11.2. Форми співучасті у злочині :: vuzlib.su

11.2. Форми співучасті у злочині :: vuzlib.su

96
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


11.2. Форми співучасті у злочині

.

11.2. Форми співучасті у злочині

Питання про форми співучасті у злочині — це питання про
організаційно-структурне оформлення співучасті. Для здійснення ефективної боротьби
із злочинністю це питання має неабияке значення. Фактично, на сьогодні, саме в
цих питаннях сконцентрований найбільший комплекс проблем, пов’язаних з
подальшим розвитком інституту співучасті.

Форма співучасті у злочині — це спосіб об’єднання

співучасників злочину з відповідним розподілом між ними
ролей

та стійкістю суб’єктивних зв’язків між ними

ЗА ОБ’ЄКТИВНИМ КРИТЕРІЄМ

(ознакою)

Проста спів}’часть

Складна співучасть

ЗА СУБ’ЄКТИВНИМ КРИТЕРІЄМ

(ознакою)

Співучасть без попередньої

домовленості (змови)

Співучасть з попередньою домовленістю (змовою)

Елементарна група

Організована група

Злочинна організація

Рис. 22. Форми співучасті у злочині

Питання про форми співучасті (рис. 22) не нове в теорії кримінального
права.

Ще В. Д. Спасович вказував на те, що співучасть реалізується
у формах «действий преступников скопом» (те, що надалі буде визначатись як
співвиконання, співвинність); «заговора» (ця форма на сьогодні охоплюється
співучастю за попередньою змовою); шайки (та, яка сьогодні розуміється нами, як
банда).

Так само розглядав це питання і О. Ф. Кістяківський.

Слід зазначити, що згадані вчені ще не робили поділу на
форми співучасті (вони взагалі не користувались навіть цим терміном).

Першу спробу здійснити диференціацію форм співучасті зробив
Л. Є. Бєлогриць-Котляревський, який, хоч і не говорив про форми співучасті,
однак вказував, що співучасть буває: «а) без предварительного согласия и б) по
предварительному согласию».

М. С Таганцев розглядав цю проблему з тих самих позицій,
щоправда, робив це глибше від своїх попередників.

Детально дослідив форми співучасті у злочині В. В. Єсіпов,
який поділяв їх відповідно до обраних критеріїв: волі, згоди, можливості
співучасті, часу.

Тривалий час диференціація форм співучасті у злочині у
вітчизняній теорії кримінального права здійснювалась за змішаною схемою, в
основі якої лежали як об’єктивні, так і суб’єктивні характеристики.

Першим, хто зробив диференціацію окремо на підставі об’єктивного
і суб’єктивного критеріїв був М. І. Бажанов. Вбачається, що в умовах суттєвих
змін у характеристиках злочинності, пов’язаних з розвитком її організованого
сектору, саме такий підхід є найбільш вдалим і перспективним.

Однак перед тим, як розглядати конкретні форми співучасті у
злочині, слід дати поняття цього явища.

Під формою співучасті у злочині розуміється спосіб
об’єднання співучасників злочину з відповідним розподілом між ними ролей та
стійкістю суб’єктивних зв’язків між ними.

За об’єктивним критерієм форми співучасті поділяють на:

S просту співучасть;

S складну співучасть.

Проста співучасть (співвиконання, співвинність) передбачає
таке організаційно-структурне утворення, при якому асі співучасники злочину
виконують роль виконавців. Це означає, що дії кожного утворюють об’єктивну
сторону складу злочину яка визначена диспозицією відповідної норми Особливої
частини КК. При цьому не обов’язково, щоб їх поведінка була ідентичною (мається
на увазі, щоб дії всіх співвиконавців були «симетричними» у відтворенні
об’єктивної сторони складу злочину). Реальна характеристика може полягати як у
вчиненні ідентичних діянь (напр., після проникнення у житло кожен співучасник
збирає у валізи речі, виносить їх і доставляє в обумовлене місце), так і у
вчиненні різних дій, які у сукупності утворюють об’єктивну сторону злочину
(напр., один тримає потерпілого під прицілом пістолета, а другий вилучає в
нього гаманець з грошима). В обох вказаних випадках кожний із співучасників є
виконавцем злочину, утворюючи своїми діями його об’єктивну сторону (тому і
назва — співвиконання, співвинність тому що вчиняють злочин спільно обоє і їх
вина рівнозначна). Ця форма закріплена в ст. 28 ч. І КК, яка визначає, що:
«злочин визнається таким, що вчинений групою осіб, якщо у ньому брали участь
декілька (два або більше) виконавців без попередньої змови між собою».

Складна співучасть (або співучасть у тісному змісті слова)
характеризується розподілом ролей між співучасниками злочину, коли серед них
виділяються поруч з виконавцем п інші фігури -організатор, підбурювач,
пособник. При цьому абсолютно не обов’язково, щоб всі ці види співучасників
існували у злочині одночасно. Для фіксації саме цієї форми співучасті достатньо
існування поруч з виконавцем хоча б однієї із зазначених фігур

За суб’єктивною ознакою співучасть поділяється так:

♦ співучасть без попередньої домовленості (змови);

♦ співучасть з попередньою домовленістю (змовою);

■ елементарна група;

■ організована група;

■ злочинна організація.

Співучасть без попередньої домовленості виникає в тих
випадках, коли злочинна діяльність одного із співучасників долучається до
злочинної діяльності іншого (інших) безпосередньо в процесі виконання злочину.
Наприклад, у процесі бійки до особи, яка вчинила напад на потерпілого,
долучається його спільник, який також наносить удари потерпілому. При цьому дії
тих хто долучається до злочину, повинні мати місце після початку, але до
закінчення злочину.

Ця форма співучасті може існувати у злочинах як з простою,
так і складною співучастю. Наприклад, двоє співвиконавців можуть заздалегідь
домовитись про спільне вчинення крадіжки шляхом проникнення на охоронюваний
об’єкт. А може виникнути співучасть у ситуації, коли до виконавця, що вчиняє
крадіжку, приєднується Інший, який починає попереджати про можливу небезпеку.

Співучасть з попередньою домовленістю. Згідно із ст. 28 ч. 2
«злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його
спільно вчинили декілька осіб (дві або більше), які заздапегідь, тобто до
початку злочину, домовилися про спільне його вчинення».

Ця форма співучасті може проявлятись у трьох підформах:

♦ елементарної групи;

♦ організованої групи;

♦ злочинної організації.

Перша підформа не містить у своїх характеристиках якихось
особливих параметрів, чого не можна сказати про інші.

Під елементарною групою розуміють групу з двох осіб, які
попередньо домовились про вчинення злочину (злочинів). Елементарна група може
існувати в різних формах за об’єктивною ознакою. Це може бути і група спів
виконавці в, і група, що характеризується розподілом ролей.

Що стосується організованої групи (ОЗГ), то аналіз ст. 28 ч.
З, яка визначає характеристики організованої групи, дає можливості виділити
параметри, що відрізняють її від попередньої.

Як визначає ця норма, «злочин визнається вчиненим організованою
групою, якщо в його готуванні або вчиненні брали участь декілька осіб (три і
більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об ‘єднання для вчинення цього
та іншого (інших) злочинів, об’єднаних єдиним планом з розподілом функцій
учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам
групи».

Виходячи з цієї норми ознакою організованої групи за
об’єктивним критерієм є вчинення злочину групою, яка складається Щонайменше з
трьох осіб.

За суб’єктивним критерієм, цю підформу характеризують:

♦ участь у вчиненні злочину щонайменше
трьома особами;

♦ попередня домовленість з розподілом
функцій серед співучасників;

♦ стійкість злочинного об’єднання, яка
виражається у скоєнні Низки злочинів, систематичності їх вчинення;

♦ планування (підготовка) злочинної
діяльності;

♦ ознайомлення з усіма обставинами підготовки та
скоєння злочину всіх співучасників.

До цієї форми співучасті належать такі злочинні об’єднання,
як банда (ст. 257 КК), злочинна група в місцях позбавлення волі (ст. 392 КК),
організована група вимагачів (ст. 189 ч. 4 КК) та інші °о єднання, передбачені
нормами Особливої частини КК.

Аналіз типів організованих груп і зіставлення їх із нормою
ст. 28 • J Дає підстави зауважити, що норма права обмежує можливості для
визнання відповідних злочинних об’єднань організованими групами. Приміром, якщо
стати на позиції норми, не може бути визнана бандою група, яка складається з
двох осіб. Цей висновок випливає із зіставлення ознак банди та ознак
організованої групи. Як відомо, ознаками банди є: участь у ній щонайменше двох
осіб, озброєність, організованість, стійкість. Однак ст. 28 ч. З вимагає
обов’язкової наявності щонайменше трьох учасників групи. Не так яскраво (більше
з позицій практики, ніж теорії), це проявляється і при вчиненні інших злочинів
організованими групами, що складаються з двох осіб. Це створює колізію, яку
слід вирішити на користь можливості визнання організованою групою об’єднання
двох осіб при існуванні інших параметрів, що характеризують організовану групу.

Злочинна організація (ЗО). Ця форма співучасті в злочині є
найбільш небезпечною серед усіх форм. Тривалий час у нашій країні взагалі
заперечували існування організованої злочинності типу «мафія». Пізніше
викривлено визначали це явище, акцентуючи увагу здебільше на «бандитській» її
стороні.

Сучасна кримінально-правова теорія та кримінологічна наука
дають можливість визначити це вкрай небезпечне явище.

Слід зауважити, що вперше визначення організованої
злочинності одержало і нормативне закріплення в чинному КК України, що зроблено
в ст. 28 ч. 4 КК, яка закріплює, що «злочин визнається вчиненим злочинною
організацією, якщо він скоєний стійким ієрархічним об’єднанням декількох осіб
(три і більше), члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою
зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких
або особливо тяжких злочинів учасниками цісі організації, або керівництва чи
координації злочинної діяльності інших осіб, або забезпечення функціонування як
самої злочинної організації, так і інших злочинних груп».

Виходячи з цього визначення, яке, до речі, не є досконалим,
оскільки не враховує багатьох ознак цієї форми співучасті, які знайшли своє
закріплення не тільки в теорії кримінального права, айв постановах Пленуму
Верховного Суду України, можна визначити кримінально-правові та кримінологічні
ознаки злочинної організації.

Суттєві розходження у визначенні ознак ЗО існують між нормою
КК і позицією Пленуму Верховного Суду України, висловленою у постанові від 25
грудня 1992 р. «Про судову практику в справах про корисливі злочини проти
приватної власності». Зокрема, вказана постанова до ознак ЗО відносить
стійкість об’єднання, спеціальну мету, плановий характер злочинної діяльності,
розподіл ролей, наявність організатора (керівника), прикриття діяльності за
допомогою спеціальних сил, вербування нових членів угруповання, наявність
загальних правил поведінки (п. 26), які жодним чином не враховані у правовій
нормі.

Однак перед тим, як зробити спробу виділити ознаки ЗО, слід
розглянути питання про зміст самого явища «організована злочинність» (ОЗ) та
його характеристики.

Одразу зазначимо, що, незважаючи на наявність численних
спроб визначити цей соціально-правовий феномен, єдиної дефініції наукою на
сьогодні не вироблено. І це властиво не тільки вітчизняній кримінально-правовій
та кримінологічній наукам, які зіткнулися з цією проблемою порівняно недавно.
Єдності у визначенні організованої злочинності немає ні в науці, ні в
законодавстві країн, які ведуть з нею боротьбу протягом багатьох десятиріч. В
одних лише США існує більше десяти нормативних визначень цього явища.

Навіть така солідна організація, як ООН, що має в своєму
розпорядженні практично необмежені можливості, в т. ч. залучення до вивчення проблеми
кращих інтелектуальних сил планети, не могла довгий час однозначно визначитись
з поняттям організованої злочинності. Це, зокрема, було зафіксоване VIII
конгресом ООН із попередження злочинності і поводження з правопорушниками
(Куба, серпень — вересень 1990 p.). Матеріали конгресу, підготовлені
секретаріатом ООН, зафіксували неможливість створення єдиного уніфікованого
визначення організованої злочинності через множинність форм її вияву.

Проте спроби розробки дефініції тривали і вже через рік у
матеріалах Міжнародного семінару ООН з питань боротьби із злочинністю (Суздаль,
1991 р.) така дефініція з’явилася. У підсумковому документі семінару
організована злочинність була визначена як «відносно масова група стійких і
керованих співтовариств злочинців, що займається злочинами як промислом і що
створюють систему захисту від соціального контролю з використанням таких
протизаконних засобів як насильство, залякування, корупція і крупно масштабні
розкрадання».

Потрібно зазначити, що приблизне визначення дають і
вітчизняні вчені-кримінологи, які займаються цією проблемою.

Здається, що наведене визначення при всій позитивності не
враховує принаймні трьох ознак організованої злочинності, які визначають її як
самостійне явище.

По-перше, організована злочинність — це не тільки сукупність
«співтовариств злочинців», але і сукупність злочинів, що здійснюються даними
співтовариствами, що прямо випливає з поняття «злочинність», розробленого
кримінологічною наукою.

По-друге, 03 характеризується не тільки сукупністю співтовариств,
але і лідерів злочинного середовища, які не входять до будь-яких співтовариств,
не є їх членами, але відіграють ключові ролі в житті ОЗ. Можливо, що ця ознака
притаманна лише 03 пострадянського простору у зв’язку з наявністю такого
феномену, яким є «злодії в законі» — фігури, що зовсім не відомі іншим країнам
світу і які відіграють особливу роль у злочинності країн пострадянської зони.

По-третє, організована злочинність завжди має однією з цілей
своєї діяльності досягнення влади. Це може бути влада в якійсь одній сфері
діяльності, але в кінцевому рахунку — і досягнення політичної влади.

З урахуванням висловлених міркувань організована злочинність
може бути визначена як відносно масове соціально-крмінальне,
системно-структурне явище, що с сукупністю стійких, керованих злочинних
формувань (груп, співтовариств) і лідерів злочинного середовища, що займаються
вчиненням злочинів як промислом і створюють систему власної безпеки, засновану
на використанні комплексу протиправних засобів та методів (корупції, насильства,
погроз і т. ін.) і мають на меті досягнення влади в суспільстві, в тому числі
політичної.

Генеральний секретар ООН у доповіді «Влияние организованной
преступной деятельности на общество в целом» (друга сесія Комісії з
попередження злочинності і кримінального правосуддя економічної і соціальної
ради ООН 13-23 квітня 1993 p.), даючи узагальнену характеристику організованої
злочинності, виділив 5 основних ознак, що розкривають змістовний аспект цього
явища:

1. ОЗ — це діяльність на економічній основі. Прибуток
виникає або за рахунок надання незаконних послуг або реалізації товарів,
вилучених з обігу або шляхом надання законних послуг, або реалізації дозволених
товарів, здійснюваних у незаконній формі.

2. 03 існує в законспірованій формі з жорсткою ієрархічною
системою побудови структур, що координують і планують злочинну діяльність.

198

3. 03 прагне встановлення монополії у сферах, де
вони здійснюють свою діяльність.

4. 03 здійснює діяльність по легалізації коштів,
здобутих злочинним шляхом.

5. ОЗ при проникненні у сферу законного бізнесу
привносить у нього злочинні, незаконні методи діяльності.

Таким чином, основними параметрами, що визначають видову
самостійність організованої злочинності, є такі:

— ЇЇ груповий характер (з урахуванням необхідності
кримінально-правового визначення даної форми співучасті в структурі вже
розроблених наукою форм співучасті в злочині);

— участь в її функціонуванні лідерів
маргінального середовища, що надає їй особливий, вищий статус у порівнянні з
іншими видами злочинності;

— жорстке структурування, системна супідрядність
елементів, що утворюють 03, і осіб, які входять в неї;

— неодмінна наявність лідера (керівника) або вузької групи
лідерів (керівників);

— нелегальний характер злочинної діяльності з постійним
прагненням проникнення у сферу легального бізнесу з використанням «чорних»
коштів і з привнесенням у нього злочинних методів діяльності;

— організація системи власної безпеки з використанням
методів розвідки, контррозвідки, створенням груп прикриття діяльності з числа
корумпованих посадових осіб.

Зміст організованої злочинності полягає в тому, що вона є,
по суті, системою життя порівняно великих прошарків суспільства. Внаслідок
проникнення 03 у легальний бізнес до сфери її діяльності включається все більше
число громадян. Цей процес у свою чергу починає впливати істотним чином на
більшість сторін життєдіяльності держави. За деяких умов цей вплив може стати
визначальним.

Діяльність організованої злочинності може здійснюватись у
трьох основних видах: білокомірцевої (економічної) злочинності; гангстерської
(бандитської) злочинності і терористичної злочинності. Однак такий розподіл має
досить умовний характер адже відбувається постійний процес видового зближення,
взаємопроникнення, створення багатопрофільних формувань. По суті організована
злочинність є тим, що в кримінологічній науці (Дуайт Сміт, Мерлін Уолш, Роберт
Келлі, А. Долгова та ін.) визначається як «злочинне ділове підприємство». У
зв’язку з цим рольові функції членів ЗО можуть співвідноситися з посадами в
легальних структурах, а їх діяльність розглядатися як робота, за яку
виплачується заробітна плата. Тому організована злочинність є за своєю суттю
формою обігу капіталу здобутого злочинним шляхом у сферах тіньової і легальної
економіки із залученням в нього широких верств населення з використанням
корупції та інших механізмів як злочинного, так і незлочинного характеру,
здатних привести до збільшення капіталу або до прискорення процесу його обігу.
Внаслідок цього організована злочинність набуває соціально-економічного
характеру і політичного значення.

Відбувається постійне розмивання межі між гангстерською і
білокомірцевою 03, їх злиття і взаємопідпорядкування. Саме тому вивчення
організованої злочинності вимагає проведення глибинних досліджень на макрорівні
і насамперед з точки зору її впливу на основні інститути суспільства.

Виходячи з наведених характеристик 03, можна виділити й її
основні кримінально-правові та кримінологічні ознаки.

Кримінально-правові ознаки організованої злочинності.

Слід зазначити, що, так би мовити, «набір» ознак може бути
різним залежно від того, який вид організованої злочинності розглядається. Так,
з переконливістю можна стверджувати, що така ознака, як озброєність, абсолютно
не притаманна чисто білокомірцевій 03. Водночас, без неї не можна уявити
гангстерської і терористичної ОЗ. І навпаки, ознака відмивання «брудних» грошей
більшою мірою притаманна першому виду 03, а для другого та третього є
необов’язковою. Однак існує «набір» ознак, які є обов’язковими для всіх видів.

З кримінально-правової точки зору злочинній організації
притаманні такі ознаки:

1. Наявність в організації не менше п’яти осіб (кількісна,
або об’єктивна ознака). Може одразу виникнути питання, чому саме п’ять, а не
три, не сім, не десять. При тому, що норма вказує на три. Цей показник
виводиться з розрахунку мінімальної кількості членів організації, необхідної
для зайняття «посад» у структурі організованого злочинного об’єднання, без яких
неможливо вважати таку групу як ЗО — керівник, радник, керівник загону, бойовик,
особа, що здійснює функції внутрішньої безпеки (див. ознаку «структурність»).
Як свідчать результати аналізу діяльності організованих злочинних організацій,
їх кількість, як правило, перевищує 10 осіб. В останні часи все більше і більше
реєструється ЗО з кількістю, яка перевищує 100 осіб, а в лавах найбільших з них
кількість досягає 300-500 членів (за даними МВС Росії, чисельність
«солнцевського» угруповання в Москві становить близько 350 осіб, а «чеченське»
— перевищує 500).

2. Наявність попередньої домовленості на здійснення
злочинної діяльності. Ця ознака за загальним правилом, не відрізняється від
ідентичних характеристик, які розглядались у попередніх формах співучасті за
об’єктивною ознакою. Разом з тим вбачається, що для ЗО, крім загальної попередньої
змови на вчинення злочинів, свідомістю співучасників (членів ЗО) повинен
обов’язково охоплюватись факт їх участі саме в злочинній організації.

3. Стійкість. Злочинна організація утворюється для вчинення
низки злочинів і характеризується наявністю тісних зв’язків між особами, що
входять до ЇЇ складу. Цей зв’язок знаходить свій прояв у наявності спільного
умислу, тісних особових зв’язках між членами групи, тривалістю існування,
об’єднання в часі. В зв’язку з цим не можна погодитись з позицією Верховного
Суду України, яка висловлена у вже згаданій постанові № 12 від 25.12.1992 р.
про можливість створення ЗО з метою вчинення лише одного злочину. Це є можливим
для банди, але не може характеризувати злочинну організацію, яка фактично є
діяльністю, що з точки зору множинності злочинів може характеризуватись, як
злочинний промисел. Особливість цієї форми співучасті саме і полягає в тому, що
утворюється і діє організація — найвища форма злочинної співучасті.

4. Озброєність. Ця ознака притаманна цін формі співучасті
так само, як і банді. Вона нічим не відрізняється від тих ознак, які протягом
тривалого часу вироблені теорією для характеристики банди. З кримінологічної
точки зору — рівень озброєності ЗО, як правило, набагато вищий, аніж у банди.
Численні збройні конфлікти на території колишнього СРСР, практична відсутність
жорсткого контролю на кордонах, розширення міжнародних злочинних зв’язків
призвели до підвищення рівня озброєності злочинців і, насамперед, членів
злочинних організацій. Про це свідчить чимало публікацій як у вітчизняній
пресі, так і в зарубіжних виданнях.

5. Структурність (розподіл ролей). Ця ознака —
чи не найголовніша для визначення злочинної організації.

Загальновідома схема ЗО — це пірамідальна структура , на
верхівці якої перебуває керівник («дон», «батько»). Керівництво організацією
він здійснює за допомогою свого радника, який контактує з керівниками загонів
(«капітанами», «бригадирами»). У підпорядкуванні останніх можуть бути керівники
груп («лейтенанти»). Вони безпосередньо керують діяльністю рядових членів
угруповання («биків», «торпед»). Діяльність груп, як правило, спеціалізована —
одні займаються вимаганням, другі — наркобізнесом, треті — торгівлею зброєю і
т. п. У найбільш організованих угрупованнях утворюються спеціальні групи (або
виділяються конкретні особи), обов’язком яких є виконання вироків.

У структурі ЗО обов’язково створюється підрозділ для
забезпечення внутрішньої охорони, а також ведення розвідки та контррозвідки.

Розвиток організованої злочинності обов’язково приводить до
необхідності появи в структурі ЗО осіб, функцією яких є проведення
фінансово-економічної діяльності — робота з грішми мафії, їх відмивання,
вкладення в найбільш перспективні галузі як легального, так і тіньового
бізнесу.

Таким чином, на підставі загального вчення про співучасть в
організованому злочинному угрупованні можна виділити практично всі відомі види
співучасників — організатора, виконавців, пособників і підбурювачів (останні,
як правило, діють у сфері вербування нових членів угруповання). —

Завдяки такій структурі така підформа досягає високого рівня
організації та конспірації. Ієрархічність побудови ЗО приводить до чіткого
розподілу владних і виконавчих функцій всередині структури, що зумовлює
надзвичайні труднощі в питаннях притягнення до кримінальної відповідальності
представників керівного ядра ОЗГ.

6. Наявність спеціальної мети об’єднання, якою є вчинення
особливо тяжких і тяжких злочинів (ст. 12 частини 4 і 5 КК). Це абсолютно не
виключає можливості вчинення членами ЗО і менш тяжких злочинів, що, однак, може
здійснюватись вже паралельно після утворення організації. Спеціальна мета
створення злочинної організації може полягати і в керівництві або координації
злочинної діяльності інших членів злочинної організації, забезпеченні
функціонування як безпосередньо цієї організації, так і інших ЗО.

Комплекс кримінально-правових ознак не дає повного уявлення
про характеристику ЗО. Для повноти слід розглянути і кримінологічні
характеристики, що діють у комплексі із кримінально-правовими. До речі, Пленум
Верховного Суду, визначаючи ознаки ЗО, основну увагу приділив саме
кримінологічним ЇЇ ознакам.

Кримінологічні ознаки організованої злочинності.

Кримінологічні ознаки організованої злочинності фіксують як
структурні особливості, так і якісні їх характеристики.

1. Високий рівень зв’язків з корумпованою частиною
працівників органів державної влади, управління, правоохоронних органів.
фактично діяльність ЗО неможлива без наявності цього виду зв’язків. Саме представники
цієї групи утворюють т, зв. Структури зовнішньої безпеки та забезпечення
розвитку легального бізнесу.

2. Регіональний контроль. На початку зародження
організованої злочинності ця ознака не проявляла себе так яскраво, як зараз. З
набранням сили ЗО роблять все більш активні спроби захопити владу над новими
територіями, сферами впливу тощо. Це призводить до постійних збройних сутичок,
оскільки ні одна група добровільно не передасть іншій територію або сферу
впливу, що нею контролюється.

3. Наявність загальних правил поведінки. Ця
ознака фактично повинна розглядатись у ширшому аспекті і включати в себе
існування спільної в нутрі групової мови — сленгу, прийнятого членами групи.

Загальні правила поведінки розробляються керівництвом групи
і включають у себе правила внутрішнього та зовнішнього спілкування членів
угруповання. Передусім, вони, звичайно, регулюють систему субординації
всередині групи. При цьому чим вищий рівень організованості, тим суворішими
стають ці правила. З часом вони перетворюються на систему повного
підпорядкування членів угруповання — і всіх — керівникові.

4. Вербування нових членів. Ця ознака пов’язана з потребою
постійного посилення впливу ЗО, заміни членів, які вибувають як внаслідок
«війн», так і в результаті діяльності правоохоронних органів.

5. Тісний зв’язок з верхівкою традиційної злочинності.
Фактично слід вести мову не просто про зв’язок, а про злиття верхівки
традиційної злочинності з організованою злочинністю. Про Це свідчать численні
приклади. Як правило, в усіх відомих організованих злочинних угрупованнях можна
знайти «вора в законе» (не маючи на увазі ті ЗО, які безпосередньо утворені
цими особами).

6. Масштабний характер злочинної діяльності. На цьому
етапі розвитку організованої злочинності більш справедливо вже вести мову про
міжрегіональний і про міжнародний характер діяльності організованої
злочинності. Сьогодні існують численні підтвердження цього. Скажімо,
представники національних ЗО давно проникли в Польщу, Словаччину, Чехію,
Угорщину. Достовірно відомо, що національна ОЗ не тільки тісно співпрацює з
такими відомими організаціями, як «Коза ностра», Тріади, Сицилійська мафія,
Колумбійські наркокартелі та ін., а й успішно конкурує з ними в боротьбі за
сфери впливу та ринки.

Однак існує і зворотний бік цієї проблеми — вторгнення в
Україну ЗО з інших країн. Насамперед, це емісари угруповань з кавказьким
корінням. За деякими даними, представники кавказької діаспори контролюють в
Україні ігровий, наркотичний бізнес, торгівлю зброєю. Постійно фіксуються
спроби поширити вплив на все більш віддалені від центру регіони України.

7. Політизація злочинної діяльності, тобто встановлення
організованими злочинними угрупованнями таких відносин з політичними партіями
чи окремими політичними діячами, які б давали, реальну можливість впливати на
процеси прийняття політичних рішень, кримінальну, фінансово-господарську
політику в інтересах ОЗ, що б давало останній можливість розширення злочинної
діяльності та виходу 03 з-під соціального контролю.

8. Проникнення в легальний бізнес, встановлення
контролю над банківсько-комерційною діяльністю. Сучасні організовані злочинні
угруповання в абсолютній більшості прикривають свою діяльність різноманітними
легальними формами господарських об’єднань. Однак особливості економіки
сучасного періоду не можуть задовольнити зростаючий апетит ОЗ в накопиченні
грошей за рахунок діяльності комерційного капіталу. Найвищі прибутки
досягаються у сфері обігу грошей, а звідси намагання мафії встановити контроль
над банками. Це досягається шляхом придбання пакетів акцій, створенням на
підставних осіб власних банків, підкорення, часто з застосуванням фізичного
примусу, існуючих банків.

9. Легалізація («відмивання») капіталу, накопиченого
злочинним шляхом. Ця ознака притаманна ЗО на будь-якій стадії ЇЇ розвитку.

10. Встановлення контролю над засобами масової
інформації. Ця діяльність належить до сфери ідеологічної підтримки існування
організованої злочинності і виконує, як і будь-яка ідеологічна діяльність,
надзвичайно важливу функцію.

СКЛАДНА СПІВУЧАСТЬ

БЕЗ ПОПЕРЕДНЬОЇ ЗМОВИ

З ПОПЕРЕДНЬОЮ ЗМОВОЮ

Елементарна група

Організована група

Злочинна організація

Рис. 23. Співвідношення форм співучасті у злочині

Запропонований перелік ознак ЗО не претендує на
завершеність. Можуть бути виділені й інші ознаки цього явища. Головне полягає в
тому, що вони повинні знайти своє більш чітке закріплення в кримінальному
законі для одноманітного його застосування.

Співвідношення форм співучасті за об’єктивною та
суб’єктивною ознаками графічно може бути зображено на (рис. 23).

.

    Назад

    НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ