8.1. Кредит у міжнародних економічних відносинах :: vuzlib.su

8.1. Кредит у міжнародних економічних відносинах :: vuzlib.su

71
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


8.1. Кредит у міжнародних економічних відносинах

.

8.1. Кредит у міжнародних економічних відносинах

Міжнародний кредит — це рух позичкового капіталу в сфері
міжнародних економічних відносин. Міжнародний кредит означає кредитні відносини
між державами, банками і підприємствами (фірмами) різних країн. В основі
міжнародного кредиту — передача грошових (валютних) чи товарних ресурсів з
однієї країни в іншу країну на засадах принципів кредитування. Необхідність
використання міжнародного кредиту визначається потребами поглиблення
міжнародного поділу праці і розвитку світогосподарських зв’язків.

Суб’єктами міжнародного кредиту є державні структури, банки,
міжнародні та регіональні валютно-кредитні організації, підприємства (фірми) та
інші юридичні особи, окремі громадяни, кредиторами і позичальниками —
представники різних країн. Залежно від суб’єктів міжнародних кредитних відносин
виділяють: кредит між підприємствами (фірмами) різних країн; банківський кредит
у міжнародній торгівлі; міждержавні (урядові) кредити; кредити міжнародних і
валютно-фінансових організацій.

Міжнародний кредит у сучасних умовах обслуговує широке коло
світогосподарських зв’язків: міжнародну торгівлю, інвестиційні процеси,
регулювання платіжних балансів і зовнішнього боргу різних країн тощо.

Серед міжнародних кредитних організацій центральне місце
посідають Міжнародний валютний фонд (МВФ), Світовий банк, Європейський банк
реконструкції і розвитку (ЄБРР). Коли МВФ розпочинав свою діяльність (березень
1947 р.) у його складі було тільки 39 держав; сьогодні їх вже близько 180.
Датою входження України до складу МВФ вважається З вересня 1992 р. Одночасно з
МВФ було засновано Світовий банк (традиційна назва — Міжнародний банк
реконструкції і розвитку). Діяльність Світового банку безпосередньо зв’язана з
міжнародним кредитом — наданням довгострокових позик країнам-учасницям для
сприяння розвиткові їхньої економіки. Членами Світового банку можуть бути
тільки країни, що вступили до МВФ. ЄБРР створено в 1991 р. з метою допомогти
країнам Центральної і Східної Європи перейти від централізовано-планової
економіки до ринкової.

Міжнародний кредит за своїм характером поділяється на
грошовий і товарний. При наданні позик у грошовій формі об’єктом позики
виступають міжнародні платіжні засоби, вільно конвертовані національні валюти.
Товарна форма міжнародного кредиту зв’язана з комерційним, або фірмовим
кредитом — товари надаються підприємствами (фірмами) різних країн з
відстрочкою платежу.

Можна вважати, що існують три основні види міжнародного
кредиту:

1) державний кредит, що надається на двосторонній і
багатосторонній основі, включаючи позики міжнародних організацій;

2)    банківський кредит, пов’язаний з кредитними
відносинами між банками різних країн;

3)  комерційний кредит, що безпосередньо обслуговує зовнішню
торгівлю та послуги підприємств (фірм).

Із формуванням міжнародних ринків капіталів пов’язано
перетворення найбільших національних банків провідних країн світу в
транснаціональні банківські компанії, утворення постійних банківських
консорціумів або синдикатів. В основі відсоткової ставки, яку сплачують за
міжнародним кредитом позичальники, лежить сьогодні міжбанківська відсоткова
ставка; залежно від того, які банки входять у міжнародний банківський синдикат,
це може бути або Лондонська міжбанківська відсоткова ставка (ЛІБОР), або
Паризька (ПІБОР), або Сінгапурська (СІБОР).

Міжнародний комерційний кредит — це позика, що надається
підприємством (фірмою), як правило, експортером однієї країни, імпортеру іншої
країни у вигляді відстрочки платежу. Комерційний кредит у зовнішній торгівлі
поєднується з авансовими розрахунками за товарними операціями, використанням
векселів і товарних акредитивів. Для сучасного процесу зовнішньоторговельного
кредитування характерним є взаємозв’язок комерційного і банківського кредиту.

З економічної історії добре відома така система державних
позик у сфері міжнародного кредитування як ленд-ліз. Закон про ленд-ліз був
прийнятий Конгресом США за пропозицією президента Ф. Рузвельта 11 березня 1941
р. Ленд-ліз — це система передачі США іншим країнам-союзникам, в тому числі й
колишньому Союзу РСР, у період другої світової війни 1939—1945 pp. у позику чи
оренду зброї, боєприпасів, стратегічної сировини, продовольства, різних товарів
і послуг. На основі двосторонніх державних угод були встановлені основні
принципи регулювання розрахунків за ленд-лізом: військова техніка і матеріали,
витрачені під час війни, не підлягають оплаті; майно, що залишилось після війни
і придатне для цивільних цілей, повинно оплачуватися в порядку погашення
довгострокового кредиту.

Після другої світової війни міждержавний кредит
використовувався для надання урядових кредитів і фінансової допомоги США країнам
Західної Європи для відродження їхнього зруйнованого війною
народногосподарського потенціалу (йдеться про так званий «план
Маршалла»). У «плані Маршалла» погодились взяти участь 16
європейських кра’ін, у тому числі Великобританія, Західна Німеччина, Італія,
Франція та інші. Протягом чотирьох років дії «плану Маршалла» Конгрес
США виділив урядам західноєвропейських країн 13 млрд доларів, 2/3 з яких були
витрачені на закупівлю американських товарів.

У сучасних умовах найпоширенішою системою міждержавного кредиту
є програма «Stand-by», що надається країнам — членам МВФ для
підтримки їхніх економічних програм на 1—1,5 року кількома порціями (траншами),
як правило, поквартально, за умови, що країна-позичальник додержується
закладених в угоді домовленостей. Практика показала жорсткість умов, на яких
надаються кредити «Stand-by».

З 1993 р. МВФ ввів ще один вид міждержавного кредитування —
так званий механізм фінансування системних перетворень (systemic transformation
facility, скорочено STF). Кредити в рамках цього механізму надаються державам,
що мають труднощі в сфері платіжного балансу через порушення у традиційній
системі зовнішньої торгівлі та пов’язаних із нею розрахунків, зокрема переходу
від неринкових до ринкових цін.

Для того, щоб одержати позику МВФ уряд держави — члена цієї
організації має письмово викласти цілі своєї економічної політики,
макроекономічні прогнози, заходи в галузі структурної, податково-бюджетної,
грошово-кредитної і валютної політики на найближчі дванадцять місяців.

ЄБРР надає в Укра’їні фінансову підтримку приватним і
приватизованим комерційним підприємствам (фірмам), а також тим державним
підприємствам, які допомагають створенню необхідної інфраструктури для розвитку
приватного сектора економіки (енергетика, транспорт, телекомунікації тощо).
Україна є одним з акціонерів ЄБРР.

У разі неефективного використання кредитів загострюється
проблема зовнішнього боргу, на обслуговування якого державі доводиться
витрачати значні валютні кошти. Зовнішній борг — це фінансові зобов’язання
держави (зовнішні позики та несплачені за ними відсотки) стосовно іноземних
кредиторів; це заборгованість певної країни, що підлягає сплаті у встановлені
терміни, міжнародним валютно-фінансовим організаціям, урядам інших країн та
їхнім центральним банкам, приватним банкам.

Зростання зовнішнього боргу постійно спонукатиме державу до
здійснення дефолту. Дефолт — це непогашення в строк зовнішніх зобов’язань, а
також запровадження умов обміну державних цінних паперів, які є менш
сприятливими для іноземних інвесторів, ніж попередні. За структурою зовнішнього
боргу розрізняють: по-перше, борг за строками, термінами сплати; по-друге, борг
за валютою, грошовими одиницями; по-третє, борг за джерелами утворення —
заборгованість державним, міжнародним або приватним інститутам. На підставі
домовленостей між країнами проводиться реструктуризація зовнішньої
заборгованості. За станом на 31.12.2000 р. загальний зовнішній довгостроковий
борг України (борг із первісним або подовженим терміном погашення понад один
рік) становив 11,9 млрд доларів, в тому числі: державний та гарантований
державою — 10,4 млрд доларів (включаючи борг за кредитами МВФ — 2,1 млрд
доларів); приватний негаран-тований — 1,5 млрд доларів.

.

    Назад

    НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ