4.3. Державні цінні папери :: vuzlib.su

4.3. Державні цінні папери :: vuzlib.su

53
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


4.3. Державні цінні папери

.

4.3. Державні цінні папери

Державні цінні папери засвідчують право на власність і
належність до державного кредиту. Державні цінні папери — це державні
зобов’язання, що випускаються в документарній або електронній формах
центральним урядом, місцевими органами влади і окремими державними
підприємствами з метою розміщення позик і мобілізації грошових ресурсів у
відповідні бюджети.

Найпоширенішим видом державних цінних паперів є облігації
державних позик. Облігація (від лат. obligatio — зобов’язання) — це цінний
папір, який, по-перше, засвідчує внесення її власником певних грошових коштів
на її придбання (в даному випадку — на користь держави); по-друге, надає її
власникові право на отримання певного доходу від облігації; по-третє,
потверджує зобов’язання держави відшкодувати повну номінальну вартість
облігації у передбачений умовами позики строк.

При випуску державної позики обов’язково обумовлюється
термін, протягом якого облігації підлягають погашенню або викупу.

Випускаються облігації внутрішніх і зовнішніх державних і
місцевих позик. Кошти, що надходять від розміщення державних облігації,
зараховуються до державного бюджету, хоча й не враховуються в його доходах
(згідно із світовою бюджетною методологією).

Облігації державних позик можуть бути як іменними, так і на
пред’явника. Державні облігації випускаються або у вигляді документів, аб«р у
вигляді записів на відповідних електронних рахунках у системі електронного
обігу цінних паперів. В Україні державна облігація у вигляді електронного
запису вважається придбаною з моменту реєстрації її набувача.

При документарній формі випуску бланкам державних облігацій
належить мати відповідний ступінь захисту та містити такі основні реквізити:
найменування емітента; номінальну вартість облігації; термін погашення; розмір
і строки виплати відсотків (для відсоткових облігацій); серію та номер
облігації. При документарній формі випуску державні облігації, за якими
передбачена неодноразова виплата доходу, мають містити купонний лист. Купон —
це відрізна частина облігації, що передається замість розписки під час
отримання відсотків (звідси вислів «стригти купони»). Купон на
виплату відсотків має, як правило, містити такі дані: порядковий номер купона
на виплату відсотків, номер облігації, за якою виплачуються відсотки,
найменування емітента і термін виплати.

Державні облігації, як вже зазначалося, реалізуються як
юридичним, так і фізичним особам на добровільних засадах. Головними набувачами
державних облігацій є, як правило, комерційні банки.

Державні облігації можуть вільно обертатися, або мати
обмежене коло обігу, вони ощадні й бувають казначейські.

За зарубіжною методикою державними облігаціями вважаються
цінні папери із терміном обігу більше 5 років. У США термін обігу державних
облігацій досягає ЗО років. В Україні в умовах кризової економіки і
макроекономічної нестабільності термін обігу облігацій внутрішньої державної
позики (ОВДП) є значно коротшим.

Для заміни облігацій державних позик, що були випущені
раніше, використовуються конверсійні облігації.

Казначейські зобов’язання (векселі) держави — це вид
державних цінних паперів, що засвідчує внесення їх власником грошових коштів до
бюджету і дає право на одержання фіксованого доходу протягом строку володіння
цими паперами. Казначейські зобов’язання випускаються державою на різний
термін, тому вони можуть бути: довгострокові, серед-ньострокові і
короткострокові.

Залежно від призначення й конкретних цілей казначейські
зобов’язання випускаються на різних умовах (казначейські бони, казначейські
ноти).

Казначейські зобов’язання (векселі) держави розміщуються на
добровільній основі серед юридичних і фізичних осіб. Виплата доходу на
казначейські зобов’язання (векселі) та їх погашення здійснюється відповідно до
умов їх випуску.

Казначейські векселі можуть передаватися Державним
казначейством бюджетним установам на здійснення платіжних операцій за
витратами, що передбачені в бюджеті, але які фактично не профінансовані через
нестачу бюджетних коштів (наприклад, для оплати бюджетними установами спожитих
енергетичних ресурсів).

Рух державних цінних паперів, сукупність актів їх
купівлі-продажу формують відповідний сегмент національного фондового ринку.
Поки державні цінні папери знаходяться в обігу, вони можуть бути в будь-який
момент продані й куплені. Як наслідок — формується вторинний ринок цінних
паперів держави.

Проведення операцій з державними цінними паперами на
відкритому ринку здійснює Центральний (Національний) банк. Продаж державних
цінних паперів можуть здійснювати й комерційні банки. Придбаваючи державні
цінні папери, банки отримують в своє розпорядження досить високоліквідні й
надійні активи.

.

    Назад

    НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ