МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ І ЗАВДАННЯ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРОМІЖНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ АУДИТОРНОЇ ТА САМОСТІЙНОЇ...

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ І ЗАВДАННЯ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРОМІЖНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ АУДИТОРНОЇ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ :: vuzlib.su

120
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ І ЗАВДАННЯ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРОМІЖНОГО І ПІДСУМКОВОГО
КОНТРОЛЮ АУДИТОРНОЇ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ І ЗАВДАННЯ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРОМІЖНОГО І
ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ АУДИТОРНОЇ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

ФОРМИ ТА ЗАСОБИ ПРОМІЖНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

Контроль та оцінка знань, умінь і навичок студентів
здійснюються при перевірці проміжних контрольних робіт, рефератів, прийомі
звіту про виконане завдання на базах виробничої практики та екзамену. Під час
контролю знань викладач оцінює те, як студент розуміє зміст дисципліни
“Менеджмент персоналу”, його здатність застосовувати методи дисципліни при
вирішенні конкретних завдань, а також вміння систематизувати та зрозуміло
викладати теорію.

Оцінка результатів успішності студентів при проміжному та
підсумковому контролі визначається за стобальною шкалою.

Для стимулювання ритмічності роботи запроваджується 2 (на 7
і 14 тижнях) проміжних контролі.

На перший проміжний контроль виносяться 1–5 теми першого
модуля, на другий – решта. Контрольна робота виконується студентами в складі
ака­де­мічних груп у письмовій формі за завданнями, затвердженими кафедрою. Всі
варіанти містять чотири завдання. Оцінка за кожне завдання має три рівні: 0; 3;
5 балів. Максимальна оцінка, отримана під час проміжного контролю дорівнює 15
балів, ІІ-го дорівнюватиме 20 балам (2 х 20=40).

Студент може бути допущений до екзаменаційної сесії, якщо
він має позитивні оцінки за підсумками проміжного контролю.

Підсумковий контроль проводиться у три етапи.

 На першому етапі студент звітує про самостійне вивчення
програмного матеріалу, результат якого представляє в рефераті. Викладач оцінює
за вищевказаною трирівневою шкалою зміст (2 б.), кількість і глибину опрацьованих
інформаційних джерел (2 б.), оформлення (2 б.) та захист роботи (4 б.).
Максимальна оцінка цього етапу – 10 балів. За активну участь на
семінарсько-практичних заняттях студент може додатково отримати 3 бали.

 Другий етап – оцінювання знань, умінь і практичних навичок
студента за результатами захисту звіту про виконане завдання на базах
виробничої практики, оцінюється у 12 балів (чотири виконані практичні
завдання).

 Третій етап – оцінювання знань з теорії, відбувається у
вигляді письмового екзамену. Студент відповідає на 5 запитань (в т. ч. –
тестові) варіанту, отримуючи максимально 40 балів.

 Узагальнююче оцінювання знань, умінь і практичних навичок
студента здійснюється за 100-бальною системою. Екзамен не складено, якщо
студент набрав менше 60 балів.

Шкала переведення кількості балів у загальноприйняті оцінки

Кількість балів

Оцінка

86-100

71-85

60-70

59 і менше

Відмінно

Добре

Задовільно

Незадовільно

Критерії оцінювання письмових відповідей

Під час екзаменаційного контролю студент за відповідь на
запитання отримує максимально можливу кількість балів (8) за умови, якщо він
дав правильну і вичерпну відповідь на поставлене запитання, при цьому показав
високі знання понятійного апарату і літературних джерел, уміння аргументувати
своє ставлення до відповідних категорій, залежностей та явищ і навів приклади з
практики діяльності організацій.

Середню кількість балів (4) студент отримує, якщо він у
цілому відповів на поставлене запитання, але не спромігся переконливо аргументувати
свою відповідь, помилився у використанні понятійного апарату, показав
незадовільні знання літературних джерел, не підкріпив прикладами з практики.

Нульову оцінку отримує студент, якщо він дав неправильну або
неповну відповідь на запитання, ухилився від аргументів, показав незадовільні
знання понятійного апарату і спеціальної літератури чи взагалі нічого не
відповів.

Сумарна оцінка за завдання повинна бути зменшена на 2-5
балів за нерозбірливий почерк, орфографічні, лексичні та стилістичні помилки. В
разі використання заборонених джерел, підказок, студенту пропонують залишити
аудиторію та ставлять загальну нульову оцінку.

Залікові питання для самоконтролю

Роль управлінських кадрів у процесі трансформації
економічної системи України.

Сучасні тенденції та перспективи в еволюції управління
персоналом.

Історія та сучасний досвід управління людськими ресурсами в
Україні.

Теоретичні джерела науки “Менеджмент персоналу”.

Цілі управління персоналу, їх місце у системі організаційних
цілей.

Характеристика та класифікація адміністративних методів
управління персоналом.

Сутність та класифікація економічних методів управління
персоналом.

Соціально-психологічні методи управління персоналом.

Організація проектування системи управління персоналом.

Персонал як система. Особливість системного підходу до
управління персоналом.

Завдання та функції підрозділів з управління персоналом.

Сутність та складові елементи кадрової політики.

Сучасна кадрова політика. Пріоритети кадрової політики в
Україні.

Цілі і фактори планування людських ресурсів.

Процес планування та його етапи.

Розподіл відповідальності між лінійними керівниками і
кадровими підрозділами.

Методи планування чисельності персоналу.

Процес підбору, відбору і найму персоналу.

Моделі робочих місць.

 Процес підбору кадрів на базі моделей робочих місць.

Професійний відбір персоналу.

 Зарубіжні методи прийому на роботу.

Формування резерву кадрів.

 Аналітичні та організаційні концепції визначення змісту
робіт в організації.

Планування і розвиток кар’єри в сучасній організації.

Типові моделі кар’єри. Особливості їх реалізації.

Вища освіта в Україні. Поділ на рівні освіти. Розкрийте
сутність моделей робочих місць.

Порядок звільнення персоналу. Оформлення необхідних
документів.

Цілі і методи оцінки персоналу.

Оцінка потенціалу працівника.

Оцінка індивідуального внеску.

Атестація кадрів.

Система багаторівневого навчання.

Проблеми розвитку середньої, професійної та вищої освіти в
Україні.

Шляхи професійної підготовки фахівців.

Шляхи підвищення кваліфікації персоналу.

 Досвід перепідготовки кадрів у США та Японії.

Теорія та практика програми “Магістр управління” (МВА).

Теорія філософії підприємства.

Цілі та задачі підприємства.

Декларація прав співробітників.

Вимоги до працівника.

Умови праці. Місце роботи.

Оплата праці та соціальні блага.

Досвід створення філософії підприємства у Великобританії,
США, Японії.

Назвіть способи оцінки персоналу.

Які методи оцінки персоналу Вам відомі?

У чому суть рейтингового методу комплексної оцінки кадрів
управління?

Визначте структурні складові освіти.

Назвіть складові процесу планування людських ресурсів.

У чому сутність філософії підприємства?

Виділіть основні етапи планування людських ресурсів.

Які методи планування людських ресурсів Вам відомі?

Визначте принципи підбору кадрів.

Перелічіть типові документи для прийому й оформлення на
роботу.

Розкрийте сутність моделей робочих місць.

Визначте порядок проведення атестації персоналу.

Назвіть типові моделі кар’єри.

Які документи необхідно оформити при звільненні?

Визначте зміст аналізу роботи в організації.

Які документи розробляються в складі штатної структури
установи?

Які види ролевої структури персоналу Вам відомі?

За якими ознаками класифікують соціальну структуру
персоналу?

Суть класифікаторів функцій.

Функціональна структура, її особливості.

Які види організаційної структури Вам відомі?

Сутність класифікації регламентів управління.

Основні положення правил внутрішнього трудового розпорядку.

У чому суть методики розробки положень про підрозділи?

Необхідність, значення, складові посадових інструкцій.

Опишіть порядок укладання контрактів з персоналом.

У чому суть планіровки робочих місць, їх класифікація?

Які системи планіровки приміщень Вам відомі?

Назвіть основні правила організації робочого місця.

Опишіть вихідні дані для складання паспорту робочого місця.

Охарактеризуйте інструменти техніки особистої роботи.

Який ефект використання комп’ютерної системи в управлінні
персоналом?

Для чого необхідно нормування праці в сфері виробництва й
управління?

За якими ознаками класифікуються нормативи праці?

Які методи нормування праці Вам відомі?

Який метод використовують для нормування праці керівників?

Які наукові підходи до визначення сутності лідерства Вам
відомі?

Охарактеризуйте концепції лідерства.

Порівняйте авторитарний, демократичний, ліберальний стилі
керівництва, їх переваги та недоліки.

У чому принципові відмінності стилів лідерства, орієнтованих
на роботу і людину?

У чому суть ситуаційного лідерства, його відмінності від
концепції поведінки?

Які види соціальних груп Вам відомі?

Програма створення та стадії розвитку колективу.

Як підготуватися до введення на посаду нового працівника?

Охарактеризуйте процедуру “Ознайомлення з посадою”.

Як застосовуються теорії мотивації в процесі управління
персоналом?

Як змінюються матеріальні потреби людини зі зміною
добробуту?

Класифікуйте поняття, які характеризують людину.

Охарактеризуйте процес управління оплатою праці.

Охарактеризуйте складові положення про оплату праці
персоналу.

Порівняйте системи оплати праці.

Сутність та порядок проведення аудиту людських ресурсів.

Роль досліджень в оцінці ефективності управління людськими
ресурсами.

Система комунікацій в організації.

Роль інформаційних систем в управлінні персоналом.

Методики оцінки ефективності роботи персоналу, їх сутність.

Аналіз бальної оцінки ефективності роботи персоналу.

Опишіть бальну оцінку ефективності роботи організації
(БОЕРО). .

  Назад

  ПОДЕЛИТЬСЯ
  Facebook
  Twitter
  Предыдущая статьяКниги бесплатно
  Следующая статьяФ. ВОЛЬТЕР :: vuzlib.su

  НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

  ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ