§ 1. Поняття суб`єкта злочину :: vuzlib.su

§ 1. Поняття суб`єкта злочину :: vuzlib.su

129
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


§ 1. Поняття суб`єкта злочину

.

§ 1. Поняття суб’єкта злочину

Суб’єкт злочину в кримінальному законодавстві — це один з
обов’язкових елементів складу злочину. У кримінально-правовій теорії суб’єктом
злочину визнається особа, яка володіє сукупністю ознак, що дають підстави для
її притягнення до кримінальної відповідальності. КК 1960 р. не передбачав законодавчого
визначення цього елемента складу злочину. КК 2001 р. не лише визначив поняття
суб’єкта злочину, але й передбачив у Загальній частині окремий розділ IV, в
якому врегульовані всі основні питання щодо цього поняття, а саме питання:
розуміння сутності суб’єкта злочину (ст. 18 КК); осудності (ст. 19 КК);
обмеженої осудності (ст. 20 КК); особливості кримінальної відповідальності за
злочини, вчинені в стані сп’яніння (ст. 21 КК); віку, з якого може наставати
кримінальна відповідальність (ст. 22 КК).

Відповідно до ч. 1 ст. 18 КК, суб’єктом злочину є фізична
осудна особа, яка вчинила злочин у віці, з якого відповідно до цього Кодексу
може наставати кримінальна відповідальність. Це законодавче визначення дає
можливість виділити три обов’язкові групи ознак, що характеризують суб’єкт
злочину. Він (суб’єкт) повинен бути: 1) фізичною особою; 2) осудним; в) досягти
віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність.

Що стосується такої ознаки суб’єкта злочину, як фізична
особа (інші ознаки будуть розглянуті нижче), то слід зазначити, що під час
обговорення проекту нового КК висловлювалися пропозиції передбачити в
кримінальному законі відповідальність не тільки фізичних, а й юридичних осіб.
Однак закріплення в законі положення про кримінальну відповідальність тільки
фізичної особи як ознаки суб’єкта свідчить про збереження в КК 2001 р. принципу
особистої, персональної відповідальності за вчинений злочин. З огляду на це, у
разі вчинення окремими представниками юридичних осіб злочину, відповідальність
несуть не юридичні особи, а певні фізичні особи, навіть якщо під час вчинення
злочину вони діяли від імені юридичної особи чи в її інтересах.

Фізична особа у кримінально-правовому значенні — це людина.

Відповідно до чинного КК суб’єктами злочину можуть бути: а)
громадяни України; б) особи без громадянства; в) іноземці, що не володіють
дипломатичним імунітетом. Питання про кримінальну відповідальність дипломатів
та деяких інших категорій осіб, які не підлягають юрисдикції українського суду,
вирішується дипломатичним шляхом.

Фізична особа в кримінально-правових відносинах виявляє себе
не тільки як суб’єкт злочину, тобто особа, якій притаманні ознаки, зазначені у
ст. 18 КК, але й більш широко — як особа, що поєднує сукупність ознак
соціального індивіда і біологічної істоти. Тобто, йдеться про особистість
злочинця як поняття, яке охоплює багато інших ознак, що не вказані в ч. 1 ст.
18 КК.

Слід зазначити, що у кримінально-правовому аспекті поняття
«суб’єкт злочину» і «особистість злочинця» — не тотожні. Обидва вони резюмують
ознаки фізичної особи, яка вчинила злочин, однак їхнє кримінально-правове
значення є різним. Якщо поняття суб’єкта злочину важливо для рішення питання
про кримінальну відповідальність особи, то поняття особистість злочинця має
кримінологічне значення. До кримінологічних ознак, які характеризують особу, що
вчинила злочин, віднесено: її соціальний статус; соціальні функції (ролі), які
вона виконує в суспільстві; її морально-психологічна характеристика, що
відображає її ставлення до соціальних цінностей, тощо.

Відокремлення понять «суб’єкт злочину» і «особистість
злочинця» необхідно для того, щоб чіткіше розуміти можливості й завдання
кримінального законодавства. Ознаки суб’єкта злочину необхідні Для вирішення
питань кримінальної відповідальності, зокрема кваліфікації злочинів. З’ясування
ознак особистості злочинця може слугувати, наприклад, більш повному
встановленню обставин вчиненого злочину, причин та умов, які йому сприяли, з
метою призначення необхідного для виправлення винного покарання та запобігання вчиненню
злочинів як засудженим, так й іншими особами.

.

    Назад

    НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ