Дослідження кореспонденції рахунків по розрахунках з робітниками та службовцями :: vuzlib.su

Дослідження кореспонденції рахунків по розрахунках з робітниками та службовцями :: vuzlib.su

60
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


Дослідження кореспонденції рахунків по розрахунках з робітниками та
службовцями

.

Дослідження
кореспонденції рахунків по розрахунках з робітниками та службовцями

При визначенні
обгрунтованості витрати фонду заробітної плати, правильності розрахунків з
робітниками та службовцями, поряд з первинними документами і
розрахунково-платіжними відомостями, експерт-бухгалтер досліджує кореспонденцію
рахунків, а також звітність по праці і заробітній платі.

Заробітна плата та
інші виплати на промисловому підприємстві – один з найважливіших елементів
собівартості виробленої продукції. На рахунках бухгалтерського обліку вони
повинні бути своєчасно і точно відображені, і систематизовані таким чином, щоб
можна було розподілити їх по об’єктах калькулювання і з’ясувати причини
відхилень від встановлених норм. При цьому пряму заробітну плату відносять
безпосередньо на витрати виробництва окремих видів продукції, а непрямі витрати
з оплати праці попередньо списують на збірно-розподільчі рахунки:
«Загальногосподарські витрати», «Загально­виробничі витрати», «Витрати по
утриманню й експлуатації устаткування» і інші для наступного розподілу по
окремих об’єктах калькулювання.

Нерідко при перевірці
правильності кореспонденції рахунків по обліку заробітної плати і розрахункам з
робітниками та службовцями виявляються порушення. Так, з метою приховування
необгрунтованих виплат сум їх списують не по дебету рахунку «Розрахунки з
оплати праці», а на рахунки «Загальногосподарські витрати», «Загальновиробничі
витрати», «Допоміжні виробництва» і ін. кредиторської заборгованості.

Необхідно старанно досліджувати
обгрунтованість сторнованих (виправних) проводок по розрахункам з робітниками
та службовцями по нарахуванню і виплаті їм заробітної плати, допомог за рахунок
фонду соціального страхування, преміальних та інших сум, а також по депонуванню
заробітної плати і розрахункам з органами соціального страхування і державного
бюджету, по утриманим з заробітної плати податкам, тому що мають місце випадки,
коли необгрунтоване списання у витрату коштів під видом виплати заробітної плати
вуалюється за допомогою сторнованих проводок на рахунках. При цьому усуваються
розбіжності між даними особових рахунків робітників і службовців, платіжних
відомостей і синтетичних рахунків.

При дослідженні
документації, пов’язаної з нарахуванням і виплатою заробітної плати (основної і
додаткової), премій, коштів за рахунок соціального страхування варто
обов’язково перевіряти, чи дотримувалися на підприємстві нормативних актів, що
регулюють порядок оплати праці, зіставляти взаємозалежні записи в системі
бухгалтерського обліку, проводити зустрічну перевірку облікових даних
конкретного підприємства й інших підприємств, пов’язаних з ним господарською
діяльністю.

Розбіжності між
показниками, відображеними в розрахункових і платіжних відомостях, зведеннях по
заробітній платі, записах на рахунках синтетичного і аналітичного обліку, і
вихідними даними первинних документів свідчать про необгрунтовані виплати. Вони
можуть виникнути в результаті неповного утримання виданих авансів при
остаточному розрахунку з робітниками за місяць, включення в розрахункові і платіжні
відомості прізвищ осіб, що фактично не працювали, або завищення відпрацьованого
часу, окладів, розрядів, робітників.

Правильне ведення
зроблених утримань з заробітної плати і розрахунків з бюджетом по податках і по
депонованих сумах перевіряється шляхом зіставлення відповідних даних.

При перевірці
підсумків сум у відомостях і інших документах нерідко виявляють факти завищення
сум, що нараховані до виплати, і зменшення сум, які належать утриманню. Ці
прийоми використовують для приховування розкрадання коштів з каси.

При зустрічній
перевірці облікових даних підприємств та інших організацій (виписок банку про
суми, видані для виплати заробітної плати, про повернуті депоновані суми, про
перерахування органам соціального страхування, до державного бюджету т.п.)
виявляють невідповідність, яка свідчить про вилучення коштів з каси
підприємства під видом виплати заробітної плати та інших виплат.

Зустрічні перевірки
документації на підприємствах, де дозволено сумісництво, проводять з метою виявлення
фактів недотримання встановлених правил, що призводить до необгрунтованих
виплат.

Одним з найважливіших
засобів виявлення необгрунтованої виплати заробітної плати є аналіз причин
невідповідності показників, що відображають кількість випущеної продукції в
первинних документах про виробіток (наряди, табелі і т.п.) і показників
кількості витрачених матеріалів, сировини, тари і т.п. Розбіжності між цими
взаємозалежними показниками нерідко свідчать не тільки про необгрунтовані
виплати заробітної плати і премій, але і про виготовлення неврахованої продукції
зі штучно створених надлишків сировини і матеріалів, про приписки обсягів
випуску продукції з метою необгрунтованого отримання премій і інших
перекручувань облікових даних, які використовують з метою приховування фактів
вилучення коштів або товарно-матеріальних цінностей.

Приклад 1.
Експерт-бухгалтер, співставивши в процесі дослідження дані по нарахуванню
заробітної плати з показниками про витрату сировини і матеріалів і даними про
випуск виробів встановив, що у виробничих звітах і інших документах, що були
підставою для нарахування заробітної плати, значно завищена в порівнянні зі
складськими документами на відпуск матеріальних цінностей (вимогами, лімітними
картами) інформація про кількість використаної сировини і матеріалів для
випуску виробів.

Внаслідок
інвентаризації, яка була проведена по клопотанню експерта-бухгалтера, було
встановлено правильне ведення складського обліку і відсутність нестач сировини
та матеріалів. Витрати матеріалів і сировини, які значаться у складських
документах, відповідають показникам оприбуткованих виробів, на виготовлення
яких вони були відпущені.

Технологічною
експертизою, призначеною по клопотанню експерта-бухгалтера, були встановлені
дані, які стали підставою для висновку про завищення в документації на
виробітку кількості переробленої сировини і матеріалів, що привело до
необгрунтованого нарахування і виплати заробітної плати.

Для приховування
необгрунтованої виплати заробітної плати нерідко роблять приписки в нарядах на
окремі виробничі операції – вказують фактичне перевиконання або менш
трудомісткі операції.

Приклад 2. Досліджуючи
документи по обліку виробітку в зіставленні з документами на витрату тари і
тарних матеріалів, експерт-бухгалтер встановив, що кількість ящиків,
використаних для пакування готової продукції, відповідає обсягу її випуску за
звітний період, в той же час, згідно інвентаризації складу, виявлена нестача
мішків і надлишок пиломатеріалів, фанери і цвяхів.

Використовуючи
встановлені експертом-бухгалтером дані, слідчий, шляхом допитів та інших
слідчих дій встановив, що значна частина продукції в цей період була
відвантажена покупцям не в ящиках, а в пакетах, в нарядах на виготовлення
ящиків допущені приписки, що привели до необгрунтованої виплати заробітної
плати. Після того як експерту-бухгалтеру були повідомлені дані про кількість ящиків,
замінених мішкотарою, він підрахував суму необгрунтованої виплати заробітної
плати по нарядам, в яких були допущені приписки фактично не виготовлених
ящиків.

Практика експертного
дослідження документації кількох майстерень по ремонту телевізорів, часів,
холодильників та інших предметів побутової техніки свідчить, що завищення даних
про обсяг виконаних робіт практикується, як правило, при прийомі замовлення.
При дослідженні документації, пов’язаної з нарахуванням заробітної плати,
нерідко виявляється, що замовники оплачують матеріальні цінності, нібито
використані для ремонтних робіт, у кількостях, що значно перевищують їхню документовану
витрату. При цьому в більшості випадків, судячи з документів, ремонт виробу
пов’язаний з виробництвом найбільш трудомістких операцій, заміною дорогих
частин, деталей, агрегатів ремонтуємих виробів. При сумніві в правильності
відображення в документах проведених у майстерні операцій, експерти-бухгалтери
подають клопотання про призначення відповідної інженерно-технічної експертизи,
щоб усвідомити, які перекручування документальних даних стали підставою для
необгрунтованого нарахування і отримання сум, і встановити розміри
необгрунтовано нарахованої і виплаченої заробітної плати і премій.

Необгрунтовані виплати
заробітної плати по об’єктах капітального будівництва встановлюються шляхом
зіставлення даних про обсяги виконаних робіт, зазначених у бригадних і
індивідуальних нарядах і в актах прийому робіт (ф. № 2). Для зручності доцільно
складати накопичувані відомості. При виявленні розбіжностей між зведеними
показниками нарядів по конструктивних елементах і показниками актів прийому необхідно
подати клопотання перед слідчим про призначення будівельно-технічної експертизи
для рішення питань про завищення даних в нарядах, про повноту відображення
обсягів робіт в актах прийому, про наявність даних, які свідчать про проведення
робіт, пов’язаних з виправленням або переробкою раніше виконаних робіт, або про
виконання додаткових робіт, понад обсягів передбачених кошторисом. Лише на базі
висновків будівельно-технічної експертизи експерт-бухгалтер може вирішити
питання про обгрунтованість (необгрунтованість) фактично нарахованих і
виплачених сум заробітної плати.

.

    Назад

    НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ