11.3. Види співучасників :: vuzlib.su

11.3. Види співучасників :: vuzlib.su

125
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


11.3. Види співучасників

.

11.3. Види співучасників

Види співучасників давно і добре відомі як теорії, так і
кримінальному законодавству.

В. В. Владимиров робив спробу їх визначення, диференціюючи
залежно від того, здійснено злочин у співучасті без попередньої домовленості чи
з такою. Взагалі ж він виділяв «исполнителей, зачинщиков, сообщников,
подговорщиков или подстрекателей и пособников».

Практично ідентично розглядали це питання й інші
дореволюційні вчені-криміналісти.

«Руководящие начала» 1919 р. серед видів співучасників
виділяли виконавців, підбурювачів і пособників (статті 22, 23, 24).

КК РРФСР 1922 р. та «Основные начала» 1924 р. майже не
відрізнялись від попереднього кримінального закону.

Так само були зафіксовані види співучасників і в КК України
1927 р. (ст. 20 КК).

Разом з тим, слід зазначити, що теорія кримінального права,
поруч з цими нормативно визначеними видами співучасників, виділяла і
організаторів злочину, щоправда розглядаючи їх досить обмежено, виключно при
здійсненні злочинів у межах діяльності антидержавних організацій.

Основи кримінального законодавства Союзу РСР і союзних
республік 1958 р. та Кримінальний кодекс України 1958 р. визначили види
співучасників достатньо глибоко. Практично з відповідними змінами, скерованими
на більш всебічну їх характеристику, воно залишилось і в чинному КК України
(ст. 27).

«Стаття 27. Види співучасників

1. Співучасниками злочину, поряд із виконавцем, є
організатор, підбурювач та пособник…».

Як свідчать результати кримінологічних досліджень, серед
співучасників; виконавців є приблизно 84%, організаторів — 14, підбурювачів —
1, пособників — 2%.

В основу нормативного визначення та класифікації видів
співучасників покладено характер дій, що виконуються ними, та об’єктивна роль,
яку відіграють конкретні суб’єкти у вчиненні злочину.

Вид співучасника визначається не тільки обумовленою роллю,
але і характером, і ступенем участі кожного в спільному для них злочині. Саме
на цю обставину вказує законодавець, коли встановлює, що суд при призначенні
покарання зобов’язаний врахувати міру і ступінь участі кожного із співучасників
у здійсненні злочину (ст. 68 ч. 2 КК.) З даного положення випливає, що суд
зобов’язаний встановити не тільки роль співучасника, але і ступінь його участі
в ньому. При цьому під ступенем участі слід розуміти активність діяльності, її
потенціал, обсяг та ін. Однак, якою б інтенсивною не була діяльність того чи
іншого співучасника, вона не може змінити його функціональну роль у злочині.
Приміром, пособник залишиться пособником і не стане підбурювачем або
організатором, доки не зміниться характер вчинюваних ним дій.

Виконавець злочину. Згідно із ст. 27 ч. 2 КК «виконавцем
(співвиконавцем) є особа, яка у співучасті з іншими суб’єктами злочину
безпосередньо чи шляхом використання інших осіб, що відповідно до закону не
підлягають кримінальній відповідальності за скоєне, вчинила злочин,
передбачений цим Кодексом».

Фактично все, що розглядалось в попередніх розділах,
торкалось саме характеристик виконавця злочину.

Основною ознакою виконавця є вчинення ним діяння, яке
визначено як об’єктивна сторона складу злочину нормою Особливої частини КК.
Разом з цим законодавець не виключає здійснення злочину й іншими
співучасниками. Якщо виходити із загального поняття злочину, передбаченого ст.
11 КК, то скоєне кожним співучасником підпадає під ознаки злочину. Таке
розуміння співучасті протистоїть відомій акцесорній теорії співучасті, яка
вважає виконавця центральною фігурою, а діяльність інших співучасників
розглядає як допоміжну. Воно притаманне англійському кримінальному праву, яке
виділяє дві основні категорії співучасників злочину: виконавців і додаткових
учасників злочину. Відповідно до цієї теорії співучасники можуть бути
притягнуті до кримінальної відповідальності у випадку, якщо виконавець здійснив
злочин або замах на нього. З цього ж видно, що питання про те, чи завершений
злочин організатором, підбурювачем або пособником, вирішується залежно від
визнання вчиненим злочином діяння, виконаного виконавцем злочину.

Виконавцем злочину може бути особа, здатна нести кримінальну
відповідальність, тобто така, якій притаманні загальні ознаки суб’єкта
(досягнення віку кримінальної відповідальності і осудність), а також додаткові
ознаки, обов’язкові для того або іншого злочину. Це означає, що якщо відповідно
до описаного в диспозиції норми Особливої частини КК злочину винний повинен
володіти ознаками спеціального суб’єкта (напр., бути громадянином України для
визнання суб’єктом злочину, передбаченого ст. ПІ КК «Державна зрада»), однак
ними не володіє, то, незважаючи на виконання ним об’єктивної сторони цього
злочину, він не може бути визнаний його виконавцем.

Виконавцями злочину визнаються особи, які використовують для
досягнення злочинної мети тих, хто не володіє ознаками суб’єкта злочину (не
досяг віку кримінальної відповідальності або є неосудним). Таким же чином
вирішується питання про виконавця злочину, коли ним використовувались особи, що
помилялись у правовій оцінці своїх дій або вчиняли їх необережно.

Об’єктивна сторона злочину може виконуватися кількома
особами. У цих випадках має місце співвиконання (співвинність). С пі в
виконавцем визнається і той, хто хоч сам і не здійснював діянь, що описані в
диспозиції норми Особливої частини КК, але надавав допомогу іншим
співвиконавцям злочину, дії яких безпосередньо її утворювали (напр., тримав
потерпілого при вбивстві, не даючи йому можливості чинити опір, хоча своїми
діями і не спричинив смерті).

Скоєний виконавцем (співвиконавцем) злочин кваліфікується
лише за ст. 210 Особливої частини КК без посилання на статті 26 і 27 КК.

Межі відповідальності співучасників, кваліфікація вчинених
нами дій обумовлюються діями виконавця.

Скажімо, залежно від завершеності злочину виконавцем
вирішується питання про кваліфікацію скоєного іншими співучасниками. Якщо дії
виконавця зупинені на попередніх стадіях злочинної діяльності (готуванні або
замаху на злочин), то й інші співучасники відповідають за співучасть в замаху
на злочин з посиланням на відповідні статті Загальної частини КК (статті 14 та
15 КК).

Суб’єктивна сторона злочину, вчиненого виконавцем,
характеризується умислом (як прямим, так і непрямим). Виконавець усвідомлює
суспільно небезпечний характер власної поведінки, вчинення її у співучасті,
передбачає можливість настання загального, єдиного для всіх наслідку і бажає
або свідомо допускає його настання.

При вчиненні злочину кількома виконавцями (співвиконання)
необхідно, щоб Із суб’єктивної сторони злочин повністю охоплювався свідомістю
кожного із виконавців. Саме на це вказала судова колегія в кримінальних справах
Верховного Суду України у своїй ухвалі по справі Т., засудженого за співучасть
у вчиненому вбивстві.

Організатором злочину визнається «…особа, яка організувала
вчинення злочину (злочинів) або керувала його (їх) підготовкою чи вчиненням.
Організатором також є особа, яка утворила організовану групу чи злочинну
організацію або керувала нею, або особа, яка забезпечувала фінансування чи
організовувала приховування злочинної діяльності організованої групи або
злочинної організації» (ст. 27 ч. З КК).

Організатор злочину — найбільш небезпечна фігура серед
співучасників. Саме його зла воля, яка підкорює собі волю інших співучасників,
визначає сам факт вчинення злочину. Саме організатор є тим мотором, тією
рушійною силою, яка запускає механізм злочину.

Чинний кримінальний закон суттєво розширив рамки
нормативного визначення цієї фігури. Це зроблено шляхом включення в поняття
організаційної діяльності таких видів поведінки, як створення організованої
групи чи злочинної організації, керівництво ними, фінансування їх діяльності.

Дані кримінологічних досліджень свідчать про те, що
більшість організаторів злочинів мають «досвід» злочинної діяльності, старші за
віком від інших співучасників.

Найчастіше організатор діє в складі організованої злочинної
групи або злочинної організації. Однак це не виключає можливість наявності
організатора в менш небезпечних формах співучасті.

Організація вчинення злочину полягає у згуртуванні
співучасників, у розробці плану його вчинення, у керівництві діяльністю
співучасників. Організатор, будучи ініціатором, створює організовану групу або
злочинну організацію (схиляє учасників, об’єднує їх впливом власного
авторитету, забезпечує дисципліну і т. ін.). Організатор планує здійснення
конкретних злочинів.

Організація злочину може бути виражена і в формі здійснення
керівництва всією злочинною діяльністю співучасників, забезпечення досягнення
злочинних цілей. Приміром, організатор може фінансувати діяльність ОЗГ або ЗО
або приховувати її.

Дана позиція законодавця не може бути повністю підтримана.
Це стосується питання визнання організаторами осіб, які здійснюють фінансування
чи приховування діяльності ЗО. Такий підхід містить в собі внутрішній дисбаланс
із загальним підходом до визначення того чи іншого виду співучасника. Справді,
як можна в одному випадку (для ситуації ЗО) визнавати фінансування і
переховування як організаційну діяльність, а в усіх інших — як пособництво. Це
створює систему подвійних стандартів, яка не має права на існування в
кримінальному (і не тільки) законодавстві.

Кримінологічні дослідження, розслідування, здійснені
авторами численних творів публіцистичного характеру, які досліджували в тому чи
іншому обсязі феномен організатора, деякі власні спостереження, свідчать що
фігура організатора часто залишається надзвичайно закритою, а визнаний
більшістю лідер тої чи іншої групи — фактично підставна фігура.

Організатор несе відповідальність за всі злочини, вчинені
членами організованої групи або злочинної організації, якщо ці злочини
охоплювалися його умислом (ст. ЗО ч. 1 КК).

Суб’єктивна сторона діянь, що вчиняються організатором,
характеризується тільки прямим умислом. Він усвідомлює характер дії, які
повинні бути виконані співучасниками, передбачає їх злочинні наслідки і бажає
їх настання. Іноді, враховуючи особливу небезпеку цього виду діяльності,
законодавець визнає ЇЇ як закінчений злочин (конструює злочин як усічений).
Передусім це стосується діянь, передбачених ст. 255 КК «Створення злочинної
організації», ст. 257 КК «Бандитизм», ст. 317 КК та ін. У Цих випадках дії
організатора повинні кваліфікуватися лише За статтею Особливої частини КК, без
посилання на статті 26 і 27 КК. Виключається посилання на вказані статті КК і
тоді, коли організатор нарівні з організаційною діяльністю виконує функції
виконавця злочину. Якщо організатор організував злочин або керував його
здійсненням, однак особисто його дії не утворювали об’єктивної сторони злочину,
кваліфікація буде здійснюватись за статтями 26 та 27 КК і за відповідною
статтею Особливої частини КК, що передбачає відповідальність за злочин, який
вчинено виконавцем.

Підбурювач — це особа, «яка умовлянням, підкупом, погрозою,
примусом або іншим чином схилила іншого співучасника до вчинення злочину» (ст.
27 ч. 4 КК).

У кожному випадку підбурювання має індивідуальні риси. Спосіб
підбурювання обирається особою залежно від рис та характеристик того, хто
підбурюється, від характеру передбачуваного злочину, обставин, за яких
здійснюється підбурювання і за яких повинен здійснитись злочин. При цьому
методи підбурювання не впливають на кваліфікацію,

З об’єктивної сторони підбурювання характеризується як
активна дія, спрямована на збудження у виконавця рішучості здійснити конкретний
злочин. Підбурювання повинно мати на меті формування в особи наміру вчинити не
якийсь абстрактний злочин, а конкретне злочинне діяння.

Внаслідок бездіяльності схилити будь-кого до здійснення
злочину неможливо, бездіяльність лише може сприяти здійсненню злочину, що вийде
за рамки підбурювання і є пособництвом за певних обставин. Конклюдентна згода
або мовчазне схвалення дій виконавця, пов’язаних з підготовкою злочину, не може
розглядатися як підбурювання до злочину.

Для з’ясування, чи мало місце підбурювання і яка роль особи
у здійсненні злочину, необхідно встановити у кожному разі засіб, яким
скористався підбурювач. Встановлення механізму підбурювання дозволяє зрозуміти
мотиви і цілі, які ставив перед собою підбурювач, що сприяє правильній
кваліфікації скоєного та індивідуалізації відповідальності.

Методи, які використовуються підбурювачем, незважаючи на свій
різновид, виражаються в обмежених формах: найчастіше у вербальній (загроза,
переконання, порада, прохання і т. ін.), рідше у письмовій. Надзвичайно рідко
зустрічаються і такі форми, як жести і міміка.

Підштовхуючи іншу особу до здійснення злочину, підбурювач
може, використовуючи той або інший засіб впливу, реалізувати свій або чужий
задум, що не має значення для віднесення скоєного до підбурювання.

У чинному законодавстві немає яких-небудь вказівок на
відповідальність за провокаційну діяльність, яка спонукає іншу особу до
здійснення злочину. Однак судова практика такі випадки розглядає як
підбурювання до відповідного злочину.

У постанові Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня
2002 р. № 5 «Про судову практику у справах про хабарництво» говориться: «Свідоме
створення службовою особою обставин і умов, що зумовлюють пропонування чи
одержання хабара, з метою викрити того, хто його дав або одержав (провокація
хабара), є закінченим злочином з моменту вчинення зазначених дій незалежно від
того, чи було дано або одержано хабар.

Якщо з цією метою службова особа організувала давання чи
одержання хабара, підбурювала до цього того, хто його дав чи одержав, або
сприяла їм у цьому, її дії слід розцінювати ще й як співучасть у хабарництві та
додатково кваліфікувати за відповідними частинами статей 27 і 369 чи статей 21
і 368 ЮС…» (п. 23).

Підбурювання можливе лише відносно і до здійснення
конкретного злочину. Кожне підбурювання спрямовано на конкретний об’єкт
злочину. Тому не можуть визнатись підбурюванням до злочину заклики,
домовленості, поради, які не формують у виконавця наміру вчинити посягання на
конкретний об’єкт. Загальні заклики до здійснення злочину, не адресовані до
конкретної особи, не є злочином, їх можна розглядати як злочинні лише у
випадку, якщо згідно з КК вони містять ознаки самостійного злочину.

Суб’єктивна сторона підбурювання характеризується наявністю
прямого умислу. Винний усвідомлює, що своїми діями збуджує рішучість в іншої
особи вчинити злочин, активно спрямовує волю до досягнення цієї мети бажаючи
його вчинення.

Мотиви і цілі підбурювача і виконавця можуть не збігатись за
своїм змістом, однак це не впливає на кваліфікацію скоєного цими особами.
Наприклад, якщо підбурювач на ґрунті ревнощів схиляє іншу особу до скоєння
вбивства за грошову винагороду, то мотивом злочину у виконавця буде користь, і
його дії повинні кваліфікуватися як умисне вбивство, вчинене з корисливих
мотивів (ст. 115 ч. 2 п. 6 КК). Тому і дії підбурювача будуть кваліфікуватись
за статтями 26, 27 та 115 ч. 2 п. 6 КК.

Пособник — це «особа, яка порадами, вказівками, наданням
засобів чи знарядь або усуненням перешкод сприяла вчиненню злочину іншими
співучасниками, а також: особа, яка заздалегідь обіцяла переховати злочинця,
знаряддя чи засоби вчинення злочину, сліди злочину чи предмети, здобуті
злочинним шляхом, придбати чи збути такі предмети, або іншим чином сприяти
приховуванню злочину» (ст. 27 ч. 5).

Вивчення судової практики свідчить про те, що цей вид
найчастіше зустрічається у співучасті з розподілом ролей (співучасть у тісному
значенні слова). Його діяльність, як правило, менш небезпечна порівняно з
діяльністю інших співучасників. Пособник менш активний, він не керує злочинною
діяльністю, не виконує об’єктивної сторони злочину, не схиляє інших до
здійснення злочину. Пособництво може вчинятись у різних формах, що повинно
відображатись у кваліфікації вчиненого, а також при вирішенні питання про
індивідуалізацію відповідальності.

У законодавчому визначенні пособництва (ст. 27 ч. 5 КК)
передбачені форми і способи здійснення цієї діяльності, які можуть бути
фізичними (матеріальними) й інтелектуальними (психічними). Враховуючи цю
специфіку, теорія кримінального права поділяє пособництво на фізичне та
інтелектуальне.

До фізичного пособництва відносять дії, що надають
виконавцеві можливість здійснити об’єктивну сторону злочину. Це може знайти
свій прояв у наданні виконавцеві необхідних засобів для скоєння злочину
(наприклад, машини для здійснення крадіжки); в усуненні перешкод (напр.,
залишення відкритим складу матеріальних цінностей з метою подальшого
розкрадання майна) тощо.

Інтелектуальне пособництво виражається в психічному впливі
пособника на свідомість і волю виконавця. Цей вплив спрямований на зміцнення
рішучості виконавця здійснити злочин, полегшення його скоєння тощо. До засобів
інтелектуального пособництва відносять поради, вказівки, а також заздалегідь
дану обіцянку приховати злочинця, знаряддя і засоби здійснення злочину, сліди
злочину і предмети, здобуті злочинним шляхом, а також обіцянку придбати або
збути такі предмети.

Сприяння виконавцеві порадами і вказівками полягає в
роз’ясненні, поясненні більш відповідних способів здійснення злочину та інших
обставин, які сприяють досягненню злочинних намірів. Ці поради і вказівки
повинні підтримувати рішучість у виконавця здійснити злочин. Від підбурювача
пособник відрізняється тим, що він не збуджує рішучість здійснити злочин, а
лише підтримує цю рішучість. Пособник своїми порадами, вказівками полегшує,
прискорює виконання злочинного наміру.

До інтелектуального пособництва належить і заздалегідь
обіцяне приховування. Обіцянка приховати злочин, не повідомляти про нього
правоохоронним органам (недонесення про достовірно відомий вчинений або
підготовлюваний злочин) або не перешкоджати його здійсненню (заздалегідь
обіцяне потурання) зміцнює рішучість виконавця до дії. У цьому виявляється
суспільна небезпека інтелектуального пособництва. Якщо з будь-яких причин
виконавець не зміг реалізувати своїх намірів, це ніяк не впливає на питання про
притягнення до відповідальності за інтелектуальне пособництво.

Приховування, недонесення і потурання, які не були
заздалегідь обіцяні, а отже, і не могли сприяти зміцненню рішучості виконавця
до дії, розглядаються не як співучасть у злочині, а як причетність до злочину.

Відповідно до ст. 27 частин 6 і 7 КК «не є співучастю не
обіцяне заздалегідь переховування злочинця, знарядь і засобів вчинення злочину,
слідів злочину чи предметів, здобутих злочинним шляхом, або придбання чи збут
таких предметів. Особи, які вчинили ці діяння, підлягають кримінальній відповідальності
лише у випадках, передбачених статтями 198 та 396 цього Кодексу.

Не є співучастю обіцяне до закінчення вчинення злочину
неповідомлення про достовірно відомий підготовлюваний або вчинюваний злочин.
Такі особи підлягають кримінальній відповідальності лише у випадках, коли
вчинене ними діяння містить ознаки іншого злочину».

Водночас, заздалегідь не обіцяне приховування, недонесення
або потурання злочину, яке вчиняється систематично і дає підстави виконавцю
розраховувати на них і при вчиненні конкретного злочину, утворюють пособництво
у злочині.

Заздалегідь обіцяне приховування, недонесення і потурання
відносяться до співучасті ще і тому, що вони причинно зумовлюють здійснення
злочину виконавцем. Під заздалегідь обіцяним приховуванням, недонесенням і
потуранням потрібно розглядати вказані діяння, вчинені до моменту початку
виконання об’єктивної сторони злочину, а також у момент її виконання, але до
завершення злочину. У випадку, якщо пособник сприяє у виконанні об’єктивної
сторони, навіть незначна участь в цьому повинна кваліфікуватися не як
пособництво, а як співвиконавство.

Із суб’єктивної сторони пособництво в злочині
характеризується прямим або непрямим умислом. Винний усвідомлює характер
злочину, що готується, передбачує можливість настання шкідливих наслідків,
бажає або допускає їх настання. Тому, не може розглядатись у якості пособництва
діяльність, яка хоча і спрямована на вчинення злочину, але не того, що реально
вчинений виконавцем, а іншого. Скажімо, В. передав К. рушницю, з якої останній мав
намір вбити М. Однак К. з цієї рушниці вбив не М., а 3. У цьому випадку дії В.
не можуть розглядатись як пособництво у вбивстві 3., а утворюють пособництво в
готуванні до вбивства М.

Із суб’єктивної сторони свідомістю пособника повинен
охоплюватись весь склад злочину, який вчиняється виконавцем. У випадку, якщо
цього немає, відсутні підстави кваліфікувати дії, як вчинені у співучасті. Саме
на це вказала колегія в кримінальних справах Верховного Суду України в ухвалі
по справі Ф. від 05.03.1998 p., зазначивши, що оскільки «відсутні докази, які б
свідчили про домовленість між Ф. та іншою особою чи хоча б про його обізнаність
щодо наміру останньої позбавити потерпілого життя, Ф. повинен нести
відповідальність за фактично вчинені злочинні дії».

Як і при підбурюванні, мотиви і цілі пособника і виконавця
можуть бути різними. Пособник, як і інші співучасники злочину, притягується до
кримінальної відповідальності по тій самій статті Особливої частини КК, що і
виконавець, але з обов’язковим посиланням на ст. 27 КК.

.

    Назад

    НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ