ТИПОВА  ПРОГРАМА КУРСУ “МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ“ :: vuzlib.su

ТИПОВА  ПРОГРАМА КУРСУ “МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ“ :: vuzlib.su

153
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


ТИПОВА  ПРОГРАМА КУРСУ “МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ“

.

ТИПОВА  ПРОГРАМА КУРСУ “МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ“

Р О З Д І Л  І. Теоретичні основи менеджменту персоналу

Тема 1. Управління персоналом у сучасних умовах

                1.1.Порівняння ролі керівників в умовах
планової та ринкової економіки. Роль керівних кадрів у процесі трансформації
економічної системи від планової до ринкової. Орієнтаційна, планова,
управлінська та організаційна основи здійснення перетворень. Вплив перебудови
економічної системи на практику управління. Основні тенденції та перспективи в
еволюції управління персоналом.

                1.2. Розвиток людських ресурсів. Перспективи
управління людськими ресурсами. Історія та сучасний досвід управління людськими
ресурсами в Україні. Менталітет українського працівника.

Тема 2. Методологія управління персоналом

                2.1. Теоретичні засади науки управління
персоналом. Структура теорій управління персоналом. Теоретичні джерела науки:
теорії ринку праці, поведінкові теорії, організаційні теорії та ін. Еволюція
концепцій управління персоналом: концепції використання трудових ресурсів;
управління персоналом; управління людськими ресурсами; управління людиною.
Стратегічні напрями роботи з пресоналом. Аксіоми менеджменту персоналу.

2.2. Цілі управління персоналом, їх місце в системі організаційних
цілей. Коаліційна теорія узгодження цілей. Економічна ефективність як категорія
цілей управління персоналом. Співвідношення “результат роботи / затрати” в
сфері персоналу. Довготермінові компоненти економічної ефективності в
управлінні персоналом. Соціальна ефективність як категорія цілей управління
персоналом. Каталог потреб співробітників. Формування колективних інтересів на
основі індивідуальних потреб. Взаємодоповнення і конкуренція цілей економічної
та соціальної ефективності. Баланс інтересів при досягненні економічної та
соціальної ефективності.

2.3. Принципи і методи управління персоналом. Загальні та
специфічні принципи менеджменту персоналу. Адміністративні методи управління,
їх характеристика та класифікація. Позитивні та негативні сторони
адміністративного управління. Характеристика економічних методів управління
персоналом. Класифікація елементів, які регулюються економічними методами.
Позитивний та негативний вплив економічних методів. Соціологічні методи
управління. Психологічні методи управління. Позитивний та негативний вплив
соціально-психологічних методів управління.

Тема 3. Ресурсне забезпечення менеджменту персоналу

Нормативно-правова база менеджменту персоналу. Кодекс
законів про працю України, Закон України “Про оплату праці”, Закон України “Про
охорону праці” та інші законодавчі акти, які регулюють трудову діяльність.

Науково-методичне та інформаційне забезпечення менеджменту
персоналу. Класифікатор професій ДК 003-95. Довідник кваліфікаційних
характеристик працівників. Міжгалузеві норми та нормативи з праці. Міжнародні
норми праці.

Кадрове забезпечення менеджменту персоналу. Лінійні та
функціональні керівники, їхні права та обов’язки в галузі менеджменту
персоналу. Розподіл функцій з менеджменту персоналу між кадровою службою та
керівниками структурних ланок організацій.

Матеріально-технічне та фінансове забезпечення менеджменту
персоналу. Джерела коштів на оплату праці та інші форми матеріального
заохочення працівників.

Тема 4. Система управління персоналом

                4.1. Особливості системного підходу до
управління персоналом. Організаційне проектування системи управління персоналом.
Формування цілей і функцій як важливе завдання побудови системи управління персоналом.
Взаємозв’язок підсистем управління персоналом. Відмінності систем управління
персоналом в організаціях різних форм.

                4.2. Підрозділи управління персоналом в
організації. Особливості формування, завдання та функції підрозділів управління
персоналом. Взаємодія підрозділів управління персоналом з іншими структурними
підрозділами. Сучасні підходи до організації роботи підрозділів управління
персоналом.

                4.3. Кадрова політика. Залежність кадрової
політики від типу влади в суспільстві. Взаємозв’язок кадрової політики,
державної кадрової політики, кадрової роботи. Складові елементи кадрової
політики. Суб’єкти й об’єкти кадрової політики. Сучасна кадрова політика. Роль
та завдання кадрової політики у забезпеченні переходу до правової держави та
громадянського суспільства. Пріоритети кадрової політики в Україні. Конкретна
ситуація “Довіряй, але перевіряй”.

Р О З Д І Л  ІІ. Організація роботи з персоналом та оцінка
її ефективності

Тема 5. Планування людських ресурсів

5.1. Стратегічне планування людських ресурсів. Стратегія
розвитку організації. Виникнення стратегії управління персоналом та її
складові. Взаємозв’язок стратегії управління персоналом та стратегії розвитку
організації. Конфліктні потенціали при плануванні персоналу: протиріччя між
соціальною та економічною ефективністю; прагнення до підтримки чи розширення
структур влади; конкурентні відносини в самих системах соціальної та
економічної ефективності; конфліктний вплив планування персоналу.

5.2. Оперативне планування персоналу. Сутність, мета і
завдання кадрового планування. Індивідуальне та колективне планування в сфері
персоналу. Планування потреби у персоналі. Планування забезпечення персоналом.
Планування використання персоналу. Розподіл обов’язків з планування між
лінійними керівниками і кадровими підрозділами. Джерела задоволення потреб
організації у персоналі. Методи планування чисельності персоналу. Розрахунок
реальної потреби в кадрах.

Тема 6. Технологія управління персоналом

                6.1. Підбір персоналу. Процес підбору,
відбору і найму персоналу. Принципи та методи підбору кадрів. Розрахунок
реальної потреби в кадрах. Складові елементи підбору персоналу. Вихідні дані
для підбору персоналу.

 Моделі робочих місць. Елементи моделі. Основні етапи
вирішення проблеми підбору персоналу на базі моделей робочих місць. Професійний
відбір персоналу. Етапи професійного відбору кадрів.

 Оформлення документів, необхідних для прийняття на роботу.
Методи прийому на роботу: британський, німецький, американський, китайський.
Оптимізація чисельності співробітників. Формування резерву. Вихідні дані для
формування резерву.

Ділова гра “Підбір персоналу”.

                6.2. Розстановка та просування персоналу.
Теоретичні засади структурування робіт. Аналітичні та організаційні концепції
визначення змісту робіт. Розподіл відповідальності. Методи отримання інформації
для аналізу робіт (самореєстрація, інтерв’ювання, опитування, робочі щоденники,
групові методи, спостереження, метод критичних ситуацій). Концепції побудови
робочого часу.

                Типові моделі кар’єри: “трамплін”, “сходи”,
“змія”, “роздоріжжя”. Планування і розвиток кар’єри в сучасній організації. Управління
службово-професійним просуванням персоналу. Процедури, з яких складається
просування персоналу. Особливості англійського, американського та японського
підходів до кар’єри та просування кадрів.

Порядок звільнення персоналу. Оформлення документів, необхідних
для звільнення працівника. Анкета “Звільнення”. Розгляд конкретної ситуації
“Конфлікт у НДІ”.

6.3. Оцінка персоналу. Цілі системи оцінки персоналу. Оцінка
потенціалу працівника. Оцінка індивідуального внеску. Атестація персоналу. Види
атестацій. Порядок проведення атестації. Нетрадиційні підходи до оцінки
персоналу.

                6.4.Навчання персоналу. Система
багаторівневого навчання. Класифікація освітніх закладів. Проблеми розвитку
середньої професійної та вищої освіти в Україні. Професійна підготовка. Підвищення
кваліфікації. Досвід перепідготовки кадрів у США та Японії. Теорія та практика
програми “Магістр управління” (МВА). Перегляд відеоматеріалів про підвищення
кваліфікації кадрів для силових структур у США.

Тема 7. Організація роботи з персоналом

                7.1.Філософія підприємства. Теорія філософії
підприємства: цілі та задачі підприємства; декларація прав співробітників; вимоги
до працівника; умови праці; оплата праці та соціальні блага; захоплення (хобі).
Досвід створення філософії підприємства у Великобританії, США, Японії.

7.2.Структура персоналу. Організаційна структура. Види
організаційних структур управління в контексті принципів їх побудови.
Функціональна структура персоналу. Класифікатори функцій управління. Матричний
розподіл функцій. Ролева структура колективу. Види ролевих структур. Аналіз
ролевої структури. Соціальна структура персоналу, її класифікація та аналіз.
Штатна структура. Розробка штатного розпису.

7.3. Регламентація управління персоналом. Класифікація
регламентів управління. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Положення
про підрозділи. Методика розробки положення про підрозділи. Посадові
інструкції: необхідність, значення, методика розробки. Контракти з персоналом
та порядок їх укладання.

7.4.Організація праці. Організація робочого місця.
Класифікація і планування робочих місць. Описання робочого місця. Раціональні
умови праці. Паспорт робочого місця. Підготовка функціональних обов’язків.
Техніка особистої роботи. Нормування праці.

Тема 8. Управління поведінкою персоналу

8.1. Поведінка особистості в групах. Історія, природа та
різні наукові підходи до визначення лідерства. Концепції поведінкового та
ситуаційного лідерства. Соціальні групи, їх види та специфіка управління.
Особливості формування та діяльності формальних і неформальних груп у
колективі. Програма створення колективу. Стадії розвитку колективу. Конкретна
ситуація “Вибори керівника”.

8.2. Орієнтація, мотивація та оплата праці персоналу.
Ознайомлення з посадою. Програми ознайомлення з посадою. Перелік необхідних
дій. Аналіз теорій мотивації. Матеріальні потреби як основа мотивації.
Всебічний розвиток особистості. Взаємозалежність оплати праці та мотивації
працівників. Процес управління оплатою праці. Розподіл відповідальності.
Політика організації в області оплати. Розробка положення про оплату праці
персоналу. Преміальні системи.

8.3. Етика ділових відносин. Сутність та особливості
ділового спілкування. Службовий етикет. Субординація у ділових відносинах. Правила
проведення ділових бесід, службового листування та телефонних розмов. Роль
зовнішнього вигляду та манер у діловому спілкуванні. Дипломатичний та світський
етикет.

8.4. Управління конфліктами та стресами. Рівні конфліктів в
організації та їх джерела. Практичні особливості управління конфліктами різних
видів. Моделі поведінки людини в умовах конфлікту. Управління стресами.

Тема 9. Ефективність роботи персоналу

                9.1. Аудит людських ресурсів: сутність та
порядок проведення. Джерела інформації для аудиту людських ресурсів. Етичні аспекти
аудиторської перевірки. Оцінка ефективності управління людськими ресурсами за
допомогою досліджень. Комунікації в організації: висхідні-низхідні; публікації;
система прийому пропозицій.

9.2. Інформаційні системи управління персоналом. Переваги та
недоліки різних автоматизованих систем управління персоналом. Цілі, сфери
застосування, бази даних, доступ до інформації.

                9.3. Оцінка результативності праці
керівників і спеціалістів управління. Оцінка діяльності підрозділів управління.
Аналіз методик оцінки ефективності. Бальна методика оцінки ефективності роботи.
Комплексна оцінка управлінської праці (КОУП). Оцінка за коефіцієнтом трудового
внеску (КТВ).

Р О З Д І Л  ІІІ. Галузеві особливості менеджменту персоналу

Тема 10. Особливості технологій управління персоналом на
державній службі

                10.1. Державна служба і державні службовці.
Роль управлінських кадрів, персоналу державної служби у зміцненні української
державності. Зміна взаємодії людини і держави. Суттєві риси державної кадрової
політики в Україні. Зміна функцій і демократизація механізмів державного впливу
на роботу з кадрами.

10.2. Модель посади і професіограма посадової особи
державної служби Модель посади і професіограма як система в професійному
розвитку персоналу державної служби. Модель посади як основа розробки
професіограми державного службовця. Структура і зміст професіограми посадової
особи державної служби. Види професіограм: функціонально-діяльна; соціограма;
психограма; медична. Значення моделей і професіограм для вдосконалення стилю
роботи з кадрами державної служби, конкурсного відбору на посади, проведення
атестації кадрів, їх раціональної розстановки і підвищення ефективності роботи.

10.3. Умови проходження державної служби. Умови вступу на
державну службу. Призначення на посаду. Конкурс на заміщення посади державного
службовця. Планування кар’єри державного службовця. Випробувальний термін на
заміщення посади. Порядок присудження категорій та рангів державного службовця.
Організація, умови і порядок проведення атестації державного службовця. Умови і
порядок припинення державної служби. Відставка і звільнення державного
службовця.

Тема 11. Управління персоналом у системі державної
податкової служби України

                11.1. Кадровий менеджмент у податковій
службі. Кадрова політика й основні принципи її формування в органах ДПС України.
Структура системи управління персоналом у податковій службі. Службова ієрархія,
компетенція на різних рівнях. Положення про структурні підрозділи, посадові
інструкції. Організація і контроль виконавської дисципліни. Кадрове формування.
Інформаційне та організаційно-технічне забезпечення. Номенклатура справ із
кадрового діловодства. Склад кадрової документації та її призначення.

                11.2. Механізм управління персоналом. Форми
управління персоналом. Система добору кадрів. Атестація працівників ДПС.
Формування резерву кадрів. Робота з резервом, використання резерву.

                Методи управління персоналом у ДПС.
Визначення критеріїв особистого внеску працівників у справу колективу на основі
оцінки рівня знань, якості виконання завдань, ставлення до службових
обов’язків. Використання оцінки роботи при просуванні по службі.

                11.3. Навчання кадрів. Система підготовки,
перепідготовки та під­вищен­ня кваліфікації кадрів у державній податковій
службі України як система безперервного навчання на всіх рівнях управління.
Застосування нових форм та методів навчання (дистанційна освіта).

.

  Назад

  ПОДЕЛИТЬСЯ
  Facebook
  Twitter
  Предыдущая статьяКниги бесплатно
  Следующая статьяФ. ВОЛЬТЕР :: vuzlib.su

  НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

  ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ