. Н. Состав
административного проступка. Свердловск, 1987.

Бахрах Д.Н., Ренов Э.Н.
Производство по делам об административных правонарушениях. М., 1989.

Битяк Ю.П., Зуй В.В., Комзюк
А.Т. Переконання і примус у державному управлінні. Адміністративна
відповідальність: Консп. лекцій. X., 1994.

Голосніченко І. П.
Попередження корисливих проступ­ків засобами адміністративного права. К., 1991.

Гончарук С. Т.
Адміністративна відповідальність. К., 1995.

Додин Е. В. Административная деликтология.
Одесса, 1997.

Кивалов С. В. Таможенное
право (административная ответственность за нарушение таможенных правил).
Одесса, 1996.

Коваль Л.В. Адміністративне
право України: Курс лекцій. К., 1994.

Коваль Л. В.
Административно-деликтное отношение. К., 1979.

Коваль Л. В. Відповідальність
за адміністративні право­порушення. К., 1975.

Кодекс Украины об
административных правонарушениях (Научно-практический комментарий). Х., 2000.

Колпаков В. К.
Адміністративне право України: Підручник. К., 1999.

Кузьмичева Г.А.
Административная ответственность. М., 1984.

Лазарев Б.М. Административная
ответственность. М., 1985.

Масленников
М.Я. Административно-юрисдикционный процесс: Сущность и
актуальные вопроси правоприменения по делам об административных правонарушениях.
Воронеж, 1990.

Матвеенков А.С. Производство
по делам об административных правонарушениях (составление процессуальных
документов). Караганда, 1989.

Опришко В. Ф.
Административная ответственность за правонарушения. К., 1988.

Остапенко О.І. Адміністративна
деліктологія. Львів, 1997.

Павловський Р.С. Причини
вчинення адміністративних правопорушень і умови, які їм сприяють // Рад. право.
1988. №5.

Печеницын В.А. Состав
административного проступка и его значение в юрисдикционной деятельности органов
внутренних дел. Хабаровск, 1988.

Попов Л.Л., Шергин А.П.
Управление, гражданин, ответственность. Л., 1975.

Саввин М. Я. Административный
штраф. М., 1984.

Севрюгин В.Е. Понятие
правонарушения (проступка) по административному законодательству. М., 1988.

Шергин А.П. Административная
юрисдикция. М., 1979.

Шкарупа В. К. Доказування та
докази в адміністратив­но-примусовій діяльності органів внутрішніх справ (мілі­ції).
К, 1995.

.

    Назад

    НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ