3.4. Міжбанківський кредит :: vuzlib.su

3.4. Міжбанківський кредит :: vuzlib.su

78
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


3.4. Міжбанківський кредит

.

3.4. Міжбанківський кредит

Кредитна діяльність комерційних банків невіддільна від операцій
на ринку міжбанківських кредитів. Одержання кредитів в інших банках дає
можливість поповнювати банківські кредитні ресурси. При надлишку ресурсів банк
розміщує їх на міжбанківському ринку, при нестачі ресурсів банк купує їх на
ринку. Ринок міжбанківських кредитів є важливою складовою ринку кредитних
ресурсів.

Надання й отримання кредитів комерційними банками на
міжбанківському ринку регламентується Законом України «Про банки і
банківську діяльність», Цивільним кодексом України, нормативними актами
НБУ, статутами комерційних банків і кредитними договорами. Кредитні відносини
між комерційними банками визначаються на договірних засадах шляхом укладання
кредитних договорів, які мають передбачати права та зобов’язання сторін, з
належним оформленням справ за міжбанківськими кредитами. Надання
міжбанків-ських кредитів має супроводжуватися відкриттям рахунків відповідно до
Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України.

На практиці використовуються такі основні різновиди
міжбанківського кредиту:

— овердрафт за кореспондентськими рахунками: на відповідному
рахунку обліковуються суми дебетових (кредитових) залишків на кореспондентських
рахунках банків на кінець операційного дня;

—  кредити овернайт (overnight), які надані (отримані) іншим
банкам: вони надаються іншим банкам на строк не більше одного операційного дня.
Цей вид міжбанківського кредиту використовується для завершення розрахунків
поточного дня;

—  кошти, які надані (отримані) іншим банкам за операціями
РЕПО. Ці операції пов’язані з купівлею у них цінних паперів на певний період з
умовою зворотного їх викупу за заздалегідь обумовленою ціною або з умовою
безвідкличної гарантії погашення у разі, якщо строк операції РЕПО збігається із
строком погашення цінних паперів.

Комерційні банки як економічно незалежні кредитні інститути
самостійно встановлюють рівень відсоткової ставки за міжбанківськими кредитами
залежно від попиту та пропозиції на міжбанківському ринку та рівня облікової
ставки.

НБУ обмежує розмір надання та отримання кредитів на міжбанківському
ринку. Так, загальний розмір отримання комерційними банками міжбанківських
кредитів обмежується двократним розміром власних коштів банку. Забороняється їх
надання та отримання банківськими установами (філіями, управліннями,
відділеннями тощо), які не є юридичними особами, крім випадків, коли це
здійснюється за дорученням юридичної особи. НБУ, враховуючи фінансовий стан
окремих комерційних банків, має право встановлювати інші обмеження щодо
залучення та надання міжбанківських кредитів. Такі обмеження необхідні, щоб не
допустити надмірного кредитного «самообслуговування» банками один
одного поза реальним підключенням до кредитних відносин господарських суб’єктів
(товаровиробників). Крім того, ставиться й завдання обмеження можливостей для
одержання спекулятивного прибутку на ринку міжбанківських кредитів.

В Україні ринок кредитних ресурсів фактично розділився на
дві частини: внутрібанківський та міжбанківський. У цій ситуації великі банки
із значною кількістю філій стали створювати власні внутрібанківські ринки з
метою оптимального використання своїх наявних кредитних ресурсів.

З метою отримання міжбанківського кредиту банк-пози-чальник
подає банку-кредитору, як правило, такі документи: заяву; установчий договір;
копію статуту, завірену нотаріально; копію ліцензії на проведення банківських
операцій, завірену нотаріально; картку із зразками підписів і відбитком
гербової печатки, також завірену нотаріально; баланс на поточну звітну дату;
розрахунок економічних нормативів на поточну звітну дату; показники діяльності
комерційного банку; форму забезпечення і строкове зобов’язання. Основним
джерелом інформації для визначення кредитоспроможності позичальника стосовно
міжбанківських кредитів є баланс банку.

Договір міжбанківського кредиту має включати такі основні
положення: 1) предмет договору — надання кредиту в певній сумі з певним строком
погашення; 2) права і зобов’язання банку-кредитора і банку-позичальника; 3)
відповідальність сторін; 4) порядок вирішення спорів; 5) умови зміни договору;
6) особливі умови; 7) строк дії договору.

На ринку міжбанківських кредитів можуть використовуватися
також банківські векселі і депозитні сертифікати. Депозитний сертифікат — це
письмове свідоцтво банку про депонування грошових коштів, що засвідчує право
вкладника на одержання депозиту.

Прийняття банком оптимального рішення щодо продажу та
купівлі ресурсів на міжбанківському ринку можливе лише за умов точного
володіння ситуацією на ринку кредитних ресурсів і наукового прогнозування
динаміки її зміни.

.

    Назад

    НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ