Анотація :: vuzlib.su

Анотація :: vuzlib.su

42
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


Анотація

.

Анотація

МВС України

Університет внутрішніх
справ

В.В. Акімов,

О.М. Бандурка,

Л.А. Бєляєва,

В.О. Лукін

СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКА
ЕКСПЕРТИЗА

В КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ

ПРО РОЗКРАДАННЯ
ГРОШОВИХ КОШТІВ

За загальною редакцією
проф. О.М.Бандурки

Видавництво

Університету
внутрішніх справ

Харків

2000

ББК 67.9 (4 УКР) 6я 73                        Рекомендовано
до друку

        С 96                                                редакційно-видавничою
радою

Університету
внутрішніх справ

та
Навчально-методичним

центром навчальних
закладів

МВС України

26.05.2000 р.

Рецензенти: кафедра
бухгалтерського обліку та аудиту Університету внутрішніх справ,
Ю.Д.Маляревський, канд. економ. наук, доц.

С 96
Судово-бухгалтерська експертиза в кримінальних справах про розкрадання грошових
коштів: Методич. посібник / За заг. ред. проф. О.М. Бандурки – Харків: Вид-во.
Ун-ту внутр. справ, 2000. – 80с.

Укладачі: В.В. Акімов,
О.М.Бандурка, Л.А. Бєляєва, В.О. Лукін

Судово-бухгалтерська
експертиза досліджує фінансово-господарську діяльність підприємств всіх форм
власності на предмет підтвердження фактів втрат, крадіжки цінностей, які
встановлюють за данними бухгалтерського обліку та можуть підтвердити
матеріальну відповідальність за скоєну шкоду матеріально-відповідальними та
посадовими особами. Проведення судово-бухгалтерської експертизи передбачено ст.
№ 196 КПК України та Законом України «Про судову експертизу». Вона може
призначатися слідчим, органом дізнання, прокурором або судом.

Для відповіді на
численні питання слідства експерту-бухгалтеру треба розглянути цілий комплекс
документів. Методика проведення цього дослідження розглядається в даному
посібнику.

Для використання в
навчальному процесі, практичній роботі.

С  без зам.                      ББК
67.9 (4 УКР) 6я 73

© Університет
внутрішніх справ, 2000

© В.В. Акімов, О.М.
Бандурка, Л.А. Бєляєва, В.О. Лукін, 2000

СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКА
ЕКСПЕРТИЗА

За загальною редакцією

О. М. Бандурки

Редактор: А.С. Тяпкін

Комп’ютерна верстка:
Н.В. Коваленко

Підп. до друку
30.05.2000. Формат 60х90/16. Папір газетний.
Друк офсетний. Умов. друк. арк. . Обл.-вид. арк.  .
Тираж   прим.  Зам. .

Університет внутрішніх
справ.

61080, Харків, пр.
50-річчя СРСР, 27.

.

    Назад

    НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ