1.2. Предмет кримінального права. Метод кримінально-правового регулювання :: vuzlib.su

1.2. Предмет кримінального права. Метод кримінально-правового регулювання :: vuzlib.su

131
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


1.2. Предмет кримінального права. Метод кримінально-правового
регулювання

.

1.2. Предмет кримінального права. Метод
кримінально-правового регулювання

Предмет кримінального права становлять суспільні відносини,
які виникають при вчиненні злочину між особою, яка його вчинила, та державою
від імені якої виступають відповідні органи, вповноважені здійснювати
дії», скеровані на розслідування злочину та відправлення правосуддя по
кримінальних справах. Внаслідок врегулювання нормами кримінального права вони
набирають форми правовідносин.

Предмет кримінального права не збігається з предметом науки
кримінального права, який полягає у вивченні та теоретичному розвиткові:

♦ історії цієї галузі права;

♦ джерел кримінального законодавства;

♦ чинного кримінального законодавства;

♦ практики застосування кримінального
законодавства органами правосуддя;

♦ моделюванні розвитку кримінального
законодавства;

♦ проблем підвищення дієвості кримінального
законодавства в питаннях загальної та спеціальної превенції злочинів та
злочинності;

♦ кримінального законодавства іноземних
країн. Українська наука кримінального права завжди посідала гідне

місце у світовій кримінально-правовій науці. В дорадянський
період її представляли такі відомі вчені як А. Ф. Кістяківський, Л. С.
Белогриць-Котляревський, Л. Є. Владимиров, М. П. Кубинський та багато інших. В
епоху радянської влади, незважаючи на домінування у науці ідеологічного начала,
значний внесок у розвиток кримінального права зробили М. І. Бажанов, Я. М.
Брайнін, М. М. Гродзинский, П, С. Матишевський, В. В. Сташис, В. Я. Та-цій, В.
С Трахтєров, С І. Тихєнко та ін.

-Як відомо, метод — це сукупність певних засобів, прийомів,
за допомогою яких здійснюється регулювання та охорона суспільних відносин, що
входять у предмет правового регулювання відповідної галузі права. Як зауважував
видатний учений-криміналіст, один з батьків судової реформи 1863 р. проф. В. Д.
Спасович у першому російському підручнику кримінального права, «во всяком государстве
правительству, по существу его и назначению, принадлежит право взыскивать
посредством наказания с нарушителей законов положительных»

Регуляція суспільних відносин кримінальним правом пов’язана
із застосуванням засобів, прийомів, притаманних виключно цій галузі права.
Специфіка їх полягає в застосуванні до винної особи з боку держави покарання —
крайнього, найсуворішого і найжорсткішого виду реакції. Саме тому метод
правового регулювання для кримінального права полягає у застосуванні примусу у
виді покарання. Однак він застосовується лише, коли:

♦ конкретне вчинене діяння віднесено до категорії
злочинів і містить склад відповідного злочину;

♦ особа, яка скоїла це діяння, є винною.

Метод кримінально-правового регулювання знаходить свій прояв
у притягненні особи до кримінальної відповідальності, яка є покладеним на
особу, що вчинила порушення кримінальної норми, державою або суспільством
обов’язком дати відповідь за свою поведінку компетентним органам і прийняти
примусові заходи, адекватні ступеню небезпечності вчиненого порушення.

Разом з цим визначення методу кримінального права виключно
як застосування примусу було б дещо обмеженим поглядом на проблему. Виходячи із
того, що кримінальне право своїми нормами заохочує громадян до вчинення низки
соціально-корисних дій (необхідної оборони, затримання злочинця, невиконання
злочинного наказу і т. ін.) методом кримінального права слід визнати також
заохочення, яке щоправда, застосовується в обмежених випадках.

.

    Назад

    НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ