5. Виконання постанов про накладення адміністративних стягнень :: vuzlib.su

5. Виконання постанов про накладення адміністративних стягнень :: vuzlib.su

87
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


5. Виконання постанов про накладення адміністративних стягнень

.

5. Виконання постанов
про накладення адміністративних стягнень

Виконання постанов про
накладення адміністративних стягнень є заключною стадією провадження в справах
про адміністративні правопорушення. Від того, наскільки своєчасно і повно
виконуються постанови, значною мірою залежить ефективність зазначеного
провадження, всього інституту адміністративної відповідальності.

Постанова про накладення
адміністративного стягнення – це, так би мовити, виконавчий документ, вона є
обов’язковою для виконання всіма державними і громадськими органами,
підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами і громадянами.

Для того, щоб постанова була
обов’язковою для виконання, вона повинна набрати чинності. На жаль, в КпАП
України момент набрання постановою чинності не визначено. За загальним
правилом, встановленим ст.299 КпАП, постанова про накладення адміністративного
стягнення підлягає виконанню з моменту її винесення. В разі оскарження або
опротестування постанови вона набирає чинності після залишення скарги чи
протесту без задоволення, тобто з дня прийняття відповідного рішення. Виняток
становлять випадки, коли рішення про застосування адміністративного стягнення
вже фактично виконано, про що мова йшла вище.

Постанова про накладення
адміністративного стягнення звертається до виконання органом (посадовою
особою), який її виніс. На нього ж в більшості випадків покладається і
виконання постанови. Однак постанови про накладення окремих стягнень виконують
спеціально уповноважені на те органи (наприклад, постанови про застосування
адміністративного арешту або виправних робіт – органи внутрішніх справ, про
застосування конфіскації – державні виконавці). Якщо щодо однієї особи винесено
кілька постанов про накладення адміністративних стягнень, кожна постанова
виконується окремо.

За наявності обставин, що
ускладнюють виконання постанови про накладення адміністративного стягнення у
вигляді адміністративного арешту чи виправних робіт або роблять її виконання
неможливим, допускається відстрочка її виконання. Відстрочка виконання
постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу (за винят­ком
стягнення штрафу на місці вчинення адміністратив­ного правопорушення)
здійснюється в порядку, вста­новленому законом. Право відстрочити виконання
постанови має лише орган (посадова особа), який її виніс. За змістом ст.301
КпАП, відстрочка виконання постанови – це право, а не обов’язок відповідного
органу чи посадової особи, вона застосовується на його розсуд тільки у виняткових
випадках. До таких випадків належать, наприклад, хвороба особи, підданої
адміністративному стягненню, складні сімейні обставини або інші поважні
причини, які перешкоджають негайному виконанню постанови. Коло осіб, які мають
право клопотатися про відстрочку виконання постанови, законодавством не
визначено; частіш за все це самі правопорушники, хоча клопотання можуть подати
і їх рідні, трудові колективи, об’єднання громадян, ініціатором може бути також
сам орган (посадова особа), який виніс постанову. Строк, на який допускається
відстрочення виконання постанови про накладення адміністративного стягнення,
обмежено одним місяцем.

Інколи під час виконання
постанови про накладення адміністративного стягнення можуть виникнути
обставини, передбачені ст.247 КпАП, які виключають провадження в справі про
адміністративне правопорушення. Таких обставин може бути три: видання акта
амністії, якщо він усуває застосування адміністративного стягнення, скасування
акта, який встановлює адміністративну відповідальність, і смерть особи, щодо
якої було розпочато провадження в справі. В таких випадках орган (посадова
особа), який виніс постанову, припиняє її виконання. Рішення про припинення
виконання надсилається органові, який виконує постанову.

З метою підвищення
оперативності виконання постанов, а також забезпечення прав особи ст.303 КпАП
закріплено строки, протягом яких постанова може бути звернута до виконання,
іншими словами, передбачено строки давності виконання постанов. За загальним
правилом постанова про накладення адміністративного стягнення не підлягає
виконанню, якщо її не було звернуто до виконання протягом трьох місяців з дня
винесення. Варто зазначити, що постанова вважається звернутою до виконання,
коли орган (посадова особа), який її виніс, вручає або надсилає її копію
відповідній особі або надсилає органу, уповноваженому безпосередньо її
виконувати.

У випадках подання скарги або
принесення протесту на постанову перебіг строку давності її виконання
зупиняється до розгляду скарги або протесту. В разі відстрочки виконання
постанови перебіг строку давності зупиняється до закінчення строку відстрочки.
Крім цього, законодавством України може бути передбачено і інші строки
звернення постанов до виконання. Зокрема, Митним кодексом України встановлено,
що предмети порушення митних правил конфіскуються незалежно від часу вчинення
або виявлення порушення таких правил, тобто в цих випадках давність
виконання постанов взагалі не передбачена.

Якщо під час виконання
постанови про накладення адміністративного стягнення у порушника або
інших осіб виникають якісь питання, їх вирішує орган чи посадова особа, який
виніс постанову. Порядок вирішення таких питань КпАП не врегульовано, хоча їх
ініціаторами, як свідчить практика, можуть бути порушник, потерпілий або орган,
що виконує постанову. В цих випадках звернення має бути розглянуто невідкладно
і прийнято відповідне рішення.

Контроль за правильним і
своєчасним виконанням постанови про накладення адміністративного стягнення
здійснює орган (посадова особа), який виніс постанову. Здійснюється цей
контроль, перш за все, шляхом перевірки ознайомлення порушника із змістом
постанови, своєчасністю вручення йому її копії, надісланням постанови органу
(посадовій особі), уповноваженому безпосередньо її виконувати. У відповідних
документах органу (посадової особи), який виніс постанову, робиться відмітка
про повне виконання постанови або про неможливість її виконання з об’єктивних
причин.

В главах 26-33 КпАП
врегульовано порядок виконання постанов про накладення окремих адміністративних
стягнень, а також постанов в частині відшкодування майнової шкоди.

Найпростіший порядок
встановлено для виконання постанови про винесення попередження. Вона
виконується органом (посадовою особою), який виніс постанову, шляхом її
оголошення порушнику. Якщо така постанова виноситься під час його відсутності,
вона виконується шляхом вручення або надсилання протягом трьох днів порушнику
її копії. У випадках, коли допускається оголошення попередження на місці
вчинення правопорушення, воно фіксується у встановленому порядку.

Для постанов про накладення
штрафу встановлено добровільний і примусовий порядок виконання. Перший полягає
в тому, що порушнику надається право самому сплатити штраф в установу Ощадного
банку України (за винятком штрафу, що стягується на місці вчинення правопорушення)
протягом 15-ти днів з дня вручення йому копії постанови, а в разі її
оскарження або опротестування – з дня повідомлення про залишення постанови без
зміни. Якщо у порушника віком від 16-ти до 18-ти років відсутній самостійний
заробіток, штраф мають сплатити його батьки, або особи, що їх замінюють.

У разі несплати порушником
штрафу у зазначений строк постанова, відповідно до ст.308 КпАП,
надсилається для примусового виконання до відділу державної вико­навчої служби
за місцем проживання порушника, робо­ти або за місцезнаходженням його майна в
порядку, встановленому законом. Тобто в таких випадках діють правила,
встановлені цивільним процесуальним законодавством).

Спеціальний порядок стягнення
штрафу, так само як і здійснення деяких інших процесуальних дій, передбачається
Митним кодексом України. Як спеціальний можна назвати також порядок стягнення у
відповідних випадках штрафу на місці вчинення правопорушення, коли порушникові
видається квитанція встановленого зразка, яка є документом суворої фінансової
звітності.

Порядок виконання постанов
про оплатне вилучення, конфіскацію предмета та грошей, одержаних внаслідок
вчинення адміністративного правопорушен­ня, за змістом мало відрізняється. І в
тому, і в іншому випадку предмет вилучається і реалізується відповідно до
ст.ст.312, 315 КпАП. Однак в разі виконання оплатного вилучення суми, виручені
від реалізації, передаються колишньому власникові з відрахуванням комісійних
витрат, а у випадку застосування конфіскації – перераховуються до державного бюджету
(так само як гроші, одержані внаслідок вчинення адміністративного проступку).

В наш час постанови і про
оплатне вилучення, і про конфіскацію предмета, який став зна­ряддям вчинення
або безпосереднім об’єктом адмініс­тративного правопорушення, та грошей,
одержаних внаслідок вчинення адміністративного правопорушен­ня, виконуються
державними виконавцями в порядку, встановленому законом.

Виконання постанови про
позбавлення спеціального права полягає у вилученні у правопорушника
відповідного документа, що надає таке право (посвідчення водія, свідоцтва,
диплома, мисливського квитка). Порядок виконання зазначеної постанови
врегульовано гл.30 КпАП. Залежно від виду спеціального права постанови про його
позбавлення виконують посадові особи Державної автомобільної інспекції,
Державної інспекції по маломірних суднах України (або інших органів річкового
транспорту) і керівники обласних чи районних органів, які здійснюють державний
нагляд за додержанням правил полювання (ст.317 КпАП).

Варто нагадати, що вилучення посвідчення
водія (свідоцтва, диплома чи іншого документа, який підтверджує надання
спеціального права) ст.265 КпАП передбачено як захід забезпечення провадження в
справі про адміністративне правопорушення. Тому в разі прийняття постанови про
позбавлення права керування транспортним засобом, річковим або маломірним
судном її виконання може полягати в неповерненні зазначених документів
порушнику.

КпАП (ст.320) передбачає
можливість скорочення строку позбавлення спеціального права. Це питання може
вирішити орган (посадова особа), який наклав стягнення, однак за наявності ряду
обставин. Це, перш за все, сумлінне ставлення до праці і зразкова поведінка
(хоча, на нашу думку, таку умову в наш час не зовсім просто з’ясувати),
закінчення не менше, ніж половини призначеного строку стягнення, а також
клопотання громадської організації чи трудового колективу. Уявляється, що
підстави скорочення строку позбавлення спеціального права в наш час потребують
перегляду (за винятком відбування не менше, ніж половини строку стягнення).

Для виконання постанови про
позбавлення спеціального права має значення момент позбавлення цього права. За
загальним правилом (ч.1 ст.321 КпАП) цей момент визначається днем винесення
відповідної постанови. Якщо особи, позбавлені спеціального права, ухиляються
від здачі документа, що посвідчує це право, то строк позбавлення їх
спеціального права обчислюється з дня здачі або вилучення такого документа.

Після закінчення призначеного
строку позбавлення спеціального права, а також у разі його скорочення особі
повертаються у встановленому порядку вилучені у неї документи. Вилучене
посвідчення водія транспортного засобу повертається після проходження
відповідною особою перевірки знань правил дорожнього руху у Державній
автомобільній інспекції.

Постанова про застосування
виправних робіт надсилається суддею міського (районного) суду на виконання
органу внутрішніх справ не пізніше, ніж наступного дня після її винесення
(ст.322 КпАП). На підставі постанови із заробітку порушника провадяться відрахування
в доход держави протягом строку відбування адміністративного стягнення в
розмірі, визначеному постановою.

Порядок обчислення строку
виправних робіт визначено в ст.323 КпАП. Їх відбування обчислюється часом,
протягом якого порушник працював і з його заробітку провадились відрахування.
Кількість днів, відпрацьованих порушником, має бути не менше кількості робочих
днів, що припадають на встановлений календарний строк стягнення. Якщо порушник
не відпрацював зазначеної кількості робочих днів без поважних причин,
відбування виправних робіт триває до повного відпрацювання порушником належної
кількості робочих днів.

На адміністрацію
підприємства, установи або організації за місцем відбування порушником
виправних робі покладається ряд обов’язків (ст.324 КпАП): правильне і своєчасне
провадження відрахувань із заробітку порушника в доход держави і переказ
відрахованих сум у встановленому порядку; трудове виховання порушника (що в наш
час дуже проблематичне); повідомлення органів внутрішніх справ про ухилення
порушника від відбування стягнення.

В разі ухилення особи від
відбування виправних робіт невідбутий їх строк може бути замінено штрафом від
трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративним
арештом з розрахунку один день арешту за три дні виправних робіт, але не
більше, ніж на п’ятнадцять діб. Слід зауважити, що виправні роботи з переходом
до ринкової економіки втрачають своє значення, і навіть за цих умов заміна їх
штрафом або адміністративним арештом допускається, відповідно до ст.325 КпАП,
лише у випадку призначення за вчинення дрібного хуліганства, що не можна
визнати правильним. На нашу думку, це має бути загальним правилом, тобто заміну
одного виду адміністративного стягнення іншим можна було б передбачити як
загальне правило для всіх випадків, коли виконання стягнення з якихось причин
неможливе. Тим самим виконувалося б головне призначення провадження – реальна
реалізація заходів адміністративної відповідальності.

Виконання постанови про
застосування найсуворішого адміністративного стягнення – адміністративного
арешту – покладається на органи внутрішніх справ. Така постанова виконується
негайно після її винесення.

В ст.ст.327, 328 передбачено
деякі правила відбування адміністративного арешту. Так, осіб, підданих цьому
стягненню, тримають під вартою в спеціальних приймальниках, створених в системі
органів внутрішніх справ, вони підлягають особистому оглядові, використовуються
на фізичних роботах без оплати праці, заробітна плата за місцем постійної
роботи за ними також не зберігається. Разом з тим до строку
адміністративного стягнення зараховується строк адміністративного затримання,
що свідчить про гуманність законодавства про адміністративні правопорушення.

Що стосується виконання
постанови в частині відшкодування майнової шкоди, воно практично не
відрізняється від виконання постанови про накладення штрафу. Майнова шкода має
бути відшкодована порушником в ті ж строки, які встановлено для добровільної
сплати штрафу (ст.329 КпАП). В разі невиконання цієї вимоги постанова надсилається
для стягнення збитків у порядку виконавчого провадження.

Як вище зазначалося,
виконання постанов про накладення адміністративних стягнень можна визнати
вирішальною стадією всього провадження в справах про адміністративні
правопорушення. Адже якщо постанову винесено, але не виконано, втрачається весь
виховний вплив накладеного стягнення, а робота, здійснена багатьма органами та
посадовими особами для притягнення винного до адміністративної
відповідальності, виявляється марною.

.

    Назад

    НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ