11.1. Поняття співучасті у злочині :: vuzlib.su

11.1. Поняття співучасті у злочині :: vuzlib.su

157
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


11.1. Поняття співучасті у злочині

.

11.1. Поняття співучасті у злочині

Питання, які розглядались нами до цього, умовно передбачали
ситуацію вчинення злочину однією особою. Однак характеристики злочинності
наочно свідчать про те, що значна кількість злочинів вчиняється не одноособово,
а у співучасті (concursus delinquetium). Серед деяких категорій злочинців і в
окремих видах злочинів показник групової злочинності сягає 80%. Особливо
небезпечним є те, що цей показник є надзвичайно високим серед неповнолітніх
злочинців, того контингенту, який визначатиме «обличчя» злочинності XXI ст.

У теоретичній спадщині в галузі кримінального права,
напевно, немає більшої кількості праць, ніж ті, які присвячені вивченню питання
інституту співучасті у злочині. Однак і зараз можна з впевненістю сказати, що в
ньому існує безліч «білих плям», які відкривають простір для дослідників. І
тому залишаються актуальними думки М. С. Таганцева, який зазначав, що цей
інститут є одним з найбільш заплутаних у теорії кримінального права.

Шлях до розуміння змісту та його ознак інституту співучасті
у злочині в історії вітчизняної наукової думки був довгим і неоднозначним.

В. Д. Спасович, виділяючи вчинення злочину кількома особами,
говорив про це, як про «стечение нескольких главных виновников в одном и том же
преступлении». При цьому він не визначав ознак цього виду скоєння злочину, та
видів співучасників, а спинявся на аналізі відомих законодавству форм її
здійснення. Він виділив співучасть як окремий інститут кримінального права.

1. Є. Владимиров визначав співучасть як «соглашение
нескольких лиц совершить общими силами определенное или несколько, наперед не
определенных, преступлений». При цьому він визначав і ознаки співучасті, до
яких відносив наявність спільного умислу та попередньої домовленості на
вчинення злочину; об’єднання зусиль співучасників; узгодженість щодо скоєння
одного або кількох (невизначеної кількості) злочинів.

О. Ф. Кістяківський не користувався терміном «співучасть»,
замінюючи його на «стечение преступников» або «участие в преступлении». Він
визначав цю діяльність на підставі лише об’єктивного (кількісного) критерію як
злочин, вчинений двома або більшим числом осіб. Не вказуючи на ознаки
співучасті, він, однак, виділяв як ознаку при характеристиці окремих видів співучасників
обов’язкову наявність спільного умислу. Цікавим є те, що О. Ф. Кістяківським
була запропонована градація співучасті на необхідну і факультативну. До
необхідної він відносив ті діяння, які не могли бути вчинені інакше, як групою
осіб (напр., такі діяння як дуель, підкуп, перелюбство). Факультативну форму
утворювали діяння, які, за загальним правилом, не вимагали участі кількох осіб,
тобто могли бути вчинені і одним злочинцем.

Першим, хто дав чітке визначення ознакам співучасті у
злочині, був Л. С Бєлогриць-Котляревський, який зазначав, що ними є «совпадение
нескольких лиц в преступлении, при котором, благодаря общности их субъективной
виновности, каждый солидарно отвечает за все деяние в полном объеме».

М. Д. Сергієвський розумів співучасть у злочині виключно на
підставі кількісного критерію, як «знание каждого из соучастников о
присоединяющейся деятельности других лиц».

М. С. Таганцев, не даючи дефініції інституту співучасті у
злочині, проте визначав його основні ознаки — вчинення діяння декількома учасниками
та спільність вини у всіх співучасників

Один з перших радянських підручників з кримінального права
(1938 р.) вже чітко формулював поняття співучасті, зафіксувавши, що нею є
«умышленное участие двух или нескольких лиц в совершении умышленного преступления».
Цю дефініцію можна визнати чи не найпершою, яка остаточно й однозначно
визначила поняття цього інституту, що залишається практично незмінним до
сьогодні.

Однак у брошурі — «Соучастие в преступлении» (1939 p.),
професор Б. С. Утєвський знову таки зробив спробу визначити співучасть виключно
на підставі об’єктивної ознаки як діяльність, при якій «двое или более лиц
объединяются, организуются для совершения одного или нескольких преступлений».
Такий підхід абсолютно зрозумілий з позицій того часу, коли він служив науковим
обґрунтуванням кваліфікацій співучасті на процесах «зрадників Батьківщини»
періоду сталінських репресій.

Ця позиція була піддана критиці О. Н. Трайніним, який
зазначав, що вона не характеризує необхідності наявності єдності співучасників
і дає можливість визнати співучастю просту сукупність кількох осіб. Він
висловився за необхідність встановлення в якості ознаки співучасті наявності
суб’єктивного зв’язку між співучасниками, а не просто наявності умислу.

Слід зазначити, що на теоретичну розробку інституту
співучасті у злочині значний відбиток наклали правові погляди А. Я. Вишинського
— апологета політики судового терору часів культу особи Й. В. Сталіна. Він
трактував поняття співучасті в розширеному виді, підводячи під нього фактично будь-яку
діяльність, здійснену двома і більше особами, заперечуючи необхідність
існування причинного зв’язку діянь інших співучасників з діяннями, які вчинив
виконавець злочину. За А. Я. Вишинським для визначення співучасті достатньо
було встановити наявність зв’язку із вчиненим злочином для вирішення питання
про кримінальну відповідальність.

Звичайно, після відмови від політики терору і репресій такі
погляди були піддані критиці і від них відмовилися.

Подальша теоретична розробка інституту співучасті у злочині
здійснювалась у численних працях учених-криміналісті в, серед яких варто
виділити монографічні праці Ф. Г. Бурчака.

Ф. Г. Бурчак, визначаючи поняття співучасті, писав, що це
-«совместное участие двух или большего числа лиц в совершении одного и того же умышленного
преступления».

Слід зазначити, що інститут співучасті відомий і теорії
кримінального права і кримінальному законодавству ще з далеких часів.

Найдавніша пам’ятка права стародавніх слов’ян — «Руська
правда» знала співучасть у злочині і цікаво регулювала відповідальність за
вчинення злочинів у співучасті. Однак у різних списках відповідальність
розглядалась по-різному. Якщо Троїцький список визначав тільки загальні
принципи відповідальності (ст. 37), то вже академічний список (ст. 31)
диференціював відповідальність залежно від кількості співучасників. При цьому
«Руська правда» фіксувала два надзвичайно важливих положення:

■ вчинене діяння в повному обсязі ставилось у
провину всім співучасникам злочину;

■ встановлювалась рівна відповідальність всіх
співучасників злочину.

Наступний нормативний документ, який регулював питання
співучасті у злочині,- «Соборное уложение» царя Олексія Михайловича (1648 р.).
У ньому не дається визначення співучасті, але досить широко розглядаються
різноманітні випадки вчинення злочинів у співучасті.

«Артикул воинский» Петра І (ст. 189 Толкование, ст. 190)
зафіксували умови відповідальності співучасників, виділяючи як співвиконавців,
так і пособників та визначаючи межі їх відповідальності.

Уперше майже повна характеристика видів співучасників у
національному законодавстві була дана у «Своде законов Российской империи», в
якому виділялись:

■ спільники, які в сукупності привели злочин у
дію;

■ призвідники, які діяли разом з іншими,
однак були першими, хто започаткував умисел та залучив до нього інших;

■ помічники й учасники (їх налічувалось 6
категорій), які сприяли вчиненню злочину «словом або письмом».

На підставі цієї схеми була розроблена система співучасників
у кримінальному законодавстві «Уложении» 1845 p. Однак вона була
диференційована відповідно до форм співучасті, що зробило її мало дієвою.

У радянському кримінальному законодавстві перші норми, що
регулювали умови кримінальної відповідальності за співучасть, з’явились у
«Руководящих началах» 1919 p., які визначали умови відповідальності «за деяния,
совершенные сообща». Однак слід зауважити, що це здійснювалось досить
узагальнено (статті 21-24). «Руководящие начала» вимагали визначати ступінь
суспільної небезпеки співучасті насамперед на підставі встановлення ступеня
суспільної небезпеки злочину, а вже потім враховувати суспільну небезпеку
діяння. Були нормативно врегульовані і форми співучасті, якими були «шайка,
банда, толпа». Саме цей документ створив фундамент для сучасного інституту
співучасті у злочині.

КК РСФРР 1922 р. у ст. 15 визначав: «За преступления
наказываются как исполнители, так и подстрекатели и пособники. Мера наказания
каждому из соучастников преступления определяется как степенью участия, так и
степенью опасности преступника и совершенного им преступления». Ідентично
регулював це питання і КК України 1922 р.

«Основные начала» 1924 р. містили лише одну норму, що була
присвячена інституту співучасті у злочині (ст. 12). Вона визначала, що «меры
социальной защиты применяются в отношении всех соучастников (подстрекателей,
исполнителей, пособников) в зависимости как от степени их социальной опасности,
так и от степени их участия в преступлениях». Як видно, «Основные начала» знов
переставили наголос при визначенні критеріїв відповідальності за співучасть з
суспільної небезпеки діяння на суспільну небезпечність особи. При цьому закон
не регулював ані поняття співучасті, ані поняття окремих видів співучасників,
залишаючи це на розсуд практики.

КК України 1927 р. практично повторив наведене формулювання
«Основных начал» 1924 р. (ст. 19), хоча і визначив у ст. 20 поняття основних
видів співучасників — підмовника, виконавця та пособника.

Незважаючи на надзвичайно велику централізацію
законодавства, в питанні віднесення тих чи інших категорій осіб до
співучасників кримінальні закони союзних республік проявили достатню
самостійність. Це передусім стосувалось визначення кола співучасників. КК РСФРР
вказував (ст. 17), що до них належать лише підмовники і пособники. КК УРСР
пішов далі і обґрунтовано включив до їх кола також і виконавців злочину. Не
було єдності й У включенні до кола співучасників осіб, які вчинили заздалегідь
Необіцяне приховування злочинів. Якщо КК РСФРР та ряду інших союзних республік
визнавали цю діяльність як співучасть у злочині без будь-яких обмежень, то КК
України не тільки не робив цього, а взагалі обґрунтовано встановлював
відповідальність за заздалегідь не обіцяне приховування злочинів лише у
спеціально визначених випадках.

Як видно, перші кримінально-правові закони радянських часів
не виділяли і такого виду співучасників, як організатор злочину, хоча
законодавство знало цей вид діяльності, закріплюючи його в окремий вид злочину
(напр., статті 54 56 КК).

Політика сталінського тоталітаризму знайшла свій яскравий
відбиток і в науково-практичному розумінні інституту співучасті у злочині. При
цьому грубо порушувались принципи об’єктивного ставлення за провину і вимога
наявності єдності умислу співучасників. Приміром, згідно із ст. 54 «Відповідальність
повнолітніх членів сімей військовослужбовців» фактично визнавались
співучасниками і підлягали покаранню всі повнолітні члени сім’ї
військовослужбовця що вчинив втечу або переліт за кордон, які проживали разом з
ним або були на його утриманні, навіть за тієї умови, що вони нічого не знали і
не могли знати про вчинене діяння. Таким чином вони визнавалися співучасниками
злочину.

Основи кримінального законодавства Союзу РСР і союзних
республік від 25 грудня 1958 p., Кримінальні кодекси союзних республік 60-х
років у своїх нормах не тільки визначили поняття співучасті у злочині, але і
досить розгорнуто характеризували види співучасників злочину. Це вперше знайшло
своє закріплення в нормативному порядку.

Наприклад, ст. 19 КК України 1960 р. визначала:

«Співучастю визнається умисна спільна участь двох або більше
осіб у здійсненні злочину.

Співучасниками злочину, поряд з виконавцями, визнаються
організатори, підмовники і пособники.

Виконавцем визнається особа, яка безпосередньо вчинила
злочин.

Організатором визнається особа, яка організувала здійснення
злочину або керувала його здійсненням.

Підмовником визнається особа, яка схилила до здійснення
злочину.

Пособником визнається особа, яка сприяла здійсненню злочину
порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод, а також особа,
яка заздалегідь обіцяла сховати злочинця, знаряддя і засоби вчинення злочину,
сліди злочину або предмети, здобуті злочинним шляхом.

Ступінь і характер участі кожного з співучасників у
здійсненні злочину повинні бути враховані сД° Р призначенні покарання».

Як бачимо видно, рівень узагальнень, здійснений
законодавством, був на декілька порядків вищій за попередній. У ньому знайшли
нормативне відображення саме поняття співучасті та його ознаки, визначені види
співучасник та дана характеристика діянь, що утворюють кожний із цих в0Д>-

Одночасно закон робив акцент на суспільній небезпечності
діяння, хоча і наголошував на необхідності врахування при призначенні покарання
ступеня і характеру участі в злочині кожного із співучасників.

Звичайно, це був великий крок вперед на шляху як
теоретичного розуміння змісту цього кримінально-правового інституту, так і його
втілення в практику боротьби зі злочинністю.

Новим кроком у цьому напрямі стало законодавство 2001 p.,
яке присвятило інституту співучасті розділ VI. Воно визначає поняття співучасті
у злочині в ст. 26, яка встановлює: «Співучастю у злочині є умисна спільна
участь декілька* суб’єктів злочину у вчиненні умисного злочину».

Виходячи з цього нормативного визначення можна виділити дві
групи ознак, що визначають цей інститут кримінального права:

S об’єктивні ознаки;

S суб’єктивні ознаки.

Об’єктивні ознаки співучасті (див. рис. 20, с. 186). Стаття
26 КК України чітко визначає, що про співучасть у злочині можна вести мову,
коли у його вчиненні брало участь декілька осіб. Цей показник у теорії носить
назву об’єктивного (або кількісного) критерію співучасті. При цьому закон н(?
встановлює ані нижньої, ані верхньої його межі. Елементарне тлумачення дає
можливість дійти висновку, що нижню межу складатимуть Д’ особи. Що стосується
верхньої межі, то її практично не існує. За даними дослідників, кількісний
склад деяких злочинних об’єднань становить сотні і навіть тисячі членів.

Однак не будь-яка злочинна діяльність двох і більше осіб
утворюватиме співучасть. Для наявності співучасті необхідно, щоб якнайменше
двоє із співучасників достигли y, встановленого законом, що дозволить
притягнути їх до кримінальної відповідальності. Одночасно необхідно також, щоб
не менш ніж двоє із співучасників були осудні під час здійснення злочину. У
зв’язку з цим не може визнаватись співучастю у злочині використання малолітніх
або неосудних як виконавців злочину. В таких випадках особи,

Об’єктивні ознаки співучасті

Участь у вчиненні злочину декількох (двох або більше осіб)

Вчинення співучасниками сумісних діянь

Наявність причинного зв’язку між діями кожного із
співучасників і злочинним наслідком

Діяння кожного співучасника є умовою досягнення спільного
наслідку

Злочинний наслідок

є спільним і єдиним

для всіх співучасників

Рис. 20. Об’єктивні ознаки співучасті у злочині

які залучили до вчинення злочину цю категорію осіб,
нестимуть кримінальну відповідальність за безпосереднє вчинення злочину,
знаряддям здійснення якого були малолітній або неосудний (т. зв. посереднє
спричинення).

Відсутність двох суб’єктів у вчиненні злочину виключає
співучасть. Підбурювання малолітніх та неосудних до вчинення суспільно
небезпечних діянь слід розглядати як т. зв. посередню винність (різновид
посереднього спричинення).

Наявність декількох осіб передбачає наявність ще однієї
об’єктивної ознаки співучасті — сумісності дій осіб, що брали участь у вчиненні
злочину. У теорії кримінального права ця ознака розглядається в широкому плані
і включає в себе ряд самостійних об’єктивних ознак (сумісний наслідок,
причинний зв’язок між діянням кожного співучасника і загальним злочинним
наслідком). Водночас деякі автори розглядають сумісність дій осіб, що беруть
участь в одному злочині, у відриві від суб’єктивного, психологічного змісту

Сумісність має як об’єктивні, так і суб’єктивні
характеристики. Останні розглядатимуться при аналізі суб’єктивної ознаки
співучасті.

Спільна участь двох або більше осіб у здійсненні злочину має
місце тоді, коли діяльність одного співучасника доповнює діяльність другого, що
дозволяє досягнути сумісного для них суспільно небезпечного наслідку. Однак,
якщо така спільна діяльність має лише зовнішній (виключно об’єктивний) характер
і позбавлена внутрішнього, усвідомленого зв’язку, то не можна говорити про співучасть
в єдиному злочині. У цих випадках винні повинні нести самостійну кримінальну
відповідальність, незважаючи на те, що об’єктивно їх діяльність стала причиною
спільного, єдиного для них злочинного наслідку. Приміром, не можна розглядати
як спільні дії гр-на Т., який заподіяв іншому г р-ну Ф. вогнестрільне
поранення, і діяльність лікаря громадянина С., який при проведенні операції Ф.
не перевірив реакцію його на медикаменти, що зумовило настання смерті Ф. У
розглянутій ситуації співучасть відсутня, оскільки діяльність кожного з винних
набуває суспільно небезпечного характеру незалежно від скоєного іншими особами.
У цьому випадку відсутня будь-яка умисна координація дій цих осіб, відсутня
мінімальна психічна спільність між винними.

Сумісність дій співучасників матеріалізується у спільному,
єдиному для них наслідку, наявності причинного зв’язку між діями кожного
співучасника і наслідком, що настав, а також у створенні умов здійснення дій
іншими співучасниками.

Як вже зазначалась, становлення законності в нашій країні
після подолання наслідків культу особи Сталіна було пов’язано, в тому числі, з
визнанням у теорії кримінального права необхідності встановлення причинного
зв’язку між діяльністю кожного співучасника і суспільно небезпечним наслідком.
У свій час проти цієї вимоги виступав А. Я. Вишинський. У 1938 p.,
обґрунтовуючи розширення меж кримінальної відповідальності за співучасть, А. Я.
Вишинський заперечував трактування співучасті як діяльності, що перебуває в
причинному зв’язку зі злочинним наслідком. На думку А. Я. Вишинського, досить
було встановити зв’язок даної особи із закінченим злочином, щоб мати «право»
позитивно вирішувати питання про кримінальну відповідальність. Ці «теоретичні»
дослідження виправдовували свавілля і масові репресії.

Причинний зв’язок при співучасті проявляється в тому, що
заподіяна шкода є об’єктивним наслідком діяльності всіх співучасників.
Злочинний наслідок при співучасті — сукупний підсумок діяльності не тільки
виконавця, а й організатора, і підбурювача, і пособника.

Незважаючи на те, що діяння, яке характеризує об’єктивну
сторону складу злочину, утворюється виключно поведінкою виконавця злочину, дії
інших співучасників, створюючи умови для злочинної діяльності, причинно
зумовлюють виконання ним об’єктивної сторони злочину.

Виходячи з цього не всяка суспільно небезпечна діяльність,
пов’язана із злочином, визнається співучастю. Скажімо, не може розглядатись як
співучасть т. зв. причетність до злочину (заздалегідь не обіцяне приховування,
недонесення та потурання злочинам), тому що вони причинно не зумовлюють
настання шкідливих наслідків.

Суб’єктивні ознаки (рис. 21). Із суб’єктивної сторони
співучасть характеризується не тільки суб’єктивним зв’язком між співучасниками,
але і ставленням співучасників до діяння, що здійснюється спільно, і його
наслідків.

Суб’єктивні ознаки співучасті

Наявність згоди у кожного із співучасників на
вчинення діянь

СПІЛЬНО 3 ІНШИМИ співучасниками

Співучасть у злочині вимагає наявності у всіх співучасників
єдиного за своїм змістом умислу, спрямованого на досягнення единого для всіх
злочинного наслідку, при цьому мотиви для співучасників можуть бути різними

Співучасть у злочині можлива
лише при скоєнні умисних злочинів

Рис. 21. Суб’єктивні ознаки співучасті у злочині

У загальному понятті співучасті, яке дається в ст. 26 КК,
міститься вказівка на умисний характер дій усіх співучасників, що виключає можливість
співучасті в необережних злочинах. Умисел, як відомо,- це форма вини, яка
передбачає відповідне психічне ставлення особи до окремих елементів злочину, а
саме до діяння і його наслідків (ст. 24 КК). Умислом співучасників повинно
охоплюватися усвідомлення суспільної небезпеки як власних діянь, так і
усвідомлення суспільної небезпеки діянь виконавця. Водночас співучасники
бажають, щоб виконавець здійснив ці суспільно небезпечні діяння. Свідомістю
співучасників охоплюється і причинний зв’язок між їх діяннями, і суспільно
небезпечними діяннями виконавця, які були зумовлені попередньою діяльністю.
Свідомістю охоплюються і суспільно небезпечні наслідки діянь виконавця, і
розвиток причинного зв’язку між діяннями виконавця і наслідками (хоч би в
загальних рисах). Взаємна обізнаність співучасників не обов’язкова, виконавець,
як правило, буває обізнаним із злочинною діяльністю інших співучасників, які
надають йому сприяння в здійсненні злочину. Взаємна обізнаність із характером
злочину, що готується, і його наслідки — властивість найбільш небезпечних форм
співучасті. Однак злочини, що здійснюються, наприклад, організованою групою або
злочинною організацією, можуть бути результатом роз’єднаної, конспіративної
діяльності, яка значною мірою обмежує обізнаність виконавців і пособників.
Такий зв’язок також може бути ознакою співучасті.

Інтелектуальний момент умислу співучасників характеризується
усвідомленням не тільки обставин, що належать до об’єктивної сторони діяння
виконавця, але і тих, які належать до об’єкта злочину і суб’єкта — виконавця
злочину.

Сумісність діяльності двох і більше осіб у здійсненні одного
злочину зумовлює посягання всіх на один, загальний для них об’єкт злочину,
певні характеристики якого повинні охоплюватися свідомістю кожного
співучасника.

Співучасники повинні усвідомлювати обов’язкові ознаки, що
характеризують суб’єкт злочину (виконавця), описані в нормі Особливої частини
КК (напр., службову особу, військовослужбовця, вік, стать та ін.). Якщо
співучасник помиляється відносно, скажімо, віку виконавця (напр., вважаючи, що
він досяг віку кримінальної відповідальності, коли насправді ще не досяг),
співучасть у злочині виключається, оскільки в здійсненні злочину бере участь
лише одна особа. Невдала співучасть повинна бути кваліфікована як замах на
співучасть в злочині за статтями 17 і 26 КК, а також за відповідною статтею
Особливої частини КК.

Зміст вольового моменту у співучасті характеризується
бажанням або свідомим допущенням настання загального, єдиного злочинного
наслідку.

Мотиви і цілі співучасників можуть збігатися, але це зовсім
не обов’язково. Приміром, найманий убивця діє з корисливих мотивів, бажаючи
незаконно збагатитися внаслідок вбивства, а підбурювач або організатор цього
злочину можуть діяти на ґрунті неприязних відносин, прагнучи помститися
потерпілому.

За діючим Кримінальним кодексом (ст. 26) співучастю
визнається умисна спільна участь двох або більше осіб у здійсненні злочину.
Законодавець говорить не тільки про умисну спільну участь, а й про умисний
характер злочинів, які вчиняються в співучасті. Проте, постійно виникають
спроби обґрунтувати можливість співучасті в необережних злочинах. це
робиться, не зважаючи на те, що така точка зору досить аргументовано
критикується абсолютною більшістю теоретиків протягом тривалого часу, незважаючи
на те, що таку концепцію відкинули учасники VII Конгресу Міжнародної Асоціації
кримінального права, який відбувся в Афінах у 1957 р.

Спроби визнання можливості співучасті при вчиненні
необережних злочинів суперечать суті даного інституту і законодавчого
визначення умисного злочину. Вирішуючи це питання, необхідно пам’ятати, що про
умисний злочин мова може йти тоді, коли особа має намір вчинити злочин; про
необережний злочин можна ставити питання лише у випадках, коли особа не мала
наміру вчинити злочин. Важко уявити, що особи, які діяли необережно, і не мали
наміру вчинити злочин, умисно беруть участь у його вчиненні. Здійснення одного
злочину внаслідок необережних дій кількох осіб не утворить співучасть у
злочині. У цих випадках кожний винний індивідуально повинен відповідати за
необережний злочин.

Необережне підбурювання або пособництво в умисно вчиненому
злочині також не утворюють співучасті. Наприклад, дві особи, жартуючи,
штовхають третього у воду на річці. Останній, не вміючи плавати, тоне. У діях
винних відсутній умисел на вбивство, і вони повинні нести відповідальність
індивідуально за необережне вбивство.

У період культу особи Сталіна виникла потреба в теоретичному
обґрунтуванні масових репресій. Одне з них полягало у визнанні можливості притягнення
до кримінальної відповідальності за співучасть у вчиненні необережних злочинів.
Теоретично це було оформлено А. Я. Вишинським шляхом визнання можливості
притягнення до кримінальної відповідальності за необережне підбурювання до
злочину, як за співучасть у злочині. На підставі цих теоретизувань тисячі
невинних було засуджено до позбавлення волі і їх шлях загубився на дорогах
ГУЛАГу.

Вирішення питання про сумісність, як уже зазначалось,
залежить від встановлення не тільки об’єктивних, але і суб’єктивних моментів.
Встановлення сумісності не завдає труднощів, коли між співучасниками є змова на
здійснення злочину. Однак це ускладнюється за її відсутності. У цих випадках
тільки аналіз діяльності кожного співучасника, що зумовило настання шкідливих
наслідків, спільно з аналізом діяльності інших співучасників дозволить
встановити наявність або відсутність психічного зв’язку, необхідного для
визначення сумісності. Зміст психічного зв’язку (суб’єктивний момент
сумісності) характеризується усвідомленням кожним співучасником діяльності
інших осіб і прагненням досягнення злочинного наслідку в результаті загальних
зусиль.

Розкриття змісту суб’єктивного зв’язку між співучасниками
злочину багато в чому залежить від вирішення питання про допустимість
одностороннього або наявність виключно двостороннього зв’язку між ними. Під
двостороннім зв’язком в теорії кримінального права розуміється такий зв’язок
між співучасниками, який, з одного боку, передбачає усвідомлення організатором,
підбурювачем і пособником злочинної діяльності виконавця і бажання діяти
спільно з ним, а з іншого,- усвідомлення виконавцем злочинної діяльності всіх
інших співучасників і прагнення діяти спільно з ними. Односторонній
суб’єктивний зв’язок характеризується тим, що виконавець може не знати про діяльність
підбурювача і пособника які приєдналися до його діяльності. Підбурювач при
цьому знає, що він схиляє виконавця до здійснення злочину, а пособник знає, що
він допомагає виконавцеві здійснити злочин. Одностороння обізнаність
підбурювача і пособника свідчить про сумісність їх дій, а отже, такий зв’язок
може бути ознакою співучасті. Дії організатора, підбурювача і пособника при
односторонньому зв’язку є суспільно небезпечними внаслідок того, що вони
причинно і виною пов’язані із злочином через виконавця, який вчиняє злочин.

На користь допустимості одностороннього суб’єктивного
зв’язку говорить і аналіз взаємообізнаності членів організованих злочинних
об’єднань (що розглядалось раніше) та висновок про необов’язковість в цій
ситуації взаємообізнаності щодо злочинної поведінки.

.

    Назад

    НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ