Тестовий самоконтроль для підготовки до заліку :: vuzlib.su

Тестовий самоконтроль для підготовки до заліку :: vuzlib.su

213
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


Тестовий самоконтроль для підготовки до заліку

.

Тестовий самоконтроль для підготовки до заліку

 1. Визначіть фактори, які необхідно враховувати при
плануванні людських ресурсів:

а) внутрішньоорганізаційні;

б) прогнозні;

в) стратегічні;

г) зовнішні;

ґ) тактичні.

2. До процесу планування належить:

 а) прогноз;

б) розподіл відповідальності;

в) порівняння;

г) визначення методів;

ґ) план дій.

Суть якого методу полягає в перенесенні існуючої в
організації ситуації на плановий період з урахуванням коефіцієнтів, що враховують
зміни виробничих показників:

а) експертних оцінок;

б) статистичного;

в) екстраполяції;

г) комп’ютерних моделей?

Назвіть складові процесу підбору персоналу:

а) моніторинг ринку робочої сили;

б) замовлення на кадри;

в) планування підбору;

г) зовнішній і внутрішній пошук;

ґ) підвищення кваліфікації;

д) відбір;

е) навчання;

є) просування по службі.

Які елементи підбору персоналу Вам відомі:

а) моделі робочих місць;

б) штатний розпис підприємства;

в) контракт співробітника;

г) професійний підбір кадрів;

ґ) формування резерву кадрів;

д) філософія підприємства?

Визначіть вихідні дані для формування резерву кадрів:

а) моделі робочих місць;

б) результати атестації кадрів;

в) філософія підприємства;

г) захоплення;

ґ) плани службової кар’єри;

д) положення про підрозділи.

Які взаємопов’язані завдання включає в себе розстановка
персоналу:

а) планування персоналу;

б) планування службової кар’єри;

в) оцінку персоналу;

г) визначення умов і оплати праці та заключення контракту;

ґ) забезпечення руху кадрів у системі управління?

Визначіть методи отримання інформації для аналізу робіт:

а) самореєстрація;

б) бальний;

в) інтерв’ювання;

г) опитування;

ґ) визначення КТВ;

д) спостереження;

е) критичних ситуацій.

Які типові моделі кар’єри Вам відомі:

а) “трамплін”;

б) “сходи”;

в) “стрибок”;

г) “змія”;

ґ) “роздоріжжя”?

 Назвіть найпоширеніший метод комплексної оцінки кадрів:

а) співбесіда;

б) спостереження;

в) рейтинговий;

г) соціологічне опитування.

 Атестація кадрів – це:

а) форма комплексної оцінки кадрів, за результатами якої
приймаються рішення про майбутній службовий ріст, переміщення чи звільнення
працівника;

б) метод оцінки потенціалу персоналу з метою розподілу
винагороди.

 За якими ознаками класифікують освітні заклади:

а) формами власності;

б) структурою;

в) загальноосвітніми програмами;

г) професійно-освітніми програмами;

ґ) рівнями акредитації?

 Визначіть рівні професійної підготовки:

а) початкова професійна підготовка;

б) зальна;

в) середня;

г) вища.

 Які складові філософії підприємства можна виділити:

а) цілі та задачі підприємства;

б) статут підприємства;

в) декларація прав співробітників;

г) вимоги до працівників;

ґ) програма правлячої партії;

д) умови праці;

е) оплата праці та соціальні блага;

є) захоплення?

 Які документи варто взяти за основу при розробці філософії
підприємництва:

а) Конституцію;

б) режим роботи;

в) цивільний кодекс;

г) статут підприємства?

 Визначіть вихідні дані необхідні для побудови
організаційної структури персоналу:

а) листки з обліку кадрів;

б) розрахунок числа рівнів управління;

в) результати соціологічних досліджень;

г) матеріали атестаційних комісій;

ґ) розрахунок чисельності персоналу;

д) типові структури управління;

е) накази з кадрових питань.

17. Що регламентує положення про підрозділи:

а) порядок прийому і звільнення співробітників, час праці і
відпочинку;

б) призначення й місце підрозділу на підприємстві, функції і
задачі управ­ління, права, відповідальність і форми заохочення працівників?

18. Виділіть системи планіровки приміщень:

а) колективна;

б) кабінетна;

в) зальна;

г) індивідуальна;

ґ) ячеїста;

д) одноосібна.

19. Техніка особистої роботи менеджера передбачає:

а) планіровку робочого місця;

б) регламентуючу документацію;

в) календар;

г) організатор;

ґ) меблі;

д) електронну записну книжку;

е) комп’ютерну систему.

20. Назвіть методи нормування праці:

а) мікроелементне; ґ) річне;

б) погодинне; д) експертне;

в) аналітичне; е) потижневе.

г) статистичне;

21. Визначіть типи відносин управління:

а) начальник – підлеглий; г) господар – раб;

б) начальник – послідовник; ґ) обраний керівник – раб;

в) лідер – послідовник; д) обраний керівник – підлеглий.

22. Виберіть якості, які відрізняють лідера від менеджера:

а) новатор; ґ) контролює;

б) адміністратор; д) довіряє;

в) доручає; е) ентузіаст;

г) надихає; є) професіонал.

23. Виділіть великі соціальні групи:

а) суспільні класи; ґ) виробничі бригади;

б) трудові колективи; д) етнічні спільності;

в) соціальні класи; е) вікові групи;

г) жителі району; є) професійні групи.

24. Назвіть стадії розвитку колективу:

а) притирання; д) ефективність;

б) розподіл функцій; е) майстерність;

в) переворот; є) продуктивність;

г) визначення цілей; ж) старіння;

ґ) результативність; з) смерть.

25. Виберіть теорії мотивації:

а) стимулюючі; г) духовні;

б) початкові; ґ) процесуальні;

в) споживчі; д) змістовні.

26. Визначте поняття “споживчий кошик”:

а) включає витрати на продукти харчування в об’ємі
мінімальних розмірів їх споживання, витрати на комунальні послуги;

б) включає суму витрат, споживчий мінімум, необхідний для
підтримки жит­тєвого рівня певної категорії споживачів у розрахунку на одну
людину.

27. Процес управління оплатою праці включає:

а) оцінку роботи;

б) мотивацію;

в) аналіз різних видів оплати;

г) структуру оплати.

28. Тарифний розряд включає:

а) приблизно рівні за складністю чи важливістю види робіт
відповідно до результатів оцінки роботи;

б) величину заробітної плати;

в) структуру оплати праці;

г) тарифну систему.

29. Визначте методи проведення досліджень управління
людськими ресурсами:

а) аудит людських ресурсів; г) опитування;

б) експеримент; ґ) співбесіди.

в) комунікації;

30. Визначте роль комунікацій в організації:

а) поширення даних та інформації;

б) оцінка стану людських ресурсів;

в) окреслення проблеми організації;

г) створення комплексної інформаційної системи.

31. Ефективність управління людськими ресурсами в
організації визначається шляхом:

аналізу доходів і витрат;

порівняння результатів управління персоналом з цілями,
наміченими в області управління.

32. У чому суть методу БОЕРО:

а) призначений для визначення вкладу конкретного підрозділу
підприємства в кінцеві результати діяльності;

б) призначений для розрахунку результативності персоналу
підприємства за конкретний період часу?

33. З яких розділів складаються правила внутрішнього
трудового розпорядку?

а) загальна частина;

б) функції і задачі;

в) права;

г) порядок прийому і звільнення співробітників;

ґ) час праці і відпочинку;

д) основні обов’язки співробітників;

е) основні обов’язки адміністрації;

є) заходи заохочення і покарання;

ж) службова і комерційна таємниця.

34. Визначіть вихідні дані, необхідні для побудови
соціальної структури персоналу:

а) листки по обліку кадрів;

б) розрахунок числа рівнів управління;

в) результати соціологічних досліджень;

г) матеріали атестаційних комісій;

ґ) розрахунок чисельності персоналу;

д) типові структури управління;

е) накази з кадрових питань.

35. У чому суть ролевої структури персоналу:

а) структура, яка відображає поділ управлінських функцій між
керівництвом і окремими підрозділами;

б) структура, яка характеризує колектив за участю у творчому
процесі на виробництві, комунікаційними ролями і поведінкою;

в) структура, яка характеризує трудовий колектив за
соціальними по­каз­ни­ками (стать, вік, професія, кваліфікація, національність,
освіта);

г) структура, яка визначає склад підрозділів і перелік
посад, розміри посадових окладів та фонд заробітної плати?

36. У чому суть функціональної структури персоналу:

а) структура, яка відображає поділ управлінських функцій між
керівництвом і окремими підрозділами;

б) структура, яка характеризує колектив за участю у творчому
процесі на ви­роб­ництві, комунікаційними ролями і поведінкою;

в) структура, яка характеризує трудовий колектив за
соціальними показника­ми (стать, вік, професія, кваліфікація, національність,
освіта);

г) структура, яка визначає склад підрозділів і перелік
посад, розміри посадових окладів і фонд заробітної плати?

37. Які рівні управління організаційної структури Вам
відомі?

а) вертикальний;

б) лінійний;

в) горизонтальний;

г) функціональний;

ґ) адміністративний.

38. На які основні частини можна розділити колектив за
ознаками прогресивності:

а) передова частина (“мотор”);

б) основна частина (“рушій”);

в) середня частина (“маховик”);

г) відстала частина (“корозія”)?

39. Які функції управління включає їх класифікатор:

а) управління стратегією розвитку;

б) соціально-психологічні;

в) організація системи і процес управління ;

г) тестування;

ґ) спостереження;

д) управління персоналом;

е) управління соціальним розвитком?

40. Відповідно до Закону України “Про державну службу” державна
служба –це:

а) професійна діяльність осіб, які обіймають посади в
державних органах та їх апараті;

б) діяльність у структурі державних організацій;

 в) професійно-розумова діяльність в органах державної
влади, державних установах і на державних підприємствах.

.

  Назад

  ПОДЕЛИТЬСЯ
  Facebook
  Twitter
  Предыдущая статьяКниги бесплатно
  Следующая статьяФ. ВОЛЬТЕР :: vuzlib.su

  НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

  ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ