2.4. Відставка і звільнення державного службовця :: vuzlib.su

2.4. Відставка і звільнення державного службовця :: vuzlib.su

219
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


2.4. Відставка і звільнення державного службовця

.

2.4. Відставка і звільнення державного службовця

Державно-службові відносини можуть бути припинені за двома
обставинами:

у зв’язку із звільненням;

у зв’язку з відставкою.

Ці підстави характерні для більшості державних служ­бовців і
встановлені законодавством про працю і Законом Ук­раїни “Про державну службу”,
проте для певної категорії дер­жавних службовців ці питання регулюються окремими
закона­ми, положеннями, стандартами та іншими актами.

Такий вид припинення державної служби, як звільнення,
можливий за ініціативи власне самого державного службовця. В цьому разі
відносини регулюватимуться нормами трудового пра­ва. Проте звільнення
державного службовця може бути здійснене за ініціативою керівника державного
органу на підставі статті 30 Закону України “Про державну службу”.

Державна служба припиняється також з моменту вступу в силу
звинувачувального вироку, який стосується державного службовця.

Відставка, як інший вид припинення державної служби, не
означає, що має місце певне правопорушення.

Згідно із статтею 31 Закону України “Про державну службу”
відставкою є припинення державної служби службовцем, який обіймає посаду першої
або другої категорії, за його письмовою заявою.

Підставами для відставки є:

принципова незгода з рішеннями державного органу чи
посадової особи, а також етичні перешкоди для перебуван­ня на державній службі;

примушування державного службовця до виконання рішення
державного органу чи посадової особи, яке суперечить чинному законодавству,
може заподіяти значної матеріаль­ної або моральної шкоди державі,
підприємствам, установам, організаціям або об’єднанням громадян, громадянину;

стан здоров’я, що перешкоджає виконанню службо­вих
повноважень (за наявності медичного висновку).

Державно-правові відносини припиняються виданням правомочним
органом чи посадовою особою адміністративного акта про звільнення державного
службовця з посади чи його відставку.

Контрольні питання

Яка роль управлінських кадрів державної служби у зміцненні
української державності та демократизації процесу управління?

Охарактеризуйте сутнісні риси державної кадрової політики в
Україні.

Як відбувається процес заміщення державної посади за
конкурсом?

Опишіть механізм просування державного службовця по службі.

Організація, умови і порядок проведення атестації державного
службовця.

Умови і порядок припинення державної служби (звільнення,
відставка).

Тестовий контроль

1. Відповідно до Закону України “Про державну службу”
державна служба – це:

а) професійна діяльність осіб, які обіймають посади в
державних органах та їх апараті;

б) діяльність у структурі державних організацій;

в) професійно-розумова діяльність в органах державної влади,
державних установах і на державних підприємствах.

2. Ранги державних службовців присвоюються особам, які
приймаються на посади з випробувальним терміном:

а) при прийнятті на державну службу;

б) після проходження державним службовцем випробувального
терміну.

3. Що ви розумієте під поняттям “просування по службі”:

а) обіймання більш високої посади, або присвоєння державному
службовцю більш високого рангу;

б) перехід на роботу з районних до центральних державних
органів;

в) присвоєння більш високого рангу?

4. Чи потрібно атестувати працівників у щойно створених
державних органах:

а) так, потрібно;

б) потрібно, якщо з часу попередньої атестації пройшло
більше 3 років;

в) у щойно створених державних органах працівники проходять
першу атестацію через 5 років?

.

    Назад

    НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ