6.1. Поняття об`єкта злочину в кримінальному праві :: vuzlib.su

6.1. Поняття об`єкта злочину в кримінальному праві :: vuzlib.su

105
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


6.1. Поняття об`єкта злочину в кримінальному праві

.

6.1. Поняття об’єкта злочину в кримінальному праві

Специфіка кримінального права, полягає в тому, що воно, передовсім,
виконує завдання охорони найбільш важливих цінностей, які існують у
суспільстві, від спричинення їм шкоди. На відміну від інших галузей системи
права, завдання яких полягає в регуляції відповідних груп суспільних відносин
(див. напр., ст. 1 Цивільного Кодексу України), завдання кримінального права,
яке визначено ст. 1 КК України, полягає в охороні цінностей суспільства, а не в
регуляції.

Одразу слід зауважити, що в науці кримінального права,
незважаючи на численність праць, присвячених проблемі об’єкта
кримінально-правової охорони, не Існує єдності в розумінні цього питання.

Підхід до розуміння змісту цього елементу складу злочину
протягом XX ст. зазнав суттєвих змін.

Приміром, ще наприкінці XIX ст. О. Ф. Кістяківський писав
-«Объектом преступления называется предмет, на который направлено или над
которым совершено преступление.

Объектом преступления может быть, вообще говоря, только
человек со всеми его правами и учреждениями, которые им, как существом
общественным, создаются. Посему кроме жизни, здоровья, свободы, чести, как
более или менее основных объектов преступления, так сказать созданных самою
природою, таковыми являются также вещи, животные, учреждения»

J1. С. Бєлогриць-Котляревський визначав об’єкт злочину як
«жизненные интересы и блага», які охороняються нормами права.

Н. Д. Сергієвський також вказував, що об’єкт злочину — це
«конкретные блага и интересы» суспільства.

М. С. Таганцев, визначаючи зміст поняття «об’єкт злочину»,
писав, що ним є «заповедь или норма права, нашедшая свое выражение во входящем
в сферу субъективных прав, охраненном этой нормой, интересе жизни».

У радянській кримінально-правовій науці впродовж всього
історичного періоду існування СРСР панувала точка зору про об’єкт злочину, яка
була сформульована ще в 1924 р. А. А. Піонтковським в одному з перших
радянських підручників з кримінального права. Він зокрема зазначав, що «исходя
из общего …учения о преступлении, объектом какого либо преступного деяния
следует считать общественные отношения, которые охраняются всем аппаратом
уголовно правового принуждения».

Така ж точка зору висловлювалась протягом десятиріч І іншими
відомими вченим и-криміналістами, які розглядали проблему об’єкта злочину

Більшість українських вчених ідентично розглядали цю
проблему.

Водночас останніми роками з’явились і дещо інші погляди на
зміст об’єкта злочину.

Приміром, П. С Матишевський зазначав, що «…об’єктом
злочину, який найповніше, порівняно з іншими елементами складу злочину,
відображає характер суспільної небезпечності вчиненого діяння, мають
визнаватися не абстрактні суспільні відносини, а конкретні людські, суспільні
або державні цінності».

Що ж насправді виступає в кримінальному праві як об’єкт
злочину?

Об’єктом злочину в кримінальному праві є те, на що скеровано
суспільно небезпечне діяння, те, чому це діяння спричиняє шкоду або ставить під
загрозу спричинення такої шкоди.

Визнання як об’єкт злочину виключно суспільні відносини було
відповідною «послугою» з боку кримінального права пануючій у радянському
суспільстві ідеології, яка висувала на перший ряд суспільні інтереси, а людину
з її особистими інтересами та благами залишала на другорядних ролях. Це
знаходило свій прояв і в ієрархії задач, які ставились перед кримінальним
законом, коли він повинен був насамперед охороняти соціалістичну державу,
соціалістичну власність і тільки потім життя, здоров’я, честь та гідність
особи, особисту власність та ін. Як справедливо зазначає П. С Матишевський:
«Недооцінка значення людини в соціальному житті, її особистості зумовлювало те,
що навіть саме поняття «людина» підмінялось знеособленим поняттям «особа як
сукупність соціальних відносин».

Це входило в протиріччя з загальноприйнятими на рівні
світової спільноти пріоритетами, які визнають людину вищою соціальною цінністю
і ставлять питання її правової охорони на перше місце.

У зв’язку із прийняттям Конституції України 1996 р. та
визначенням нею нової системи пріоритетів, у яких людина, її права та свободи
визнані вищою соціальною цінністю, змінився і підхід до розуміння об’єкта
злочину в кримінальному праві.

Однак перед тим як перейти до безпосереднього аналізу цього
питання, слід визначитись із змістом суспільного відношення, його структурою,
яке, за думкою багатьох учених, виступає як об’єкт злочинного посягання.

Правова наука, яка в даному питанні ґрунтується на
положеннях філософії, визнає, що структура суспільних відносин включає в себе:

1) предмети (об’єкти), відносно яких виникають
суспільні відносини;

2) суб’єкти (учасники, носії») суспільних відносин, ті,
між ким суспільні відносини виникають;

3) соціальний зв’язок, у якому проявляється зміст суспільних
відносин.

Предметом (об’єктом) суспільних відносин завжди є те, з
приводу (відносно) чого виникає суспільне відношення. Як предмет (об’єкт)
суспільного відношення можуть виступати ті чи інші явища зовнішнього світу,
предмети, які є продуктом людської діяльності і мають відповідну цінність (як у
грошовому так і не в грошовому визначенні). Наприклад, предметом суспільних
відносин при вчиненні такого злочину, як крадіжка (ст. 185 КК), є конкретні предмети-продукти
людської діяльності, які мають конкретно визначену в грошовому еквіваленті
вартість.

Предметами (об’єктами) суспільних відносин можуть бути як
матеріальні (речі, тварини, природні утворення), так і нематеріальні (державна
влада, суверенітет та ін) явища зовнішнього світу.

Суб’єкти (учасники) суспільних відносин — це ті, між ким ці
відносини виникають. Коло суб’єктів (учасників) суспільних відносин досить
широке. Як суб’єкти (учасники) суспільних відносин виступають:

♦ люди як носії комплексу прав та обов’язків;

♦ держава в особі уповноважених нею
органів;

♦ органи місцевого самоврядування;

♦ політичні та громадські організації в особі їх
органів (відпо* відно до обсягу компетенції, якою вони наділені);

♦ суб’єкти господарювання та ін.

Суб’єкт суспільних відносин відіграє важливу роль при
визначенні об’єкта злочинного посягання. Через нього законодавець визначає коло
осіб, які наділені відповідними повноваженнями і спроможні завдати шкоду
об’єкту злочину. Приміром, ст. 222 КК України передбачає, що відповідальність
за шахрайство з фінансовими ресурсами несе громадянин-підприємець, засновник чи
власник суб’єкта господарської діяльності або службова особа суб’єкта
господарської діяльності, які подали завідомо неправдиві документи з метою одержання
субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів чи пільг щодо податків. Таким чином,
визначення кола осіб, які виступають суб’єктами господарських правовідносин,
дає відповідь на питання про зміст цих правовідносин і визначає об’єкт злочину.

Соціальний зв’язок у суспільних відносинах часто визначають
як їх зміст. Зв’язок це відповідна взаємодія суб’єктів. Звичайно, вона може
проявлятись лише в діяльності людей. Однак не можна погодитись з позицією
авторів цитованого підручника «Кримінальне право України», які вказують, що
«соціальний зв’язок притаманний лише людині…». Якщо відстоювати цю позицію, з
кола учасників (суб’єктів) суспільних відносин слід виключити і державу, і
органи місцевого самоврядування, і суб’єкти господарювання та ін. Звичайно,
взаємодія між цими суб’єктами реалізується через практичну діяльність осіб, що
наділені відповідними повноваженнями в силу службового становища у відповідних
органах, яке вони посідають. Однак у цьому випадку вони виступають не як
фізичні особи, а як персоніфіковані носії відповідних функцій учасників
суспільних відносин.

Соціальний зв’язок, як правило, — це відповідний вид
діяльності нормальна діяльність правоохоронних органів, нормальна діяльність
суб’єктів господарювання, діяльність по забезпеченню безпеки довкілля та ін.
Однак соціальний зв’язок може існувати і в пасивній, (як визначають автори
цитованого підручника — «застиглій) формі; як той чи інший правовий інститут
(напр., інститути громадянства України, іноземного громадянина) або соціального
статусу громадянина (напр., інститут державного діяча, інститут службової особи
та ін.) у його взаємодії з іншими учасниками (суб’єктами) правовідносин.

Соціальний зв’язок завжди має своє насичення. Він виникає
тільки між кимось і тільки відносно чогось. Не може бути безпредметний та
знеособлений причинний зв’язок.

Слід зауважити, що існують і інші думки з приводу структури
суспільних відносин. Скажімо, у структуру суспільних відносин включають:

♦ дії суб’єктів або їх стан один щодо
одного;

♦ інтереси суб’єктів;

♦ предмет відносин.

Не вдаючись до аналізу цієї схеми, яка має як своїх
прихильників, так і противників, зазначимо, що вона не зовсім відповідає
законам системності, тому що штучно виділяє як обособлений елемент (напр.,
інтереси особи), який є характеристикою іншого (загального) елемента (суб’єкта)
і т. ін.

Виходячи з аналізу соціальних відносин можна повернутись до
визначення об’єкта злочину.

Шкода, яка спричиняється злочином, так чи інакше спрямована
на один з елементів системи суспільного відношення. Вектор злочину завжди
спрямований на один з елементів суспільного відношення — або на його предмет
(об’єкт), або на учасника (суб’єкта), або на соціальний зв’язок. При цьому куди
б не був він націлений, шкода спричиняється суспільному відношенню в цілому. Не
може існувати такого положення, коли шкода спричинена, наприклад, предмету, а
все суспільне відношення залишилось неушкодженим. Тому не може бути підтримана
позиція тих авторів, які вказують, що об’єктом злочину можуть виступати
елементи структури суспільних відносин, а не суспільні відносини в цілому.

П. С. Матишевським висловлена ще одна точка зору, згідно з
якою як об’єкт злочину, крім суспільних відносин, виступають і особисті блага
людини (життя, здоров’я, фізична недоторканість, честь, гідність) Слід зазначити,
що ця точка зору заслуговує повної підтримки, оскільки вказані блага — це
природні цінності, існування яких не залежать від суспільства і держави, а
можуть ними лише охоронятись.

Одночасно як об’єкт злочину слід виділити й інтереси окремої
людини, які трансформовані в загальнолюдські інтереси і стали загальнолюдськими
цінностями. Такими цінностями й інтересами є мир, екологічна безпека,
захищеність від актів терору та ін.

Виходячи з усього сказаного, можна дати визначення поняттю
«об’єкт злочину».

Об’єктом злочину в кримінальному праві є суспільні
відносини, блага та інтереси, які прийняті під кримінально-правову охорону і
яким внаслідок вчинення злочину спричиняється або може бути спричинена шкода.

Слід зауважити, що «обсяг» об’єкта злочину в кримінальному
праві є категорією динамічною, а не статичною. Наочно це проявилось останніми
роками й особливо у зв’язку з прийняттям Кримінального Кодексу України 2001 p.,
коли було здійснено як декриміналізацію так і криміналізацію значного кола
діянь.

Коло суспільних відносин, які приймаються під кримінальну
охорону, змінюється відповідно до розвитку суспільства, характеристик його
економічної та соціальної систем. Так, існування, наприклад, такого складу
злочину, як комерційне посередництво, у КК 1960 р. було зумовлено потребою
охорони суспільних відносин соціалістичної командної економіки, яка аж ніяк не
могла сприйняти навіть натяку на існування елементів відносин ринкової
економіки, одним з яких є посередницька діяльність. Або інший приклад. В КК
1960 р. не було передбачено відповідальності за несплату податків. Це
визначалось знов-таки існуванням такої фінансово-бухгалтерської системи, за
якої несплата податків фактично була виключена. З початком переходу до ринку,
при якому роль податків важко переоцінити, виникла потреба в
кримінально-правовій охороні суспільних відносин у галузі оподаткування, що І
було зроблено відповідними законами, які встановили кримінальну
відповідальність за спричинення шкоди цим суспільним відносинам.

.

    Назад

    НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ