2.3. Організація, умови і порядок проведення атестації державного службовця :: vuzlib.su

2.3. Організація, умови і порядок проведення атестації державного службовця :: vuzlib.su

78
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


2.3. Організація, умови і порядок проведення атестації державного
службовця

.

2.3. Організація, умови і порядок проведення атестації
державного службовця

Одним із можливих шляхів просування по службі є про­ходження
державним службовцем атестації.

Атестація у вузькому розумінні проводиться з метою пе­ревірки
й оцінки професійних, ділових і особистих якостей службовця, встановлення його
службово-посадової відпо­відності вимогам, що пред’являються по службі.

У широкому розумінні атестація вирішує наступні ос­новні
завдання:

забезпечує законність у системі функціонуван­ня державної
служби;

допомагає вияву потенційних можливос­тей державного
службовця з метою підвищення його по службі;

стимулює підвищення кваліфікації і професіоналізму держав­них
службовців і т. д.

Під атестацією державних службовців слід розуміти
діяльність, у процесі якої атестаційна комісія в межах установ­леної науково
обґрунтованої процедури виявляє ступінь відповідності працівника посаді, яку
він обіймає. Тобто комісія дає оцінку ділових, особистих і моральних якостей
службовця, процесу і підсумків його службової діяльності. Результатами
атестації є висновки і рекомендації атестаційної комісії щодо пок­ращання праці
як працівника, якого атестують, так і апарату всього державного органу.

Атестація державних службовців у механізмі проход­ження
служби пов’язана з двома його основними елементами наступним чином: за
результатами оцінки і перевірки якості й ефективності виконання службовцями посадових
обов’язків визначається можливість просування по службі і зміни право­вого
положення службовця.

Таким чином, атестація виконує наступні функції: оцінки,
контролю, покращання роботи з персона­лом, економічну, організаційну,
комунікативну, інформування, стимулювання.

Згідно з пунктом 11 Положення про порядок проведен­ня
атестації державних службовців органів виконавчої влади комісія може прийняти
одне з таких рішень: відповідає посаді, що обіймає; відповідає посаді, що
обіймає, за умови виконан­ня певних рекомендацій; не відповідає посаді, що
обіймає.

Підставами просування по службі є також навчання і
підвищення кваліфікації державних службовців. Державні служ­бовці підвищують
свою кваліфікацію постійно, у тому числі через навчання у відповідних
навчальних закладах, як правило, не рідше одного разу на п’ять років (ст. 29
Закону України “Про державну службу”).

Державні службовці, які виявили високий професійний рівень,
зараховуються до кадрового резерву для обіймання по­сад державних службовців, а
також для просування по службі.

Порядок формування й організація роботи з кадровим резервом
регулюється Положенням “Про формування кадрового резерву для державної служби”,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 19 грудня 1994 р. № 853.

.

    Назад

    НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ